Petőfi Népe, 1979. január (34. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-28 / 23. szám

2 • PETŐFI NÉPE • 1979. január 28. HETI VILÁGHÍRADÓ AZ ESEMÉNYEK KRÓNIKÁJA HÉTFŐ: Rómába érkezett Gromiko szovjet külügyminiszter. — Az izraeli titkosszolgálat ügynökei meggyilkolták egy libanoni város­ban az El Fatah egyik vezetőjét. * KEDD: A Palesztinái Nemzeti Tanács ülésszaka véget ért, politikai programot fogadtak el, Arafat megbízatását megújították. — Az izraeli tüzérség rakétákkal lőtt dél-libanoni területeket. SZERDA: II. János Pál pápa fogadta Andrej Gromikót. — Megnyílt a leszerelési bizottság ülésszaka Genfben. — Carter elnök kong­resszusi üzenete „az unió helyzetéről”. CSÜTÖRTÖK: Lezárták az iráni repülőtereket, Khomeini elhalasztotta hazatérését. — Nagygyűlés Phnom Penhben a győzelem meg­ünneplésére. — A KGST 30. évfordulóján fontos nyilatkozatok hangzottak el. PÉNTEK: Az Olasz Kommunista Párt megvonta támogatását az And­reotti-kormányfői. — Üjabb tüntetések, összetűzések Irán városai­ban — Carter megismételte a Leonyid Brezsnyevnek szóló meg­hívását az Egyesült Államokba. SZOMBAT: Az Algériai Nemzeti Felszabadítási Front rendkívüli kongresszusa összeült, hogy kijelölje Bumedien utódját. — II. János Pál pápa Mexikóban megnyitotta a latin-amerikai püspöki konferenciát. Harminc esztendeje jött létre a Kölcsönös Gazdasági Segítség Ta­nácsa, a szocialista országok nem­zetközi gazdasági szervezete, amelynek alapítói között ott volt Magyarország is. Hogyan fejlődik tovább ez a gazdasági közösség? — az évfordulón jogosan vetődik fel ez a kérdés. Az iráni események ezen a hé­ten is. új meg új fordulatokat hoztak. A síita ellenzék száműze­tésben élő vezetője, Khomeini be­jelentette, hogy hazatér, mire a katonaság a kormány utasítására lezárta a repülőtereket. Az intéz­kedést megint tüntetések követ­ték. Mi a hadsereg szerepe az iráni politikában? — kérdezik so­kan szerte a világban. Rómában gyakorlatilag kor­mányválság kezdődött. Az ötpárti megállapodás, amely tíz hónapon át bizonyos belpolitikai fegyver- nyugvást teremtett, már a múl­té. Az Olasz Kommunista Párt megvonta támogatását az And­reotti-kormánytól. Mi késztette erre az OKP-t? • Hogyan fejlődik tovább a KGST? Az egyik legilletékesebbhez fo­lyamodhatunk a válaszért: M. N. Faggyejev, a KGST szovjet főtit­kára az évforduló alkalmával nyilatkozatot tett, s ebben rámu­tatott, hogy a KGST-államok együttműködésérfek fő iránya a mostani szakaszban a szocialista gazdasági integráció komplex programjának a megvalósítása. A baráti országok közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztésében a hosz- szú lejáratú célprogram kidolgo­zása az egyik legfontosabb fel­adat. A tagországok igényei gyor­san növekednek mind az energia- ellátás, mind az üzemanyagok biztosítása, mind pedig általában a nyersanyagok előteremtése te­rén. Ugyanilyen fontos fejlesztési irány a gépipari termelés növelé­se a KGST valamennyi országá­ban. hogy ezzel is hozzájárulja­nak az élelmiszerek és a fogyasz­tási cikkek iránt megmutatkozó növekvő kereslet kielégítéséhez. továbbá a szállítási feladatok jobb ellátásához. A KGST 25. jubileumi tanács­kozásán fogadták el azt a komp­lex programot, amely felöleli a , szocialista országok tudományos- műszaki alapon nyugvó vala­mennyi fejlesztési tervét. Ezt kö­vetően, a KGST egyik budapesti ülésén döntöttek az öt célprog­ramról, amelynek mindegyike rendkívül fontos hozzájárulás a távlati tervek megvalósításához. Az évfordulón elhangzott meg­nyilatkozások, cikkek kivétel nél­kül hangsúlyozták, hogy további távlatok nyílnak mindegyik or­szág előtt. Jó példát mutatott er­re az, hogy éppen az évforduló előestéjén kapcsolták össze a Szovjetunió, Magyarország, Bul- gái ia, Csehszlovákia, Lengyelor­szág és az NDK egyesített ener­giarendszerét. Ezzel létrejött a világ legnagyobb egységes ener­giarendszere! Mi a hadsereg szerepe az iráni válság új szakaszában ? Ä' t'é'rtjh hogy katonaság zárta le az iráni repülőtereket Khome­ini ajatollah hazatérési szándé­kának hírére, jelezni képe?: a Baktiar-kormány még számíthat a hadsereg lojalitására. Vagy ... A torinói La Stampa már azt ál­lítja. hogy Iránban egyes katonai vezetők „hideg puccsot” hajtot­tak végre. Négy tábornok — így tudja az olasz lap —, kivette az ország irányítását a miniszterel­nök kezéből. Még szükségük van Baktiarra, hogy biztosítsák a sah rendszerének jogfolytonosságát. A négy tábornok szerdára virradó éjjel határozta el, hogy magához ragadja a hatalmat — * akkor, amikor már küszöbön állónak látszott a síita vallási ellenzék vezetőjének a visszatérése a fran­ciaországi száműzetésből — ismé­teljük, ez az olasz lap értesülése. (Esetleg kombinációja, spekulá­ciója ...) A zűrzavaros iráni helyzetben azonban az ilyen feltevést sem • Khomeini hazatéréséről ellentmondó értesülések érkeznek. A kép Franciaországban készUlt a siita vezetőről. SZOVJET ÜDVÖZLET Megkezdte munkáját az FLN kongresszusa Az Algériai lovarosban szomba­ton megkezdte munkáját a Nem­zeti Felszabadítási Front (FLN) 4. kongresszusa. A kongresszus mun­kájában 3100 küldött vesz részt, a párt alapszervezeteinek, vezetősé­gének. az ország intézményeinek, gyárainak és mezőgazdasági ter­melőszövetkezeteinek képviseleté­ben. A kongresszus ideje alatt a kül­döttek megvitatják Algéria továb­bi fejlődésének problémáit, elfo­gadják a párt programját, szer­vezeti szabályzatát és jelöltet vá­lasztanak az ország elnökének, Bumediennek megüresedett poszt­jára. TÜNTETŐK (iYÁSZRl Az SZKP Központi Bizottsága táviratban üdvözölte az FLN 4. kongresszusának résztvevőit. Táviratukban a szovjet párt ve­zetői hangoztatják: az FLN kong­resszusának sikere újabb lehető­ségeket nyújt majd az algériai népnek ahhoz, hogy tovább halad­jon a nemzeti függetlenség, a sza­badság és a szocialista orientáció által választott útján. Az SZKP a jövőben is szolidá­ris az algériai forradalommal, a Nemzeti Felszabadítási Front párttal, amely a nemzeti függet­lenség megszilárdításáért, az algé­riai nép jobb jövőjéért küzd — szögezi le a távirat. (TASZSZ) ÁB.VX • Giulio Andreotti olasz miniszterelnök csütörtökön Rómában fogadta Andrej Gromiko szovjet külügyminisztert. (Tclcfotó—Al* • Genfben szerdán megkezdődött a leszerelési bizottság szaka, amelyen 39 ország küldöttei vesznek részt. újabb ülés­• Magyar—szovjet kőolaj- és olajtermék-szállítási szerződéseket írtak alá Budapesten. A dokumentumokat dr. Russay István, a MINERÁL- IMPEX vezérigazgatója és N. G. Markov, a Szojuznyevtyeexport ve­zérigazgató-helyettese látta el kézjegyével. lehet kizárni. Tény, hogy Kho­meini kénytelen volt beharango­zott hazatérését elhalasztani, s ez az utóbbi hónapokban az első politikai veresége. Tény az is, hogy a hét végén a hadsereg is­mét lőtt a tüntetőkre. A teheráni egyetem közelében diákokat te­rítettek le a katonák golyói, a halottak száma ismét jelentős. Tény az is, hogy a hadsereg újra számos letartóztatást eszközölt, baloldali újságírókat, vallási és értelmiségi vezetőket is őrizetbe vett. Az iráni kommunisták értéke­lése szerint aggodalomra és nyug­talanságra adnak okot a külön­böző nézetű ellenzéki csoportok és személyek közti torzsalkodá­sok. Egyes türelmetlen vallási erők antidemokratikus magatar­tást tanúsítanak, meg akarják akadályozni más demokratikus csoportok működését, viszont bi­zonyos baloldali személyek is szélsőséges, szektás módszereket alkalmaznak. Mindez megkönnyíti a hadsereg dolgát... Megszervezhették Te­heránban az első nagyobb tün­tetést — a sah mellett, az ural­kodó visszatérését követelve. Mi késztette az OKP-t, hogy megvonja támogatását az Andreotti-kormánytól ? Az Olasz Kommunista Párt ta­valy március közepe óta gyakorla­tilag részt vett az olasz kormány- többségben: az ötpárti megállapo­dás értelmében beleszólási joga, ellenőrzési lehetősége volt a kor­mányprogram végrehajtásánál. A múlt év végén sokasodni kezdtek a jelek, hogy a kereszténydemok­raták. akiknek nagyemlékű elnö­ke. néhai Aldo Moro a kommunis­tákkal való kiegyezés politikáját most egy esztendeje kezdte meg­valósuláshoz segíteni, megtagad­va a meggyilkolt pártelnök poli­tikai végrendeletét, mind kommu­nistaellenesebb vonalakra térnek át. A Democrazia Cristiana egyik új vezetője a kommunistákkal szembenálló Carlo Donat Cattin lett. Az Andreotti-kormány ma­gáévá tette a közös piaci valuta­megállapodásokat, holott az OKP ezt élénken ellenezte. A nagy ál­lami intézmények — például az olajtröszt ENI — élére a kommu­nista ellenvélemények dacára ál­lítottak új vezetőket. A január 15-én előterjesztett, hároméves terv nem vetett számot a kommu­nisták ellenérveivel. És így to­vább. Egyre nyilvánvalóbbá lett, hogy a kereszténydemokraták soraiban — amerikai ösztönzésre és támo­gatással — kezdenek felülkere­kedni az antikommunista elemek. (Zaccagnini, a DC főtitkára nem­rég járt Amerikában. Vendéglá­tói az Egyesült Államokban nyil­ván igyekeztek ebbe az irányba befolyásolni őt is.) Az Olasz KP márciusban ren­dezi meg kongresszusát. A párt vezetősége számára érthetően kí­nos-terhes lett ez a helyzet: támo­gatni egy kormányt, amely jobbra tolódik! Egyébként is az olasz pol­gár aligha érezhetett gyökeres vál­tozást az ötpárti megállapodás óta : súlyos a munkanélküliség, tovább dühöng a politkiai erőszak, a bot­rányok egymást érik. „Az olasz kór” még nem találta meg igazi orvosságát. .. Egy olasz kormánynak csak ak­kor van komoly esélye a problé­mák megoldására, ha — ténylege­sen és személy szerint is bevon­ják a kormányzásba a kommunis­tákat. ha a közösen meghatáro­zandó új kormányprogramot lojá­lisán megvalósítják, s ha igazán együttműködnek a kommunisták­kal. Persze kérdés, hogy Andreot­ti (vagy utódja) hajlandó-e erre? Egyelőre nagy a kísértés a DC ve­zetőinél. hogy valami „középbal” formulával próbálkozzanak a kommunisták ellen. Ez pedig már nem is egyszer kudarcba fulladt. Pálfy József Khomeini ma akar visszatérni Iránba Fekete gyaszruhát viselő embe­rek tízezrei lepték el szombaton hajnalban Teherán belvárosát, hogy Mohamed próféta halálának évfordulóján — hangot adjanak monarchiaellenes érzelmeiknek és követeljék a sah által kinevezett Baktiar-kormány lemondását. A tüntetésre Khomeini ajatollah szólította fel híveit. Levelét pén­teken olvasták fel az egyik tehe­ráni temetőben összegyűlt százez­res tömeg előtt. Az ellenzék ve­zéralakja ebben azt kérte a szom­bati tüntetés részvevőitől, hogy amíg lehet, tanúsítsanak önmér­sékletet. próbáljanak megbarát­kozni az utcára kivezényelt ka­tonákkal, de ha azok ellenük for­dítják fegyvereiket, a tüntetők se riadjanak vissza az erő alkalma­zásától. A szombati megmozdulást a Baktiar-kormány pénteken este végül is engedélyezte, azt köve­tően hogy a pénteken Teherán­ban Tabrizban és más városok­ban lezajlott kormányellenes tün­tetéseket a katonaság vérbefoj- tolta. A teheráni kórházakat zsú­folásig megtöltötték a sebesültek. Teheráni orvosok szerint a kato- 'aftik^ffaktiäd ' tTiiniázfer elfiplc utasítására belelőttek a tömegbe — legalább 150 embert meggyil­koltak: s a sebesültek száma meg­haladja a négyszázat. Khomeini — mint ismeretes — ma akar visszatérni Iránba. In­dulását a szombati késő esti órákra tűzte ki. A párizsi repü­lőtéren ott várakozott az általa bérelt Air France-gép, ám a lé­gitársaság képviselői újfent kö­zölték, hogy a gépet csak akkor indítják útnak, ha Teheránban megnyitják a nemzetközi repülő­teret. és a repülést a nemzetközi szabályoknak megfelelően lehet lebonyolítani. — Szüntelen imperialista be­avatkozás az ország kizárólagos belső ügyeibe — ez a fő oka a robbanással fenyegető iráni vál­ságnak — írja a Szelszkaja Zsizny című moszkvai lap szom­bati számában Szergej Loszev szemleíró. Mint megállapítja, az iráni események olyan rohamosan kö­vetik egymást, hogy bármely nap bekövetkezhet egy új éles fordu­lat az iráni belpolitikai válság alakulásában, amelyet még a nyugati megfigyelők 'sem félnek többé forradalomnak nevezni. „ Megfigyelők vélenqáwe szerint Iránban továbbra is fennáll egy „chilei típusú” reakciós katonai államcsíny reális veszélye. (TASZSZ) Egyiptomi-amerikai megbeszélés KAIRO Szombaton Kairóban újabb megbeszélés zajlott le Musztafa Khail egyiptomi miniszterelnök és Alfred Atherton különleges meg­bízatású amerikai nagykövet kö­zött az egyiptomi—izraeli béke­szerződés-tervezet vitás pontjai­ról. A találkozó után a kairói ame­rikai nagykövetség szóvivője kö­zölte, hogy Atherton ezután Je­ruzsálembe utazik. A megbeszélés után Atherton azt mondta, hogy a korábbi né­zetkülönbségeket nem sikerült megszüntetni. Ezzel az egyiptomi kormányfő is egyetértett, bár hozzátette, hogy szerinte a vitás pontok áthidalhatók. Egyik fél sem volt hajlandó részletekbe bocsátkozni. (Reuter) LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT • Elutazott a Legfelsőbb Tanács küldöttsége Szombaton elutazott Budapestről a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Titkárságának küldöttsége, amelyet Anatol Ivanovics Lukjanov, a titkárság vezetője vezetett. A küldöttség tapasztalatcserét folytatott áz országgyűlés irodája és az Elnöki Tanács Titkárságának Vezetőivel és munkatársaival, s látogatást tett Fejér megyében és Mór nagyközség­ben. 1 • Marjai József hazaérkezett az NDK-ból Marjai József, a Minisztertanács elnökhelyettese, a magyar—NDK gazdasági és műszaki-tudományos együttműködési bizottság magyar tagozatának elnöke szombaton hazaérkezett Berlinből. (MTI) A pápa találkozója Portillo elnökkel A latin-amerikai útja alkalmából Mexikóban tartózkodó II. János Pál pápa pénteken nem hivatalos jellegű megbeszélést folytatott Jósé Lopez Portillo mexikói köztársasági elnökkel. (AFP, AP) Küldöttgyűlések, mérlegbeszámolók a mezőgazdasági szövetkezetekben (Folytatás az 1. oldalról.) átalakítva, a nagyüzemi juhászat fejlesztését alapozzák meg. A szövetkezet pálmonostorai és gátéri legelőin több ezer juhot le­het tartani. A halgazdálkodás szintén jövedelmező ágazattá vált Pálmonostorán. A tsz kezelésé­ben levő Péteri-tavon a tudomá­nyos kutatás eredményeinek fel- használásával megsokszorozták a halászati eredményt. 1978-ban 170 tonna halat fogtak, ötször annyit,- mint korábban. A garai Vörös Csillag Tsz a közös gazdálkodás fejlesztésére sok milliót költött. Beruházott vagyona az 1971-es zárszámadás óta 15 millióról 95 millió forint­ra emelkedett. Terményszárító, magtár, szakosított állattenyésztő telep épült, korszerű gépeket vá­sárolt a szövetkezet, amely több termelési rendszerhez társulva, a szántóföldi növénytermesztésben és más ágazatokban is felzárkó­zott a jól gazdálkodó bácskai szövetkezetek sorába. K. A. A hét három kérdése

Next

/
Oldalképek
Tartalom