Petőfi Népe, 1978. október (33. évfolyam, 232-257. szám)

1978-10-20 / 248. szám

/ 1978. október 20. • PETŐFI NÉPE • 5 Gyerekek paradicsoma Helvécián Aligha hiszem, hogy sok téma akadt az elmúlt esztendő során olyan, melyről többször, többet s nagyobb hévvel beszéltek-vi- tatkoztak az emberek, mint ar­ról: hol és hogyan szórakozza­nak, játsszanak fiaink-lányaink a rohamosan civilizálódó helységek házai között. Az érvelések, indo­kolások és vélemények legtöbb­ször abban csúcsosodtak ki, hogy meg kell találni a legcélraveze­tőbb formákat a gyermekeknek is kedvező térkialakításra. Olyan megoldásokat kell találniuk a városrendezés és tervezés szak­embereinek, hogy e súlyosan ránknehezedő társadalmi gond ne növekedjék tovább, inkább csökkenjen, a lehetőségekhez ké­pest. A megyeszékhely legújabb és egyben legnagyobb lakónegye­dében, a Széchenyivárosban né­hány lelkes művész és a város­vezetők összefogásából máris ér­tek el eredményt. Sietve írom le: eddig szinte kivétel nélkül a nagyvárosokban — mondjuk általában a váro­sokban — élő családok gyerme­keiről volt szó a vitákban. Ért­hetően először róluk; hiszen a örömüket lelhetik a különleges hintán. „betonrengeteg” valósággal el­vette tőlük az életteret, a szabad mozgási, cselekvési lehetősége­ket. Igen ám, de az urbanizá­ciós folyamatok „nem hagyják békén” a falvakat sem. A * köz­lekedés a városoktól távolabbra eső községekben is felgyorsult, a gépkocsik száma mindenfelé sza­porodik. Ugyanakkor a belterüle­tek szabad telkeire új házak épülnek, már kétszintesek is, a forgalom felgyorsult, az életmód fokozatosan átalakul stb. Mind­ez együttvéve többek között azt is jelenti, hogy a falusi — külö­nösen nagyközségi — gyerekek élettere is zsugorodik. Vagyis: nem árt ma már valamennyi la­kott helyen keresni a szabadon végezhető gyermekfoglalkozások térkialakításának lehetőségeit. m Nyilván ez a felismerés vezet­te a megyeszékhely tőszomszéd­ságában levő Helvécia község vezetőit, amikor határozott cse­lekvésre szánták el magukat, Ér­demes megnézni közelebbről is, ami ezen a romantikus fekvésű tanyás településen történt az utóbbi időben. És érdemes elgon­dolkozni mindazon, amit az ösz­• Egyszerre hatan-nyolcan Is szefogás eredményezett Helvécián. Szemlér Sándor tanácselnök olyan lelkesen magyarázza a követésre váró kezdeményezést, hogy magával ragadja a hallga­tót, — örvendetesen növekszik ná­lunk is a gyermeklétszám. Tör­tük a fejünket, mivel kedvesked­jünk nekik. Adva volt a műve­lődési ház melletti szabad terü­let. Eddig csak hulladék, szemét, roncs, rhindenféle limlom volt ott. Azután jött az ajánlat fafa­ragó szakkörünk vezetőjétől, Gé- ró Györgytől: majd ők megter­vezik azt a játszóteret, amely al­kalmat nyújt legalább negyven­ötven gyereknek a játékra, méghozzá a nekik megfelelő, ro­mantikus környezetben. Mondták, hogy a Pál utcai fiúk című Mol­nár Ferenc-regény kicsi hősei is az emlékezetükbe villantak, ami­kor tervezgettek. Ekkor mi azt mondtuk: rajta! Mindvégig se­gítettük őket a munkában, sőt mi magunk is dolgoztunk, a szü­lők, a vezetők, a KlSZ-alapszer- vezet tagjai, akik e munkában kovácsolódtak össze ismét. Géró György fafaragó ezt mondja: — Sok örömünk volt benne, kezdettől. Szép a közösen végzett munka, különösen, ha szép cél vezérli az embereket. Mindenfe­lől kaptunk segítséget Volt ele­gendő faanyagunk, amit meg­munkálhattunk, persze nem ke­vés erőfeszítéssel. De aki itt most körülnéz, hamar rájön, hogy nem dolgoztunk hiába. — Sokan járnak ide? — A gyerekeknek igazi szen­záció ez a nekik szánt „paradi­csom”. Hogyne, amikor van drótkötélpálya, hatalmas — ti­zennyolc méteres — csúszda, töbfóe hinta, bunker, nem is egy, és más búvóhely, meg ho­mokozó. Igyekeztünk az egészet összhangba hozni; úgy érzem, sikerült. • Egy óriási, tizennyolc méteres fekete nyárfából készült ez a két hatalmas csúszda. (Pásztor Zoltán felvételei) — Sokba került? — kérdezem az elnököt. — Éppen ez a legnagyszerűbb talán az egészben — feleli' —, hogy bármelyik’ faluban, ahol mondjuk a soknak nem mond­ható húszezret elő tudják terem­teni, máris hozzákezdhetnek. Persze csakis akkor, ha képesek megszervezni a társadalmi mun­kát, a gyümölcsöző összefogást. Nálunk ez legalább százötven- ezer forintot érő volt. Segített a termelőszövetkezet is, meg a gazdaság. De legfőképpen a la­kosság; a szülők közreműködése nélkül elképzelhetetlen lett vol­na a gyermek tér megszületése. Varga Mihály W.V»V.V.ViVi,»V.W»V BARTA LAJOS: ■ ■ Öten a hóban öt férfi ment a hóban, nagy csontjaikkal mintha erősek lettek volna. Hogy hús is volt-e a csont­jaikon? Nem látszott, mert ron­gyokba csomagolták magukat, azokat zsákszövettel takarták, az egészet madzagokkal testük köré kötözték. Szalmába csomagolt lábukat is így hálózták körül. Mindenre eltökélten mentek az egyenes puszta földeken át a mindent beborító fehér hóban. Csak rakták a lábukat egymás elé: bal-jobb, bal-jobb, mintha a világ kezdete óta arra lettek vol­na elindítva, hogy a két lábukat egymás elé rakják; bal-jobb, bal­jobb, bal-jobb! A keményre fagyott hó nem volt mély, mint végtelen szőnye­gen tudtak rajta a távoli égre meredő távoli jel felé menni. Nem törődtek a hó alá tűnt mezei és országutakkal, az ilyen utak a falvakat, az embereket szolgálják, ők pedig már semmit sem akar­tak falvaktól, emberektől, a távo­li égbe fúródó távcJi jeltől akar­tak mindent. Gyárnak a kéménye volt az! A Duna—Tisza közéről jöttek, ott gyárakban mint tanulatlan segédmunkások dolgoztak, de el­• Száz íve, 1878. október 20-án szü­letett Barta Lajos, a magyar szocialis­ta Irodalom úttOró Jelentőségű alakja. Ebbűi az alkalomból kózóljűk ezt a munkásságára Jellemző novellát. fogyott minden munka, sokadma- gukkal kitették őket a gyárból. Mondták akkor: — Ott a Duna túlsó tájain nagy szikláshegy áll, ellátszik idáig. Kell, hogy bánya legyen a gyom­rában, rengeteg szőlőskert az al­jában, gyerünk oda megélni. Kérdezték azok, akik ott már eddig sem tudtak megélni: — Miért jöttetek ide? — Mert élni akarunk. — Nem látjátok, mink is bar­langokban lakunk a hegy aljában, és minden télen már a jövő esz­tendőket adjuk el a nagygazdák­nak. — Majd csak megleszünk ezen az egy nyáron, őszön. Azt hitték, még a telet is bírják, de nem bírták. Most a további életüket mentek keresni a Drá­ván tűi a gyárban. Csak rakták a lábukat. bal-jobb, bal-jobb, bal-jobb! Szél nem fújt, de a le­vegő állandó mozgása rongyaikon át a testükbe hatolt, ettől mintha hideg vízben jártak volna. Gyom­ruk, agyuk, szívük, tekintetük üres volt. De nem álltak meg: bal-jobb, bal-jobb, bal-jobb! Mondta aki elöl ment: — Bárcsak a pipám itt volna! Mondta aki utána ment: — Minek a pipa, ha nincs do­hányod? Mondta a harmadik: — Mire jó a hiábavaló beszéd? A negyedik a sorban: — A beszéd is az erőt fogyaszt­ja. Az ötödik: — Harmadnapja, hogy alig eszem valamit. És csak rakják a lábaikat egy­más elé: bal-jobb, bal-jobb, bal­jobb! A távoli folyó felől, mintha földön bolygó felhő volna, fehér köd kezd terjedezni, közeledni. Mondja az egyik: — Hogyan jutunk át a vízen? Mondja egy másik: — Odamegyünk, hol csónakos átkelés van. A harmadik: — De sötétig jár csak csónak, addig, kell, hogy odaérjünk! A negyedik: — Ha nem érünk, mind ott fa­gyunk! Tempó! Tempó! Az ötödik csak magának: — Nem bírom ezt az iramot, kell, hogy kicsit megpihenjek! A hóba ül, hogy pihenjen. A másik négy csak megy to- váb: bal-jobb, bal-jobb. bal-jobb! Üres, puszta, kihalt síkság, sok befagyott kis patak, kopár füzek, dermedt jegenyék. Hol vannak most a nyájas mezők, a szép virá­gok, a pillangók, madárdalok. Hol az áldott termékenység? Mindez mintha, elmúílt volna mindörökre! Mi maradt meg a nagy életígéretből, melyre az em­ber születik? Tempó! Tempó! Bal-jobb. bal-jobb, bal-jobb! Mondta az egyik:’ — Éhes vagyok! Mondta a másik: — Nem különben! A harmadik: — Kór a tüdőt így koptatni! A negyedik csak magának: — Jaj, hosszú az út! Kell, hogy kicsit megpihenjek! És leül a jeges hóra. Azok hárman egyre mennek: tempó, tempó! Bal-jobb, bal-jobb, bal-jobb! A köd lassan fölfal mindent, eget, földet, erdőséget, nagy gyár­kéményt, nincs már céljel, mar már csak köd van. Mondta az egyik: — Ilyen ködben csónak nem járhat a vizen. Mondta a másik: — Ne törődj most semmi más­sal! Tempó! Tempó! És csak mennek: Bal-jobb, bal­jobb, bal-jobb! Mintha sose lenne vége. A harmadik önmagának: — Jaj meghalok! Kell hogy ki­csit pihenhessek! És leül, hogy megpihenjen. Azok ketten továbbmennek, bal-jobb, bal-jobb, bal-jobb! A köd őket is bekapja, nincs már semmi a világon, csak a nagy köd, és a tempó: bal-jobbj bal­jobb! Ez maga a világ vége! Mondja akkor a második: — Bolond vezér, hol most a cél? — Tempó! Tempó! Csak rajta, az orrunk után a folyóig. A második önmagának: _ Hogyha úgy sem bírom ad­dig. miért annyit gyalogolni? É s csak leül. hogy meghaljon. Már csak az egy rakja, rakja, rakosgatja egymás elé a két lá­bát, mintha másért nem jött vol­na a világra: bal-jobb, bal-jobb, bal-jobb. bal-lobb! És hátra szól: — Hahó! Hahó! Merre vagytok? Ha az időt veszem számba, nem lehet a folvó messze. De csak hiszi, hogy hátra szólt, mert nincs neki már ereje, se já­rásra. se beszédre: — Mi van velem? Fekete köd körülöttem? És elesett a halálos néma köd­ben. Első lett a Szorgalom őrs A Bács-Kiskun megyei Pálya­választási Tanácsadó Intézet és a Magyar Úttörők Szövetsége Bács-Kiskun megyei Elnöksége szervezésében az elmúlt napok­ban Kecskeméten került sor a Mesterségünk címere pályavá­lasztási vetélkedő egyik döntő­jére; hatvan úttörő számot adott arról, mit tud az építőipari szak­mákról, gépekről. (A vetélkedőt a Magyar Rádió munkatársai hangszalagra rögzítették, előre­láthatólag decemberben sugároz­zák.) Megyénk három úttörőőr­se — egy bajai, egy halasi és egy kecskeméti — vett részt a vetélkedőn, három Komárom megyei őrssel mérték össze tu­dásukat. A vetélkedő abszolút győztesei a kecskeméti hunyadi­városi iskola úttörői lettek, élü­kön Puskás Bélával,' aki a győ­zelemhez szükséges ötvenkét ponthoz egymaga huszonhatot szerzett! Vele beszélgettünk az izgalmas vetélkedőről, a felké­szülés fontosságáról és a tovább­tanulásról. « Béla, a hunyadivárosi általá­nos iskola 7/a osztályos tanuló­ja mosolygás szőke fiú, látszat­ra semmiben sem különbözik a többi tizenháromévestől. Mégis, csakhamar kiderül, mi tette ké­pessé, hogy a Szorgalom őrs tagjaként a vetélkedő első fél­ideje után az élre törjön. — Az utolsó helyen álltatok, amikor a bíráló bizottság tag­jai szünetet tartottak, hogy a harminc úttörő pihenjen egy ki­csit. Ezután az élre .törtetek — hogyan sikerült? — Nagyon alaposan készül­tünk a vetélkedőre, Pénzes Mik- lósné tanárnő irányításával. A tavaly megszerzett elsőségünket mind a tízen meg akartuk tar­tani, tudtuk, kapkodnunk nem szabad. Amikor megalakítottuk a Szorgalom őrsöt, valamennyien vállaltunk részfeladatot Ilyen­formán a kérdés vagy feladat elhangzása után tudtuk, ki is­meri legalaposabban a váLaszt. Nem idegeskedtünk, nyugodtan vetélkedtünk. Pontosabban, alapo­sabban készültünk, mint tavaly — és győzni akartunk! Tulajdonképpen a tavalyi si­ker óta készültünk erre a nap­ra. Pénzes tanárnőtől először szakirodalmat kaptunk, amit va­lamennyien elolvastunk, utána megbeszéltük az addig ismeret­len fogalmakat. A tanárnő szer­zett engedélyt különböző nagy építkezések megtekintésére. Lát­tuk a kecskeméti kórház építé­sét, voltunk a házgyárban, és ami szerintem a legérdekesebb volt: megnéztük az ács-állványo­zók munkáját. Megismertük a burkolók, a kőművesek, a fes­tők, a villanyszerelők szerszáma­it — a vetélkedőn pedig kide­rült, hogy ez milyen fontos tud­nivaló. Az építőipari gépeket, a különféle darukat, számítógépe­ket, betonkeverőket, festékszóró­kat mind láttuk, egyiket-másikat Az első fordulóban alaposan lemaradtunk. Ez kellett nekünk! Láttuk, ha nem vigyázunk, baj lesz. A következő feladat nehéz­gépek csoportosítása volt. Hibát­lanul sikerült. Szerintem azért, mert magunk is láttuk, hogyan* dolgoztak vele a szakmunkások. Ezzel kerültünk mikrofanközel- be. Tudtuk, a lehetőséget most kell megragadnunk. Szakmais­• A győztes Szorgalom őrs tagja, Puskás Béla, az úttörőgárdista. mertetés következett: két perc alatt kellett az 'ács-állványozók munkáját a bírálóknak bemu­tatnom. Maximális pontszámot kaptam. — Valamit elhallgattál!! — Négy jutalompontot, mert meggyőztem a bírálókat a szak­ma fontosságáról, szépségéről. Ezután már csak egy csomó szerszámot kellett felismernem — tizenhat pontot kaptam érte, mert valamennyinek megmond­tam a rendeltetését, összejött a győzelemhez szükséges • ötvenkét pont. Tízen hoztuk össze, mert több ismeretünk volt a feltétle­nül szükségesnél. Így van ez az iskolában is: ami a tankönyvek­ben van, ahhoz még hozzá keil olvasni, máshol is utánanézni, összefüggéseket keresni... A győzelmet, mondom, tízen ér­tük el. Felsorolhatom őket? Tal­lér Barnabás készült a számba- jöhető villámkérdések válaszára, Görög Kati összesítette a tudni­valókat. Tóth Márta az adato­kat gyűjtötte. A többiek, Haja- gos Csilla. Baksa Laci, Lengyel Zsolt, Tóth Péter, Sohajda Ildi­kó, Farkas Gyula és én ponto­san felosztottuk a szakmákat... — Befejeződött a vetélkedő. Így, visszatekintve mi volt ben­ne a nagyszerű? — Élmény volt! Az utolsó helyről, tudásunk, összefogásunk eredményeként jutottunk dobo­góra! — Beszélj egy kicsit magad­ról. Milyen a tanulmányi ered­ményed ? — Szeretek tanulni, az átla­gom 4.3, de a tanáraim szerint jobb is lehetnék! Órákon figye­lek, nem foglalkozom mássaL. Otthon sokat olvasok, de jut időm másra is. — Mire? — Hárman vagyunk testvérek, két kiishúgom van, mindenben segítek édesanyámnak. Apukárr. autószerelő, és nagyon sok min­denhez ért! A házunkat is majd­nem egyedül építette. — Továbbtanulási terveid? — Mindenképpen továbbtanu­lok, de még nem döntöttem el pontosan, mi leszek. Lehet, hogy szakmát választok. szeretnék rendőr lenni. nyomozó, vagy gépkocsivezető ZIL-en! Jövő ilyenkor már tudni fogom, mer­re indulok. * Puskás Béla a tanulás és az otthoni munka mellet reggel is­kolája előtt irányítja a forgal­mat: gárdista. Az is lehet, hogy a leendő rendőr már gyűjti a tapasztalatokat! Seltneci Katalin V adgesztenye Azon a délutánon vélet­lenül akadt egy-két ráérő órám. S mivel ismeretlen városokban cél nélkül bo- lyongani mindig szerettem, akkor is utcáról utcára vit­tek a lépteim. A víz felől könnyed, enyhe szél so­dorta a partmenti növény­zetet, a napon átfült ka­vicsok illatát, ezt a folyó­parti őszelőkre jellemző parfőmöt. Az utca — ugyanazt a nevet viselte, mint amelyben születtem, évtizedeken át éltem, és amelytől immár örökre el­szakított a távolság, a sors szeszélye, a muszáj. S amint végignéztem a há­zak között, a járdákat mindkét oldalon, ameddig a szem ellát, vadgesztenye­fák szegélyezték. Vadgesztenye ..., minden fák között számomra a legkedvesebb! Gyermek­koromat beragyogták tava­szi gyertyáid, befelhőzték zöldujjú leveleid, elborítot­ta lombjaid őszi hullád 9a... Erős ágaid közt a : - .4®» -í <■'"« • háztetőig kúsztam, ha va­lami rettentő hősi tettel akartam elámultatni a vi­lágot; szeptemberi éjszaká­kon elandalított szapora­szelíd kopogása érett ter­mésednek, amelyet gondos kincskeresőként felszede­getve, s a szúrós burokból a fényes barna magot ki­fejtve, pompás játékok születtek ... Száraz, rozsda­szín leveleid összemorzsol­va, belőlük készítettem éle­tem legelső cigarettáját, a ház mögötti orgonabokicpfc rejtekében. Szerelmek lob­bantak, dalok keseregtek koronád alatt... Vadgesztenye... Te vol­tál nekem az ifjúság, egy fél élet ezer romantikája, árnyadban elköltött ebédek jó íze, hajnalba nyúló be­szélgetések feledhetetlen muzsikája. ... Ott, abban az idegen városban egy utcahossznyi időre ismét a múltban, az ifjúkorban jártam. Köszö­net érte, gesztenyefák! Jóba Tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom