Petőfi Népe, 1979. január (34. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-28 / 23. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXIV. évf. 23. szám Ára: 90 fillér 1979. január 28. vasárnap Elkészült a fajszi vízmű Fajszon befejeződött a községi vízmű építése. Az erre a célra ala­kult társulat a közeljövőben átad­ja a 10 millió forintba került kommunális létesítményt üzemel­tetésre a Dél-Bács-Kiskun megyei Víz- és Csatornamű Vállalatnak. Fajszon, a község külső települé­seit is beleszámítva. 17 kilométer hosszú hálózat épült, amelyre 857 lakás vízvezetékét kötötték rá. Annak a tizenegy családnak, aki nem kérte a vízvezetéket az udva­rára vagy otthonába, a község kü­lönböző helyén utcai csapokat sze­reltek fel. így ők sem nélkülözik a közműves vízszolgáltatást. A fajszi hálózat része a kalocsa— dusnoki regionális vízmű körve­zeték-rendszerének, amely a tér­ség ivóvízellátását a korábbi meddő, helyi kísérletek után, biztonságosan megoldja. Küldöttgyűlések, mérlegbeszámolók a mezőgazdasági szövetkezetekben A zárszámadást megelőző kül­döttgyűlés-sorozat tovább folyta­tódott Bács-Kiskun szövetkezetei­ben. Évzárót a solti Dunatej tár­sulás tartott. A munkahelyi kö­zösségek és küldöttgyűlések ja­vaslataival, állásfoglalásaival ki­egészítve több szövetkezetben el­készült a mérleg és a közös gaz­daság ütemterve. Január utolsó és február első napjaiban a csávo- lyi Egyesülés, a helvéciai Petőfi, a kunszentmiklósi Egyetértés, a jánoshalmi Petőfi Tsz, a fülöp­■V; házi Zrínyi Szakszövetkezet, a társulások közül a kiskőrösi adatfeldolgozó, a hartai és a bá­tyai sertéstenyésztő, valamint a lajosmizsei gépjavító közös vál­lalkozás vezetősége számol be a múlt esztendei gazdálkodásról és az idei tervekről. Február elején zajlik le a zár­számadás a sükösdi Május 1 Tsz- ben, amely az országos feladatok és az üzemi követelmények meg­felelő összehangolásával egyes ágazatokban kiemelkedő ered­ményt ért el 1978-ban. A múlt év első felében úgy módosította üzemtervét, hogy több takar­mányt termeszthessen. 41 száza­lékkal növelte a kukorica vetés- területét, s 52 százalékkal a be­takarított termés mennyiségét. Az eredetileg tervezettnél 16,2 ezer mázsával több kukoricát ter­mesztett a sükösdi Május 1 Tsz. A népgazdasági szempontból ugyancsak kiemelkedő jelentősé­gű szarvasmarhatartás gazdasá­gosabbá tételére a tömegtakar­mány termesztését fejlesztette. A sükösdi szövetkezet a kaposvári tejtermelési rendszerhez társul­va, olyan korszerű gépsort tudott beszerezni, amellyel megoldhatta a szálas takarmány, valamint á mezőgazdasági melléktermékek gyors, veszteség nélküli össze­gyűjtését, tárolását. Ezzel csök­kenthétté az abraktakarmány fel- használását, végső soron a tejter­melés önköltségét. A pálmonostorai Keleti Fény Tsz szintén a szarvasmarha-te­nyésztés gazdaságossága érdeké­ben tett 1978-ban jelentős lépést. Szakosított telepet létesít, amely­nek első épületei a múlt évben elkészültek. Az előző években megkezdett fajtaváltás eredmé­nyei érzékelhetők, s 1980-ra sa­ját tenyésztésű állománnyal kezd­heti meg működését a 624 férő­helyes szarvasmarhatelep. A kor­szerűtlen gazdasági épületeket sem kell lebontani, megfelelően (Folytatás a 2. oldalon.) • A garai Vörös Csillag Tsz új szerelőcsarnoka a szövetkezet tavalyi beruházásának egyik létesítménye. • Nem csodaszer ' i*; /. • v • * Egyre többször kapja jel az ember a fejét mostanában az értekezleteken elhangzott fel­szólások hallatán. Ha néha kiélezett példákkal igyekeznek is egy-egy kérdés mélyebb tartalmára ráébreszteni a hall­gatóságot, azért senki nem akarja kárhoztatni a nyilat­kozókat. Mindenki megérti ma már, hogy az életből vett „minta-eset”, helyzet, szituá­ció — ha egyedi is —, jelen­tős igazságtartalmat hordoz. Nem kívánunk minden példá­tól általánosításra jogosító ér­vényt. Elég, ha a lényegre ta­pintanak. Azt mondja az egyik felszó­laló: — Még mindig túlontúl sok az értekezlet, elvtársak. Néha már-már úgy érezzük, hogy sajátmagunkat is meghív­juk ... Ugye, hogy kedves túlzás, mégis értünk belőle. Vagy egy másik, ha úgy tet­szik, súlyosabb területről tett megjegyzés. — Ne gondoljuk, hogy ön­magában azzal, ha az export mennyiségét növeljük, már meg is oldottuk gondjain­kat. Vegyük figyelembe, hogy a világon mindenki ezt akar jobban: eladni. Ha te­hát nem szedjük össze min­den tudásunkat, szemfülessé- günket, hogy még szebbet, még jobbat kínáljunk eladás­ra a nemzetközi piacon, úgy lehet, holnap már elhárítólag tartja fel kezét a külföldi partner: „Nem, ebből a ter­mékből már csak a tavalyi kvótának a felét kérem. Ugyanebből az áruból ez és ez az ország esztétikusabb ki­vitelben szállít, s legalább olyan minőségben, mint önök." S lehet, hogy legközelebb már kerek-perec kijelenti: „Köszönöm, ebből már nem kérek.’’ Vegyünk olyan esetet, hogy mondjuk textilipari termé­keink valamelyikével olyan területeken erőltetjük az ex­portot, ahol annak az előállí­tásában nálunknál sokkal kö­zelebbi országok iparában már hagyományok vannak. Nem­csak —, hogy a miénkkel azo­nos minőségben tudják azt előállítani, hanem olcsóbban is. Nem azért, mert fejlettebb technikával, modernebb mű­szaki felkészültséggel termel­nének, mint mi, — sőt, eset­leg egész maradi módszerek­kel, majdhogynem manufak- túrás körülmények közt. De — mint említettük — olcsób­ban. S miért? Mert —, s ugye, milyen kegyetlen ellentmon­dás — azokban az országokban a miénknél alacsonyabb az életszínvonal, a tömegek kény­telenek igénytelenek lenni, kis munkabérrel beérni. Amit elő­állíttat velük a tulajdonos, ezért lényegesen olcsóbban tudja piacra dobni, mint — tegyük fel mi a hasonló cik­ket. Persze a maga hasznát, nyereségét így is bőven meg­találja az árun, mert nagy tö­megben értékesít belőle. De ne áltassuk magunkat azzal se, hogy ilyen rivalizá­lásnak a mi üzemeink csak a kapitalista cégek részéről van­nak kitéve. Ha valaki — egyik utóbbi szombat délután a 168 óra műsorait hallgatta —, igen meglepő példát hall­hatott az előbbi állítás alátá­masztására. Persze csak annak számára volt „meghökkentő", aki abban a hiszemben volt addig, hogy „érzelmi alapon" intézik kiviteli ügyeinket az egyes nemzetgazdaságok, s például a szocialista táborbe­liek nem lépnek fel azonos termékeikkel egymás ver­senytársaiként a tőkés piacon. Nos — a jászberényi nagy­üzem vezetőembere éppen ar­ról beszélt, hogy nagy fejtö­résben vannak, miként bővít­sék a nemzetközi hírű gyárt­mányuk kiviteli lehetőségeit. Nem kis gondban vannak, mert ugyanabból a termék­fajtából pont az egyik szocia­lista állam ipara jelentősen olcsóbb kínálattal jelentkezett a jászberényi gyár által már jól „bedolgozott” nyugati te­rületeken. Olyannyira olcsóbban adják a „szomszédok”, hogy eleddig nem sikerült kideríteni, — mint tudják ezt megcsinálni. Szóval... Gondoljuk, külön nem kell senkit meggyőzni ar­ról, hogy más az olcsóbbság alapja az előbb felhozott, mondjuk úgy, elmaradott or­szágok gyártmányainál, és me­gint más az utóbbi, tehát szó- | cialista nemzetgazdaságok ese- | tében. De erre — mondjuk ® így, mindközönségesen — a világpiac mitsem ad. Az ol­csóbbat választja — és kész. No persze, ha feltételezzük, hogy a minőségek azonosak. Mert ugye — ez esetben azért kell összeszedni az eszünket, amennyiben ver- jf. senyben akarunk maradni, — hogyan tudnánk mi még ol­csóbban előállítani. Ha meg az nem menne még, — min­den eddiginél még jobb áruval kirukkolni... Folytathatnánk, de ahhoz ennyi is elég, hogy világosab­ban lássuk: csupán a kivi­tel növelése, egymagában — nem csodaszer. T. I. Szocialista brigádok a minőségért Napjainkban egyre kevesebb szó esik a terme­lési tervek mennyiségi túlteljesítéséről. Időnként, — mind ritkábban — szükség van rá, ha a piaci igények is úgy diktálják. Ám sokkal fontosabb követelmény az, hogy hatékony munkával, jó minőségben állítsák elő a termékeket. A jó árut szívesen vásárolja a lakosság, veszi át a külkeres­kedelem, a hibátlan lakásba szívesebben költözik be a lakó. Erről beszélgettünk üzemekben veze­tőkkel, szocialista brigádtagokkal. • A minőségi műn- ka egyik feltétele az előrelátás — vallja a KUNÉP kiskunfél­egyházi főépítésveze­tőségének Ságvári brigádja. A kiskun­félegyházi kórház építkezésén dolgozó kollektíva vezetője — Varga Pál — be­építés előtt ellenőrzi a nyílászáró szerke­zeteket. A Kiskunhalasi Építőipari Vál­lalat kiskunfélegyházi főépításve- zetőségének 24 szocialista brigád­ja elismerésre méltó szorgalom­mal teljesíti évek óta vállalásait. Ha róluk beszélünk, akkor tulaj­donképpen az egész főápításveze- tőségről van szó, ugyanis min­denki brigádtag. Jelenlegi mun­káik közül az egyik legjelentő­sebb a városi kórház bővítése. Itt kerestük fel a háromszoros arany­jelvényes Ságvári Endre kőmű­vesbrigádot. — Tizenhét éve dolgozunk együtt — mondta Varga Pál bri­gádvezető. — Építettük az SZTK épületét, a MÁV új szociális lé­tesítményét. A mi munkánk ered­ménye az is, hogy a múlt év szeptemberében hat hónappal előbb került átadásra a 70 laká­sos OTP-ház. Az épülő kenyér­gyár és a Centrum Áruház mel­lett most a 95 ágyas kórházi pa­vilon építése jelent nagy felada­tot. Bízunk abban, hogy mint ed­dig, itt sem lesz hiánypótlás. Bri­gádunk minőségi munkájának különben nincs titka. Amikor a múlt év január 1-től az építő­iparban bevezették a minőségi bé­rezést, akkor mi már negyedéves tapasztalattal rendelkeztünk ez­zel kapcsolatban. Vállalatunknál 1977 októberében kezdődött a kí­sérlet, ami azután igen jól bevált a gyakorlatban. Egyes szakmák képviselői jegyzőkönyvileg veszik át egymástól a munkaterületeket. Nos, utánunk eddig még azonnal munkához láthattak a szakiparo­sok. Meg kell még azt is jegyez­nem, hogy az új módszer beveze­tése óta keresetünk mintegy 10— 14 százalékkal magasabb. Remél­jük, hogy az idén sem lesz kifo­gás a munkánk ellen, és mi is eredményesen járulhatunk hozzá ahhoz, hogy 1980. május 1. he­lyett már 1979. december végén készen lesz ez a pavilon. — A múlt évben 22 brigád 478 tagja, a dolgozók hetven száza­léka vett részt a szocialista mun­kaversenyben — mondja Tóth István, a Szék- és Kárpitosipari Vállalat kecskeméti gyárának párttitkára. — Nem utolsósorban nekik is köszönhető, hogy sem a belföldre, sem a tőkés exportra kerülő termékeink minőségével kapcsolatban nem volt különö­sebb reklamáció. Az év elejénkét új ifjúsági komplex brigád ha­tározta el, hogy megszerzi a ki­tüntető címet, s vállalásaik között jelentős helyet foglal el a minő­ségi munka. A napokban párt- szervezetünk beszámoló taggyű­lésén az idei év cselekvési prog­ramját is megtárgyaltuk, s ebben a többi között feladatként szab­tuk meg a gyártásközi ellenőrzés további megszigorítását. A múlt évi tevékenysége alapján — amelyben szintén jelentős köve­telmény volt a minőségi munka —, a szabászat Dózsa György bri­gádja az ezüst fokozat után most az aranyjelvény várományosa... Dániel Vilmos, a Dózsa brigád vezetője szerényen válaszol az eredményeikkel kapcsolatos kér­désekre. — A legfontosabb az, hogy ál­landóan arra gondoljunk; a mi jó, vagy rossz munkánk mennyire segíti, vagy hátráltatja a töb­bieket. A múlt évben húszán vol« tunk, s egy műszak alatt átlag 450—500 szék mintegy 7—8 ezer alkatrészét készítettük. Ez a fel­adatunk most is, azzal a különb­séggel, hogy ketten kikerültek a brigádból. Nagy János és Dobos József új dolgozókból egy ifjúsá­gi brigádot alakítottak a mi pat- ronálásunk mellett. Bízunk ab­ban, hogy az új fiatal kollektíva is megfelelő eredményeket fog majd elérni a segítségünkkel. A múlt évi, százalékban alig kifejezhető selejtünknek jórészt a nedves alapanyag volt az, oka. El­határoztuk: a korábbinál is job­ban ügyelünk arra, hogy a ke­zünk alól kikerült alaktrészekből első osztályú minőségű székeket állíthassanak össze társaink. O. L. ÚJ SZOLGÁLTATÓHÁZAK, BARKÁCSBOLT Lakáskarbantartás a megyeszékhelyen Az ötéves terv negyedik esz­tendejébe lépve megállapítható, hogy az építőipari karbantartó tevékenység sokat fejlődött Kecs­keméten. Az e feladatra speciali­zálódott Épületkarbantartó és Szolgáltatóipari Szövetkezet a la­káskarbantartást, az óvodák, böl­csődék és iskolák rendbentartá- sát, valamint az állami költség- vetési intézményeknek végzett szolgáltatást az elmúlt három év­ben több, mint két és félszere­sére növelte. Ha csak a lakás­karbantartás alakulását vizsgál­juk, az igények még nagyobb arányú kielégítéséről adhatunk számot, ugyanis tavaly már csak­nem négyszer annyi munkát vé­geztek az otthonokban, mint 1975-ben. Egyre többen végeztet­nek lakáskarbantartást OTP-hi- telre. Nusser Elemér, az ÉPSZISZ el­nöke arról tájékoztatott, hogy ta­valy 71 millió forint árbevételt ért el a bázisszövetkezet, 8 mil­lióval többet, mint egy évvel ko­rábban. Valamennyi építő- és szakipari, valamint különböző ipari szolgáltató szakmákban — összesen harminchárom félében — a lakosság rendelkezésére áll­nak. Az árbevételben 55 millió forint építő- és szakipari tevé­kenységből származott, amely szolgáltatási ágat az elmúlt év­ben 23 százalékkal növelték. A közvetlen lakossági szolgáltatás, a lakáskarbantartás, és a gyer­mekintézmények fenntartási mun­kálatainak együttes értéke — amely után a szövetkezet ösztön­zésül kedvezményeket kap —hu­szonkét százalékkal volt maga­sabb az 1977. évinél. Az ötéves terv folyamán a kedvezménye­zett szolgáltatásokat csaknem há­romszorosukra növelték ez ideig. A szolgáltatások fejlődésének mértéke megfelelt a Miniszterta­nács, a megyei tanács és a KISZÖV határozataiban foglal­taknak. A lakáskarbantartó tevékeny­ség fejlesztésére az utóbbi három évben a megyei tanács és a KISZÖV támogatásával jelentős beruházásokat hajtott végre a szövetkezet. Kis- és középgépek vásárlására, valamint az ÉP- SZISZ központi telephelyén szol­gáltatóház építésére 14 millió fo­rintot költöttek. Az Épületkarbantartó és Szol­gáltatóipari Szövetkezet tagsága — az idei tervet készítve azt az irányelvet fogadta el, hogy a la­kossági szolgáltatásokat, a laká­sok és gyermekintézmények fenn­tartási munkálatait ebben az év­ben még nagyobb felelősséggel végzik. Az új évet ennek jegyében kezdték meg. Mivel lakossági munka ilyenkor télen kevesebb akad, most többek közt az új vá­rosközpontban létesülő kiskeres­kedelmi egységek befejező mun­káit végzik a szakemberek a BÁCSÉP alvállalkozóiként. Az idén több megyeszékhelyi iskola belsejét varázsolják újjá a szö­vetkezet dolgozói. A Jókai, a Pe­tőfi és a Hoffmann János utcai általános iskolák fűtésének, vilá­gításának korszerűsítése és fes- tése-mázolása után az év vége felé megkezdik a Katona József Gimnázium felújítását. Ettől az évtől — mint Nusser Elemér tájékoztatott —, azt vár­ják, hogy még több lakossági igényt tudnak kielégíteni. Ezt se­gíti a Külső Szegedi úton most üzembe helyezett új szolgáltató­ház, amelyben építőipari és kü­lönféle ipari megrendeléseket reggel hattól este hatig vesznek fel. A Széchenyivárosban tervezett másik szolgáltatóházat is üzembe helyezi a szövetkezet ebben az évben. A. T. S. • Az EPSZISZ már működő széchenyivárosi bar- kácsműhelyét naponta tíz-tizenöten keresik (el. Űj szolgáltatás a kulcsok készítése. (Pásztor Zoltán (elvételei)

Next

/
Oldalképek
Tartalom