Petőfi Népe, 1979. június (34. évfolyam, 126-151. szám)

1979-06-01 / 126. szám

IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: időnként megnövekvő felhőzet, szórványosan helyi zápor, zivatar. Mérsékelt, változó Irányú szél. A zivatar Idején átmeneti szélerősődés. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 12-17, legmagasabb nappali hőmérséklet: 27 —32 fok között. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NEPE AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXIV. évi. 126. szám Ara: 1,20 Ft 1919. június 1. péntek 0* A Minisztertanácsülése A kormány Tájékoztatási Hiva­tala közli: a Minisztertanács csü­törtökön ülést tartott. Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese beszámolt a KGST Végrehajtó Bizottságának 90. ülé­séről. A kormány jóváhagyólag tudomásul vette a jelentést. Meg­bízta a nemzetközi gazdasági kap­csolatok bizottságát, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ülésen elfogadott ajánlásokból adódó feladatok végrehajtására. A Minisztertanács jóváhagyólag tudomásul vette a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter jelen­tését a mezőgazdasági termékek minőség szerinti átvételének hely­zetéről és a további feladatokról, Kapuzárás a BNV-n A BNV utolsó napján a nagykö­zönségé volt a vásárváros — a zá­rásig összesen csaknem 600 ezren tekintették meg a beruházási ja­vak seregszemléjét. Ivan Arhipov, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökhelyettese, aki a szovjet párt­ós kormányküldöttség tagjaként tartózkodik hazánkban, csütörtö­kön szintén a BNV vendége volt. A kilenc nap alatt 27 ország és Nyugat-Berlin több mint 1800 ki­állítójának gyártmányait láthat­ták a szakemberek, akik között — s ez a mindinkább növekvő nemzetközi érdeklődés jele — több mint félszáz külföld] szak- újságíró is volt. Még az utolsó na­pon is volt üzletkötés, a Kismotor- és Gépgyár például 3,3 millió ru­beles szerződést kötött vasúti személygépkocsi-ablakkeretek szállítására az NDK-ba. (MTI) NAPIRENDEN: A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSI RENDSZEREK MUNKÁJA T anácskozott a megyei NEB Tegnapi ülésén 'mezőgazdasági témával foglalkozott a Bács-Kis- kun megyei Népi Ellenőrzési Bi­zottság. Miklós Zoltán, a megyei NEB elnöke köszöntötte a bizott­ság tagjait, a meghívott vendége­ket, közöttük dr. Arvay Árpádot, a megyei tanács vb titkárát. A megyei népi ellenőrzési bi­zottság dr. Matos Lőrincnek, a mezőgazdasági tudományok kandi­dátusának, a vizsgálat vezetőjé­nek előterjesztésében megtárgyal­ta a mezőgazdasági termelési rendszerek szervezésének, műkö­désének és eredményeinek tapasz­talatairól készített összefoglaló je­lentést. A népi ellenőrök négy Bács- Kiskun megyei központú terme­lési rendszernél és 16 partnergaz­daságnál megvizsgálták, hogy te­vékenységükkel miként járulnak hozzá a mezőgazdasági termelés eredményeinek növeléséhez, az élelmiszerellátás javításához. A jelenleg nyolc Bács-Kiskun megyei központú termelési rend­szer hat szántóföldi növénykultú­rára és három kertészeti ágazatra szerveződött. Ma már mind a ti­zenegy állami gazdaság a ter­melőszövetkezetek túlnyomó ré­sze, s jó néhány szakszövetkezet tagja valamelyik rendszernek. Mint azt az írásos anyag meg­állapítja, a rendszerhez való csat­lakozás alapvető indítéka a ked- vezmenyes, megkülönböztetett