Petőfi Népe, 1979. április (34. évfolyam, 77-100. szám)

1979-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPEM AZ MSZMP BÄCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXIV. évf. 77. szám Á raj 1,20 forint 1979. április 1. vasárnap Tudományos kutatások hasznosítása Bács-Kiskun üzemeiben Az ipar termékeinek megfelelő értékesítése, különösen pedig ex­portja. — s ez Bács-Kiskun üze­meire is mértékadó — csakis vi­lágszínvonalon gyártott árucik­kekkel lehetséges. Éppen ezért ma már követelmény, hogy a tu­domány és technika vívmányai minél gyorsabban termelőerővé váljanak. A nagyobb vállalatok saját kutatásfejlesztő csoportokat szerveztek gyártmányaik kor­szerűsítésére, termelésük gazda­ságosságának növelésére. , Szük­ség esetén kutatóintézeteket bíz­atják meg a fejlesztési témák ki­dolgozásával. Bács-Kiskun megye tejipari Vállalat számos új építés- '. Mfbgy nagy részük gyáregység — egyre nagyobb mértékben veszik igénybe a kutatással, fejlesztés­sel foglalkozó intézmények tevé­kenységét. A Bács-megyei Állami Építő­ipari Vállalat számos új építés­technológiai eljárást honosít meg ebben az esztendőben. Az előszi­getelt fűtési távvezeték licencét hazánk az osztrák szomszédaink­tól vásárolta meg. Az Építési és Városfejlesztési Minisztérium a BÁCSÉP-et az új — a KELIT vezetékrendszer — gazdájának jelölte ki. A vállalat már meg is kezdte gyártását, amelynek a hőveszteség és víz elleni szige­telése olyan tökéletes, hogy akár talajvízbe is fektethető. Ugyanakikor a BÁCSÉP az Építési Tudományos Intézet se­gítő közreműködésével kifejlesz­tette az R.G.L. válaszfal-lap gyártását. A jó minőségű új építőanyag előnye többek között az is, hogy nagy munkaigényű munkafolyamatok kerülnek az építési helyekről sorozatgyártásra alkalmas üzemi körülmények közé. Jó partnernek bizonyul a ku­tatásfejlesztésben a kecskeméti Gépipari és Automatizálási Mű­szaki Főiskola, amellyel ma már számos megyei — sőt az ország más részében lévő — ipari vál- (Folytatás a 2. oldalon.) RÉGÉSZET, NÉPRAJZ, KÉPZŐM Ü VÉSZÉT Múzeumi programok tavasztól őszig Az elmúlt évben a magyaror­szági múzeumok gyűjteményei nyolcvanhétezer tárggyal gyara­podtak és így. együttesen meg­haladták a hétmillió darabot — olvasható a múzeumi módszer­tani központ által közelmúltban közreadott kiadványban. A mű­tárgyak többsége a vidéki intéz­ményekben van elhelyezve. A teljes hazai gyűjtemény több mint fele régészeti jellegű, a ter­mészettudomány tíz, a néprajz nyolc, a képzőművészet pedig öt százalékát adja a hivatalosan •nyilvántartott anyagnak. Gyarapodott a kiállítóhelyek száma; Szentendrén képtárat avattak, s megnyílt a Barcsay- gyűjtemény és a Kerényi mú­zeum. Uitz Béla hagyatéka Pécs­re került, Kaposvárott pedig régi adósságot törlesztettek a Rippi- Rónai emlékmúzeum megnyitá­sával.. A magyar múzeumokat 1978- ban több mint tizenhatmillió lá­togató kereste fel, s az intézmé­nyek megélénkült közművelődési tevékenységét jelzi, hogy kétezer előadást és százhúszezer tárlatve­zetést szerveztek. A közönség érdeklődésének megoszlásában részben a hatásos propaganda, illetve a helyi adott­ságok tükröződnek. Míg Pest és Veszprém megyében 1 millió 800 ezer látogató kereste fel a mú­zeumokat, addig Bács-Kiskun a maga kétszázezres közönségével sajnos csak meglehetősen szerény helyet foglal el az országos rang­sorban. A múzeumok tavaszi—nyári terveit új és gazdag kiállítási programok jellemzik hazánkban. Modern magyar művészeti bemu­tató Székesfehérváron, egyházi gyűjtemények kincsei Miskolcon és Gyulán. Lakáskultúra, kismes­terségek, fotótörténet, magán- gyűjtemények és még hosszasan folytathatnánk az újszerű kiállí­tások, tárlatok felsorolását. Tavasztól őszig Bács-Kiskun megyében is színes programok­kal kívánják kielégíteni a mú­zeumok felé irányuló élénk ér­deklődést. Kecskeméten kékfestő kiállítást, megyei gyermekjátékok gyűjteményét, modern szobrászati anyagot és a Téli Tárlat képei­nek bemutatását tervezik. A naiv művészek múzeumában Süli And­rás és e,gy lengyel vagy egy cseh­szlovák művész számára rendez­nek kiállítást. Felfrissítik az ál­landó gyűjtemény anyagát is. A bajai Türr István Múzeum programjában vajdasági gyer­mekmunka, Bozsó János festő­művész képei, Duna—Tisza-köze az őskorban, és a Duna Fotóklub tagjainak kiállítása szerepelnek. Kiskunfélegyházán Móra Ferencre emlékeznek, és régi alföldi su­bákból terveznek bemutatót. Szeptemberre várhatóan elkészül a kiskunhalasi múzeum, amely a város gazdasági történetét feldol­gozó állandó kiállítással nyitja meg kapuit. A megyei múzeumi szervezet közművelődési tevékenysége is megélénkül a következő hónapok­ban. fgy többek között megszer­vezik a kecskeméti naiv művé­szek múzeumának baráti körét, dia-programot és ajánlójegyzéket állítanak össze a bajai régészeti kiállításhoz. Kalocsán a múzeum is közreműködik az idegenveze­tők képzésében. Terveznek még író—olvasó találkozókat és ki­rándulásokat a Petőfi-emlékhe- lyekre. A CUKORRÉPA 40 SZÁZALÉKÁT ELVETETTÉK A csapadék segítette a növényzet fejlődését A hét második felében hullott csapadék kissé visszatartot­ta a megyeszerte jó ütemben folyó mezőgazdasági munkát. A nedvesség viszont használt az eddig fölbe került magvak­nak. Meggyorsította a tavaszi kalászosok, valamint a cukor­répa kelését, fejlődését. A tavalyihoz hasonló nagyságú vetésterületnek eddig 40 százalé­kán került földbe a cukorrépa- mag. Az állami és a szövetkezeti gazdaságok gondosan ügyeltek a talajelőkészítésre, a tápanyag­pótlásra, a vetőgépek javítására. Az 1979-es év ugyanis forduló­pontot jelent az ország cukor­répa-termesztésében. A Kábán épülő hajdúsági gyár üzembe he­lyezésével megnő a feldolgozás teljesítőképessége. 1978-ban va­lamennyi hazai cukorgyárat fel­szereltek olyan műszerekkel, amelyekkel megoldható a répa cukortartalom szerinti minősíté­se, átvétele. A gazdaságók ez év őszétől kezdve már ennek meg­felelően kapják az átadott répa­termés ellenértékét. Ez ideig a répa átvételénél a termés mennyisége volt a döntő és kisebb mértékben a cukortar­talom. Kétségtelen, hogy , Bács- Kiskun mezőgazdasági üzemeinek többsége igyekezett a cukorrépa termesztését olyan színvonalra emelni, hogy részesülhessen a magas cukortartalomért eddig is járó minőségi felárban. A tisza­kécskei Béke és Szabadság, a tompái Szabadság a mélykúti Le­nin Tsz, a kiskunfélegyházi Vö­rös Csillag, valamint a vele szomszédos Petőfi Tsz az előző években a 16, 17, 18 százalék cukortartalmú répájáért a vétel­áron felül rendszeresen megkapta a felárat. A. termés minősítésének új módszere még inkább a magas cukortartalom elérését díjazza. Ehhez viszont a legjobb minő­ségű munka szükséges a talaj tápanyag-utánpótlásától kezdve a legjobb vetőmagfajták felhaszná­lásán át egészen a betakarításig, tárolásig. A répa cukortartalmát csökkenti, ha elkésik a vetés, vagy gyomos a répaföld, ha a szervesanyag és a műtrágya fel- használása nem a növény táp­anyagigényének megfelelően tör­ténik. A bácskai, a Duna melléki és a kiskunsági répatermesztő álla­mi. szövetkezeti gazdaságok az elmúlt évek során nagy tapaszta­latra tettek szert ebben az ága­zatban. Segíti tevékenységüket az, hogy az 5500 hektáros megyei Az esztendő első három hó­napjának eltelte után már megállapíthatjuk, hogy gazda­sági életünk a tervezett­nek megfelelően alakul. Az MSZMP Központi Bizottságá­nak március 28-i üléséről ki­adott közlemény is hangsú­lyozza, hogy az idei tervfel- adatök végrehajtása nagyobb zökkenők nélkül megkezdődött. A termelőüzemekben ütemes munka folyik, a termelés anya­gi-műszaki megalapozottsága általában megfelelő. A Bács-Kiskun megye ipari üzemeiből érkezett informá­ciók arra utalnak, hogy az 1979-es év első negyedében ki- egyensúlyozottabban, megala­pozottabban folyt a munka, mint bármikor a korábbi évek­ben. Nem kaptunk sehonnan olyan jelentést, hogy jelentő­sen túlteljesítették volna a ter­vet. Erre azonban nincs is szükség, hiszen ma már ennél sokkal fontosabb az, hogy az üzemek a termékek, minősé­gére, gazdaságosságára fordít­sanak minél nagyobb figyel­met. A munkában való helytállás azonban továbbra is követel­mény. Ennek sem vagyunk hí­ján. Dinamikusan fejlődik Bács-Kiskun ipara és ez sok­szor azzal jár, hogy komoly nehézségeket kell leküzdeni munkáskollektíváknak, veze­tőknek egyaránt. Jó néhány megyei üzemben — mint pél­dául a Fémmunkás halasi gyárában, a Kecskeméti Kon­zervgyárban, a SZIM kecske­méti gyárában, a Baromfifel­dolgozó Vállalat halasi• gyárá­ban, és még hosszan sorolhat­nánk — építkezés, rekonstruk­ció folyik. Ezekben a gyárak­ban a gazdasági és műszaki vezetőkre az a feladat hárul, hogy mindig az adott körül­ményeknek megfelelően szer­vezzék át a munkát. A mun­kások, a szocialista brigádok helyzete sem könnyű, mert — a vezetéssel szorosabban együttműködve — nehezebb viszonyok között kell a ter­melési feladatokat elvégezniök. Néhány üzemből olyan hírek érkeztek, hogy egy-két száza­lékkal elmaradtak az első ne­gyedévre ütemezett termelési előirányzattól. Korábban szin­te természetes volt, hogy az első három hónap különböző zökkenőkkel telik el, és olyan jelentős lemaradások is vol­tak, amelyeket csak hajrá, munkával lehetett pótolni a következő hónapokban. Ezúttal már nem ilyen jellegűek a le­maradások. Legalább is a me­gye üzemeiben — egy-két ki­vételtől eltekintve — nem a belső szervezetlenség, hanem az egyes gyárak közötti együtt­működésben kereshetők az okok. Nem érkezik meg pél­dául idejében az alkatrész, ezért nem lehet készre szerel­ni a terméket. Kár lenne most arra hivat­kozni, hogy a legtöbb esetben vetésterület jelentős részén ipar- szerűen termesztik e fontos alap­anyagot szolgáltató növényt. A növénynemesítés, valamint a ke­reskedelem közreműködésével ki­váló minőségű hazai és külföldi vetőmagvakhoz jutottak a cukor­répa-termesztők. A feldolgozó gyárak és a termelési rendsze­rek több megyében végeznek eredményes kísérleteket a leg­jobb fajták kiválasztására. ter­melési technológia kidolgozására. A kiskunfélegyházi Vörös Csil­lag Tsz az idén 12 répafajtával folytat kelési és tőszámbeállítási kísérletet, amelynek eredményét a szomszédos répatermesztö gaz­daságok is hasznosítják s igénybe vehetik a Vörös Csillag Tsz mű­szaki segítségét. A félegyházi kö­zös gazdaság az idén több száz hektáron termeszt cukorrépát, amint befejezte a saját munká­ját, a szomszédos Petőfi Tsz-ben is elveti a répát. 1979-ben új répatermesztö gaz­daság jelentkezett, a kisszállási Bácska Tsz, amely a mezőhéki rendszer tagjaként, teljesen gé­pesítette az ágazatot. A 150 hek­tár répa vetésénél ezekben a na­pokban a rendszergazda nagy­üzem szakemberei segítenek, hogy a technológiai előírásoknak minden tekintetben megfelelő le­gyen a munka. K. A. megyén kívülről nem érkezett meg az anyag, az alkatrész. Sokkal inkább a tanulságokat kell az egész népgazdaság ér­dekeit szem előtt tartva levon­ni. Vagyis nemcsak negyed­éves szinten fontos a kész-, vagy félkésztermék, az alkat­részek leszállítása a megren­delőnek, hanem az adott nap­ra is, hogy a partner is üte­mesen termelhessen és teljesít­hesse negyedéves tervét. Re­mélhetően e tekintetben a me­gye üzemeinek tiszta a lelkiis­merete a népgazdasággal szem­ben. Alig néhány százalékos le­maradást jeleztek azok az üze­mek, amelyek a termékszerke­zetüket korszerűsítik. Ez arra utal, hogy ezeknek a gyárak­nak, gyáregységeknek a veze­tői és munkáskollektívája ide­jében és jól felkészült a ter­mékváltásra. Általában megállapítható, hogy az idei termelési tervek teljesítését jól előkészítették a megye tárca-, tanácsi és szö­vetkezeti iparában. Színvona­lasan kapcsolódtak ebbe az üzemi párt- és tömegszerveze­tek, s alapozták meg politikai tevékenységükkel az öntudato­san, gondosan végzett terme­lőmunkát. Ennek köszönhető, hogy a szocialista brigádok vállalásaiban — az ország gaz­dasági érdekének megfelelően — a takarékossági, gazdasá­gossági és minőségi felajánlá­sok kerültek túlsúlyba. Az esztendő nagyobb része még előttünk áll. Éppen ezért fontos az első negyedév tanul­ságait mélyrehatóan elemezni, s azokat a termelés színvonalá­nak további emelésére hasz­nosítani. N. O. A Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat kiskunfélegyházi gyárá­nak történetében jeles az az öt esztendő, amelyet a tervidőszak ma­gában foglal: korszerűsödésének és növekedésének ideje. A folyamat­ban levő tekintélyes beruházás építészeti részét a Halasi Építőipari Vállalat dolgozói végzik. Mint Téglás Jenő, a KUNÉP föépítésvezetöje tájékoztatott, a gyár- fejlesztő beruházásból vállalt feladatokat terv szerint oldják meg. Az új épületkomplexum fő épületének előregyártott vas betonszer­kezetét már összeszerelték, jelenleg a tetőszigetelésen dolgoznak, va­lamint a létesítmény belsejében az aljzat alá kerülő csővezetékeket szerelik a helyükre. Ott lesz majd egy baromfifeldolgozó üzem, s azonkívül egy jéggyár is. A 42 millió forintos munka során többek közt egy vasszerkezetű csarnokot is készítenek, amelyben a még élő állatok szállítószalagra helyezése történik majd. Képünkön ennek az úgynevezett függesztőcsarnoknak a betonaljazatát készítik a KUNÉP munkásai. A beruházás építészeti részével a terv szerint 1980 közepé­re végez a vállalat. Bácsalmáson több mint két kilométer hosszú, szennyvízgyűjtő ge­rincvezetéket alakítanak ki. A Dél-Bács megyei Vízmű Vállalat bri­gádjai jelenleg a Fürst Sándor utcában dolgoznak. A tervek szerint 1980. június 30-ra elkészül a szennyvíztisztító telep, s az ehhez vezető szilárd burkolatú út is. A szennyvízgyűjtő gerincvezeték, a szennyvíz- tisztító telep kialakítása, illetve az útépítés előreláthatólag 28 millió forintba kerül. (Pásztor Zoltán felvétele.) Fejlődő gyár Halason A megye kevés üzeméről mondható el, hogy a világon nincs párja. Ilyen lesz a Kalocsavidéki Fűszerpaprika- és Konzervipari Vállalat most épülő új paprikamalma. A két ütemben készülő beruházás első gépeit a nyáron kezdik szerelni. Az ÉL GÉP által tervezett berendezé­sek második csoportját 1981-ben helyezik üzembe és ezzel 70 száza­lékkal nő a mostani kapacitás. A városiasodás útján Épülő megyénk A világ legkorszerűbb malma p. M. (Pásztor Zoltán felvételei.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom