Petőfi Népe, 1979. február (34. évfolyam, 26-49. szám)

1979-02-25 / 47. szám

1979. február 25. • PETŐFI NÉPE • 3 A lig kezdtünk beszélgetni Okvátovity Istvánnal, Úszód község fiatal ta­nácselnökével, íelcsörgött a tele­fon. Az elnök íróasztalához lé­pett, s amint a hívó első szavait meghallgatta, máris tollat, pa­pírt vett elő. Álltában, az asztal­hoz támaszkodva buzgón jegyez- getett. A megismételt „végszavak­ból” annyit kivettem, hogy állat­felvásárlási ügyben keresték, ez­zel kapcsolatban írt fel adatokat. Eközben használtam ki az al­kalmat, hogy az ajtóval szemközt függő helységtérképet közelebb­ről is szemügyre vegyem. Nem az „abrosz” különlegessége fogott meg — hiszen térkép — térkép, és egy idegennek nem sokat monda­nak az utak, porták, terek, ház­ingatlanok körvonalai. Más tűnt fel ezen a térképen. A rajzolatok színes idomai alatt, mintegy láb­jegyzetként öt szövegoszlop so­rakozott. Mindegyik fölött egy-egy évszám, melyekből nem volt ne­héz kikövetkeztetni, hogy az V. ötéves tervidőszakot fogják át. A falirpappa mellett már ki is lehetett olvasni, hogy az ötéves településfejlesztési tervfeladato­kat találjuk ott — évenkénti bon­tásban. Ügyes ötlet — fordul meg az ember fejében —, aki belép az elnök szobájába, mindannyiszor megláthatja, hol tartanak a lakos­sággal együtt elhatározott tervek teljesítésével. Hogy miből derül ez ki? Az X-ek sokaságából, amelyek már szinte mind az öt lajstromoszlopot berácsozzák. Nos, hát éppen ez kelti fel az ide látogató kíváncsiságát. Hogyan is értelmezzük ezt a térkép-láb­jegyzetet? Még nem járunk az ötödik ötéves tervciklus végén, de már az 1980-as oszlopban is kiikszelték az eredetileg felírt célkitűzéseket. A még érvényes sorokról lerí, hogy utólag, azaz jobban mondva pótlólag kerültek a térképre. Mire Okvátovity Ist­ván végez a telefonálással, azt is kikövetkeztetem, hogy jobbadán 1978—79—80 gyarapodott ilyen új elhatározásokkal. Mondom is az elnöknek, s ő mindjárt bazsalygós készséggel megmagyarázza. — Azért van így, mert amit az ötödik ötéves tervre elhatároz­tunk, 1977. végére meg is való­sult. Igen a számon van, hogy kérd­ve megjegyezzem — olyan túlzott óvatossággal terveztek? Jóval le­hetőségeik „alá”, hogy így köny- nyen túlszárnyalják célkitűzései­ket? De jó, hogy nem hirtelen - kedtem el a dolgot. Á tanácselnök — szinte gon­dolataimban olvasva — jóked­vűen és pillanatok alatt kereste elő irattartójából a „dokumentu­mokat”. „Első olvasatban” is meggyőződhettem róla — de hisz' hogy is vontam volna kétségbe? —, hogy a villanyhálózat-, a tan­terem- és betonjárda-építés épp úgy befejezett tény, mint az ABC- bolt vagy a telekalakítás, azok­ra a fejlesztési alap betervezett pénzösszegeit beütemezés szerint felhasználták. De az igazán határidő előtti teljesülést még ez sem magya­rázza. — A megye településfejleszté­si versenyben több éven át elért — harmadik, második, s végül el­ső — helyezésekért kapott „össze­sített” jutalommal, "ötszázezer fo­rinttal növekedett a fejlesztési alapunk. Ezért tudtuk — úgymond — előbbre hozni eredeti terveink valóraváltását. Mire az idei fejlesztési célok ismertetésére kerül sor, bekap­csolódik beszélgetésünkbe Ivanics Gyula községi párttitkár is. Ha­marosan kirajzolódik a község társadalmi karakterének egyik fő vonása: az egészséges patriotiz­mus, falujuk szeretete. Nem szép szavakban merül ez ki. hanem a társadalmi munkában évről évre megnyilvánuló tettekkel bizo­nyítják. Hogy egyebet ne mond­junk — másképp aligha sikerült volna több esztendőn át „dobo­gós helyezéseket” kivívniuk a megyei településfejlesztési ver­senyben. . — Járdaépítés? A tanács évek óta csak a cementet adja hozzá, meg egy kőművest állít a mun­kák szakszerűsége kedvéért. A többi a lakosságból „telik ki” — említi jellemzésül Okvátovity István. — A tsz ingyen szolgál­tatja a sódert; kocsikat, pilótákat kapunk tőlük a szállításhoz. Az intézmények szocialista brigádjai az építkezéseknél segítenek be, mint például az öregek napközi­jénél tették a falazással, vakolás­sal, villanyszereléssel. — Az 1977 utáni célkitűzések, tehát az új feladatok közül említ­senek néhányat. — Az egészségház bővítése kész; hat utcában a járda meg­épült; négyszázezer forintba ke­rült az iskola központi fűtése. — Azóta alakult ki az új Rad­nóti utca — 13 telekkel. — Az idei tervek? — Több tanácsülésen elhang­zott, jogos lakossági igény, hogy téglajárdáinkat, valamint tönkre­ment betonjárdáinkat át kell épí­teni. Körülbelül 1500 folyóméter betonjárdát tudunk készíteni az erre tervezett 50 ezer forintból. Óvodánk udvara szűk már ah­hoz, hogy a gyerekek szabadban való mozgását, játékkedvét kellő­képpen kielégítse. Nyolcvanezer forintunk van a bővítésre, az egyik szomszéd ingatlan pénzbeli kártalanításával. A kultúrház központi fűtésének kiépítésére 100 ezer forintunk van, amihez a já­rási hivataltól külön keretként kaptunk 40 ezer forintot. Körül­belül 1.5 kilométer hosszú, 4 mé­ter széles salakos utat tudunk ki­építeni a község belterületén. Negyvennyolcezer forintnyi ke­retünk a salak árát és a tanácsi gépkocsi önköltséges fuvardíját tartalmazza. Az áttekintés kis szünetében az asztalon félig kigöngyölt papírra terelődik a figyelem. Azon is köz­ségtérkép, csak még vázlat. Ki­derül, hogy ez is a fejlesztési ter­vekhez kapcsolódik. Elmagyaráz­za a tanácselnök, hogy új falu­rész gyanánt szerettek volna ki­alakítani egy új utcát — a Fel- szabadulás nevűt — 14 telekkel. De menten hozzá is teszi. — A kártalanítás, víz, villany azonban 700 ezer forint költséggel járna, ami három-négy évi pén­zünket elvinné. Ezért döntöttünk úgy, hogy módosítjuk a rendezé­si tervet. — Szétteríti a térkép- vázlatot, s azon már a párttitkár­ral együtt mutatják. — Itt van ez a „gödör”-rész most külterü­letre esik. Mezőgazdasági műve­lésre alkalmatlan terület, de 14— 16 telek bízvást kihozható belőle. A megyei vállalat már készíti a tervet, s jövőre vásárolhatóak lesznek ott az olcsó telkek. — Ilyen nagv az igény? Ivanics Gyula mindjárt megin­dokolja. — Főleg tsz-fiatalokra, ifjú há­zasokra jellemző mostanában, hogy önálló otthont igyekeznek építeni maguknak. Egyre kevésbé tartják magukat a régi hagyó-' mányhoz, hogy otthon a szülői házban maradjanak. — Nyilván — anyagi tehetsé­gük is megvan rá. — A tsz-ben 45 ezer forint a jövedelemátlag évente, ehhez jön a háztájiból nyert haszon. Amellett a szövetkezet is külön­böző kedvezményekkel segíti a fiatalok lakásépítését. — Ami azt is kifejezi, hogy nem kívánkoznak el a faluból. — S abban is lehet ennek sze­repe, hogy míg 1970-ben még csak 1450 volt a lakosság lélekszáma, napjainkban ezerhatszáz. — Meg abból is lemérhetünk valamit, hogy az utóbbi években 12—15 tanuló volt az iskola első osztályában, viszont 25 gyerek születik esztendőnként... Kell hát a több porta, új ház, s mint látjuk, az óvodaudvar bő­vítése is időszerű. Milyen hasznos volt az a nyere­ség, amit a településfejlesztési verseny éllovasaiként szereztek. Azzal már a szó szoros értelmé­ben a jövőt is „határidő előtt” építhették. Tóth István • Nemrég adták át az öregek napköziotthonát. Változik a falutérkép KECSKEMÉT-DELHI Bács-Kiskun megyéből induló külföldi IBUSZ-utazások Két fiatal lány a tengerparton homokvárat épít. A nyár nevet ránk az IBUSZ külföldi utazá­sainak 80 oldalas prospektusá­ról. Ilyen vaskos még nem volt sohasem az utazási iroda prog­ramfüzete, mint az idei. Ilyen gazdag sem, hiszen ezúttal először Ausztrália is — vagyis mind az öt világrész — szerepel az uta­zási lehetőségek között. Igaz, az igények is megnövekedtek, ta­valy már több mint ötmillió ma­gyar állampolgár járt külföldön. Sándor lmrénét, a kecskeméti IBUSZ-iroda igazgatónőjét arra kértük, tájékoztassa lapunkat, mit terveznek az idén, milyen külföldi utazásokat indítanak közvetlenül Bács-Kiskun megyé­ből? — Először is arról szeretném tájékoztatni a szabadságukat kül­földön tölteni szándékozókat — mondotta az igazgatónő —, hogy az 1979. évi 80 oldalas program- füzetben szereplő valamennyi üdülési, társasutazási, városláto- gatásd, valamint lakossági keret terhére történő utazásokat, autóstúrákat, package-túrákat in­tézzük, az új útlevél és valuta­rendelkezések figyelembevételé­vel. Emellett — mint ahogy már évek óta — ebben az évben is szervezzük a népszerűvé vált, megyénkből induló utazásokat. Hozzátehetem — mondotta —, hogy a központi programfüzet­hez hasonlóan, a mi ajánlataink is bővültek, gazdagabbak lettek. Változatlanul nagy az érdek­lődés északi szomszédunk, Cseh­szlovákia iránt. Tovább folytat­juk ezért a szlovákiai körutazá­sok, a magas-tátrai üdülések, kirándulások szervezését, július végén pedig a cseh várak és kas­télyok megtekintését vettük programba. Változatos társas­utazási lehetőségeket biztosítunk Lengyelországba is. Egész nyáron — májustól októberig — indít­juk vonattal, autóbusszal az 5 naptól két hétig terjedő utakat Zakopánéba, Krakkóba, a Dél­lengyel hegyvidékre, Krakkótól a tengerpartig kiállítások, műemlé­kek, városok megtekintését tesz- szük lehetővé. A Német Demokratikus Köz­társaság tájai, városai ugyan­csak sok szép látnivalót, emel­lett pihenési lehetőséget kínál­nak. Július végén, augusztus ele­jén üdülő csoportot szervezünk vonattal Bautzenbe, Sebnitzbe, Stolpenbe, majd különutat indí­tunk a délnémet várak, kasté­lyok megtekintésére. Akik pedig a délnémet városokra kiváncsiak, azok Lipcse—Erfurt, Lipcse— Drezda stb. utainkrá jelentkez­hetnek. Tavaly indítottunk először cso­portokat Eszak-Erdélybe. Ezek nagy sikere bátorított arra ben­nünket, hogy az idén áprilistól októberig folyamatosan szervez­zünk a Borsa—Máramarosi hava­sokba társas kirándulásokat. Új­donság is lesz, a nyolcnapos üdü­lés Duranban, a Békás-tónál, az utazás Erdélyen át történik. Aki­ket Brassó környéke érdekel, azoknak a poianai üdüléseinket tanácsolom. Mint minden évben, természe­tesen a Szovjetunióba is indí­tunk társasutazásokat. Az első út Leningrad, repülőgéppel, a nő­nap alkalmából. Ezt követi a le- ningrád—moszkvai különvonat március végén. Újdonságaink pe­dig a fekete-tengeri hajóút jú­niusban. Az utasok különrepülő- géppel mennek Odesszába, ott hajóra szállnak és Jalta—Szocsi —Batumi—Szocsi—Novoroszijszk —Jalta—Odessza útvonalat teszik meg. A megyéből induló nyugati társasutazásokat Ausztriával kez­dem. Hangulatosnak kínálkozik a bécs—salzburgi, a stájerországi és különösen a salzkammerguti tavak úticélú, öt-öt napos autó­busz-kirándulásunk. Ide számít az isztambul—szófia—belgrádi — oda repülőgéppel, vissza autó­busszal — lebonyolításira kerülő út, s előnye, hogy nem számít nyugativaluta-igénybevételnek. Ehhez hasonló az urnag—velen­cei ötnapos jugoszláv tengerpar­ti társasutazás. A görög tenger­parton Loutraikiba augusztus vé­gén mehetnék irodánk szervezé­sében az érdeklődők. -6 nem utol­sósorban említem, hogy az idén ds indítunk Indiába nyolcnapos társasutazást. Utasaink Budapest­ről Delhibe és onnan vissza ter­mészetesen repülőgéppel men­nek, Sikandrába, Jaipurba, Agrá- ba, Amberbe (ahol elefántháton is lesz alkalmuk ülni) pedig autó­busszal látogatnak el. Természetesen nemcsak társas- utazásokat szervez irodánk. Autó­sok és egyénileg utazók részére is bő programot' kínálunk. IBUSZ-valutakerettel májustól— szeptemberig egy- és kéthetes üdüléseket ajánlunk a jugoszlá­viai tengerpartra, Umagba, a ro­mantikus kis isztriai halászvá­roskába, Porecsba, Rovinjba, Ra- baaba, Opatijába, Rajosakba, No­vi Vinodolskiba. A vonattal uta­zók vasúti díjkedvezményt is kapnak. Mi magunk július má­sodik felében autóbuszos utazást is indítunk Opatijába és Rabac- ba. Ugyancsak az IBUSZ-valuta- keretből biztosítjuk az autósok részére a Forma I. autóverseny világbajnokságra a kiutazást az ausztriai Zeltwegbe, s az ünnepi játékokra Veronába. A Magyar Nemzeti Bank által a lakosság részére hároméven­ként nyújtható, valutakeret ter­hére is szervezünk külföldi prog­ramokat. Az IBUSZ szállodai el­helyezést és teljes, vagy félpan­ziós ellátást biztosít. Az utas a tetszés szerinti közlekedési esz­közökkel utazik a találkozási helyre. A városnéző programo­kat és a kinti utaztatást autó­buszokkal bonyolítják le. Ilyen jellegű utakat indítunk Spanyol- országba, Olaszországba, Francia- országba, s már szervezzük a Görögország—Törökország, vala­mint a Törökország—Görögor­szág utazást. A különbség a ket­tő között csupán annyi, hogy az egyik csoport tagjai Athéniben, a másiké Isztambulban találkoz­nak. Végül még annyit, hogy a sa­ját autóbusszal rendelkező vál­lalatok, gazdaságok, szövetkeze­tek részére is szervezünk utakat, elsősorban a szocialista orszá­gokba. Nyugati utakat is, de csak abban az esetben, ha valameny- nyi utas rendelkezik lakossági keretű érvényes valutaengedély- lyel — mondotta befejezésül Sándor Imréné. N. O. Közhangulat és ügyintézés Vannak íratlan törvények, amelyeket a tapasztalatok for­málnak következetesen érvénye­sülő igazsággá. Ilyen törvényszi­gorú igazság az is, hogy a köz­hangulat alakításában és alaku­lásában kulcsszerepük van a ta­nácsoknak. Figyelmes törődésük­től a bürokráciamentes, érdemi ügyintézéstől függ a hétköznapi életben az állampolgárok nyu­galma, kedélyállapota, kiegyen­súlyozottsága. Nem túlzás így be­szélni a tanácsi munkáról. A valamikori közigazgatási _ „idé­zést” a nép nyelve „időzésnek” nevezte. Ebben benne foglalta­tott az a sok keserű, megalázó tapasztalat, amelynek _ nyomán egyértelmű volt a minősítés: az államigazgatás nem az embere­kért, hanem az emberek ellen van. Zaklatja az állampolgáro­kat, rabolja idejét, pénzét és nyugalmát. E7 a vélemény nem változott meg máról holnapra. Ma mégis azt mondhatjuk, hogy bár az emberek általában idegenkednek a hivatalos ügyintézéstől, mégis könnyebb szívvel, nagyobb biza­lommal keresik fel a tanácsok dolgozóit. Évente öt és fél millió beadvány A tanácsok feladatköre a kor­mányzati intézkedések hatására terebélyesedik, így munkájuk növekvő hatással befolyásolja a települések fejlődését, a lakos­ság ellátását. Maradjunk az ügyintézésnél, vagy ahogyan szaknyelven neve­zik, a hatósági tevékenységnél. Talán kevesen gondolnák, hogy a tanácsi köztisztviselők évente öt és fél millió beadvánnyal fog­lalkoznak, két és fél millió ügy­ben hoznak határozatot és mint­egy 30 millió esetben foglalkoz­nak a hozzájuk fordulókkal. Sta­tisztikailag ez azt jelenti, hogy minden magyar állampolgárnak — beleértve a csecsemőket is — évente legalább három esetben van hivatalos ügye. A tanácsok általában megnyugtatóan intéz­kednek, az ügyek 95 százalékát az előírt határidőn belül zárják le. Létrehozták az ügyfélszolgá­lati irodákat. írásos útmutatók, tájékoztatók készülnek, munka­időn túl is fogadják az ügyfele­ket. A bürokrácia azonban ma is kísértő rém. De nem hétfejű sár­kány, amelyet nem lehet legyőz­ni. Igaz, azt sem mondhatjuk, hogy nincs szükség állandó küz­delemre. Azt mondtuk az előbb, hogy a tanácsok az ügyek 95 százalékát határidőre intézik el. Ám. akinek az ügye éppen az öt százalékban foglaltatik, azt aligha vigasztalja a 95 százalé­kos eredmény. A jogszabály keretei között A követelmény a százszázalé­kos ügyintézés. Rögtön azt is hozzáfűzhetjük, hogy a mennyi­ségi formai teljesítés csak alap­követelmény. Sokkal fontosabb az ügyek érdemi intézése, az ügyintézés jogpolitikai elveinek következetes alkalmazása. A kulturáltság, a gyorsaság, a törvényesség, a méltányosság el­választhatatlan egymástól. Külö­nösen a méltányosság körül van­nak zavarok. Az igaz, hogy ezzel csak a jogszabály keretei között lehet élni, de fontos, hogy a jog­szabályok módot adjanak a mél­tányosságra. Olyan gyakorlatra van szükség az államigazgatásban, ami az ügyeket megoldja és nem csupán formálisan zárja le. Azt persze figyelembe kell venni, hogy minden ügy, a magánügy is —, ha például két szomszéd pereskedik egymással — két szemben álló fe­let jelent. Olyan döntés elképzel­hetetlen, hogy az államigazgatás mind a két félnek igazat adjon. De megnyugtató, törvényes meg­oldásra mód van és az ilyen kö­vetkezetes döntés nemcsak lezár­hatja az ügyet, hanem a demok­ratikus jogérzetet is erősítheti mind a két ügyfélben. A jó ügyintézéshez hozzátarto­zik az alapos és következetes ha­tósági ellenőrzés, főleg a szövet­kezetek törvényességi felügyelete, az árellenőrzés, a munkaerő-gaz­dálkodás és a környezetvédelem ellenőrzése. Nem az állampolgárokra tarto­zik elsősorban, de meg kell je­gyezni, hogy a jobb ügyintézés ér­dekében javítani kell a tanácsi munka tárgyi adottságait: kisgé­pek alkalmazásával, a nyomtatvá­nyok korszerűsítésével, a munkát gyorsító technikai eszközök elter­jesztésével. Formalitás és rátermettség A tanácsok egyre több állam­polgárt vonnak be az ügyek inté­zésébe, mint véleményezőket, mint javaslattevőket. Hasznosak az úgy­nevezett tanácsi bizottságok; mint­egy 16 ezer tagjuk között nem­csak tanácstagok vannak. Ezeket a bizottságokat persze nem lehet a szocialista demokrácia egyedüli letéteményeseinek tekinteni. Nem megnyugtató tapasztalat az, hogy az utóbbi időben túlságosan elsza­porodtak a különféle szakbizott­ságok. Van néhány megyei tanács, ahol a tanácsi bizottságok mellett vagy negyven szakbizottság mű­ködik. Szinte törvényszerű, hogy ilyen esetben sok a formalitás és a párhuzamosság. Lábrakapott például olyan felfogás is, hogy több szerv együttműködését csak társadalmi bizottságok szabályoz­hatják. Ez így nem igaz. A bizott­ságok, amelyekben kiváló szakem­berek foglalnak helyet, hasznos tanácsokat adhatnak, jó javasla­tokat terjeszthetnek a hivatásos ügyintézők elé, de semmiféle bi­zottság nem vállalhatja át az ap­parátus, a kinevezett vezetők vagy választott tisztségviselők feladatát. A bizottságok nem dolgozhatnak a tanácsok helyett. így például különböző intézmények koordiná­cióját csak a hivatásos vezetők láthatják el, akiknek erre hatás­körük, hivatalos befolyásuk van. A bizottsági munka tehát a de­mokrácia fontos eleme, és ha ezt komolyan gondoljuk, akkor le kell hántani róla a demokratizmus el­len ható formális elemeket. A legfontosabb feladat a munka minőségének javítása, ehhez kell megteremteni a kedvező feltéte­leket, s mindinkább bevonni a la­kosságot az élet ezer fajta dolgá­nak intézésébe. S. I. Gyorsan és pontosan. (Pásztor Zoltán felvétele) • Az egészségház. (Straszer András felvételei)

Next

/
Oldalképek
Tartalom