anyag-, eszköz- és gépellátás, va­lamint az értékesítés megszerve­zése. A Bajai Kukoricatermelési Rendszer például tagjai részére gépvásárlási hitelt biztosít, gyom­irtó szerről, vetőmagellátásról gondoskodik. A tej termelési rend­szer segítségével lehetőség nyílt a korszerűtlen fejőgépek cseré­jére. A csatlakozás során olyan je­lenséget is tapasztaltak, hogy a szövetkezet kizárólagosan a meg­különböztetett juttatásokért ‘lé­pett be, de a rendszer technoló­giáját nem alkalmazza. Követésre méltó, jó példaként említették meg a Bácsalmási Nap­raforgótermelési Rendszer szer­vező-irányító, munkáját, amelyet a napraforgótermelés komplex szervezésére, a termelés színvona­lának emelésére, a termelés és értékesítés biztonságának megte­remtésére, a termésátlag növelé­sére való törekvés jellemez. A szőlőtermelési rendszerek közül a Hosszúhegyi Szőlő-Bor Termelési Rendszer nyújt legtöbbet a part­nergazdaságok részére, igyekszik jó kapcsolatot tartani, de ugyan­ez nem mondható el a kiskunha­lasi és a szikrai rendszerekről. A termelési rendszerek a part­nerüzemekkel a szaktanácsadó hálózaton keresztül tartanak kap­csolatot, technológiai tanácsokat, szükséges adatokat, információ­kat adnak. Zökkenők vannak az alkatrészellátásban, a javító szol­gáltatásban. Nem alakult ki még jól szervezett javító hálózat. Mint azt a megyei NEB egye­bek között megállapította, a me­gyében működő és a megyei központú rendszerek kedvező ha­tást- gyakorolnak a partnerekre, s a kívülálló üzemekre is. Legjob­ban szervezett, s a rendszer fel­adatait jól valósítja meg a BNR és az IKR. Jó céllal és törekvés­sel, de ma még több hibával dol­gozik a HSZR. Mérsékeltebb a KATEJ munkája. A mezőgazda- sági termelés növelése érdekében indokolt a rendszertevékenység megújítása, a létesítést, működést szabályozó rendeletek felülvizs­gálata. A megyei NEB tegnapi ülése bejelentésekkel fejeződött be. T. L. KITÜNTETÉS A CSEPEL VAS- ÉS FÉMMÜVEK KOLLEKTÍVÁJÁNAK Leonyid Brezsnyev átnyújtotta az Októberi Forradalom Érdemrendet valamint a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa főtitkárának a napirendhez kapcsolódó tájékozta­tóját. A belkereskedelmi miniszter je­lentést tett a munka- és üzem- szervezés helyzetéről a belkeres­kedelemben. A kormány tudomá­sul vette a beszámolót és a terve­zett intézkedéseket. A Minisztertanács Titkársága vezetőjének előterjesztése alapján a kormány korszerűsítette az or­szágos hatáskörű állami szervek feletti felügyeletről szóló 1968. évi határozatát. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) Bensőséges ünnepséggel kezdődött csütörtökön déle­lőtt Leonyid Iljics Brezs- nyevnek, a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bi­zottsága főtitkárának, a Leg­felsőbb Tanács Elnöksége el­nökének és a vezetésével hi­vatalos, baráti látogatáson hazánkban tartózkodó szov­jet párt- és kormányküldött­ségnek a programja. A ven­dégek a Parlament delegáci- ós termében a magyar mun­kásosztály képviselőivel, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60.. évfordulóját köszöntő jubileumi munka­verseny csepeli kezdeménye­zőivei, az országos mozga­lomban élenjáró kollektívák, szocialista brigádok, üzemi, vállalati közösségek küldöt­teivel, állami díjasokkal, a Szocialista Munka Hőseivel találkoztak. Leonyid Iljics Brezsnyev Kádár Jánossal, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságá­nak első titkárával együtt érke­zett a terembe, ahol már ott vol­tak a szovjet párt- és kormány- küldöttség tagjai. Politikai, társadalmi közéletünk számos vezetője is részt vett a forró hangulatú baráti összejöve­telen. A szovjet párt- és kormánykül­döttség és a magyar dolgozók kép­viselőinek találkozóján Leonyid Iljics Brezsnyev mondott beszédet: — Kellemes kötelességet telje­sítek ma: átadóm Vörös Csepel di­cső munkáskollektívájának az Ok­tóberi Forradalom Érdemrendet. Kötelességem kétszeresen is kel­lemes, mivel magamat is csepeli­nek tartam. Jól emlékszem arra a találkozásra a gyár dolgozóival, amikor a törzsgárda tag megtiszte­lő címet adományozták nekem. Vörös Csepelnek olyan önélet­rajza van, amelyre méltán lehet büszke minden munkás, techni­kus, mérnök, mindenki, aki a cse­peli üzemekben dolgozik. Leonyid Brezsnyev átnyújtja a kitüntetést Ernszt Antalnak. Most két olyan eseményről sze­retnék szólni, amellyel Vörös Cse­pel nemzetközi híre sok vonatko­zásban összefügg. (Mindenekelőtt a csepeliek ak­tív részvételéről a Magyar Ta­nácsköztársaság megteremtésé­ben. És bár abban az időben Ma­gyarországon a népihatalom nem maradhatott fenn, a Tanácsköz­társaság nagy, lelkesítő segítség volt Szovjet-Oroszországnak. A második — a maga nemében szintén nagy jelentőségű — ese­mény 1977 januárjában történt. Vörös Csepelről hangzott el akkor a Nagy Októberi Szocialista For­radalom 60. évfordulóját köszön­Gáspár Sándor beszél a parlamenti ünnepségen. BÁCS-KISKUNBAN JÁRT AZ OVH ELNÖKE Megbeszélések a megye vízügyi helyzetéről tő munkaversenyre szóló felhívás. A csepeliek mintha csak átvették volna a távoli, 1918-ból érkező sta­fétabotot. Lendületük egy tőről fakadt a moszkvai rendezőpálya­udvar munkásainak lelkesedésé­vel, amelyben Lenin a munkához való kommunista viszony csíráit látta. A nagy tapssal fogadott beszéd után az SZKiP KB főtitkára, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke átnyújtotta a Csepel Vas­es Fémművek kollektívájának adományozott Októberi Forrada­lom Érdemrendet. Az összetartozás, a két nép munkásosztályának testvériségét is kifejező magas elismerésért Ernszt Antal, a Csepel Vas- és Fémművek pártbizottságának első titkára mondott köszönetét. — A most átvett magas kitün­tetésben — mondotta egyebek kö­zött —, mi egész munkásosztá­lyunk, dolgozó népünk1 tetteinek elismerését és nagyrabecsülését is látjuk. — Nagy öröm és megtisztelte­tés számunkra, hogy ismét szemé­lyesen üdvözölhetjük önt, Leo" nyid Iljics Brezsnyev elvtárs, Cse­pel tiszteletbeli törzsgánda tagját, és hogy öntől vehettük át e ma­gas kitüntetést — mondotta vége­zetül a nagy múltú gyáróriás párt- bizottságának első titkára, majd az ünnepi esemény, a felejthetet­len találkozás emlékéül átnyújtot­ta Leonyid Iljics Brezsnyevnek a Csepel Vas- és Fémművek dolgo­zóinak ajándékát, Somogyi József Kossuth-díjas szobrászművész Martinász-szobrának bronzba ön­tött kicsinyített mását, s a Ta­nácsköztársaság hírét Leninhez el­juttató csepeli szikratávíró ma-, kerttjét. A köszönő szavak, a forró kéz-; fogások, a jövőre szóló jókíván­ságok után Gáspár Sándor, a Ma­gyar Szakszervezetek Országos Tanácsa, négy és fél millió szer­vezett magyar dolgozó, párttagok és pártonkívüliek, a fejlett szo­cialista társadalmat építő dolgozó népünk nevében