Petőfi Népe, 1979. február (34. évfolyam, 26-49. szám)

1979-02-06 / 30. szám

1979. február 6. • PETŐFI NÉPE • 3 Harcban a természet erőivel Két hétig zúgva, bömbölve égett a több mint kétszáz at­moszféra nyomással feltörő gáz Zsanán, az Észak—2 kutatófú­rásnál. Elfojtására mintegy két­százötven kitöréselhárító olajipa­ri munkás és tűzoltó sietett az ország különböző részeiből a helyszínre. Rajtuk kívül a rend­őrség, a határőrség, a karhata­lom csoportosított ide át erőket a környék biztosítására, hogy a három kilométeres kiürített kör­zetbe avatatlan személy be ne léphessen. A megfeszített mun­káról szombati—vasárnapi ta­pasztalataink alapján villantunk fel részleteket. A frontvonal — mert valósá­gos csata folyik itt a természet elszabadult erőivel — a gázkút- tól alig háromszáz méterre hú­zódik. Itt sorakoztattak fel a tűz eloltására és a feltörő gáz elfojtására minden olyan lehet­séges technikát, ami az ország­ban jelenleg rendelkezésre áll. A helyszínen vannak a többi kö­zött a kiskunhalasi, a kecskemé­ti, a szegedi, a pécsi tűzoltók, a nagykanizsai, a szegedi, a szol­noki, a budapesti olajipari szak­emberek. S ha nem teljes ez a felsorolás, az azért van, mert az állandó mozgásban csak a pa­rancsnokok ismerik ki magukat. A kitörés elleni harc kettőszáz­ötven katonája immár tizenkét napja három műszakban roha­mozza a tüzet. Amíg egy-egy ak­ció előkészítése folyjk, addig a speciális brigádok pihennek. L/assan már két hete, hogy nem találkoztak családjukkal, s van­nak közöttük olyanok is, akik a tűzriadó idején csa'k éppen hogy üzenni tudtak hozzátartozóiknak, hogy gázkitörés elfojtására in­dulnak. Azóta sok minden történt, ami­ről a hírközlő szervek tájékoz­tatták is az ország közvélemé­nyét. Az oltás a tűzoltók hatal­mas vízfüggönyével vasárnap még nem sikerült. Sokat remél­tek attól is, hogy egy szovjet páncélos lelőtte a felső kitörés­gátlót. Az oldalirányú lángok azonban továbbra is megmarad­tak, amelyeket turboreaktív re­pülőgépmotorokkal sem tudtak eloltani. Amikor e sorokat írom, még ég a zsanai gázkút, s újabb és újabb rohamra indulnak ellene a tábori körülmények között élő kitöréselhárító brigádok és tűz­oltók. Készenlétben áll egy újabb fegyver is, az úgynevezett ho­mokeróziós puska. Buda Ernő bányamérnök Nagykanizsáról van itt, s ő magyarázza el működé­sét. — A hiba az — mondja az idős bányamérnök —, hogy az első kitöirésgátló feletti csőcsonk­ból oldalirányban is tör az égő gáz. Ha ezt a csonkot sikerülne eltávolítani, akikor már csak függőlegesen törne magasba az égő lángcsóva, amit könnyen el lehetne oltani. Készen állunk arra, hogy az eróziós puskával ezt a műveletet elvégezzük. Röviden arról van szó, hogy egy hosszú csövön át, amelynek a vége villaszerűén kettéágazik, négyszáz atmoszférás nyomással kvarchomokot és vizet préselünk. A villás részben egymással szemben két fúvóka van, ame­lyen át irtózatos erővel lövell ki a kvarchomok, ami lényegében lefűrészeli a hibás csonkot. Az eróziós homokpuskát daru se­gítségével emeljük be a kútfej­hez és irányítjuk a homoksuga­rat a megfelelő helyre. Üjvári Béla és Csizmeg István a Kőolajkutató Vállalat szegedi részlegének dolgozói éppen a tűzfészek közelébe készülődtek. Amíg beöltöztek tűz- és hőálló ruhájukba, néhány szót sikerült váltanom velük. — Eddig huszonnégy kitörés elfojtásában vettem részt, s ezt a feladatot is megoldjuk — mondja magabiztosan Újvári Bé­la. — A mi tennivalónk az, hogy a tűz eloltása után a kútfejről az alsó sérült kitörésgátlót lesze­reljük, majd az újat felszerel­jük. — Milyen védelmet nyújt a ruha, amit magukra öltenek? — Ezek a ruhák már sok pró­bát álltak ki, s szinte tűzbe le­het velük menni. Természetesen nemcsak úgy, egyszerűen, hiszen a tűzoltók is állandóan locsolnak • Bevetés előtt megbeszélést tart a két tűzjáró ember, Juhász Béla és Csizmeg István. bennünket vízsugárral, nehogy veszélybe kerüljünk. — Hányadik kitörésnél dolgo­zik? — kérdem Csizmeg István­tól. — Ez a tizennyolcadik beveté­sem, tizenhat éve vagyok a kitö­réselhárító csoport tagja. Most egyébként arra készülünk, hogy egészen közelről szemrevételez­zük a kútfejet, és megállapítsuk, mit lehet csinálni. Ugyanis min­den eset más és más megoldást kíván. A kút körül a tűzoltók a víz­ágyúkat a feltörő lángokra irá­nyítják. Megkezdődött az újabb akció. N. O. • Buda Ernő bányamérnök, aki az eróziós homokpuskával le­vágta a sérült csőcsonkot. • Beöltöztek már a turboreaktív repülőgépmotorok kezelői is. • UUII-n továbbítják a bizton- (Tóth Sándor felvételei) sági intézkedéseket. NE TEREMTSÜNK ALKALMAT... 3. Indítókulcs az autóban Manapság már nemcsak a laká­sokba járnak betörők, de az igen jelentős értéket képviselő jármű­vekre is szemet vetnek. Egy új bűncselekmény-kategória alakult ki a motorizáció fejlődésével, a gépkocsilopás. A járművek eltu­lajdonítása azonban nem azzal a céllal történik, hogy azt a tolvaj szétszedje és alkatrészeit másik kocsiba beépítse — ilyen is van — , hanem azzal közlekedjen mindaddig, amíg el nem fogy a benzin, vagy össze nem töri. Ilyenből, sajnos, egyre több tör­ténik az utóbbi időben. Néhány nappal ezelőtt egy kecskeméti lakos délután 3 óra tájban az egyik óvodához hajtott Dacia személygépkocsijával. A hidegre való tekintettel járni hagyta a motort — emiatt nem vette ki az indítókulcsot —, s be­lépett az óvodába gyermekéért. A gyermeket felöltöztetni, előkészí­teni az utazásra nem kis időt vett igénybe, s mire elkészült, csodál­kozva tapasztalta, hogy gépkocsi­ja eltűnt. Néhány perc múlva már a rendőrségi rádióadók a rendszám alapján az egész me­gyében körözték a néhány hóna­pos, majdnem százezer forint ér­tékű autót. Kiskunfélegyházán az egyik rendőrjárőr állította meg a gépko­csit, s fogta el a tolvajt. Szeren­csére sem a gépkocsinak nem tör­tént baja, sem a benne elhelye­zett értékek nem tűntek el. A tolvaj egyszerű magyarázatát adta a lopásnak. Ott állt a személy- gépkocsi járó motorral, csak se­bességet kellett váltani, s már hetedhét határon túl volt. Két mozdulat elmulasztása miatt — kivenni a kulcsot a zárból, s be­zárni az ajtót — egy egész appa­rátus lendült mozgásba, s majd­nem tönkrement egy jelentős ér­tékű személygépkocsi. Kecskeméten az Aranyhomok- szálló előtt nemcsak külföldi, de magyar állampolgárok személy- gépkocsijai is várakoznak. A tu­lajdonosok általában — sajnos, nem mindig — bezárják a gépko­csik ajtajait, arra gondolva, így nem lophatják el azokat. Erre gondolt S. László tázlári lakos is, aki Kecskeméten éjszakázott. Reggelre azonban a gépkocsi el­tűnt, s csak napok múlva sike­rült fellelni. Hogyan vihették el a gépkocsit, amikor az ajtaját be­zárta? Egyszerűen. A tettes kinyi­totta, feltörte a gépkocsit, s meg­mozgatta a kormánykereket. Nyomban észrevette, hogy a jár­mű nincs ellátva kormányzárral. Az indítóvezetéket rövidre zárta, s a gépkocsit elindította. Ameny- nyiben S. László a kormányzárat is alkalmazza, a gépkocsit nem le­hetett volna ilyen könnyen eltu­lajdonítani. Korábban említettük, hogy nem minden esetben zárják be a gép­kocsik, motorkerékpárok, segéd- motorkerékpárok tulajdonosai az ajtókat, láncolják le a kétkere­kűket. A megyeszékhelyen egy hölgyvezető a fodrászhoz „ugrott be” a frizuráját rendbehozatni. Miután a fodrász előtt várakozott a kocsi-, nem zárta be. sőt az in­dítókulcsot is benne hagyta. Mo­torzúgásra kapta fel a felét, s amíg a búra alól kikászálódott, addig gépkocsijával a tolvaj már messze járt. Még az volt a sze­rencse. hogy volt telefon a fód- rászüzletben, s gyorsan vonalat is kapott, s így tudta értesíteni a rendőrséget. A tolvaj csupán né­hány kilométert tudott autózni. Egy pedagógusházaspár sokkal rosszabbul járt. Vendégségbe voltak hivatalosak, ahová sze­mélygépkocsijukon érkeztek. Nem sok időt kívántak eltölteni, s ezért a férfi jóhiszeműen csak becsap­ta a gépkocsi ajtaját, de nem zárta le. Mint már ilyenkor len­ni szokott, jól érezték magukat, s úgy döntöttek, tovább marad­nak, s ezért a férfi lesétált a ko­csihoz, hogy bezárja. A kocsi már nem volt a helyén. Nyomban a rendőrségre telefonált, bediktálva a gépkocsi rendszámát, ám az ügyeletes egy pillanatnyi türel­met kért. Nem telt bele néhány perc, s közölte, a gépkocsiját a tolvaj összetörte, mintegy 40 ezer forint anyagi kárt okozva. A tol­vaj a helyszínről elmenekült, fel­tehetően nem sérült meg. Ugye, milyen kevés idő kell ahhoz, hogy a majdnem új autó ronccsá vál­jon? Igaz, a tulajdonos hibájá­ból, aki nem zárta le az autóját. A különböző járműlopásokról ezernyi példát lehetne felsorolni. Motorkerékpárokról, amelyeket a tulajdonosaik az indítókulccsal együtt odatámasztanak, a házak falához, kerítésekhez, vagy segéd­motorokról, amelyek szintén csá­bítják a fiatalokat, a meggondolat­lanokat, vagy éppen a bűnözőket arra, hogy felüljenek rá és elvi­gyék. Egy-egy jármű ára megle­hetősen magas. Sokat kell érte dolgozni, sok mindenről lemonda­ni. Nem szabad tehát magára hagyni. Gémes Gábor Formalizmus nélkül A XI. kongresszus a pártmun­ka politikai, mozgalmi jellegének erősítésével kapcsolatban megál­lapította, hogy felesleges ülésezés, az indokolatlanul sok papírmun­ka figyelmet és energiát von el a tömegek körében folytatott poli­tikai tevékenységtől. A párt ve­zető szervei e figyelmeztetés szel­lemében rendszeresen foglalkoz­nak a pártmunka módszereivel, a pártmunka stílusát érintő kérdé­sekkel. Tapasztalható is ezen a téren fejlődés, mert észrevehe­tően csökkent a testületi ülések, az írásos előterjesztések, jelenté­sek száma és terjedelme. Az elő­rehaladás azonban nem olyan mértékű, hogy a formalizmus el­leni küzdelemben „pihenjt” le­hetne fújni. Tulajdonképpen mit nevezünk formalizmusnak a politikai, a mozgalmi munkában? Hol a határ? Röviden fogalmazva: azt a munkamódszert, amely többre be­csüli a látványos megoldásokat, mint a politikai munka tartal­mát, az emberekkel, az ügyekkel való lelkiismeretes törődést. A formális, a bürokratikus megol­dásokkal rendszerint a politikai munka hiányát igyekeznek pótol­ni, vagy helyettesíteni. A helyes felismerés nehézsége a politikai, a mozgalmi munka természetében rejlik. A politikai munka, vagy annak eredménye soha «nem önmagában jelentke­zik, s nem mérhető az életben használatos mértékekkel. A poli­tikai életben, munkában nélkü­lözhetetlen a gyűlésezés, a párt­testületek értekezleteiken vitat­ják meg a társadalmi élet fonto­sabb kérdéseit, s itt hoznak hatá­rozatot annak további formálásá­ra. A papírmunka, a jelentés, fel­jegyzés is nékülözhetetlen a po­litikai munka gyakorlatában. Ezek után szinte magától adódik a kérdés: hol a határ, mire mond­juk. hogy hasznos és szükséges, és mire azt. hogy felesleges? Színvonalas munkát A pártmunka stílusának fej­lesztése nem egyszerűen és for­málisan az ülések számának csökkentését jelenti, hanem első­sorban a megfontoltabb, tervsze­rűbb irányító munkát. Ez tartal­mazza az ülések helyileg kiala­kult ritmikusságának fenntartá­sát, a napirendi témák igénye­sebb megválasztását, a szóbeli előterjesztések számának növelé­sét, az előterjesztések terjedel­mének csökkentését. De jelenti azt is, hogy a határozatok vég­rehajtását biztosító helyi intéz­kedések kidolgozása, a végrehaj­tás szervezése és ellenőrzése áll­jon a párt vezetőségek munkájá­nak középpontjába. A tartalmas szervezeti élet fel­tételeit a pártszervezetek veze­tőségeinek biztosítaniuk kell, te­hát vezetőségi üléseket, taggyű­léseket, pártcsoportértekezleteket, pártnapokat kell tartani, per­sze a helyi politikai feladatok­nak megfelelő gyakorisággal és tartalommal. Az irányító munka tervszerűsége nem zárja ki, ellen­kezőleg, feltételezi, hogy -ameny- nyiben a tennivalók sokasága kö­veteli, sűrítsék a rendezvények gyakoriságát, vagy adódhat olyan feladat, amelynek megoldása rendkívüli testületi ülés összehí­vását teszi szükségessé. A politi­kai élet jelenségeire való gyors reagálás jelenti a színvonalas po­litikai munkát. Erősíteni a kapcsolatokat A pártszervezetek területük mozgalmi-politikai életének irá­nyítói, s egyben felelősei is. Irá­nyító tevékenységük kiterjed a tömegszervezetek és -mozgalmak, társadalmi és gazdasági szerveze­tek munkájának segítésére, koor­dinálására. Ez utóbbi tekintetben sok még a pártszervezetek ten­nivalója, mert nem eléggé össze­hangolt a tömegszervezetek és -mozgalmak munkája és gyakori a formális elem. Elég sok még az átfedés, a párhuzamosság munká­jukban, rendezvényeikben. Gya­kori. hogy ugyanazt a napirendet megtárgyalja a pártszervezet, a tanács, a tömegszervezetek és -mozgalmak. Tekintve, hogy a po­litikailag aktív lakosság több szervezetnek is tagja, ugyanarról a kérdésről többször is kap tájé­koztatást. Ezért néha úgy tűnik, hogy valamennyi rendezvényen ugyanazokat az arcokat lehet lát­ni, a lakosság egy jelentős része pedig távolmarad az ülésekről, rendezvényekről. A pártszerveze­tek törekedjenek arra, hogy a tö­megszervezetek és -mozgalmak hatásosabb rétegpolitikai tevé­kenységet folytassanak, igyekez­zenek bevonni munkájukba a po­litikailag nem, vagy kevésbé ak­tív rétegeket. Tudatosabban töre­kedjenek arra, hogy az előadások, rendezvények a lakosság egyes rétegeit érintő és érdeklő kérdé­sekkel foglalkozzanak. Segítsék ebben őket a pártszervezetek. Az említetteken kívül számos példát sorolhatnánk arra, hogy a politikai munka tartalmának fi­gyelmen kívül hagyása milyen formában jelenik meg. Legyenek ezek bármilyen látványosak, ha csökkentik a párt és a tömegek közötti élő kapcsolatot, akkor ká­rosak. A pártszervezetek úgy küz­denek eredményesen a formaliz­mus, az üresjárat, a bürokratiz­mus ellen, ha az elérendő poli­tikai célból kiindulva határozzák meg munkamódszerüket, a poli­tikai munka formáját és gyakori­ságát. M. S. KÉPERNYŐ Amerikai . komédia Aszlányi Károly háromfelvoná­sos bohózatát televízióra alkal­mazó Juhász István szerint az Amerikai komédia „magán viseli rengeteg korabeli társa jellemző jegyeit, .... a ragyogó első fel­vonást a (?) mérsékeltebb máso­dik követi, a harmadikra pedig ne vesztegessünk sok szót.” Szerencsére észrevette a vígjá­ték eme fonákságát és újra írta a művet. Szombaton este ezért láthattunk egy szellemesen, érdekesen kezdő­dő, majd egyre inkább ellaposo­dó, végül kínosan vonszolódó té­véjátékot. Az átdolgozó döcögős előzetesé­ben hiányolt „hármas tagolásban” került a közönség elé a negyven esztendős mese, volt eleje, köze­pe, vége, azaz Juhász szerint „esztétikai kategóriája”. A tévéváltozat és az eredeti víg­játék összevetésére a rossz kecs­keméti könyvtári állapotok miatt •sajnos, nem volt módom. így csak feltételezem, hogy az utólagos hú­zások és toldások, módosítások, csavarások és egyszerűsítések okozták az előadás stíluszavarát. A rádióújságban közölt tájékoz­tató szerint Aszlányi 1938-ban be­mutatott műve „csak vidám volt, és derűs, könnyed és szellemes”. Szívesen írnék erről az Amerikai komédiáról is, csak ennyit; mint egy falat kenyérre úgy áhítozik a közönség önfeledt nevetés, jó­kedvű műsorok után. Aszlányi neve és a tévéjáték in­dítása azt sejtette, hogy most tel­jesül eme várakozása. A szerep- osztásból következtethetően egy tipikus amerikai karriertörténet­tel kívánta szombaton este meg­nevettetni a tisztelt publikumot Karinthy Márton rendező. A.dva van egy jó képű, jó eszű, ámde — minő kellemetlen, szé­gyenletes — pénztelen fiatalem­ber, aki kaját fegyvereivel győzi le a rideg-hideg, elképzeléseink szerint tipikus üzletlányt, teszi asszonyává, fosztja meg üzletétől, az energikus hölgyet. A néző sohasem a százezreknek, a millióknak (mármint a dollá­roknak) szurkol, hanem a nincs­telen ügyeseknek, a becsületes agyafúrtaknak, jelen esetben Cole úrnak, kellett volna. Mivel az al­kotók nem tisztázták, hogy az if­jú számára a vagyon megszerzése csak eszköz volt a nő meghódí­tására, vagy az igazgatói cím bir­toklásáért házasodott meg csupán, olykor Lukács Sándor sem tudta, miként viselkedjen, „mire vegye” a figurát. Csakazértis megmuta­tom hősszerelmesnek, vagy cinikus törtetőnek. A bonyodalmakból, az amerikai viszonyokból adódó helyzetkomikumok kiaknázásával nevezetesen, vagy groteszk túlzá­sokkal? A már idézett előzetes szerint „a hajókabinban játszódó tömeg­jelenetből kiderül, hogy sok jó színész kis helyen is elfér.” Így igaz, de az is kiviláglott, hogy a legjobb ötletek sem jönnek be, ha a rendező el-elvéti a szöveggel meghatározott — hogyan is mond­jam — vígjátéki stílust, ha elsik­kadnak ragyogó poénok, hosszú sistergés után elhamvadnak az összehordott 'Viccpetárdák. ' Aszlányinak, a rutinos színészek­nek, a már ezerszer bevált sab­lonoknak tulajdonítsam, hogy időnként hatalmasakat nevettem? Olykor igazán élveztem is a já­tékot, de azért ez nem volt iga­zán „amerikai", sem igazán „ko­média”. A szombat esti műsorok átla­gos színvonalát így is fölözte. És ez nem kevés! Heltai Nándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom