Petőfi Népe, 1979. április (34. évfolyam, 77-100. szám)

1979-04-01 / 77. szám

2 • PETŐFI NÉPE • 1979. április 1. HETI VILÁGHÍRADÓ AZ ESEMÉNYEK KRÓNIKÁJA: HÉTFŐ: Kádár János fogadta Eanes portugál köztársasági elnököt. Közös közleményt fogadtak el a magyar—portugál tárgyalások végén. — Washingtonban Szadat és Begin aláírta a különbéke- megállapodást. — Gromiko szovjet külügyminiszter befejezte da­maszkuszi látogatását. KEDD: Elhalasztották Giscard d’Estaing moszkvai útját. — Az OPEC tagországai 9 százalékkal emelték az olajárakat. — Moszkvában összeült a KGST Végrehajtó Bizottsága. SZERDA: Megbukott az angol kormány; május 3-ára tűzték ki az új választásokat. — A különbéke-megállapodás elutasításáról Bag­dadban tárgyalnak 19 ország miniszterei, de a palesztinok, szírek és irakiak kivonultak az ülésről. CSÜTÖRTÖK: Az eredetileg megjelölt napon nem kezdődhettek meg ■ a vietnami—kínai tárgyalások, mert Peking nem küldte el képvi­selőit Hanoiba. — Szadat Bonnba érkezett, hogy az NSZK által Egyiptomnak nyújtandó gazdasági segítségről tárgyaljon. — Be­mutatkozott az olasz parlament előtt Andreotti kormánya. PÉNTEK: A washingtoni kongresszus tagjai titkos megegyezéseket gyanítanak Izrael és az USA 'között. — Londonban bombame­rénylet áldozata lett a konzervatív párt egyik vezetője, az „ár- nyék-kormány”-ban az észak-ír ügyek felelőse. — Megegyezés Kuvaitban Észak- és Dél-Jemen államfői között a két ország egyesítéséről. SZOMBAT: Befejeződött a népszavazás Iránban az iszlám köztársa­ság megalakításáról. — Ülésezik Rómában az olasz, Brüsszelben a belga kommunisták kongresszusa. A hét három kérdése A nemzetközi élet eseményei­nek értékelésében, a .bonyolult világ új jelenségei közt segít el­igazodni az MSZMP Központi Bi­zottságának március 28-i ülésé­ről kiadott közlemény, amely ösz- szegezte a párt álláspontját, a legfontosabb nemzetközi kérdé­sekben is. A hét elején aláírták Washing­tonban az egyiptomi—izraeli kü- lönbéke-megállapodást. Vajon ez képes lesz megszüntetni a fe­szültséget a Közel-Keleten? Iránban megrendezték a nép­szavazást az iszlám köztársaság megteremtéséről. Mi lehet ennek a tartalma? Az angol kormány megbukott, az alsóház bizalmatlanságot sza­vazott. az új választásokat május 3-ra írták ki. Az olasz .kormány- válság sem ért véget azzal, hogy Andreotti a képviselőház elé állt bukásra ítélt új kormányával. Mi a közös és mi az eltérő a két or­szág kormányválságában? Képes-e megszüntetni a feszültséget a Közel-Keleten az egyiptomi—izraeli különbéke-megállapodás ? Nézzük a tényeket: az arab vi­lágban és a közeí-keleti térség­ben vajmi kevesen vállalkoztak Szadat védelmére, annál többen bírálták megalkuvó politikáját. A különbéke-imegállapodást helyes­lők sorát az ománi sejk nyitotta meg, a másik oldalon a paleszti­nok, az irakiak, a szírek és a lí­biaiak foglalnak a legkeményeb­ben állást az elutasítás frontjá­ban. Persze, s eat már megszok­hattuk, az „arab egységet” min­denáron keresők között a nyugat­tal és az imperializmussal szövet­séges reakciós rendszerek képvi­selői is befolyásosak tudnak len­ni: a bagdadi Béke-palotában szerdán összeült 19 arab ország többsége csak enyhébb és főként politikai szankcióik meghozatalá­ra volt hajlandó. Emiatt a PFSZ küldöttsége, majd Szíria, Líbia és Irak delegációja egy időre ott is hagyta a tanácskozást... Amerikai lapjelentésekben egy­re több szó esik arról, hogy mi­lyen súlyos és kockázatos katonai kötelezettségeket vállalt az USA Izrael védelmére. Egy példa: Wa­shington állítólag hajlandó kato­nai erővel felszámolni adott eset­ben egy Izrael elleni tengeri blo­kádot ... Se szeri, se száma az olyan köz­léseknek, amelyek az Egyesült Tanácskoznak a belga kommunisták Államok fegyverszállítási kötele­zettségeiről szólnak. Az újdonság az, hogy az USA Egyiptomnak is rengeteg fegyvert ad! Ennek el­lensúlyozására egyrészt Izrael is több fegyverhez jut, másrészt kü­lön amerikai—izraeli kiegészítő megállapodások Izraelnak olyan védelmet biztosítanak — hiába tiltakozott ez ellen már az egyip­tomi miniszterelnök —, hogy az egy Egyiptom elleni amerikai—iz­raeli katonai szövetséggel egyen­értékű. < Ilyen körülmények között csak még helytállóbbnak tűnik az MSZMP Központi Bizottságának az az álláspontja, hogy az ameri­kai közvetítéssel megkötött egyip­tomi—izraeli különbéke nem szünteti meg, ellenkezőleg, állan­dósítja a feszültséget a Közel-Ke­leten. Ami pedig a tényleges ren­dezés feltételeit illeti, az MSZMP Központi Bizottsága újra kifej­tette: nélkülözhetetlenül szüksé­ges az izraeli csapatok teljes ki­vonása a megszállt arab terüle­tekről, a Palesztinái arab nép törvényes' jogainak helyreállítása, beleértve az önálló állam létesí­tésének jogát is. A tartós béke csak az összes érdekelt fél bevo­násával folytatott tárgyalásokon teremthető meg. ahol a Paleszti­nái arab nép egyedüli törvényes képviselője csak a PFSZ lehet. Mi lehet az iráni iszlám köztársaság tartalma ? Iránban népszavazást rendeztek az ország jövőbeni államformájá­ról. Az eredmény még nem is­meretes, de valószínű, hogy az „igen” elsöprő többségével fog­ják kikiáltani az iszlám köztár­saságot. Ezzel végleg és jogsze­rűen megszűnik a monarchia, a császárság. A Teheránból érkezett jelentések szerint a népszavazás rendben folyt le, annak ellenére, hogy korábban a kurd és más nemzeti kisebbségek, valamint egyes vallási csoportok, továbbá a fegyveres fedajinok a referendum bojkottjára szólítottak fel. Min­den 16 évesnél idősebb iráni ál­lampolgárt az urnák elé hívtak, hozzávetőleg 16—20 millió em­bert ... A politikai megfigyelők véle­ménye szerint Khomeini győzel­mét hozza a népszavazás. De ... sokasodnak a kérdések, hogy mi­re és hogyan használja fel az idős főpap újra megerősített poli­tikai hatalmát? Az iráni köztár­saság mohamedán vallási alapok­ra való helyezése a tőkés rendet • Hétfőn este Washingtonban megkötötték az amerikai közvetí­téssel létrejött — egyiptomi—izraeli különbékét. Ké­pünkön: Szadat egyiptomi és Car­ter amerikai el­nök, valamint Begin izraeli mi­niszterelnök az aláírási ünnepsé­gen. • A közel-keleti különalkut a világ számos részén til­takozó megmozdu­lásokkal fogadták, (jobbra) „A Pa­lesztin Felszaba- dítási Szervezet győzni fog” — ol­vasható egy Los Angeles-i felvo­nulás résztvevőjé­nek tábláján is. • Angliában előre hozták az or­szágos választásokat, miután a parlament megvonta a bizalmat a munkáspárti kormánytól. Ké­pünkön: Callaghan miniszterel­nök — a bizalmi szavazás előtt. szilárdítja-e meg? Tudnivaló ugyanis, hogy a Korán a magán- tulajdon szentségét mondja ki. Márpedig Irán népének földre­formra van szüksége, a gazdasá­gi rendet pedig meg kell szaba­dítani a császár uralma alatt ki­alakult korrupciótól, bürokráciá­tól. Reza Pahlavi sah felülről en­gedélyezett „látszat-forradalmi” reformtörekvései helyett igazi, nagy társadalmi és gazdasági re­formokra van szükség. Az MSZMP Központi Bizott­sága megállapította, hogy a ma­gyar nép üdvözli az iráni forra­dalmi változásokat, a monarchia megdöntését. Mély rokonszenvvel kíséri az iráni haladó erők, a nép küzdelmét a reakció és az impe­rializmus ellen, a nemzeti füg­getlenségért és a társadalmi fel- emelkedésért. A lényeg az, hogy az iráni nép külső beavatkozás nélkül dönthessen saját sorsáról. Mi a közös és mi az eltérő az angol meg az olasz kormányválságban ? Eddig Londonban korántsem volt olyan sűrű a kormányválság, mint Rómában, ahol már a má­sodik világháború óta közel 40 kormányt „fogyasztottak el”. Vi­szont a Callaghan-kormány is úgy bukott meg, ahqgyan az olasz A harminchárom testvérpárt és hat baráti szervezet, köztük az Algériai Nemzeti Felszabadí- tási Front és a Palesztin Felsza- badítási Szervezet küldötteinek jelenlétében pénteken megkezdő­dött a Belga Kommunista Párt XXIII. kongresszusa. A magyar küldöttséget Horváth István, a párt Központi Bizottságának tag­ja. a Bács-Kiskun megyei párt- bizottság első titkára vezeti. Az elnökség megválasztása után Louis Van Ceyt, a párt elnöke több órás beszédében elemezte Belgium belső helyzetét, a nem­zetközi fejleményeket és a belga párt előtt álló feladatokat. A Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága üdvöz­letét küldött a Belga Kommunis­ta Párt kongresszusának. Tegnap a kongresszus bizottsá­gokban folytatta munkáját. BAGDADI DÖNTÉS Egyiptom nem kap több arab segélyt A Bagdadban tanácskozó arab külügy- és gazdasági miniszterek elhatározták: „egy hónapon be­lül kidolgozzák azokat az intéz­kedéseket, amelyek alkalmasaké diplomáciai kapcsolatok megsza­kítására Egyiptommal” — jelen­tette ki szombaton Bagdadban Szabah Al-Ahmad Al-Dzsabir Al- Szabah sejk, kuvaiti külgyminisz- ter. Bejelentette azt is, hogy a kon­ferencia „megállapodást hagyott jóvá.^ amely kimondja: haladék­talanul hazarendelik a Kairóban akkreditált arab nagyköveteket". Az AP hírügynökség az érte­kezlethez közelálló forrásra hi­vatkozva jelentette: a tanácsko­záson részt vevő 18 arab ország, valamint a Palesztinái Felszaba­dítás! Szervezet megállapodott abban, hogy; — megszüntet minden arab se­gélynyújtást Egyiptomnak; — haladéktalanul hazarendeli az összes arab nagykövetet Kai­róból ; — teljesen megszakítja a kor­mányközi kapcsolatokat Egyip­tommal — minden egyes ország tetszésének megfelelő időpontban. Egy szaúd-arábiai újságírósze­ri nt a Perzsa-öböl menti konzer­vatív államok képviselői ragasz­kodtak ahhoz, hogy ők szabhas­sák meg a diplomáciai kapcsola­tok megszakításának időpontját. Szíria. Líbia, Algéria. Dél-Jemen és a PFSZ e kapcsolatok azonnali megszakítását szorgalmazta. A UPI úgy tudja, hogy Kuvait, kompromisszumos formulát ter­jesztett elő. Ez javasolja, hogy az értekezlet fogadjon el egy. az arab államfők elé terjesztendő ha­tározatot. amely indítványozza a diplomáciai kapcsolatok „teljes megszakítását" Kairóval. Nyugati hírügynökségek értel­mezése szerint Bagdadban egyet­értés jött létre az Egyiptommal szembeni „teljes gazdasági boj­kott", valamint a Szadat-rezsim- msl való diplomáciai kapcsolatok ’„esetleges" megszakítása kérdé­sében. (MTI) • • Az Olasz Kommunista Párt pénteken megnyílt XV. kongresz- szusa a tervek szerint kedden fejeződik be. Képünkön: Enrico Berlinguer, az OKP főtitkára be­számolóját tartja. (Telefoto — AP — MTI.) kormányok szoktak. Pedig előtte 14 évig tartott a munkáspárt és a liberálisok koalíciójának segít­ségével a munkáspárti kormány­zás, azt megelőzően megint csak 14 évig a konzervatívok voltak kormányon ... A kormányválság végső oka mind Rómában, mind London­ban a tőkés gazdasági válság, amelynek súlyos követikezménvei- vel szemben Callaghanék is. Andreottiék is csak kapitalista módszereket próbáltak alkalmazni. Olaszországban, persze, kínálko­zik más megoldás is: a keresz­ténydemokraták balszárnyánák és a kommunistáknak „történelmi kompromisszuma" alapján alkal­mazható új politika. Angliában más a helyzet, ott, a politikai „váltógazdálkodás" esetleg újra a konzervatívokat segíti kormány­ra, s akkor csak még feszültebbé válhat a szociális helyzet. Ez ter­mészetesen az angol választások kimenetelétől függ, attól, hogy Thatcher asszony toryjai győz­nek-e? Az olasz választások már sokkal kevésbé tisztázhatják a belpolitikai erőviszonyokat. In­kább arra lenne szükség, hogy a kereszténydemokraták válassza­nak: a válságot akarják-e tartóssá tét) ni, vagy hajlandók-e az együttműködésre a kommurjisták- kal a válságból való kijutás vé­gett? Pálfy József PLENÁRIS ÜLÉS AZ OKP KONGRESSZUSÁN Aczél György beszédet mondott Bresciában Simó Endre, az MTI tudósítója jelenti... Szombaton délelőtt plenáris üléssel folytatódott az Olasz Kom­munista Párt XV. kongresszusa, A delegátusok megkezdték a vitát a kongresszusi beszámolóról, a bi­zottságok pedig a tézistervezet végső változatán dolgoznak, hogy a kongresszus elé terjesszék azt jóváhagyásra. A kongresszuson részt vevő több mint száz1 külföldi pártküldöttség vezetői szombaton 22 olasz város­ba utaznak, hogy gyűléseken ta­lálkozzanak a kommunista dolgo­zókkal. Aczél György, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt küldöttségének vezetője, a Politikai Bizottság tagja, reggel az észak-olaszországi Bresciába utazott, s este beszédet mondott egy kommunista gyűlé­sen. Giulio Carlo Argan professzor, Róma város polgármestere, pén­teken este a Capitoliumban foga­dást adott az OKP XV. kongresz- szusán részt vevő külföldi küldött­ségek tiszteletére. (TASZSZ) Folyik a küzdelem a bányászok kiszabadításáért A komlói Béta-bányaüzemben harmadik napja megfeszített erővel folyik a küzdelem az om­lás alatt rekedt bányászok ki­szabadításáért. Garamvölgyi János, a Mecseki Szénbánya Vállalat igazgatója szombaton tájékoztatta az MTI munkatársát a mentés helyzeté­ről. Elmondotta; a föld színétől öt­száz méter mélyen lévő fejtés­ben huszonöt bányász dolgozott, amikor március 28-án 21 óra 10 perckor váratlan omlás történt és a 80 méter hosszú, meredek dőlésű fejtésből 30 méter össze­ment. Tizenkilenc dolgozó sze­rencsésen kimenekült. A lezúdult kő és szén azonban a fejtés alsó két munkahelyén lévő három-há­rom fős csoport elől elzárta a szabadulás útját. Azok a bányát- szók, akiik megmenekültek, nyom­ban társaik mentésére siettek. Még azon az éjszakán a szom­szédos zobáki bányaüzem egy mentőraja is csatlakozott a bétái bányamentőkhöz, együtt indultak harcba bajbajutott társaikért. A bányamentők nyolcórás vál­tással végzik áldozatos feladatu­kat. (MTI) LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT Tudományos kutatások hasznosítása Bács-Kiskun üzemeiben (Folytatás az 1. oldalról.) lalat köt fejlesztési szerződést. A Budapesti Rádiótechnikai Gyár kecskeméti gyárában például so­káig keresték a megoldást a mag­netofongyártáshoz használatos finom lemezkék igen munkaigé- más részében lévő — ipari vál­lalat köt fejlesztési szerződést. A Budapesti Rádiótechnikai Gyár kecskeméti gyárában például so­káig keresték a megoldást a mag­netofongyártáshoz használatos nyes sorjázásának gyorsabb el­végzésére. A GAMF-on kidolgoz­ták a sorjázás sokkal termelé­kenyebb elektrokémiai módszerét és az ehhez szükséges berende­zést is elkészítették. A VEGYÉPSZER tiszakécskei gyára a permetezőgépek -gyártá­sának korszerűsítésére kötött az intézettel szerződést. A GÁMF- osok felülvizsgálták a permetező­gép-gyártás szereléstechnológiá­ját, célgépeket, készülékeket szer­kesztettek, s kialakították a -mun­kafolyamatok legtermékenyebb sorrendjét. A Fémmunkás Vállalat kecske­méti gyára már akkor kapcso­latba lépett a főiskolával, ami­kor Uszty-Ilimszkbe készítette a műhelycsarnokok acélszerkeze­teit. Az igények szerint a plusz 40 és mínusz 50 Celsius-fokos hő­ingadozást el -kell tűrni a Szibé­riába kerülő aeélszenkezetek-nek. A GÁMF végezte el az anyagok hőingadozás-tűrő képességének mérését. Ez a kapcsolat a gyár nagyarányú szovjet exportja miatt jelenleg is fennáll. A kalocsai székhelyű Bács- Kiskun megyei Műanyag- és Gu­mifeldolgozó Vállalat a hőre lá­gyuló polimerek újrafeldolgozásá­nak kutatására kötött szerződést. Gyártás közben ugyanis nem­ritkán az anyag 60—70 százaléka került hulladékba. A GAMF komplex módon foglalkozott a témával. Az eredmény az lett, hogy hat műanyagféleség több­szöri újrafeldolgozását oldották meg, ami évente több millió fo­rint értékű importmegta.karítást tesz lehetővé. Ugyanakkor ún. fűtött-csatornás fröccsöntő ké­szüléket terveztek, s kidolgozták azok elkészítésének technológiá­ját. Az új szerszámok rendkívüli előnye, hogy a fröccsöntésnél nem keletkezik hulladék, s így a műanyag alkatrészek utómeg­munkálást sem igényelnek. Je­lenleg már a harmadik ilyen fű­tött-csatornás szerszám terve­zése folyik. Megbízást adott a Szerszámgép­ipari Művek kecskeméti gyára is a GAMF-nak, a golyósorsó- gyártás technológiájának tervezé­sére. Az új, elsősorban export­ra kerülő termék gyártása még az idén megkezdődik. A techno­lógia kidolgozása megtörtént. A főiskola által ajánlott tervezet még egy jelentős összegbe ke­rülő berendezés beszerzését is szükségessé tes^i. A SZIM kuta­tó csoportja most olcsóbb gép beállításával szeretné megoldani a gyártás elkezdését, könnyen lehetséges azonban, hogy mégis a GAMF tervezetét kell elfogad­tok. N. O. * Borbándi János hazaérkezett Phenjanból Szombaton hazaérkezett Phenjanból az a magyar küldöttség, amely a magvar—koreai gazdasági és műszaki-tudományos konzultatív kor­mányközi bizottság negyedik ülésszakán vett részt. A delegációt Bor­bándi János, a Minisztertanács elnökhelyettese, a kormányközi bi­zottság társelnöke vezette. * Szekér Gyula Nigériába utazott Szekér Gyula, a Minisztertanács elnökhelyettese a Nigériai Szövet­ségi Köztársaság kormányának meghívására szombaton Nigériába utazott, ahol a két ország kapcsolatainak fejlesztéséről folytat tárgya­lásokat. (MTI) * Koszorúzás! ünnepség Kossá István születésének 75. évfordulója alkalmából Kossá István, a magyar munkásmozgalom kiemelkedő személyisége születésének 75. évfordulója alkalmából szombaton koszorúzási ün­nepséget rendeztek a Mező Imre úti temető munkásmozgalmi pan­teonjában. Kossá István sírját az MSZMP Központi Bizottsága ne­vében Dabrónaki Gyula és Horváth László, a KB tagjai, a Szakszerve­zetek Országos Tanácsa képviseletében Ligeti László elnökhelyettes és Moldován Gyula elnökségi tag, a Közlekedés- és Postaügyi Mi­nisztérium részéről Pullai Árpád miniszter és Földvári László mi­niszterhelyettes koszorúzta meg. (MTI) í J

Next

/
Oldalképek
Tartalom