Petőfi Népe, 1979. május (34. évfolyam, 101-125. szám)

1979-05-27 / 122. szám

Középiskolai operátorképzés Színház a gyermeknapon Áfa délelőtt 10 órakor Kecske­méten a Rab ember fiai című da­rabot adják elő a Katona József Színház művészei. A bevételt a jugoszláviai földrengés sújtotta la­kosság megsegítésére ajánlják föl. „Síppal, dobbal, nádi hegedűvel” Kiállítás Kecskeméten Kecskemétien ma délelőtt egy érdekes, ám „befejezetlen” kiál­lítást nyit meg Takács Imre köl­tő. A Katona József Múzeum ter­meiben jáitókokat liáthait a közön­ség: babákat, állatfigurákat, sze­kereket, repülőgépeket és a sza­bad fantázia megannyi más, öt­letes termékét. Az intézmény ál­tal a tél végén meghirdetett pá­lyázat, a vártnál járva! nagyobb érdeklődést keltett a 'gyermekek­ben és .a nyugdíjasokban, akik végül összesen 'közel ötszáz al­kotást küldtek el a kiállítás ren­dezői számára. A játékok többsége hagyomá­nyos, természetes anyaigból ké­szült; fáiból, növényekből, agyag­ból, textíliából, de megjelentek közöttük a modem kor termékei: műanyag dobozok, flakonok, üve­gek is. A kiállítás azt bizonyítja, hogy a játékok kitalálása és el­készítése legalább annyira meg­mozgatja készítőik fantáziáját, mint azokét, akik esetleg hasz­nálatba veszik. A polcokon és tárlókon elhe­lyezett tárgyak egy része közös munka, a múzeumiban szerda dél­utánomként megrendezett játék­készítő foglalkozások eredménye. A gyerekek az augusztus köze­péig nyitva tartó kiállítás ideje alatt minden szerdán részt vehet­nek ezeken a foglalkozásokon. Készülő munkáik pedig elfoglal­ják majd helyüket a még üresen álló néhány polcon: a kecskemé­ti játékbemutató így tehát csak a nyár végére lesz teljes. Két évvel ezelőtt a Kecskeméti Katona József Gimnázium, vala­mint a Számítástechnikai Ügyvi­telszervező Vállalat (SZÜV) Kecs­keméti Számítógép Központja együttműködési megállapodást kötött a számítástechnika közép­iskolai oktatásának megkezdésére. B.nnek alapján a számítógépek iránt érdeklődő tanulók részvéte­lével a Katona József Gimnázium fakultatív oktatás keretében meg­indította a számítástechnikai alap­képzést. Ehhez a SZÜV Kecske­méti Számítógép Központja lehe­tővé tette adatrögzítő gépein a gyakorlati oktatást. Az elmélet el­sajátítására a tanulók a Kecske­méti Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolára jártak. A fakultatív számítástechnikai alapképzés kétéves. Tavalyelőtt 12 Katona József gimnáziumi diák jelentkezett számítógép-keze­lői, vagyis operátorképzésre. Kö­zülük a napokban kilencen tettek sikeres vizsgát, s szereztek ope­rátori képesítést. A jelenlegi tan­év elején hét gimnazista jelentke­zett az oktatásra, velük Búza Endréné és Tordai László SZÜV- dclgozók foglalkoztak a gyakor­lati órákon. Valamennyiük előme­netelét jónak értékelték az iskola és a SZÜV vezetői. HÍREK • HÍREK Az országban a kecskeméti Ka­tona József Gimnázium az első, amely fakultatív oktatás kereté­ben számító-gépkezelői képesítés­hez juttatta a számítástechnika iránt érdeklődő tanulóit. A SZÜV Gyermeklakodalom Szeremlén A lakodalmas menet Szeremle főutcáján. Szeremlén, a nemzetközi .gyer­mekév alkalmából egyhetes ren­dezvénysorozatot tartottak az általános iskolások részére. A diákok délutánonként vetélkedő­kön, üzemlátogatásokon és kirán­dulásokon vettek részt. Záróün­nepségként pedig nagyszabású gyermeklakodalmast tartottak. A hagyományos menyasszony- kikérő után a zenekar kíséreté­ben a község főutcáján vonult végig a lakodalmas menet. A két kis menyasszony szeremlei nép­viseletet hordott, a vőlegények, a násznép is. A menyasszonytáncot a sportpályán rendezték. Itt „pénzért" táncoltak a menyasz- szonyok. Az ebből származó be­vételt a nemzetközi szolidaritási alap számlájára fizették be. Mikor lesz nemzetközi öregév? Mostani 1979-es esztendőnk a gyermekek nemzetközi éve. A nagyobbacskák ki is használ­ják ezt az alkalmat arra, hogy még több aján­dékot kérjenek szüleiktől, mint eddig bármikor. De mikor lesz hitelesítve az öregek, vagy az öregedők éve, annak a „második gyermekkor­nak" világszerte történő ünneplése, amikor az idősök is nyafoghatnak egy kis ajándékért? Az alábbi sorokban természetesen csak a fér­fiakról lehet szó, mert ki látott már idős nőt, hiszen legfeljebb — persze a hátuk mögött — a kedves „öreglány’’ titulációt kaphatják. De a „vén bolond" becézésre csak a férfiak tarthat­nak igényt. Kinél előbb, kinél utóbb, de általá­ban igen hosszú visszanövekedés küzdelmei elő­zik meg ennek a kitüntető rangnak az elnye­rését. Ott kezdődik, hogy őszülő hajszálainkat pró­báljuk kitépdesni az egyébként még szépen fé­sülhető hajunkból. Aztán észre vesszük, hogy valami nem stimmel ezzel a világítással! Alig lehet elolvasni az újságot. Az SZTK jóvoltából rövidesen a megfelelő szemüveg is birizgálhatja az orrot, meg az össze-vissza kunkorodó szemöl­dököt, aminek karbantartásához mindig szüksé­geltetik egy ici-pici kefécske. Mit ér viszont tok nélkül a szemüveg, ami könnyen bepárásodik, tehát bele kell tenni a tokba egy kis szarvas- bőrdarabkát is megtörlés céljából. A doktor azt mondja, hogy kevesebb cigaret­tát szabad szívni. Azt is csak szipkában, és ak­kor nem lesz olyan kínzó a reggeli köhögés. A szipkához most már rendszeresen kell szűrőt is biztosítani. Ezt a nikotinbűzös alkalmatosságot úgy illik a jobb zsebben elhelyezni, hogy ne rontsa a reggeli spré illatát, bár a mindennapi borotválkozást kísérő Pitralon is segít ebben. De milyen j iszak mostanában a borotvapengék. Valamikor szappan vagy krém nélkül is egy perc alatt lehúzták a szőrt, most meg néha tíz perc is kell hozzá, és esetenként még a bőrt is kimarják. Az is nagyon fontos, hogy a fogmosópohár és kellékei a kizárólag erre a célra fenntartott üvegpolcocskán a megszokott sorrendben legye­nek. Mert a rend az nagyon fontos, mindennek a helyén kell lennie. Pontosan úgy, mint azok­nak a már rég elévült és megsárgult irományok­nak, amelyek a betervezett otthoni iratrendezés közben kerülnek elő a már jóég tudjcf mikor megcímzett dossziékból vagy borítékokból. A munkahelyéről lassan kiöregedő ember mind gyakrabban érzi, hogy egyesek alig várják már eltűnését. O pedig szorgalmasan dolgozik tovább, mialatt a helyére pályázó fiatalabbak összevi­gyorognak, mikor látják, hogy az „öregúr’’ mi­lyen precízen rendezi asztalán az iratcsomókat, a mások hanyagságát helyrehozó kimutatásokat, és miként teszi munkaidő végén az eddig is rendben fekvő ceruzákat és tollakat a megfelelő fióknaik erre a célra általa kijelölt sarkába. Az íróeszközök szín és fajta szerinti szétválogatásá­ban ilyenkor egy több rekeszes tálcába kerülnek, nehogy másnapra összekeveredjenek. A kulcsok­kal nincsen sok probléma, hiszen összetartó csa­ládként egymás mellett vannak, természetesen karikán. Van köztük olyan is, amelyik még so­sem volt használva, nem is tudni mire jó, de hátha egyszer még szükség lesz rá. Derékfájás miatt nehéz bemászni a kocsiba, a buszra szállás sem tiszta gyönyör. Igaz, hogy az orvos felírt egy vagonnyi gyógyszert, de mint el­szánt öregedő, azért sem szedi az előírt adago­kat, pedig a lépcsőn is csak úgy tud fellihegni, hogy minden fordulónál odaigazítja talpait a lúdtalpbetétekhez, mivelhogy most már ilyen is van neki. Ezenkívül van még időjárásra érzé­keny izületi bántalom, légzési nehézség, ideges szívzavar és az elvtúlt ifjúság szép emlékei, mert a rosszát úgyis igyekszik elfelejteni. De hol rigolyázhat az öregedő ember? Leg- többnyire csak otthon. Feleségénél a vacsora iránt érdeklődik. Ezt nem bírja a gyomra, mond­ja a sülthúsra. Kér inkább pirított kenyeret fok­hagymával és aludttejjel. Enyhe női duzzogás kí­séretében kapja meg, miközben némely anyagi kérdések is elérik a fülét. Hát igen, most is itt van egy kis itóka, ami szinte észrevétlenül fo- gyogat tv-nézés közben. A tornából csak a ter­peszállásra, meg a légzőgyakorlatra telik az erő. Ez utóbbi némelykor erős köhögési ingert vált ki, úgyhogy muszáj bevenni a Codeint. A pizsamáról nem hiányzik gomb, a papucsok előre kiszámított távolságban, sarkaik egybevá­gó összeérésével a helyükön vannak. Aludni kellene. Nehezen megy. Most gondol vissza az elmúlt napra. „Mi is történt igazában? Semmi, hacsak az nem, hogy az a kislány, akinek nagyon szépet akartam mondani, azt vágta a fejemhez, hogy »mit akar maga vén bolond?'"’’ Most meg­fájdul a fej, megsajog a szív, és azért nyafog feleségének, hogy hozzon egy pohár vizet. Az 1979-es esztendő a gyermekek nemzetközi éve. A gyermekek felnőttekké válnak, a felnőt­tek megöregszenek. De mennyi alkotóképes, vi­dám öreggel lehet találkozni? Ezek viccesen még le is suttyózzák a náluk fiatalabb öregedőket. Ezek a korosztályok is megérdemelnének ünne­pélyesen elismert nemzetközi évet. Nem egyet, hanem folyamatosan. Ezért a címbeli kérdést át­alakítom úgy, hogy mikor lesznek nemzetközi öregévek? Almás! János Kecskeméti Számítógép Központ­ja pedig felvételnél előnyben ré­szesíti a Katona József Gimná­ziumban végzett és a fakultatív oktatáson részt vett tanulókat. N. O. Falusi könyvtárak városi szinten A magyar olvasók sokat kö­szönhetnek a könyvtárellátó vál­lalatnak. A szovjet példára ne­gyedszázada megszervezett intéz­mény erős, különleges kötésben, az eligazodáshoz szükséges kata­lóguscédulákkal, jelzetekkel jut­tatja el a könyvtárakhoz az új ki­adványokat. A megnövekedett ér­deklődéshez viszonyítva viszony­lag kevés könyvtárosnak így több ideje jut a tájékoztatáshoz, az ál­lomány rendezéséhez. Érthető, hogy e közgyűjtemények az újab­ban az Állami Könyvtárellátó Vállalat könyvtárellátó főosztálya néven működő szervezet segítsé­gével szerzik be az új műveket. A tanácsi könyvtárak megyénk­ben vásárlási keretük csaknem kilencven százalékát a szakmában kollektornak nevezett intézmény kínálatára költik. Idén 3,230 ezer forint értékben szállítanak Bács- Kiskunba regényeket, versesköte­teket, ismeretterjesztő műveket, szakmai kiadványokat, nyomtat­ványokat. Ez az összeg hét szá­zalékkal nagyobb az 1978-asnál, ami azt mutatja, hogy az illeté­kes irányító testületek általában tudatában vannak a könyvtárak egyre növekvő fontosságának. A városok közül a megyeszék­helyen 70 ezer, Kalocsán 20, Kis­kőrösön és Kiskunfélegyházán 10—10 ezer Ft-tal fordíthatnak többet „ellátós” könyvekre. Fel­tűnő, hogy Baján csaknem a felé­re csökkentették a vásárlási ke­retet, így az mindössze egyhato- da a kecskemétinek. Több új könyvhöz juthatnak a tiszakécs- keiek (!) majd annyihoz a jános- halmiak, kiskunmajsaiak, mint a híres iskolavárosban élők. örvendetes a falusi tanácsi könyvtárak valamivel gyorsabb gyarapodása. A községekben ugyanis rendszerint az iskolai könyvgyűjteményeken kívül csak itt találhatják meg áz érdeklő­dők a kívánt műveket. (A váro­sokban több hálózat működik.) Az 1979-ben a könyvtárellátónál lekötött 2 millió Ft azt jelenti, hogy egy-egy falusi lakosra átla­gosan mintegy 5,80 forint be­szerzési keret jut. A már említet­teken kívül jól ellátottnak mond­ható — egyebek között — Bács­almás, Sükösd, Harta, Kunszent- miklós, Lajosmizse, Nagybaracska könyvtára. Föltűnő, hogy Solt nagyközség tanácsa mindössze 2 ezer Ft-tal többet ad könyvtárá­nak, mint — például — Bátyáé. Nemcsak Baján, a bajai járás­ban is „lefaragtak” a tavalyi ke­retből, több mint hatvanezret. A többi járásban, főként a kecske­métiben, megkapták a könyvtárak a szükséges támogatást. H. N. NAPTAR 137». május 27., vasárnap Névnap: Hella Napkelte: 3 óra SS perc. Holdkelte: 5 óra 22 perc. Napnyugta: 19 óra 28 perc. Holdnyugta: 20 óra 41 perc. IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: időnként megnövekvő felhőzet, elszórtan zápor, zivatar. Mérsé­kelt, napközben megélénkülő vál­tozó irányú szél. Legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 10—15, legmagasabb nappal! hőmérsék­let: 25—30 fok között. A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál tegnap 11 órakor 22 fok volt. (MTI) LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a 21. já­tékhéten öttalálatos szelvény nem volt. Négytalálatos szelvénye 38 fogadónak volt, nyereményük egyenként 188 588 forint. Három találatot 5300 fogadó ért el, nye­reményük egyenként 676 forint. A kéttaiálatos szelvények száma 180 533, ezekre egyenként 25 fo­rintot fizetnek. A nyeremények a nyereményilleték levonása után értendők, a közölt adatok tájé­koztató jellegűek. (MTI) — KÖRNYEZETVÉDELMI HE­TET rendeznek május 28. és jú­nius 3. iközött Kiskunhalason. Eb­ből az alkalomból érdékes, a víz- tii&ztaságigai, a szennyvízkezelés­sé!, a szemételtakarítással, a le­vegő- és talajszennyezettség elle­ni védelemmei, illetve a zajvé­delemmel kapcsolatos előadások­ra kerül sor a városban, és leve­títenek több környezetvédelmi té­májú filmet is. — Későn fürtösödön ki Bács­Kiskun keresett „mézelő fája”, az akác. A Kelebia környéki erdők­ben — melyek minden évben el­ső állomásai a vándorméhészek­nek — kevés a virág, és az is rö­vid életű a májusi hőség miatt. A kedvezőtlen gyümölcsvirágzás után tehát az akác sem kínál meg­felelő gyűjtőhelyet az összesereg- lett mintegy ötvenezer méhcsalád­nak. — Számítógépre bízta a három dél-alföldi megye — Bács-Kis- kun, Békés és Csongrád — több mint félmillió villamosenergia­fogyasztójának áramdíj-számítá- sát a Dél-magyarországi Áram­szolgáltató Vállalat. Számítógép­pel végzik a vállalat ügyvitellel, termelésirányítással összefüggő feladatainak egy részét, illetve az új távvezetékek "lés más létesít­mények tervezésével, költségveté­sével kapcsolatos számításokat is. — Három új idegenforgalmi ki- rendeltséggel bővíti hálózatát a főszezon kezdetéig a SIÓTOUR: Balatonszemesen, Zamárdiban és Boglárlellén nyílnak új irodák. A Balatontourist Nord a na­pokban nyitotta meg új kiren­deltségét a Bakony és a Balaton idegenforgalmában fontos szere­pet betöltő Sümegen. — Teljesen felszerelt csizma­diaműhelyre bukkantak Győrött, a Xantus János Múzeum kutatói. A műhelyben négy egymást kö­vető generáció tagjai űzték mes­terségüket. Az itt talált anyaggal rendezik be a Győr-újvárosi skan­zen csizmadiaműhelyét. — KIEGÉSZÍTÉS. Pénteki szá­munkban a Miért nincs elegen­dő ivóvíz Kiskunfélegyházán ? cí­mű cikk utolsó bekezdéséből — a nyomdában — kimaradt egy fél mondat. A szóban forgó rész hélyesem: „ ... a városban jelen­leg — a teiltalékökikall együtt — négy kút üzemel állandóan. Na­pi kapacitásuk: 6000—6300 köb­méter. A tárolótér összesen: ezer köbméter. A város vízszükséglete 24 órára: kb. tízezer köbméter, kánikulai csúcsidőben ennél is több.” Elfogták a cserbenhagyót Mint lapunk tegnapi számában közöltük, Kecskemét határában, az 52-es számú úton kettős halá­los balesetet okozott egy ismeret­len rendszámú Wartburg sze­mélygépkocsi. A gyors rendőri in­tézkedés eredményeképpen már pénteken őrizetbe vették Major Zsolt 25 éves raktáros, Kecske­mét Kőrösihegy 94. szám alatti lakost. Major Zsolt kihallgatása során elismerte, hogy ütközött az UAZ-személyautóval, amelyre példa, hogy lefoglalt gépkocsija megrongálódott} Ellene eljárást indítottak. Ügyében a vizsgálat még tart. Kiskőrös határában Pecznyik András, 67 éves, Kiskőrös Felső- cebe 22. szám alatti lakos motor- kerékpárjával közlekedve nem tartott kellő követési távolságot, és nekiütközött az előtte személy- gépkocsival megálló Kocsis Káz- mér 42 éves, Tabdi, Lenin uca 79. szám alatti lakosnak. Pecznyik Andrást a mentők súlyos sérü­léssel szállították a kórházba. Tompa határában, az 53-as szá­mú úton Béleczki József 47 éves, Tompa, Szabadföld 35. szám alat­ti lakos kerékpárját ittas állapot­ban, figyelmetlenül akarta áttol­ni az úttesten. Ekkor érkezett oda a rábízott Robur típusú autó­busszal már féktávolságon belül Meszes József, és a gyalogost el­ütötte. Béleczki Józsefet eszmé­letlen állapotban, életveszélyes sérüléssel szállították a kórházba. G. G. — Befejeződött a paprika és a paradicsom palántázása a mély­kúti Lenin Tsz-ben. Pritamin- paprikát mintegy hetven, paradi­csomot száztíz,' uborkát huszonhat hektáron termeszt az idén a gaz? daság. A közösön kívül hozzáve­tőleg hatvan hektárnyi háztáji te­rületre ad palántákat a téesz. Egy hétre Balaton fenyvesre utaznak a kecskeméti KlSZ-szer- vezet titkárai. A kecskeméti já­rásban tevékenykedő KlSZ-titká- rok csoportja után másodikként ők vesznek részt azon a felkészí­tésen, amelyen előadásokat, tájé­koztatókat hallgatnak meg az idő­szerű feladatokról, megbeszélik a problémákét és módszertani se^ gítséget is kapnak munkájukhoz.” — Gépesített szabóság. A Kis­kunhalasi Ruhaipari Szövetkezet méretes részlegének az idén ed­dig egy Textima gyorsvarrógépet és egy speciális textilruházati fér- celőgépet vásárolt. Hamarosan két új, nagyteljesítményű oszt­rák gőzvasalót is beszereznek, és így csaktiem százezer forintot köl­tenek a szabóság műszaki fej­lesztésére. MŰSOR: MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1979. május 27. 11 órakor a művészklubban „A JÁTÉKTÓL A SZÍNJÁTÉKIG” c. kiállítás megnyitása 18 órakor a földszinti előcsarnokban A PROPELLER EGYÜTTES TÁNCESTJE Belépődíjas Előzetes Május 30-án 18 és 20 órakor; SZEMES MARI előadói estje Irodalmi bérlet KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ 1979. május 27., vasárnap de. 10 óra RAB EMBER FIAI du. 3 óra SZTROGOFF MIHÁLY Móra-bérlet MOZI Május 27-én: KECSKEMfiT VÁROSI: fél 4. háromnegyed « és 8 órakor MEZTELEN BOSSZÚ Csak 18 éven felülieknek! 20%-kal felemelt helyérú! Színes amerikai westernfilm KECSKEMET ÁRPÁD: fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor BOGOSOK. SOGOBNOK Csak 16 éven felülieknek! Színes francia filmvígjáték MESEMOZI: fél 4, háromnegyed 6 órakor CSODABOGY0 Színe* magyar mesefilm-ösizeíllítáe PAJTASMOZI : délelőtt 10 órakor A VIHAR FIA Május 28-án: KECSKEMÉT VÁROSI: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor MEZTELEN BOSSZÚ 20%-kal felemelt helyárú! Csak 16 éven felülieknek! Színes amerikai westernfilm KECSKEMÉT ÁRPÁD: fél 4, háromnegyed 6 és 6 órakor A VIHAR FIA Színes, magyarul beszélő ausztrál film MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor CSODABOGYÓ Színes magyar mesefilm-összeáUíta» STŰDIÖMOZI: 8 órakor new YORK Árnyai Amerikai film PETŐFI NEPE A Magyar szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Kladla: a Bács meavel Lapkiadó Vállalat F'elelös kiadó: Pretszinger András Igazgat« röszerkesztő: ír. Weither Dániel Szerkesztőség. Kiadóhivatal: Kecskemét. Szabadság tér tfn. •Ml Telefon: 11-81». H-ll* (központi): I1-T0O. Telexszám: *0 116 bmlv h Terjeszti a Magyar Post« Előfizethető a hírtapkézbealtő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetői díj egy hónapra 10.— fort«*, negyedévre 90,— forint, agy évre 16».— forint. Készült a Petőfi Nyomé ofitzet rotáció« eljár' Kecskemét, ■Qleé-Szegedl út 0. Yelefoa: 11-1« Igazgató: Ablaka István lödet: MOOt ■U ISgN »III—MI • Értékelik a diákok tanulmányi eredményeit a SZÜV és az iskola vezetői. (Tóth Sándor felvétele.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom