Petőfi Népe, 1979. február (34. évfolyam, 26-49. szám)

1979-02-15 / 38. szám

1979. február 15. • PETŐFI NÉPE • 3 Történetek az öregségről azt kérdezi magától, ember-e? Hogy miért szereltem őket? Higy- gye ei, minik se leszünk külön­bek, csak olyanok, mint ők: öre­geik, s vagy elesettek, vagy nem. Az idekerülés azzal kezdődik, hogy az öreg jelentkezik a ta­nácsnál Gyömibérnénél, megcsi­nálják a papírmunkát, miegy­mást, s utána — minden kötele­zettség nélkül — bejár hozzánk. Ismerkedik. Nézelődik, spekulál, jó-e neki, ha beiratkozik. Leg­többje úgy véld, jó. Nyolcvannégy év az átlagéletkor, s most nem untatom azzal, hogy felsoroljam, kinek mennyit kell fizeitni, csak annyit erről, hogy a nyugdíj ará­nyában, de ha nincs pénzük, any- nyit se, hivatalos papírokon utá­nanézhet. Barátinősködnek ... Bejön az egyik, nem köszön a másiknak, aki megsértődik. Meg keli győz­ni, nem hallotta az üdvözlést, il­letve az udvariatlant: nem ha­ragszik rá senki. Az idős ember az emlékeiből ól, s ezen morfon­dírozik naphosszat. Dolguk itt nincs, miért is lenne, de azért, aki olyan, az nem állja meg, hogy ne törölgessen, külön felelőse van a hamutartónak. Van, aki kötö- get — a mamák hordják a mel­lényeket, a papák a sálakat. A faliújságon a friss hírek vannak, a legjobban szeretett „újság” a jövő heti étlap. Rengeteg a pat- ronálónk, ha öregek napját ren­dezünk, mind eljönnek, de egyéb­ként is. Mi ezt viszonozni nem­igen tudjuk, de mindenhová küldtünk a falra itt készített su­bát. Van egy tablónk: A MI LA­KÓINK, ha meghal valaki, se vesszük le a fényképét, csak gyászszalaggal kötjük át, köztünk marad, emlékeinkben. Mikor idejön az ember, nem tudja mit vállal. Én rengeteget öregedtem itt — hozzájuk kell öregedni. Huszonhét éves va­gyok. 2. _ Faddi Andrásné, Tóth Juliánná. — A husika a legjobb, s majd­nem mindennap van ... Kissolton három kataszteri hold földünk volt, más szóval lakásunk az én jó urammal. Kicsi korukban meg­halt mind a három gyerek. Ár­pát, búzát, kukoricát vetettünk, a jószágnak enni kelletett adni. Szórakozni? Kapiálni, aratni, jó­szággal foglalkozni — nem lehe­tett ám a jószágtól elmenni fél­re; nemhogy bálba! Otthon csak üldögélek. Amikor nézem a té­vét, tizenegyig is fent vagyok, nem tudok aludni; pedig meg­ettem már annyi gyógyszert: nem kívánom másnak. Mikor meghalt az én jó uram, eljöttem a test­véreimhez, aztán egyszercsak föl­iratkoztam a napközibe. Csak Faragó Ferencnél — Kell egy- pár év, hogy ki lehessen ismerni őket; ugyanarra két ember két­féleképpen reagál. Itt olyan, hogy „tilos”, nincsen. Egyedül szeszes italt fogyasztani tilos, de láthat­ja, itt az asztal mellett egy üveg, van akinek mindennap jár be­lőle egy pohárkával. Nem több. Egy pohár. Ápolónő a szakmám, két éve vagyok itt, előtte fogá­szati rendelőben dolgoztam, nem foglalkoztam öregekkel. Ügy szó­lítom őket, „mama”, „papa”, mert nagyon kevés az, akire ne illenék ez. Sorsok? Ügy helyettesíteném: ÉLETEK, csupa nagybetűvel. Van... volt olyan bácsi — a nevét inkább nem mondom — aki albérletben lakott, tíz gyereke kö­zül egy se fogadta be, penészes kenyeret tett forró vízbe, azt ette. Elszorul az ember szíve, s • Faddi Andrásné. • Tárnái Pálné. úgy, unalomból, meg hogy legyen végre mit csinálni. De már nem bírok, mert öreg vagyok. A nyölcvan- hetedikben járok. Boros Jánosné: Tessék azt elkép­zelni, hogy sen­kim sincs ezeh a világon. Senkim, meg tudja ér­teni? Eszembe jutott, hogy bejö­vök az emberek közé. Borzalom, higgye el, a magány, az megöli az embert. Bánat az sok van, mert sok a rossz ember és én maíla vagyok, de itt mindenki szeret engem és ez jó; inkább legyen száz jó emberem, mint egy rosszakaróm. Mi gazdagok vol­tunk, megadta az isten azt, hogy azt csinálhattunk, amit akartunk. És jött a háború, és az én ked­ves uramat Topolyán kivégezték a németek. Egyedül maradtam, mint az ujjam, ezen a nagy vi­lágon; hetvennyolc éves vagyok. 4. ____ T árnái Pálné, Pöcze Erzsébet: — Szegről-végről József Attila rokona vagyok, nagyapáink test­vérek voltak, Etelkával tartjuk a rokonságot... A Margit-kórház- ban dolgoztam Pesten, huszonkét évig, aztán körzeti ápolónő let­tem. Otthon ... igen meguntam magamát. A szomszéd meg járt ide. Na, akármit is mond, én is jövök. Jöttem ... Olyan jó itt lenni, mint egy nagy családban. Egészséggel gond nincs, csak a vérnyomás, az ingadozik. Ha ha­zamegyek, begyújtok, készítem a Ferencné. vacsoráit, várom a férjemet..'; Küldtem már verseimből a Nők Lapjának is, azt válaszolták, menjek fel. Hát, még nem men­tem, majd egyszer... hisz még csak hetvenéves vagyak ... Lassan kdkanalazza a meggyfő­zelék felét a néni. A húst érin­tetlenül hagyja. Fölemeli kis kék karmáját, a maradékot belekapar­ja. Szemből is, mellőle is, adnak még hozzá. „A néni viszi haza a cicának” súgják. Tóth Erzsébet: A magány, az a legszörnyűbb! Van mondat, amire nem tud felelni az ember. ' . Tárnái Pálné, Pöcze Erzsébet verse, részűét. Az öregek otthonába de szíve­sén járunk, / Csak az a baj, — az a nagy baj —, hogy nem lehet ott hálnunk. / Megköszönjük ,a tanácsnak ezt a nagy jutalmat, / Hogy számunkra biztosított ilyen szép nyugalmat. I' ... Bevallom, hogy egy kis vita itt-ott el is hangzik, / De az élet úgy érde­kes, hogyha néha zajlik. / Bi­zony a rím itt-ott döcög, de van rá mentségem, / Gólya hozott, nem születtem versíró költőnek. / Köszönjük a gondozóknak ezt a nagy figyelmet, /A számunkra biztosított óriási türelmet. / Bi­zony van, hogy nem úgy szólunk, mit tehetünk akkor, / Megálla­pítjuk, hogy ez a második gyer­mekikor. / Jól esik itt minden jó szó, megköszönjük szépen. / Mindegyikünk ott áll már a mezs­gye határszélen. • Faragó # Tóth Erzsébet. Nem a képzelet szülötte. Sza­badszállás; öregek napközi ottho­na. Valamelyik hétköznap dél­előtt. , Ballai József TESTVÉRMEGYÉNK ÉLETÉBŐL Téli falvak a félszigeten Hiába, a falukról sokáig főként az úgynevezett oblomovizmus ju­tott az eszembe. Megjelent előttem Goncsarov híres regényalakja, aki nem tudja rászánni magát, hogy végre fölkeljen az ágyból. A ké­nyelmesség, restség, céltalanság jellegzetesen múlt századi orosz je­lenség volt. Dehogy is a falu; az időpont vagy valamilyen nemzeti vonás tehet róla! A francia vidéki települések ma is ásítóan egy­hangúak és közönyösek a francia filmek tanúsága szerint, Szicília pedig olyan, mintha régmúlt századok konzervdoboza lenne. Ha a társadalmi berendezkedés nem ad teret a gyakorlatias és szellemi munkának, az egyébként értékes belső emberi tulajdonságok sem bontakozhatnak ki: marad a céltalanság és a közöny. Mindentől elzárt, apró orosz és ukrán falvak! Milyen messzire tűntetek az időben! Rögtön hozzáteszem: szerencsére. A vasút és autóbuszállomások között feszülő nagy távolság sem béníthatja meg az életet. Ezt támasztják alá a legfrissebb újsághírek is. Azok a tu­dósítások, beszámolók és riportok, amelyeket Bács-Kiskun testvérme­gyéje, a krími terület napilapjában olvastam. Csak át kell futni a Krimszkaja Pravda hasábjait, hogy az értelmes tettek nyomára akad­junk — a politikában, gazdaságban és kultúrában egyaránt. A hely­szín: a téli sztyeppén, valamint déli hegyoldalakon húzódó falvak, mezőgazdasági települések sokasága. Választások előtt Mindenkit foglalkoztató ese­mény, hogy közeledik március 4-e: az a nap. amikor újjává­lasztják a Legfelsőbb Tanácsot. A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének alig másfél éve elfogadott alkotmánya kimondja a politikai rendszerről szólva, hogy „a szovjet állam szerveze­te és tevékenysége a demokrati­kus centralizmus elvére épül: minden államhatalmi szervet, a legalsóbbtól a legfelsőbbig vá­lasztanak, azok számadással tar­toznak a népnek, a felettes szer­vek határozatai kötelezőek az al­sóbb szervek számára. A demok­ratikus centralizmus egyesíti az egységes vezetést a helyi kezde­ményezéssel és alkotó aktivitás­sal, minden állami szervnek és tisztségviselőnek a rábízott ügyért viselt felelősségével.” A különböző választási körze­tekben egyre szélesedik az agitá- ciós munka. A legfelsőbb állam­hatalmi szerv újjáválasztása< előtt előadásokon ismertetik a Szovjet­unió új alkotmányát, a népkép­viselők tanácsaival, tevékenysé­gükkel és a választási rendszerrel kapcsolatos törvényeket, számve­tő beszédek hangzanak el. Kereskedelmi központ A nagy, országos ügyekbe való bekapcsolódás mellől természete­sen nem hiányoznak a helyi je­lenségek sem. Az év elején száz­negyven gyerek ünnepi örömétől volt hangos Vozrozsgyényie új óvodája. Azóta már a közeli Zsu- ravok legifjabb lakóit is óvoda­avatásra hívták. Ez nem szenzáció? Meglehet. A távirati ügynökségek valóban nem röpítenek világgá ilyen hí­reket. De a vidéki emberek min­dennapjai végtére azonban a köz­ségekben, utcákban zajlanak, ahol élnek. A dzsankoji járás Progressz nevű állami gazdasága központi majorjában például ut­cát neveztek el I. D. Gileverovról. Ki volt Iván Dimitrijevics? A szovhoz önkéntes népi osztagának élén állt, emléke a társadalmi érdekek védelmét idézi. Egysze­rű és szép tiszteletadás ez Jarkoe faluban, ahol az utóbbi időben két tizennyolc lakásos ház is épült, s tovább folytatják a több emeletes építkezéseket. A központ díszét két, családi házakból álló utca alkotja. Mindegyikben há­rom nagy szoba dicséri az itt la­kó gépkezelők, szerelők, kerté­szek és állattenyésztők ízlését; rendezett udvar, veteményes- és virágoskert tartozik hozzájuk. Az egyik utca kapta I. D. Gileverov nevét. Másutt — Zolotoe Poljén. a ki- rovszki járás egyik községében — kereskedelmi központot avattak. Az épületben különböző üzletek mellett a szovhoz étterme is hely­hez jutott. A közelben negyven- lakásos, ötszintes lakóépületet emelnek a helybeliek, bővítik az utcák kommunális ellátottságát. Kialakultak annak a sportpályá­nak a tervei is, ahol már az ősz­szel kétezer néző szurkolhat a tri­bünön. Grafikon mutatja A mezőgazdasági gépszerelők persze nem csak utcákat nevez­nek el vagy üzleteket vesznek használatba a téli hónapokban. Hanem segítik az előkészületeket arra az időre, amikor fölenged a föld, kezdődhet a munka a tava­szodó határban. Specialisták és lakatosok dolgoznak A kommu­nizmus zászlaja nevű kolhozban is. Javítják a traktorokat, kom­bájnokat. Ebben a technikai ki­szolgáló műhelyben nincs meg­állás egész évben. Ide kerül visz- sza minden gép, amely ledolgozta a maga előre meghatározott ide­jét. Az évente szükséges javítá­sokat grafikonon tartják számon, és szigorúan veszik az ellenőr­zést. Így érhették el, hogy már most indulásra készek a vetőgé­pek, kultivátorok és ekék, s akár holnap működésbe hozhatnák az öntözőberendezéseket. Minden nap hozzájárul a le­endő terméseredményekhez, ho­zamokhoz — figyelmeztet az egyik újságcím. Igen, a terme­lésirányítók sem hagyják veszni az időt. A kukorioatermesztő gaz­daságok szakemberei levelező ok­tatáson vesznek részt, és talál­koznak egymással, hogy átvegyék a hasznos tapasztalatokat. Nem zárják páncélszekrénybe egymás elől a bevált eljárásokat, sőt nyomtatásban is közreadták a ta­laj-előkészítés, trágyázás, vetés, öntözés és betakarítás legjobb módszereit. Az eredményeiről hí­res Kulinyin kolhozban mezőgaz­dasági tudományos kutatók is megfordultak, és együttesen ta­nulmányozták az 1979-es öntözési tervet. A krasznogvargyeszki járás Lenin-renddel kitüntetett Rosszi- ja kolhozába azok a gazdasági ve­zetők látogattak el, akik Ukraj­na különböző részeiből; a Krím­ből, az ogyesszai és zaporozsjei területekről érkeztek a szimfero- poli mezőgazdasági főiskolára, hogy szakmai továbbképzésen ve­gyenek részt. A vendégek nem vendégségben jártak a „Rosszi- já”-ban, hanem az állattenyész­téssel, növénytermesztési ágazat­tal és a kisegítő gazdasággal is­merkedtek. Mély benyomást tett rájuk az életkörülmények átala­kulása. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa két választási időszaka között több tucat emeletes lakó­ház nőtt ki a földből, kulturális, szolgáltató és kereskedelmi léte­sítményeket vettek birtokba. „Voszhod, a gazdaság központi te­lepülése — jelentették ki a ven­dégek —, már nem is falu, hanem igazi modern város, ahol össz­komfortos lakásokban találnak otthonra a dolgozók.” H. F. A Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank közleménye Nemzetközi idegenforgalmunk az elmúlt évben is jelentősen to­vább bővült. Kereken 17 millió külföldi — 15,3 millió a szocia­lista országokból, 1,7 millió a tő­kés országokból — kereste fel hazánkat. A szocialista országok­ból érkezők közül 6,5 millió cseh­szlovák, 3,3 millió jugoszláv, 2,9 millió pedig lengyel állampolgár volt. Ugyanakkor 5,4 millió ma­gyar állampolgár utazott külföld­re. Az idegenforgalomból kereken 8 milliárd forintnak megfelelő devizabevételünk származott, a kiutazók devizaellátására mint­egy 3,5 milliárd Ft összegű de­vizát fordítottunk. Nemzetközi idegenforgalmunk versenyképességének elősegítését, feltételéinek javítását, devizabe­vételeink fokozását továbbra is fontos feladatnák tekintjük. Szükséges azonban a megnöveke­dett forgalmat kísérő kedvezőtlen jelenségek mérséklése is. Ezeket figyelembe véve készülünk fel az 1979. évi idegenforgalmi idényre. A rubel elszámolású országok­ba utazó magyar állampolgárok valutaellátásának feltételei válto­zatlanok maradnak. Ezek szerint az egyénileg utazók, a szervezett utazásokon részt vevők évente tíz­ezer Ft erejéig, ezen felül a gép­járművel utazók üzemanyag cél­jára igényük szerint vásárolhat­nak valutát. Növelni fogjuk a va­lutakiszolgáltató helyek számát. Számolni lehet azzal, hogy több szocialista országban, kölcsönös­ségi alapon, a jövőben fokozot­tabban ellenőrizni fogják, hogy rendelkeznek-e a beutazók tartóz­kodásuk költségeinek fedezetére kellő összegű, hivatalos átváltó­helyen vásárolt fizetőeszközzel. Az illetékes magyar és lengyel szervek erről már megállapodtak. Eszerint folyó év március 1-től magyar állampolgárok egyéni magánutasként csak akkor utaz­hatnak Lengyelországba, ha mi­nimálisan 800 zloty összegű fize­tőeszközzel rendelkeznek. Ameny- nyiben tartózkodási idejük a 4 napot meghaladja, minden tartóz­kodási napra ez az összeg 200 zlotyval növekszik. Hasonlóan, lengyel állampolgá­rok magyarországi egyéni magán­utazásukhoz hivatalos lengyel va­lutakiszolgáltató helyen vásárolt, legalább 600 Ft összegű forintfi- zetőeszközzel kell, hogy rendel­kezzenek, mely 4 napon túli tar­tózkodás esetén napi 150 forinttal növekszik. Amennyiben más or­szágokkal is sor kerül ilyen meg­állapodásra, a- sajtó útján időben tájékoztatást fogunk adni. Rubel elszámolású valuták nem kereskedelmi árfolyama ál­lamközi megállapodásokon alapul, ezek az árfolyamok most nem változnak meg. Gazdaságpolitikai szándékunk, hogy a konvertibilis elszámolású valutáknál a forint egységesebb értékelése, az egységes árfolyam felé közelítsünk. A konvertibilis elszámolású valuták nem keres­kedelmi és kereskedelmi árfo­lyama között eddig 100 százalé­kos különbözet érvényesült, a ke­reskedelmi árfolyam kétszerese volt a nem kereskedelmi árfo­lyamnak. Ez a különbözet 1979. február 15-i hatállyal 75 száza­lékra mérséklődik. Ennek követ­keztében a konvertibilis elszá­molású valuták nem kereskedel­mi árfolyama emelkedik. Ez az árfolyam lényegében a lakosság­gal kapcsolatos elszámolásokban (pl. turizmus, rokoni látogatások, szerzői jogdíjak stb.), kerül alkal­mazásra. Nemzetközi idegenfor­galmunkban legjelentősebb valu­ták közül pl. 1. USA dollár nem kereskedelmi árfolyama 17,79 Ft volt, ezentúl 20,33 Ft lesz, keres­kedelmi árfolyama továbbra is 35,58 Ft marad; 1 NSZK márka nem kereskedelmi árfolyama 9,72 Ft volt, ezentúl 11,10 Ft, lesz, ke­reskedelmi árfolyama továbbra is 19,43 Ft marad; 1 osztrák schil­ling nem-kereskedelmi árfolyama 1,38 Ft volt, ezentúl 1,55 Ft lesz, kereskedelmi árfolyama továbbra is 2.71 Ft marad. Ez azt jelenti, hogy a konverti­bilis valutát beváltó külföldiek valutájukért az eddiginél több fo­rintot kapnak, ugyanakkor azok­nak a magyar állampolgároknak, akik konvertibilis valutát vásá­rolnak (pl. egyéni kiutazáshoz), vagy valutatartalmú szolgáltatást vesznek igénybe (pl. társasutazás, külföldi menetjegy), az eddiginél több forintot kell fizetniök. A magyar állampolgárok 1979. február 15-től utazásaikhoz az eddiginél több konvertibilis valu­tát vásárolhatnak és bővül a tu- ristaútlevéllel meglátogatható or­szágok köre. — A tőkés országokba és Ju­goszláviába egyéni turista útle­véllel utazók az eddigi személyen­kénti négyezer Ft helyett 4500 fo­rintért vásárolhatnak valutát, az eddigi feltételek szerint. Ezen fe­lül személyenként 1500 Ft értékű konvertibilis elszámolású többlet­valutát lehet egyidejűleg vásárol­ni. — A nem kereskedelmi árfo­lyamok emelkedésével arányosan növekszik az a forintösszeg, amelyért az utazási irodák tár­sasutazásaival tőkés országokba és Jugoszláviába utazók költő­pénzt vásárolhatnak változatlan feltételekkel. A társasutazóknak is leheitőségük nyílik költőpénzük kiegészítéseként személyenként 300 forintnak megfelelő többlet­valuta egyidejű vásárlására. — A látogató útlevéllel tőkés országokba és Jugoszláviába uta­zók változatlan feltételek szerint továbbra is személyenként 500 forintnak megfelelő konvertibilis elszámolású valutát vásárolhat­nak, amelyet egyidejűleg kiegé­szíthetnek személyenként 300 Ft értékű többletvalutával. A többletvaluta vásárlásánál 40 százalék illetéket kell fizetni. Akik utazásukhoz a szükséges va­lutát már megvásárolták, de uta­zásukra csak február 15. után ke­rül sor, a többletvalutát a valu­takiszolgáltató helyen pótlólag megvásárolhatják. 1979. február 15-től bővül a tu­ristaútlevéllel meglátogatható országok köre. Eddig Európán kí­vül csak azokba az országokba le­hetett egyéni turistaként utazni, amelyekbe menetrendszerű ma­gyar légi járat közlekedett. Ezentúl Európán kívüli orszá­gokba (pl. Kanadába és az USA- ba) is igényelhető turista-valuta­ellátmány és váltható meg forin­tért a repülőjegy, ha a turista olyan légijáratot vesz igénybe, amelynél a repülőjegy megvásár­lása nem jár konvertibilis valu­takiadással a népgazdaság számá­ra. Ez a lehetőség jelenleg a KGST-tagországok által üzemel­tetett légijáratoknál áll fenn. Ki­vételt képeznek — a külföldre utazásról és az útlevelekről szóló jogszabályokkal összhangban — azok az országok, amelyekben a magyar állampolgárok érdek- és jogvédelme nem biztosítható. Népgazdaságunk és valamennyi állampolgárunk érdeke, hogy nemzetközi idegenforgalmunk szervezetten, rendben bonyolód­jon le, nemzeti valutánkat meg- védjük a spekulációval szemben és elősegítsük, hogy a hozzánk látogató külföldiek kellemesen érezzék magukat. Devizajogszabályaink módosítá­sával is e célok megvalósítását kívánjuk elősegíteni. Tekintetbe kell vennünk, hogy az áruválasz­tékunk, egyes áruk és szolgálta­tások árszínvonala eltér elsősorban a bennünket körülvevő országo­kétól. Ez hozzájárul ahhoz, hogy külföldiek nálunk nemcsak az utazáskor szokásos ajándékokat vásárolják, hanem olyan árukat is — köztük pl. élelmiszereket —, amelyek jelentős ártámogatással kerülnek forgalomba. Az Elnöki Tanács módosította a tervszprű devizagazdálkodásról szóló 1974. évi 1. sz. tvr-t, a pénz­ügyminiszter pedig az 1/1974. (I. 17.) PM. sz. rendeletet. A módo­sított jogszabályok — amelyek 1979. március 1-én lépnek hatály­ba — legfontosabb rendelkezései a következők: — Külföldiek a magukkal ho­zott valutát csak hivatalos átvál­tóhelyen (pl. MNB, OTP, utazá­si irodák stb.), a hivatalos árfo­lyamon válthatják át forintra. Magyarok forintért valutát szin­tén csak ezeken a hivatalos át­váltóhelyeken vásárolhatnak. — Az eddigi személyenként 400 Ft helyett kevesebb forint vihe­tő ki, illetve hozható be: belföl­diek személyenként 200 forintot (50 forintosnál nem nagyobb cím­letekben) külföldiek pedig 100 fo­rintot (csak érmékben) hozhatnak be, illetve vihetnek ki magukkal. A magyar állampolgárok kül­földre kivihető forintot azonban csak a rendeletben külön felso­rolt KGST-tagállamokban vált­hatják át, az ottani hivatalos át­váltóhelyeken. — Külföldiek a magukkal ho­zott ingóságaikat magánforga­lomban Magyarországon nem ér­tékesíthetik. — Magyarországról kiutazó ma­gyaroknak és külföldieknek to­vábbra is lehetőségük lesz, hogy utazásuk időtartamára, de leg­feljebb három napra való — fo­gyasztásra közvetlenül alkalmas — élelmiszert magukkal vigye­nek. Húsipari termékekből azon­ban legfeljebb 1 kg, ezen belül fajtánként csak fél kg vihető ki. Az a külföldi azonban, aki 24 órá­nál rövidebb ideig tartózkodott Magyarországon, itt vásárolt élel­miszerből csak 100 Ft értékű úti élelmiszert vihet magával. Az árfolyamok módosításával, a valutaellátási intézkedésekkel és a magyar—lengyel megállapodás feltételeivel kapcsolatban a ban­kok, a valutalkiskolgáltató helyek és az utazási irodák adnak rész­letes tájékoztatást. A jogszabály­módosítások teljes szövege a Ma­gyar Közlöny 1979. február 15-i számában jelenik meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom