Petőfi Népe, 1979. február (34. évfolyam, 26-49. szám)

1979-02-08 / 32. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1979. február 8. Széllel, gőzzel, emberi erővel A technika történeténeik érde­kes fejezeteit, „írták” meg azok a föltalálók, akik különféle, szél­lel, gőzzel vagy emberi erővel hajtott járművek létrehozásán törték a fejüket. 1599-ben tette meg első próba- útját a tengerparton Simon Ste- vin holland föltaláló vitorlás ko­csija. Előtte csupán olyan önjá­ró kocsikkal kísérleteztek, ame­lyeket a bennük, ülő ember kéz­zel. vagy lábbal meghajtható szerkezettel tudott mozgásba hozni. Steyin kocsija azonban a szél energiájának kihasználására épült. A feljegyzések szerint 33,8 óránkénti sebességet ért el vele a föltaláló. • 175 évvel ezelőtt, 1804-ben szerkesztette meg Oliver Evans az „Orukter amphibolos” elneve­zésű kétéltű járművet. A vízen és szárazon közlekedni képes ta­lálmány volt az első gőzhajtásos kocsi. Képünk ezt ábrázolja. * Az érdekes kísérletek sora máig sem ért véget. Mintegy negyedszázaddal ez­előtt egy angol gyáros tekinté­lyes összegű jutalmat tűzött ki annak, aki emberi erővel hajtott repülőgéppel két, egymástól 800 méter távolságban letűzött rudat megkerül egy nyolcas alakú pá­lyán anélkül, hogy fel- és leszál­láskor bármi segítséget venne igénybe, vagy útközben megáll­na. A feltételekben az is szere­pelt, hogy induláskor és leszál­láskor még egy 3 méter magas akadályt is át kell repülnie gé­pével a pályázónak. Bármilyen 8 Evans 1804-ben szerkesztett kétéltűje. hihetetlen, csupán 1977. augusz­tus 25-én tudott először megfe­lelni a kiírásnak egy amerikai munkacsoport alkotta kerék pár- pedál-meghajtású, légcsavart», egyfedelű repülőgép, amelyben pilótaként egy kerékpárverseny­ző foglalt helyet. A mindössze 32 kilogramm súlyú, 27 méter szárnyfesztávolságú, 9 méter hosszú és 78 négyzetméter szárnyfelületű repülőgépnek és 83 kilogrammos pilótájának 7 perc 23 másodperc alatt sikerült végigrepülnie a 2,1 kilométer hosszú pályát. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ember hosszabb időn keresz­tül is ki tud fejteni másodper­cenként 10 kilopond munkát. El­méletileg tehát nincs akadálya, hogy izomerővel lebegésben és haladásban tarthasson egy repü­lő szerkezetet, ha annak eléggé nagy a szárnyfelülete és megfe­lelően kicsi a súlya. Jód tudták ezt azok is, akiknek különleges anyagok felhasználásával sike­rült a díjnyertes gépet 34 kilo­gramm súlyúra megépíteniük. • 31 kilogramm súlyú repülőgép, amelyet japán egyetemi hallgatók építettek és „Ibis” névre kereszteltek. E gép néhány évvel ezelőtti elődjével már sebességi világrekordot állítottak fel, 4 perc 47 másod­perc alatt 2093 méternyi utat téve meg a levegőben. A hanghatáron túl 1976 elejétől menetrendsze­rűen közlekednek az angol— francia fejlesztésű Concorde tí­pusú szuperszonikus utasszállító gépek. 1977 elején pedig a szov­jet TU—144 típusú szuperszoni­kus utasszállító repülőgéppel az ÁEROFLOT is megindította a menetrendszerű járatait. Közel 20 évvel a sugárhajtású utas- szállító repülőgépek forgalomba állítását követően tehát a polgá­ri repülés újabb, jelentős állo­másához érkezett. A Szovjetunióban a szuper­szonikus utasszállító repülőgép kifejlesztése 1963-ban kezdődött. A tervezés megkezdésétől a pro­totípus legyártásáig hosszú idő telt el, hiszen az újszerű feladat, a merőben új konstrukció^ meg­oldások, a fokozott felelősség miatt mintegy tízszer annyi kí­sérletet hajtottak végre, mint az egyéb repülőgépek kifejlesztése során. 1988. december 31-én volt az első repülés napja. A gép a hang terjedési sebességét először 1909. június 5-én lépte át. Ezt köve­tően fokozottan növelték a se­bességet, 1970 májusában már a hangsebesség kétszeresével, majd a számított utazómagasságon a tervezett sebességgel folytatták az előirt berepüléseket. A voronyezsi repülőgépgyár hatemeletes magasságú szerelő­csarnokában sorozatban készülő szuperszonikus óriásgép törzse közel körkeresztmetszetű. A törzs mellső részén levő pilóta­fülkében foglal helyet a három főből álló személyzet. A főpilóta egyben a hajótávírász is, a má­sodpilóta pedig a navigátor. A személyzet harmadik tagja a ha­józó szerelő, ő ellenőrzi a tüze­lőanyag-rendszer, a jégtelenítő berendezés, a kondicionáló be­rendezés, valamint a hajtómű­vek működését. A kisszámú ha­józó személyzet a gépfedélzeti irányító és ellenőrző berendezé­sek, továbbá a navigációs beren­dezések magasfokú automatizá­lásának az eredménye. A biz­tonság fokozására a legfontosabb fedélzeti berendezéseket, műsze­reket, rendszereket megkettőz­ték. A törzs középső részén he­lyezkedik el a 42 méter hosszú utasfülke, amelynek korszerű légkondicionáló berendezése az utasok számára kellemes légkört teremt (18—25 Celsius-fok). Kü­lönösen korszerű az utastér hang- szigetelése. Bár a gép alapvető szerkezeti anyagaként az alumínium ötvö­zeteket használják, a nagy me­chanikai és hőigénybevételnek kitett alkatrészek titánötvözet-: bői készültek. KEVÉS A TÁROLÓ- ÉS KEVERŐÜZEM, ELAVULTAK AZ ESZKÖZÖK Fejlesztési tervek a megyei gabonaiparban Túlteljesítette múlt évi felvásárlási tervét a Bács-Kiskun megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat. A tény jelzi, hogy a vál­lalat eleget kíván tenni kötelezettségének, bár az ehhez szükséges feltételekkel koránt­sem rendelkezik. A tavalyi helyzetről és az idei felkészülésről beszélgettünk dr. Molnár István igazgatóval. — Jó termés volt Bács-Kískun- ban fiz elmúlt évben búzából és kukoricából is. Az átvétellel, a minősítéssel kapcsolatban mik a tapasztalatai? — Zökkenő mentesen sikerült nyáron és ősszel átvenni a ter­mést. Búzából a tervezettnél töb­bet adtak át a megye üzemei, kukoricából viszont kevesebbet. Ez nem jelenti azt, mintha a termés mennyisége csökkent vol­na, ugyanis ennek az az oka, hogy az üzemek tartalékolnak, saját felhasználásuk is megnöve­kedett, s egyéb szempontból sem adtak el annyi kukoricát, ameny- nyire számítottunk. Kecskeméten kísérleti jelleggel minősítettük a beszállított búzát, amikor is en­nek sütőipari értékét vizsgáltuk. A gazdaságok egyetértettek a vizsgálati eredménnyel. Tapasz­talatunk az, hogy a búza minő­sége jobb az elmúlt évek átla­gánál. — A termény minőségének megóvásához megvannak-e a szükséges tárolók? — Évek óta súlyos tárolási gondokkal küszködünk. Mindezt annak ellenére szükséges előre- bocsátanom, hogy tavaly az ösz- szes terményt átvettük, elhelyez­tük, és valamelyest nőtt is a tá­rolókapacitásunk. A mezőgaz­dasági üzemekkel kialakított jó kapcsolat révén növeltük a bér­tárolást. A gabonáknak csupán a negyedrészét tudtuk korszerű tá­rolókba elhelyezni. Kalocsán üzembe helyeztük az 1100 végö- nos fémsilót, azonban a terve- zettnél késÓbb,' szeptembert»«»/ s ekkor kellett a mezőgazdasági üzemeknél addig bértárolt búzát ide szállítani. Sajnos, nem ké­szült el Kecskeméten a: 2300 va- gonos termény befogadására al­kalmas vasbeton siló. — Van egyáltalán remény ar­ra, hogy az 1979-es búzabetaka- rításra üzembe helyezik, és az eredeti technológia szerint mű­ködtetik? _ Az üzembe állítás elhúzó­dásának legfőbb akadálya még jelenleg is, hogy a garat — ahová a terményt a teherautók­ról, valamint vasúti kocsikból ki­öntik — technológiai berendezé­sei nem készültek el. Egyébként üzemeltethető lenne a siló. In­formációink szerint a garat az idén elkészül, és a búza táro­lásához használni tudjuk. — Az elkövetkező hónapokban és években a megyében milyen egyéb tárolásbővítő beruházások fejeződnek be, illetve kezdőd­nek? — A kecskemétin kívül a ta­vasszal Bácsalmáson üzembe he­lyezzük a 600 vagonos fémsilót. Kalocsán elkezdődik a 2300 va­gonos vasbeton siló építése, va­lamint Kecskeméten 200 millió forint beruházási költséggel az évente 6 ezer vagon takarmány- keveréket gyártó üzem beruhá­zása. Ehhez csatlakozóan fémsiló és csarnoktároló is készül. A be­ruházást csakis akkor tudjuk elkezdeni, ha ehhez megkapjuk a szükséges állami támogatást. — A keverő-, tápelöállTió üzemre égetően szükség lenne, hiszen az ország megyéi közül Bács-Kiskunban legnagyobb az abrakigényes állatállomány, kü­lönösen a sertés és baromfi. Mi­ként alakult tavaly, <s milyenek a kilátások ebben az esztendő­ben a 'tápellátást illetően? — Nehezen bár, de tavaly is eleget tudtunk tenni a termelői igényeknek. A megyében az utóbbi öt-hat évben az állatál­lomány annyira megnőtt, hogy a folyamatos keverék takanm á n y ­ellátás okozta a legtöbb gondot a vállalatnak. Az igény 1973-hoz képest megkétszereződött, tavaly 380 ezer tonna keveréktakar­mányt kellett biztosítanunk. A megyei vállalat csupán 160 ezer tonnát tudott gyártani — ennyi a jelenlegi kapacitásunk. 120 ezer tonnányit a megye mező- gazdasági üzemeivel bérben ke- vertettünk, társmegyei vállala­toktól pedig ,100. ezer tonnát vet­tünk aL TOA^'élsÖáoí'BhH ’nem a ez sem könnyű —, hanem" a folya­matos, egyenletes ellátás. A táp vagonokban érkezik. Ismertek a MÁV szállítási gondjai, az őszi csúcsforgalom ... Mindemellett a költségnövekedések sem elha­nyagolhatók, ami a szállításból és a bérkevertetésből adódik. Ez utóbbi miatt volt tavaly a vál­lalatunknak mintegy 6 millió fo­rint vesztesége. Mindez termé­szetesen a megrendelőinknek nem jelent többletköltséget. Az elmondottak úgy gondolom, meg­győzőek, minél előbb szükség van a kecskeméti keverőüzem felépítésére. Elsősorban népgaz­dasági szempontok, érdekek miatt. Ha ugyanis tápellátási za­varok keletkeznek a megyében, az állattenyésztési kedv — fő­ként a háztájikban — csökken­het, amit az egész ország meg- érez a húsellátásban, sőt az ex­portra is kihatással lehet. A kecskeméti keverő megépülésé­vel jelentősen tehermentesíthető lenne a vasút, és az említett többletköltségek is megszűnné­nek. • Az új kecskeméti gabonatároló tornyai már jóideje állnak. • A garat, ahová a terményt kiöntik, sajnos nem készült el. (Straszer András felvételei) Még hozzáteszem: jelenleg nemcsak a tápot kell a megyébe szállítani 100—200 kilométeres távolságról, hanem a nyersanya­got, a kukoricát, árpát stb-t is el Tcéll oda vinni. A nehézségek és a gondok ellenére is mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne legyen az idén sem sú­lyos következményekkel járó ke- veréktakarmány-ellátási zavar, bár a tavalyinál nagyobbak a feladataink, 400 ezer tonna tápot kell az idén a megye mezőgaz­dasági nagyüzemeinek és a ház­táji gazdaságoknak biztosítani. — A jelenlegi gondok ellené­re is summázhatjuk: a megyei vállalat 'a tervek szerint nagy fejlesztés előtt áll, s ha az el­képzelések megvalósulnak, 2—3 éven [belül jelentős létesítmények üzembe állítására kerülhet' sor. Ügy tudom, tagja volt novem­ber 'végén a Szovjetunióban járt, dr. Romány Pál mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter által vezetett küldöttségnek, amely egyebek között az ottani ma­lomipari fejlesztéseket is tanul­mányozta. Tapasztalatai között, melyek (a gyorsan, illetve a jö­vőben hasznosíthatók, a megyei gabonaipari beruházásoknál? — A szovjet malomipar i*- nagy fejlesztés előtt áll. Rigába« ellátogattunk a gabonaipari kom­binátba és tanulmányoztuk a ta­karmányátvételt, -feldolgozást él -ellátást, amely"'' számítógépe* adatfeldolgozás alapján történik.1 Ez a rendszer ott jól bevált, é» számunkra is több tanulsággal szolgált. Ezzel a látogatással a rigai és Bács megyei együttmű­ködés megalapozódott, amely ki­terjed a gyártimánybővítés, a tá­rolás területére és módjaira,' valamint a tapasztalatok átadá­sára és a két gabonaipar takar­mánytápjainak cseréjére is. Jó és praktikus malomipari gépe­ket gyártanak a Szovjetunióban, több nálunk is sikerrel használ­ható lenne. Annál is inkább em­lítem ezt, mivel a Bács-Kiskun megyei vállalat termelési eszkö­zei elavultak, rosszak, korszerűt­lenek, s dolgozóink nagy erőfe­szítéseket tesznek annak érde­kében, hogy a liszt- és takar­mányellátási kötelezettségeknek eleget lehessen tenni. Tavaly a vállalat termelési értéke és ke­reskedelmi forgalma megközelí­tette a négymilliárd forintot, « az idén még ennél is nagyobbak a feladataink. Cl. I. Fűzfaszaporító-anyag Gemencről az ország egész területére Az alföldi erdők közül a Ge- menci Állami Erdő- és Vadgazda­ságban legnagyobb az idős nyár- és fűzfák területaránya. Ez a tény a gazdaságban az ültetési anyag termelését kiemelt feladattá teszi. A nemes és a hazai nyárra a társ erdőgazdaságok, a termelőszövet­kezetek is számítanak. A neme­sített fehér fűz szaporítóanyagát pedig az egész ország területére Gemencről szállítják. A nyár és fűz nemesítésének szervezett munkáját 27 éve indí­totta el az azóta elhunyt Koltai György Kossuth-díjas erdőmér­nök. Tudományos tapasztalatait közvetlenül munkatársai folytat­ták és tették szakmai körökben elismertté. A gazdaságban ma négy helyen, a Pandúr-szigeti, a tolnai, az érsekcsanádi és a mo­hácsi kertben végzik ilyenkor té­len is a csemetenevelés munkáját. Ez idő tájt termelik ki a nyár- és fűzanyatelepekről a márciusban ültetésre kerülő dugványokat. A mohácsi kert hazánk egyet­len nemesített fűzzel rendelkező törzsanya telepe, itt 1,2 millió fűz­dugványt állítanak elő, e mennyi­ség jelentős részét, mintegy 800 ezret küldenek szét az ország minden tájára. Erdőfűi és-külkedi asszonyok szabják, osztályozzák és kötegelik a frissen, tőről metszett vesszőkről a dugványanyagot. A fertőzött részeket gondosan válo­gatják ki, nehogy a csemetekert­be kerülve a többi fiatal növény­két is megbetegítsék. A szaporítóanyag-termelés bi­zony nem sorolható a könnyű munkák közé. A dugványok szét- darabolásához sokáig metszőollót használtak, ez az asszonyok kezét is hamar kifárasztotta, de a vá­gásfelületet is erősen megroncsol- lu. A mohácsi csemetekertekben készítettek egy lemezvágó ollóhoz hasonlító szerszámot, amellyel úgy nőtt a termelékenység, hogy a munka könnyebb lett és a dugvá­nyok egészségesebbek maradnak. Ugyancsak itt fejlesztették ki a permetezéskor, vegyszerezéskor a kellő magasságban és szélességben tpúködtethető csehszlovák kis- traktorra szerelhető eszközt. G. E. • A RADELKIS Elektrokémiai Műszergyártó Szövetkezet orvosi-, környezetvédelmi műszereket, laboratóriumi berendezéseket gyárt. A termékek hatvan százalékát exportra készítik. (MTI-fotó, Balaton Jó­zsef, felvétele — KS) MŰSZEREK EXPORTRA

Next

/
Oldalképek
Tartalom