Petőfi Népe, 1978. november (33. évfolyam, 258-282. szám)

1978-11-09 / 264. szám

1978. november 9. • PETŐFI NÉPE • 3 Kitüntetések november 7. alkalmából A mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 61. évfor­dulóján Kiváló Munkáért kitün­tetést adományozott Bács-Kiskun megye több mezőgazdasági, élel­miszeripari üzeme, vállalata, va­lamint a szakigazgatási és érdek- képviseleti szervek dolgozóinak. A kitüntetést az évforduló alkal­mából rendezett ünnepségeken adták át, az alábbi személyek­nek: A Kalocsa és Vidéke Sütőipari Vállalatinál: Bálint Miklós gépkocsiszerelő, Argat József gyáregység v ezet ő, Nánai László sütőipari szakmun­kás. A Baja és Vidéke Sütőipari Vállalatnál: Hoffmann Antal sütő szakmun­kás, Obádovics László szerelő csoportvezető, Harcos József gép­kocsivezető. A Kiskunhalas és Vidéke Sü­tőipari Vállalatnál: Szalai József üzemvezető és Kovács Antalné pénzügyi előadó. A Kecskemét és Vidéke Sütő­ipari Vállalatnál: Szabó Lajosné csoportvezető, Bálái Imre gépkocsivezető, Papp István és Drozdik István csoport­vezető. Kiváló Munkáért kitüntetés­ben részesült Csősz László, az érsekcsanádi Búzakalász Tsz gép­szerelője, Sereg József, a garai Vörös Csillag Tsz traktorvezető­je. A kiskőrösi Kossuth Szakszö­vetkezetben Vészeli József segéd­munkás, Valenczi János brigád­vezető, Polereczki György főága- zatvezető, a kecskeméti ZÖLD­ÉRT Vállalatnál Frankhauser Fe- rencné telepvezető kapta meg a Kiváló Munkáért kitüntetésit. A bajai Augusztus 20. Tsz-ben Markó Nándorné gondnok, Pál- fy Győző magtáros, Sztrikinácz Ferenc sertéstelep-vezető, a kis­kunfélegyházi Petőfi Tsz-ben, Dó­sai Pálné könyvelő, Kiss Ferenc- né libagondozó részesült a Ki­váló Munkáért kitüntetésben. Ugyanezt a kitüntetést kapta Tú­ri József, a helvéciai Petőfi Tsz elnöke, Dobos Ferenc, a kiskun­félegyházi Vörös Csillag Tsz körzeti szerelője, Kiss Ilona, a ZÖLDÉRT Vállalat titkár­nője, Kócsóné Kürti Mária, a kiskunfélegyházi Vörös Csil­lag Tsz főkönyvelő-helyette­se, Nagy János csoportvezető, és Tóth Kálmán, a félegyházi Vörös Csillag Tsz. párttitkára, Diószeghy József, a kecskeméti Alföld Szakszövetkezet ellenőrző bizottsági elnöke. A kiskunmajsai Petőfi Szak- szövetkezetben Deli József ser­tésgondozó, a tompái Kossuth Tsz-ben Novák István gépszerelő és Farkas István telepvezető, a Jánoshalmi Tsz-közi Vállalat­nál Bende Károly sentésgondozó, a jánoshalmi Jókai Tsz-ben Ba­lázs József mezőőr, a Jásiziszent- lászlói Tsz-ben Csáki György kertészeti dolgozó és Pelyva Elek főégazatvezető, a Borotai Tsz- ben Vonya Istvánná húsüzemi dolgozó és Mikó Péter brigádve­zető, a mélykúti Lenin Tsz-ben Ballai Imre mezőőr, Dudás Já­nos 'br.igádvezető, Gulyás Mátyás- né mérlegházkezelő, Kormos Ist­ván mövénytermesztő kapta meg a Kiváló Munkáért kitüntetést. A Izsáki Sárfehér Termelőszö­vetkezet dolgozói közül Deák Jó- zsefné százalékos művelő, Kurucz Ferenc nehézgépkezelő, Csala Lídia művezető, Scheidl László gépkocsivezető, Illés Istvánná cso­portvezet ő, Takács Károlyné me­zőgazdasági dolgozó, Csavajda János brigádvezető, lgács Fe­renc építésvezető, és Szemők Jó­zsef tsz-elnök, a szabadszállási Leniin Tsz-ben Sági József párt­titkár és Szűcs Sándor tsz-elnök helyettes, a dusnoki Munkás-Pa­raszt Tsz-ben Illés Ádám telep­vezető, a hajósi József Attila Tsz-ben Dobler Jánosné nyugdí­ja® kertészeti dolgozó, a csávo- lyi Egyesülés Tsz-ben Farkas Fe­renc párttitkár, a jánoshalmi Jó­kaii Tsz-ben Bogdán Jánosné ker­tészeti dolgozó, a bátmo nos tori Kossuth Tsz-ben Boda János traktoros kapta meg a' Kiváló Munkáért kitüntetést. A Kiváló Munkáért kitüntetésben részesült Kocsán Béla, az izsáki Sárfehér Tsz párttitkára, Magony Imre, a Kiskunsági TESZÖV titkára, A Fáklya november 19-én megjelenő 22. száma színes ké­pekkel kísért riportban mutatja be azt az érdekes munlkát, ame­lyet ez évben Vilin,iusiban, a Lit­ván SZSZK fővárosában végzett 28 festő, grafikus, képzőművész. A Szovjetunió köztársaságaiból és a szocialista országokból meg­hívott all'kotók egy hónapot töl­töttek együtt. Elemző írás szól a KGST- együtíműködés hosszútávú prog­ramjáról. Szimferopolban, a Krímben, Borbély László, a bajai járási pártbizottság gazdaságpolitikai főelőadója és Magyar Katalin, az UN I VER ÁFÉSZ üzemvezető- helyettese. A Kiváló Munkáért kitüntetés­ben részesült a megyei Gabona- forgalmi és Malomipari Vállalat három dolgozója: Gábris Ferenc, a bajai körzeti üzem munkása, Búza Barnabás, a Tiszakécskei malomüzem vezetője, és Kapocs Péter, a vállalati pártvezetőség titkára. A vállalatnál rendezett novem­ber 7-i ünnepség alkalmából 25 éves törzsigárdatagságukért tizen­nyolcán aranygyűrűt kaptak. A közlekedés és postaügyi mi­niszter Kiváló vasutas kitünte­tésben részesítette Szabics Ist­vánt, a kecskeméti Pályafenntar­tási Főnökség vezetőjét. Kiváló Munkáért kitüntetést adományo­zott Daczi Sándornak, a kiskun- halasi vasútállomás viizsgálófő- kalauzának, Gál Jenőnek, a kis­kunfélegyházi vasútállomás üzem­gazdászának. A belkereskedelmi miniszter Kiváló Munkáért kitüntetésben részesítette: Gilich Ferencet, a Bács-Kis­kun megyei Ruházati Kereske­delmi Vállalat boltvezető-helyet­tesét, Horváth Istvánt, a Bács- Kiskun megyei Iparcikk Keres­kedelmi Vállalat kecskeméti ki­rendeltségének vezetőjét, Juhász Pált, a Bács-Kiskun megyei Ipar­cikk Kereskedelmi Vállalat bolt­vezetőjét, Kazala Kálmánt, a Bács-Kiskun megyei Vendéglátó Vállalat büfévezetőjét, Kővári Jánost, a BácsnKiskun megyei Vendéglátó Vállalat karbantartó­ját, Pintér Imrét, a Bács-Kiskun megyei Élelmiszer Kereskedelmi Vállalt boltvezető-helyettesét, Sohajda Ferencet, a Bács-Kiskun megyei Élelmiszer Kereskedelmi Vállaltat igazgatóját, Tatár Gézá- nét, a Bács-Kiskun megyei Élel­miszer Kereskedelmi Vállalat számviteli osztály vezető jét, Váics Antalt, a Bács-Kiskun megyei Ruházati Kereskedelmi Vállalat dekorációs csoportvezetőjét, Mol­nár Jánost, a keceli ÁFÉSZ osz­tályvezetőjét. A pénzügyminisztertől Kiváló Munkáért kitüntetést kapott: Dégi László, az OTP Megyei Igazgatóságának közgazdásza, Kiss Lászlóné, a:z OTP Megyei Igazgat óságának csoportvezetője, Mészáros Antal, a felsőszentivá- ni takarékszövetkezet ügyvezető igazgatója, dr. Lakatos Józsejné, a nemesnádudvari takarékszövet­kezet főkönyvelője. A Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsa Kiváló Szövet­kezeti Munkáért kitüntetést ado­mányozott: Arnold Istvánnak, a Baja és Vidéke ÁFÉSZ osztályvezetőjé­nek, Balogh Józsefnénak, a la- josmiizsei ÁFÉSZ cipőbolt veze­tőjének, Csonka Zoltánnénak, a kiskunhalasi ÁFÉSZ személyzeti vezetőjének, Géczi Mihálynénak, a Jászszentláskló és Vidéke Taka­rékszövetkezet főkönyvelőjének, Horváth Józsefnek, a Kiskun- ma j.sa és Vidéke ÁFÉSZ felügye­lő bizottsága elnökének, Nagy Mátyásnak, a Tompa és Vidéke ÁFÉSZ felvásárlási szakmai ügy­vezetőjének, Rudas Lászlónak, a Hosszúhegy i Állami Gazdaság la­kásépítő .szövetkezetek igazgató­sági tagjának, Takács Mihályné­nak, a MÉSZÖV főéllenőrének. Vastag Pálnak, a Kiskunhalasi Április 4. ifjúsági lakásépítő szö­vetkezet elnökének, Hlavati Jó- zsefnének, a Gsátalja és Vidéke ÁFÉSZ felvásárlójának. A Szövetkezeti ipar kiváló dol­gozója kitüntetést kapta: Bajnai György, a Bajai Lakbe­rendező, Építő- és Vasipari Szö­vetkezet elnöke, Bajnai Jánosné, a Bajai Dunamenti Szolgáltató- ipari Szövetkezet üzletvezetője, Bilischitz Mihályné, a Bajai Vas- és Fémipari Szövetkezet csoport­vezetője, Fekete Lászlóné, a Kecskeméti Háziipari Szövetkezet textilruházati méretes részleg ve­zetője, Homoki László, a Lajos­m.izsei Kefe-, Seprű-, Fia- és Vas­ipari Termékeket Gyártó Ipari Szövetkezet személyzeti vezetője, Nagy István, a Bács megyei Ipa­ri Szövetkezetek Szövetségének előadója, Orsós Antal, a Bajai Dunamenti Szolgáltatóipari Szö­vetkezet elnöke. megkezdte működését a Szovjet­unió első, kísérleti, napenergiá­val üzemelő telepe — adja hí­rül egy .riport. Egy másikból megtudhatják, hogyan kezdődött meg egy új íöldigóatelőhely kiak­názása Nyugait-Szibériában, Uren- gojban. Ezúttal is megtalálhatók a Fáklyában az állandó anyagok, az orosz nyelvlecke, a szám fotó­ja, a filmelőzetes, a Szovjet Kul­túra és Tudomány Háza prog­ramismertetője és a keresztrejt­vény. Rendhagyó előterjesztés Tataházáról • Az utóbbi három évben tizenöt új ház épült, s nem is akármilyen — de a régieknek is megvan a szépsége. (Pásztor Zoltán és Tóth Sándor felvételei. • Uzsonnáznak a tataházi óvodások. Kevés község dicsekedhet az­zal, hogy minden utcában — s mindkét oldalon! — járda szegi az utat. A tataháziaknak már csak háromszáz méternyi járda hiányzik a lakhelyük teljes „jár- dásítattságából’’. Elenyésző ez a sok száz méter elkészülthöz ké­pest — méltán is említi e tényt Kancsár György, a községi ta­nács végrehajtó bizottságának titkára, akiihez bekopogtattunk, egy kis érdeklődésre. Hozzáfűzi még, hogy a lakosok is dereka­san kivették részüket a munká­ból, ki mihez értett, azzal segí­tette a kivitelezőt, a Petőfi Ter­melőszövetkezet építőbrigádját. Hasonlóan előnyös a közmű­vesítés helyzete a járdánál talán még fontosabb ivóvízellátásában. A törpe vízmű építését kilenc éve fejezték be. Tataháza 595 laká­sából már csák 195 nincs rá­kapcsolva a vezetékre. Az eltelt évek alatt szinte tenmészeiessé vált, hogy nem kell már a kút- ból húzni a vizet... S ne maradjon említés nélkül az útépítés sem, hiszen a ta­nácsnak az idén ez volt a leg­nagyobb beruházása. A Bács- Kiskun megyei Tanácstól 900 ezer forintot kaptak útfelújításra, a pénzből elkészült a József At­tila utca burkolása, már csak a templom melletti részen kell siettetni á munkát. Ezzel egy- időben a csaipadékelvezetésre szolgáló árokrendszert Is kiépítet­ték. 'Meghatározó tényező Tataháza életében a település közelsége Bácsalmáshoz és Bajához. Mind­két helyre sokain járnak dolgoz­ni, főleg nők, mert számúikra kevesebb munkalehetőséget tud nyújtani a termelőszövetkezet. A bejárás mindennapi kényelmet­lenségein enyhít, hogy a vállala­tok saját járművükkel hozzák- viszik az ingázókat. Igaz, az autóbuszjáratok számára, sűrűsé­gére se panaszikodhatnak az it­teniek, hiszen a falu több, piros­betűs járatnak is állomáshelye. A kiemelt törődést észrevételt! a tataházi gyerekek óvodai-.isko­lai nevelésének, oktatásának helyzete is. A kétéve felújított óvodába jár a falu 82 kicsinye. A nyolc tanterem a másfélszáz általános iskolás diáknak — a szaktantermi oktatás meghonosí­tásával — bőségesen elegendő. Sőt még azt a „luxust” is meg­engedhetik maguknak, hogy a napközi otthon tavaly megkez­dett felújítása után külön fog- lalkoztatóiterem legyen az alsó­soknak és a felsősöknek. Másfél millió forintot áldoznak erre. meg a konyha és a kiszolgáló helyiségek minden követelmény­nek megfelelő kiallialkíitására. A kétezer lelket számláló köz­ség könyvtárában hatezer kötet sorakozik a polcokon. Tavaly majd félszázezer forint értékű könyvvel gyarapították az állo­mányt, melynek frissítésére évi 10 ezer forintot ad a tanács. A szabad idő hasznos töltéséhez sportolási lehetőségeket is te­remtetitek, még az idén elké- szüL a sportpálya meMett az öl­töző is, ennek költségeibe a ta­nács is belesegített. iMiindezek a lakóhelyi jó köz­érzet megteremtéséhez is hozzá­járultak. S ha szavaikban ezt nem is fogalmaznák meg így a tataháziák, cselekedeteik beszél­nek helyettük is. Egy évtizeddel ezelőtt az erre utaló jelekből még méltán következtettek úgy, hogy a fiatalabbak majd elván­dorolnák a nagyobb települések­re. Az utóbbi években megkez­dődött háztatarozási — felújítási a 'tataháziak, bár ehhez rögtön hozzá kell tenni azt, hogy na­gyobb vásárlásokat intézni Ba­jára járnak, az a 30 kilométer nem távolság . .. Elrendezni a hallottakat, s is­merkedni Tataházával kiadósat sétáltam. A 35 ezer rózsatő jó- néhánya még virított a szépen ápolt parkokban, a két kertész a kipusztultakat pótolta, hogy tavaszra még szebb legyen a község .A Vidám vendéglő előtt a kerékpármegőrzőben Nagy Vin­ce bácsi derűs humorral fűsze­rezve mutatta be az arra járó­kat, kedélyesen évődve mind­egyikükkel. Csuhétlan kukoricá­val megrakott kocsi poroszikált az úton, buszok érkeztek, indul­tak, két óra után a délelőtt még oly csendesnek tűnő falu bené­pesedett, hanggal teltek meg az utcák, s a gyerekek is nagy tás- kaióbázással özönlöttek ki az is­koláiból. A tanácsháza elé sorra érkéz- - tek a kocsik, három órakor tar­totta ülését a községi tanács, az V. ötéves terv községfejlesztesé- nek időarányos teljesítéséről. Ezt az írást rendhagyó tanács- üLési előterjesztésként adjuk az olvasóknak... Nagy Mária láz azonban már a maradás mellett szól tanúságtevőként. A tervidőszak eddig eltelt három évében 15 új ház épült, s nem is akármilyen. A község ABC-kisáruházában a napi fontosabb cikkeket áru­sítják gazdag választékban, csak a ruhafélékből másfél millió fo­rint értékben vásároltak tavaly A közösségért dolgoznak • Racsmán János és Gulyás Mátyás. (Straszer András felvétele.) Két szakember beszélget a mélykúti Lenin Tsz székhazá­nak pártihelyiségében. Az egyik Racsmán János mérnök, a szö­vetkezet energetikusa, a másik Gulyás Mátyás titkár, aki meg­választásáig mezőgazdászként te­vékenykedett, a kertészeti ága­zatot vezette. A Lenin Tsz párt- alapszervezetének cselekvési ter­vét nézegetik, és pontról pontra vizsgálják, vajon az egyes szak­területek dolgozói a párttaggyű- sén megvitatott, jóváhagyott programból eddig miit valósítot­tak meg. Néhány hét múlva vége az esz­tendőnek, és szükségszerű az elemző munka.A mélykúti szö­vetkezetben, az MSZMP Közpon­ti Bizottsága március 15-i hatá­rozata után kidolgozott cselek­vési terv közös munka eredmé­nye, minthogy végrehajtásának is azzá kell lennie. — Száztagú a szövetkezetünk pártalapszervezete, de bármilyen nagy létszámú a tagság, csupán a pártonkívüliekkel együtt képes végrehajtani azt a sokrétű fel­adatot, aimiit az V. ötéves terv befejezéséig magunk elé tűztünk — mondja Gulyás Mátyás. — Az év első felében, amikor a programtervezeten munkálkod­tunk, a Lenin Tsz egész tagsága közvetve vagy közvetlenül kifej­tette a véleményét. A tervet több száz példányban sokszorosítottuk, így nemcsak a párttagság, ha­nem valamennyi brigád, munka- csoport, szakvezető, valamint szö­vetkezeti bizottsági vezető hozzá­jutott. A saját munkakörében va­lamennyi érdekeit figyelemmel kísérheti, ellenőrizheti a prog­ram végrehajtását. Racsmán János párton kívüli szakember, de legjobban ő szor­galmazta a termelőszövetkeze­tünk villamosenergia-fogyasztá- sának a szabályozását, az ehhez szükséges műszaki berendezések megvásárlását, felszereltetését. Az egyszeri beruházásból viszont sok ezer forintos megtakarítása származik évente a szövetkezet­nek, ami az egész tagságnak kö­zös érdeke. A párttitkár általi elmondotta­kon kívül más jelei is tapasz­talhatók annak hogy a pártszer­vezet cselekvési programját, a mélykúti közös gazdaság terme­lési ágazataiban ismerik és asze­rint dolgoznák. A szövetkezetben 2370 hektáron terem az idén ku­korica, s nem végleges adatok szerint 65 mázsa fölötti termés­átlagra számítanak a gazdaság szakemberei. A program szerint egyébként 1980-ra a hektáron­ként 80 mázsás kukoricatermést akarják elérni, ami a szakszerű tápanyag-utánpótlással, a szerves­és műtárgya ésszerű felhasználá­sával, a nagyobb hozamú, ko­rábban érő kukoricafajták elter­jesztésével megalapozottnak te­kinthető. Az idén Mélykúton a jég tel­jesen elverte a napraforgót, újra kellett vetni, hektáronként mégis 24,98 mázsás termést adott, ami országosan is kiemelkedő hozam­nak számít. Mindez ugyancsak a talaj minőségére, a növény leg­jobb tulajdonságaira alapozod tápanyagpótlás eredménye. Hosz- szú évek óta a kiskunhalasi já­rás jelentős zöldségtermesztő gazdasága a mélykúti Lenin Tsz, ahol a gyakorlati tapasztalat a korszerű eljárások alkalmazásá­val párosul. Az 1978-ös év nem túlságosan kedvezett a zöldség­termesztőknek a mélykúti szö­vetkezetben a paradicsom, az uborka mégis kielégítő termést adott. Lényegében az előirány­zott mennyiséget sikerült betaka­rítani a jégverés, valamint a 38 napos aszály ellenére. — Tizenkét pártcsoport tevé­kenykedik szövetkezetünk külön­böze munkaterületein — mondja Gulyás Mátyás titkár — akik évek óta különösen segítik egy­más munkáját, s a legjobbakat felkészítik arra, hogy az alap­szervezet tagjaivá váljanak. Ta­valy hét új tagot vettünk föl, az idén ez* ideig négyet. Tu- bánszki László szakembert, aki a KISZ-ben, majd a MEDOSZ- alapszervezetben igen eredmé­nyesen működött, szintén felvette az alapszervezet tagjai sorába. Most ő tölti be az szb-titkári tisztséget Skribanek Pál ugyan­csak fiatal szakember, pártmeg­bízatásként sajtómunkát végez. Többször küldött tudósítást a megyei lapnak a mélykúti szö­vetkezet gazdálkodásáról, terme­lési eredményeiről, azokról az új módszerekről, amelyekét az utób­bi évek alatt vezettek be. Számos, hasonló igyekezettel dolgozó látja el mindennapi mun­kája mellett: a társadalmi meg­bízatását, Rájuk eddig is méltán számított a téesz pártailapszerve- zete, s akik a jövőben is eleget tesznek pártmegbízatásaiknak. Kiss Antal A Fáklya új számából

Next

/
Oldalképek
Tartalom