köszöntötte tisz-; teleítel és szeretettel Leonyid Ilr jics Brezsnyevet, a kedves szovjet vendégeket. — A szocialista Magyarország több mint 3 évtizedes törtónelmé-r ben ez a mai ünnepi esemény az első, amikor egy magyar nagyvál­lalatot, annak dolgozóit, munká­jukat ilyen magas külföldi elis­merésben, kitüntetésben részesí­tik — hangsúlyozta. — Külön öröm és megtiszteltetés, hogy ez a kitüntetés az Októberi Forrada­lom Érdemrend; annak a 62 év-; vei ezelőtti világtörténelmi jelen-; tőségű eseménynek a nagyrabe- csült szimbóluma, amely új kor-; szak kezdetiét jelentette az embe-í riség történelmében. Leonyid Iljics Brezsnyev, a szovjet párt- és kormányküldött­ség és a magyar munkásosztály képviselőinek találkozója hosszan tartó tapssal ért véget. A Magyar Szocialista Munkást párt Központi Bizottsága, a Ma­(Folytatás a 2. oldalon.) Dr. Gergely István államtitkár, az Országos Vízügyi Hivatal el­nöke tegnap vezető munkatársai kíséretében Bács-Kiskun megyé­be látogatott. A vendégeket a me­gyei pártbizottságon Horváth István első titkár, dr. Gajdócsi István, a megyei tanács elnöke, dr. Kőrös Gáspár, a városi pártbizottság első titkára fogadta.. Az OVH elnöke, valamint a megye és Kecskemét város vezetői az érdekelt szak­emberek bevonásával megtárgyal­ták Bács-Kiskun vízgazdálkodá­sának, a települések vízellátásá­nak, csatornázásának helyzetét. Kiemelten foglalkoztak a megye­székhely vízügyi létesítményeinek fejlesztésével. Megállapították, hogy az V. öt­éves terv legfontosabb vízügyi célkitűzései teljesíthetők, a terv­időszak hátralevő részében azon­ban fokozni kell az erőfeszítése­ket a városok vízellátásának ja­vítására. Elsősorban a kecskeméti mechanikai szennyvíztisztító épí­tését kell gyorsítani. Az eddigi ta­pasztalatok azt bizonyítják, hogy a kecskeméti szennyvízöntözési kísérletek eredményesek és más területeken is alkalmazhatók. Még a tervidőszakban fontos megkezdeni a városi szennyvízel­helyező és öntözőméi műszaki elő­készítését. A megyei szervek előzetes ja­vaslatot készítettek a VI. ötéves terv vízellátásának és csatornázá­sának fejlesztésére. Ezt az OVH megfelelő rangsorolás mellett reá­lis célkitűzésnek tartja. A tervek közül kiemelkedik a kecskeméti III. számú víznyerőtelep kivitele­zésének megkezdése, az új, 3 ezer köbméteres víztorony építése, a megyebeli városok vízbázisainak általános fejlesztése, s csatorna­hálózatuk bővítése. Az Országos Vízügyi Hivatal támogatja a me­gye olyan irányú törekvéseit, hogy a kalocsai kistérségi vízmüvet fo­lyamatosan regionális vízművé fejlesszék. Ez távlatokban része lehet majd a Duna menti vízmű­vek regionális rendszerének is. Az OVH szakemberei a továb­biakban tájékoztatták a megye vezetőit a Duna—Tisza-csatorna építésének előkészületeiről. A megbeszélés után az állam­titkár a megye vezetőinek társa­ságában repülőgépről megtekin­tette Bács-Kiskun vízrendszerei­nek objektumait. Délután a mű­ködő és a kivitelezés alatt levő kecskeméti vízügyi létesítmé­nyeknél tett látogatást. Az állam­titkár programja a Magyar- Szovjet Barátság Tsz szennyvíz- tisztító és öntöző telepének meg­tekintésével ért véget. S. B. • Dr. Gergely István államtitkár a megye vezetőinek társaságában n kecskeméti vízmű létesítményeit is megtekintette. (Pásztor Zoltán (elvétele) ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom