Petőfi Népe, 1979. január (34. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-28 / 23. szám

Nagy erővel folyik a munka Zsanán • Tovább folytatódik a vasalkatrészek eltávolítása. HÍREK • HÍREK PETŐFI NÉPE Versmondó szövetkezeti dolgozók Élénk érdeklődést keltett Bács- Kiskun megyében is a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsa, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa és az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsa által, a Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulója tiszteletére meghirdetett III. orszá­gos szövetkezeti szavalóverseny. Általában hatékonyan szolgálta azt\ a törekvést, hogy a résztve­vők és a hallgatók jobban megis­merjék haladó hagyományainkat, a forradalmakat közvetve, közvet­lenül segítő írók műveit. Több helyi verseny után Baján, majd Kiskőrösön találkoztak a legjobbak. Már az elődöntőkön feltűnt, hogy néhányan szorgalma­san forgatták az irodalmi folyó­iratokat, helyi kiadványokat, és hasonló alkalmakon még nem hal­lott szép alkotások tolmácsolásá­val lepték meg a bíráló bizottsá­got, a közönséget. A teljesítmények változó szín­vonalú, hatékonyságú felkészülés­ről tanúskodtak. Még a néhány nagyon tehetséges vers- és próza­mondón is meglátszott, hogy rit­kán jut pódiumra, alig-alig műkö­dik egy-egy irodalmi színpad a megyében. Kár, mert ez az élénk érdeklődést keltett szövetkezeti szavalóverseny is tanúsította, hogy nincs hiány szépen beszélő, hang­súlyozó versmondó egyéniségben. A Megyei Művelődési Központ­ban tegnap délelőtt megtartott megyei döntőn szereplők közül tízen vehetnek részt két hét múl­va Gyulán a területi vetélkedőn. A huszonegy induló közül tízen jutottak tovább a területi döntő­re. Közülük is kiemelkedő teljesít­ményt nyújtptt Rostás Ottó, Bau­mann Gyöngyi és Miko Menyhért. Zsanán a Dél-alföldi Kőolaj- és Földgázkitermelő Vállalat Észak— 2. kútjánál továbbra is megfeszí­tett erővel folyik a munka. Pén­teken és szombatra virradó éjsza­ka a Csongrádból, Békésből, Ba­ranyából, Zalából érkezett KFV- brigádok a megyei, illetve a pé­csi, százhalombattai, szegedi, al­győi tűzoltókkal együtt végezték a vasanyagok kimentését a láng­tengerből. Értesüléseink szerint az oltás időpontjára újabb tűzoltó- egységek érkezése várható. A kitö­rés helyére érkezett a két turbóge­nerátor, ám a tűz oltásához szüksé­ges víztárolók biztosításával,- il­letve a víz odavezetésével még nem végeztek. Jól megszervezték a mentőbrigádok és tűzoltók pi­hentetését és étkeztetését. Szinte emberfeletti munkát vé­geznek az ország minden részé­ből a helyszínre érkező brigádok, ugyanis egyre mélyebben kell be- jutniok a tűztengerbe, a kút köze­lébe. Itt a hőmérséklet már 1200— 1300 Celsius-fok, s ezért az az­beszt- és különleges védőruhába öltözött emberek intenzív hűtése szükséges. . Szombat reggel 7 órakor a trak­torokhoz kapcsolt manipulátor­kampókkal tovább folytatódott a kút környékének megtisztítása. Kiemeltek egy fúrómotort, egy előtétet, csőrámpákat és fúrócsö­veket. A tűzoltóság által biztosí­tott vízfüggöny védelme alatt a brigádok tagjai kézi erővel a kút közvetlen környékét megtisztítot­ták a különböző vasalkatrészek­től és gépmaradványoktól.'Az ak­na megközelítése során sikerült megállapítaniok, hogy a román gyártmányú kitörésgátló a lyuk­fej-szerelvényen van. Szombaton délelőtt tovább folytatták a még bentmaradt gépalkatrészek, csövek eltávolítását. G. G. • Barabás László főmérnök, a brigád vezetőjével beszéli meg a tennivalókat. ' • Balra: felöltik a különleges védőöltözetet a brigádok tagjai. (Tóth Sándor felvételei) NAPTÁR 1979. január 28., vasárnap Névnap: Károly Napkelte: 7 óra iG perc. Napnyugta: 16 óra 38 perc. Holdkelte: 7 óra 03 peqp. Holdnyugta: 17 óra 13 perc. IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: erő­sen felhős, az ország nagy részén holnap délig ködös idő. Többfelé gyenge eső, havazás. Napközben megélénkülő déli szél. Legalacso­nyabb éjszakai hőmérséklet: plusz 1. mínusz 4, legmagasabb nappa­li hőmérséklet általában 3—8 fok között, de a tartósan ködös helye­ken nulla fok közelében. (MTI) ÉVFORDULÓ Benczúr Gyula festőművész 135 év­vel ezelőtt született. Művészetére a pompás történeti képek jellemzőek, amelyeket a nemzeti elnyomás elleni tiltakozás hatott át. Később szívesen ábrázolta a királyok életéből vett je­leneteket. (Vajk megkeresztelése.) Ki­emelkedő művei a budai várbeli Nem­zeti Galériában láthatók. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság tájékoztatása szerint a 4. játékhéten öttalálatos szelvény nem volt. Négytalálatos szelvé­nye 139 fogadónak volt, nyere­ményük egyenként 54 053 forint. Három találatot 10 692 fogadó ért el, nyereményük egyenként 351 forint. A kéttalálatos szelvények száma 249 296 darab, ezekre egyenként 19 forintot fizetnek. A nyeremények a nyeremény- illeték levonása után értendők, a közölt adatok tájékoztató jelle­gűek. A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság szerdán, Budapesten ren­dezi a lottó januári jutalomsor­solását. Á húzáson a 3. játékhét szelvényei között összesen 1280 tárgynyeremény — főnyeremény­kent Lada 1200 típusú személy- gépkocsi — jut a szerencsés nyer­teseknek. — VARGA JENŐ, a Bács-Kis- kun megyei KÖJÁL biológusa, a megyei tanács egészségügyi párt- alapszervezetének titkára tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetésé­re 1979. január 30-án, 15 órakor kerül sor a kecskeméti Közteme­tőben. Ülést tart Kecskemét város Tanácsa Szerdán délután 1 órai kezdet­tel a tanácsháza dísztermében ülést tart Kecskemét város Taná­csa. A testület megtárgyalja az 1979. évi költségvetési és fejlesz­tési alap előirányzatait. A nyilvá­nos tanácsülést minden érdeklődő meghallgathatja. — Évadzárás, évadnyitás. Sokan vettek részt pénteken a lajosmi- zsei Ódry Árpád Művelődési Ház­ban a nagyközségben végzett nép­művelési tevékenység áttekintésé­re, az 1979-es munkaterv megvi­tatására. A feladatok meghatáro­zása, a javaslatok elfogadása után az intézmény színvonalas kulturá­lis műsorral kedveskedett a meg­jelenteknek. — ISMÉT RÉGI SZÉPSÉGÉBEN tárul a látogatók elé Eger török műemléke, a minaret: az Orszá­gos Műemléki Felügyelőség szak­emberei befejezték a toronyépít­mény restaurálását. A helyreállí­tás első szakaszában a torony fa­lát betongyűrűvel erősítették meg, amely kellő .mélységű alapozással belülről támasztja az építményt. Ezt követően mintegy félezer kő­lapot cseréltek ki a hámló felü­letű külső burkolaton. A meg­újult épületet végül szilárdító, majd víztaszító folyadékkal per­metezték be. — Az előadóest elmarad. A ja­nuár 29-ére a kecskeméti Fegy­veres Erők Klubjában meghirde­tett Huszti Péter—Piros Ildikó- előadóest elmarad. A műsor meg­rendezésére később kerül sor. MŰSOR: KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ 1979. január 28. vasárnap du. 3 óra: RETTENETES SZÜLÖK Gőzön-bérlet este 7 órakor: OLASZ SZALMAKALAP Madách-bérlet MOZI Üvegvárosok lakói „Hatalmas kaktusz volt: zöld, nedvdús, tele tüskékkel, s a csúcsán egy virággal. Először a virágot tapogattam meg, haj- lítgattam, nyomorgattam: épségben maradt. Ujjamat a tüs­kék közé dugtam, a' húsát nyomkodtam, könyörögve, hogy bocsásson ki egy cseppet a nedvéből; válaszul a gumi rugal­masságát érezhettem. Mindkét kezemmel belemarkoltam a tüskéibe, kétségbeesetten rimánkodtam, hogy szúrjanak meg, mondják, hogy tévedtem: csak lágyan megcsiklandoztak, alu­míniumból voltak a tüskék, hegyük tompa.” Oriana Faliad, olasz riporternő írja le így találkozását egy amerikai szálloda szobanövényeivel. Kétségbeesését még csak fokozhatta Los Angeles műanyag gyepének, hamis parkjainak, gyártott bokrainak, azaleáinak, rododendronjainak látványa. Több mint lehangoló, mégcsak elképzelni is azt a környezetet, hiszen az élő virágokat semmi sem helyettesítheti. Hazánk virágkertészete Európa- hírű. Vágott és cserepes virágaink, dísznövényeink keresettek a szo­cialista és a tőkés piacokon. Több szövetkezet, kertészeti vállalat szinte üvegvárosokat épít. ahol ügyes kezű kertészeik, ápolják, öntözik, fagytól, széltől óvják a még januárban, februárban is tarka mezőként viruló növénye­ket. A kül- és belföldi piacokra szál­lított vágott virágok között egy­ik. ■*"' aránt legnagyobb arányt képvisel a szegfű, amely virágexportunk mintegy 70 százalékát teszi ki. Az ország minden táján található olyan kertészet, amely ezt a hosz- szú életű, szálas virágot termesz­ti. így a kecskeméti Magyar— Szovjet Barátság Termelőszövet­kezetben is nagy mennyiségben állítják elő ezt a nagyon szép vá­gott virágnak valót, több mint 400 ezer szálat adtak át tavaly, a kereskedelemnek. • Virágzik az orchidea. A kertészetben mintegy har­mincféle cserepes virággal is fog­lalkoznak, talán a legkedvesebb köztük a fokföldi ibolya, amely­ből évente 8 ezer cseréppel vásá­rolnak a tsz Kecskeméten levő három virágüzletéből és a piacr csarnoki standról. De megtalálha­tók ugyanitt a ciklámenek, fiku- szok, a filodendronok, az értéke­sebb pálmák, a jácintok is. Ezek­ből évente összesen 14 ezer cse­réppel vásárolnak tőlük a kecs­keméti virágkedvelők. A Magyar—Szovjet Barátság Termelőszövetkezet hétezer négy­zetmétert elfoglaló üvegházaiban és fűthető fóliasátraiban ugyan­csak a megyeszékhely lakosságá­nak részére 25 ezer szál fréziát kallát, krizantémot adnak el. A tapasztalat szerint azonban ez a mennyiség már nem elegendő. Csupán a Kecskeméten élők igé­nyeinek körülbelül már ötezer négyzetméternyi üveg-, illetve fó­liafelülettel lehetne teljes mérték­ben megfelelni. Egyre gyakrabban teszik fel a virágüzletekben a kérdést: flamin­góvirág, gerbera, orchidea kapha­tó-e? Ezeket a különleges dekora­tív, hosszú ideig vázában tartható virágokat az ország kölönböző ré­szeiből szállítják a megyeszék­helyre. Az orchideákat például a szombathelyi kertész Termelőszö­vetkezettől kapjuk. Ez az egzoti­kus virág az utóbbi időben íött divatba, különösen a celofándo­bozba zárt szépségeket kedvelik, keresik nálunk. • A kecskeméti Magyar—Szovjet Barátság Termelőszövetkezet virág­kertészetében Farkas Antalné kultűravezető a gumós begónia palán­táit tűzdeli. * Napköziotthon az időseknek Úszódon Ismét bővült az öregek napköziotthon-hálózata a megyében. Ezúttal pénteken Úszódon került sor az in­tézmény birtokba adására. A helyi tanács a járási hi­vatal támogatásával, s az uszódiak rendkívül jelentős és sokirányú társadalmi összefogásával a régi isko­la felszabadult, korszerűtlen tantermeiből varázsolt han­gulatos, lakályos napközit negyven idős ember számá­ra. A helyi termelőszövet­kezet tagjainak napközi ott­honos ellátásához havi 100— 100 forint támogatással já­rul hozzá. — Rét—legelő-gazdálkodás A Kiskőrösi Állami Gazdaság 2760 hektáros rét—legelő területtel ren­delkezik. melyből 1884 hektár al­kalmas a nagyüzemi termelésre, illetve állattartásra. Ezeken a ka­szálókon elérték a hektáronkénti 35—40 mázsa szénatermést. Az in­tenzív rét—legelő-művelés továb­bi tökéletesítésével* a gazdaság cél­ja, hogy a termésátlagot 45—50 mázsára növeljék. — A helyi adottságok jobb ki­használásával több húst gazdasá­gosabban előállítani — ezzel a cél­lal alakult szarvasmarha-tenyész­tő és -hizlaló társulás Csongrád megyében, nyolc gazdaság össze­fogásával. A társulás irányítója az állattenyésztéséről híres Pankotai Állami Gazdaság, ahol havonta átlagosan 40—42 kiló súlygyarapo­dást érnek el jószágonként. Az ál­taluk kidolgozott tenyésztési és hizlalási technológiát a társgazda­ságok rendelkezésére bocsátják. — IFJÚSÁGI KONCERT KA­LOCSÁN. Az Országos Filharmó­nia fiatalok részére tervezett so­rozatának harmadik előadására holnap délután fél négykor kerül sor az 1. István Gimnázium dísz­termében. A Kecskeméti Városi Szimfonikus Zenekart Kemény Eridre karnagy vezényli. Kecskemét a lengyel televízióban Stanislaw Kostrzewa, a varsói televízió Interstúdió adásainak fő- szerkesztője irányította pénteken a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetben és a Széchenyivárosban dolgozó munkacsoportot. A Kul­turális Világmagazin egyik közeli műsorában a Kodály-módszerrel és Kodály Zoltán munkásságával, a nevét viselő létesítményekkel ismer­kedhetnek lengyel barátaink. Képünkön: Erdei Péter a magyar zeneoktatásról ad tájékoztatást. (Tóth Sándor felvétele) 1979. január 28.: KECSKEMÉT VÁROSI: fél 4, háromnegyed 8 és 8 órakor Áramütés Színes magyar film KECSKEMET ÁRPÁD; fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor MINDENKINEK A MAGA KERESZTJE 20 százalékkal felemelt helyárú! Az ifjúsági bérletek nem érvényesek! Színes, magyarul beszélő francia—nyugatnémet bűnügyi film MESEMOZI: fél 4 és háromnegyed 6 órakor TERÜLJ, TERÜLJ ASZTALKÁM Szines magyar mesefilm-összeállitás PAJTASMOZI: az Árpád moziban délelőtt 10 órakor CSERMEN 1979. január 29.: KECSKEMÉT VÁROSI: fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor PIEDONE HONGKONGBAN 50 százalékkal felemelt helyárú! Az ifjúsági bérletek nem érvényesek: Színes, magyarul beszélő olasz film vígjáték KECSKEMÉT ÁRPÁD: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor ÉJFÉLKOR INDUL ÜTJARA A GYÖNYÖR Csak 16 éven felülieknek! 50 százalékkal felemelt helyárú! Az ifjúsági bérletek nem érvényesek Szines, magyarul beszélő olasz filmvígjáték MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor TERÜLJ, TERÜLJ ASZTALKÁM Színes magyar mesefilm-összeállítás STÜDIÖMOZI: (A Városi mozi épületében) 8 órakor CIRKUSZ, A CIRKUSZBAN Színes, magyarul beszélő csehszlovák—szovjet filmvígjáték PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. . Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség, Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 6001 Telefon: 12-619, 12-516 (központi) : 11-709. Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetői díj február 1-től: egy hónapra 30,— forint, negyedévre 90,— forint, egy évre 360.— forint. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6001 Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133—235X

Next

/
Oldalképek
Tartalom