Petőfi Népe, 1978. október (33. évfolyam, 232-257. szám)

1978-10-20 / 248. szám

apróhirdetések Ingatlan VAROSHOZ közel, 1300 négyszögöl föld részletekben Is eladó. Érdeklődni: Kecs­kemét, Halmos u. 4. sz. alat*- _________sin E LADÓ Kecskemét, Mária- hegy 48. szám alatti ház. 300 négyszögöl szőlő, gyü­mölcsös területtel. Villány van. Érdeklődni: Benei út­ban másfél km-nél, Halász Ferencnél. ___ 4414 K ÖZÉPSŐ házrész eladó. Kecskemét. Puskin utca 6. _______ 4441 T ANYA eladó, nagy mel­léképülettel. 80 négyszögöl területtel Jószágtartásra is alkalmas, villanylehetőség van. Két család részére is megfelel. Sz. Varga László. Kecskemét, Talfája 60. (E— 5-ös úton. Törekvés Tsz központja mellett.) 4213 ELADÓ szoba, konyhás la­kóépület. 800 négyszögöl szőlőterülettel, Hetényegy- házán. Érdeklődni: Kecske­mét, Vacsi u. 8. szám alatt. délutáni órákban. __ 4347 3 SZOBA, mellékhelyiségek­ből álló ház. beköltözhetően eladó. Kecskemét. Zsinór u. H9-______________________6182 L IBATÖMÉSRE alkalmas ta­nya eladó. Albán útban. Ér­deklődni Kiskunfélegyháza. TV. kér. 55. Barna Pap Sán­dor.____________ 2669 U TCAI házrész eladó. Kis­kunfélegyháza. Haubner Ká­roly utca 12. alatt. 2721 SZARKASBAN elad* 650 négyszögöl föld. Szatmári Zoltánné. Tiszakécske, BaJ- csy-Zs. u. 13. 4215 HOBBI parcellák (800—900 négyszögöl) Kisfáiban múut mellett a vasútállomásnál olcsón eladó. Villany beve­zethető. Mezőgazdasági fog­lalkozásúak részére átírható. Érdeklődni: Kecskemét, mü- kertváros. Székely Bertalan u- 17.___________________6033 E LADÓ kétszobás kertes ház. Kecskemét. Volkerteleo. Berettyó u. 8. 4254 ELADÓ beköltözhető ház­rész. Kecskemét. Vörös­marty utca 12. 4363 HAromszdbAS, összkom­fortos lakásomat és vele együtt Lada 1500-as PF-es úi gépkocsimat elcserélném kb.: 200 négyszögöl terület­tel rendelkező családi ház­ra. megegyezéssel. Kiskun­félegyháza területén, vagy eladnám Érdeklődni Kis­kunfélegyháza. Hunyadi u. 80- ____ 2807 K Ém családnak i- alkalmas, kertes ház eladó. Kiskun­félegyháza. Bokor u. 4. _.__ 2805 T ÓTH Lajos. Petőfi száll ás 628 sz. alatti cserepes ta- nváia. villannyal eladó. A Kővágóén megállóhoz egv km-re. Jószágtartásra igen alkalmas. Ugyanott villanv- nva! működő halai locsoló­motor. szívócsövekkel el­adó. 2799 KISKUNFÉLEGYHá 7 A. Molnárteien 33 szám.) ház. 200 négyszögöt portával ei­ádó. _______________279« K ULÖNPORTÁS ház. 3 szo­ba. fürdőszoba, melléképü­lettel eladó. Kiskunfélegy­háza. Némedi Sándor u. 3. Érdeklődni vasárnap 9-től 16 óráig._______________ 2792 K ÉTSZOBÁS házrész beköl­tözhetően, sürgősen eladó. Érdeklődni Kiskunfélegyhá­za, Lónyai u. 5.________2793 E LADÓ Kiskunfélegyháza, Martinovics u. 17. számú ház. Érdeklődni vasárnap kivételével mindennap 4 óra után.______ 2784 H ÁZ eladó. Kiskunfélegyhá­za. Gábor Áron u. 15. Ér- deklődnl a boltban. 2785 KISKUNFÉLEGYHÁZA. Bi­kahegy 30. szám átáll, két házhely eladó. 2786 HÁROMSZOBAS, különpor- tás ház, 800 négyszögöl te­rülettel eladó. Kiskunfélegy­háza, Molnártelep 1. Kissék. SELYMES. 1. dűlő, 55. sz mű Tapodí Antal-féle hí 800 négyszögöl földdel elad Érdeklődni Kiskunfélegyh za, Verseghy utca 3. alatt _________________________27 K ISKUNFÉLEGYHÁZA. Bankfalu, Pipacs utca 17 alatt, 200 négyszögöl pori melléképülettel eladó. V lány, víz lakásban. 27 SELYMESBEN, 2. dűlő, I számú tanya, 780 négyszög földdel, két részben is < adó. Érdeklődni Pálmono tora. Gyapjas Pál u. ■ alatt. ____________ 27 K ÉTLAKÁSOS, kertes cs ládl ház. beköltözhetően e adó. Kiskunfélegyháza. I< nlzsj utca 17. • 27 KUNSZÁLLÁSON, Szegfű utcában porta, építési anyaggal együtt eladó. Ér­deklődni Kunszállás 6. szám. __________________ 2754 K ÉTSZOBÁS utcai házrész eladó, azonnal beköltözhető. Kiskunfélegyháza, Bat- thyény u. 10.____________2742 TANYA, villannyal, mélyfú­rású kúttal. vízvezetékkel, fürdőszobával, teljesen új­jáalakítva, 50 férőhelyes hizlaldával, 800 négyszögöl területtel, nagy gyep köze­pén eladó. Ugyanott Jó mi­nőségű széna (50 mázsa) el­adó. Kiskunfélegyházához 4 km-re. az 5-ös főút mellett. Kiskunfélegyháza, III. kér. 196. alatt, Török János, nö- vényvédős.______________2738 H ÁZRÉSZ eladó, fizetési kedvezménnyel. Kecskemét, Czlgány János utca 33. Ló- czlék. 4464 SÜRGŐSEN eladó Szabad- szállás, Aranyegyháza 30. szám alatt levő. azonnal be­költözhető tanya, mellék- épülettel, 1484 négyszögöl te­rülettel. Villany vein. Érdek­lődni lehet a helyszínen. 6136 KÉTSZOBÁS, melléképület­ből álló. családi ház. 396 négyszögöl telekkel eladó, vagy elcserélhető kecske­méti Házgyár kőrnvéki la­kásra. Érdeklődni: Agasegy- háza, Néphadsereg u. 12. sz. __________________________6187 K ÉT és fél szobás, kertes ház. udvarról nvíló szoba, konyha, spájzos melléképü­lettel eladó. OTP-hitelátvál- lalással, illetve fizetési ked­vezménnyel. Kecskemét, Szélmalom u. 37/a. _ 6141 370 NÉGYSZÖGÖL hobbikért (szőlő, föld) kúttal eladó. Villany megoldható. Érdek­lődni : Kecskemét, Szilágyi Erzsébet u. 68. Sándor Jó- zseféknál. ________________4475 K ECSKEMÉT közelében tel­ket. vagy kertes házat ve­szek. Leveleket ..Ármegjelö­lés 73 740” jeligére a kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek. ____________________4474 E LADÓ családi ház, nagy telekkel. Kecskemét, Balló'- szög (Kadafalva újosztás). Érdeklődni: helyszínen. Vá- czi Györgynél. Ballószög 377. _______________________4482 K ÉTSZOBÁS családi ház el­adó, készpénz plusz OTP-hi- telátvállalással. Lakitelek. Május 1. u. 5'a. Szabó Fe­renc. Érdeklődni: délután 5-től és szombat, vasárnap. __________________________ 4485 CSALÁDI ház eladó. Kecs­kemét. Kupa u. 26/a. 4492 Lakás KÉT szoba, összkomfortos öröklakás sürgősen eladó. Cím: Baja. Babits M. u. 2. fsz. 3. Érdeklődni: esti órák­ban. 1071 KERTVÁROSBAN kétszobás lakás OTP-hitelátvállalássa! eladó. Érdeklődni: este 18- tól 20-ig. Kecskemét, csokor utca 2/A. Ili/10 ajtó. Hor­váthék.___________________4466 E LADÓ egv szoba, összkom­fortos lakás. Kecskemét, Mükertváros, Népfront u. 2. L 8.____ 8181 K ÉTSZOBÁS, összkomfor. tos, gázfűtéses lakás, nagy­méretű garázzsal, OTP-hi- telátvállalással eladó. Kecs­kemét. Kertváros. István ki­rály körút 9. i. emelet 2. 4328 ELADÓ mini garzoníakás. Kecskemét. Széchenyi körút 33. 1/32. Érdeklődni: 17—19 óráig.___________________4430 E LADÓ városközpontban, kétszobás szövetkezeti lakás. Érdeklődni: délután 5-től. Kecskemét. Petőfi Sándor u. 7. VII. emelet 2:>2. 4143 KECSKEMÉT, Mükertváros. Népfront utca 24. tömbben. I. emelet 7. számú lakás, OTP-hitelátvállalással eladó. Érdeklődni: szombat, vasár­nap._______________ 4410 H ATVAN központjában le­vő, tanácsi, két szoba, össz­komfortos, központi fűtéses lakásom elcserélném hason­ló kecskeméti vagy Bács megyei városban levő laká­sért. Érdeklődni: Dömötör. Kecskemét. Sárkány u. 6.’ délelőtt 8—12 óra között. _________________ 6055 K ÉT és fél szobás. OTP-s öröklakás ázonnál beköltöz­hetően eladó. Érdeklődni 18 órától, Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 20. n. em. 19. ;__________________________2803 L AKAS olcsón eladó. Érdek­lődni Kiskunfélegyháza. Ta­nácsköztársaság u. 81. alatt. __________________________2783 S ÜRGŐSEN eladó 2 szoba, összkomfortos lakás Kiskun­félegyháza, Mártírok u. 7. sz. I. em. 46. alatt. OTP plusz készpénz. Érdeklődni lehet 15-től 19 óráig. 2779 KISKEREKÜ Wartburg áron alul eladó. Klskunfélegvhá- za, Klapka u. 10. 2778 MZ 150-es motorkerékpár el­adó. Kiskunfélegyháza. Hor­váth Zoltán utca 33.____2774 L ADA 1300-as, kétéves, el­adó. Kiskunfélegyháza, Ber­csényi u, 40, Czinege.__2772 U E—28-AS traktor, Jó álla­potban eladó. Kiskunfélegy­háza. Arany János u. 43. Megtekinthető vasárnap dél­előtt._____________________2747 G ARÁZST bérelnék Széche- nvivárosban 4—5 évre, (Bu­dai betonúthoz közel.) Aján­latokat: Kecskemét, Vágó utca 13. Jakubek. Esti órák­ban. _________ _8869 S —100 komplett motor és hütő eladó. Kecskemét, Szí­vós utca *._ sz.___________4483 P RÍMA állapotban levő, Su­per 50-es Zetor ekével, al­katrészekkel eladó. Ladány- bene. Gödörállás. Jobbágy. _________ 6184 L ADA 1300-as, egyéves, ga­rázsban tartott eladó. Ér­deklődni 18 óra után. Kecs­kemét. Lánchíd u. 1 a, III./8. 6190 UM-ES fehér Zsiguli Combi, kitűnő állapotban eladó. Kecskemét. Táncsics Mihály u. 11. Megtekinthető: hétfőn, szerdán, pénteken 5 után. 4484 ZASTAVA 750-es. sürgősen, áron alul eladó. Érdeklődni: Kerekegyháza. Széchenyi u. 15._______________________4487 L ADA 1200-as megkímélt ál­lapotban. 1981-ig érvényes műszakival eladó. Kiskun­félegyháza. Apaffy u. 23. _ __ 2801 KARAMBOLOS 850-es Fiat eladó. Kiskunfélegyháza. Klapka u. 23. 2798 Egyéb adásvétel WELTMEISTER fekete har­monika 120 basszus, 16 váltó príma állapotban eladó. Kecskemét. Bem u. 4. Mű­szerész. 6152 MUSTFOKOLO maligand- táblázaltal, cefrefokoló bor- fokoló egybeépítve 90 fo­rint. ..Wagner” borfokoló 70, tejfokoló 75, szeszfoko- ló 80 forint. Törésmentes postai szállítás. Márkus látszerész Kecskemét, Ka­tona József tér 8. 4014 VINYISZTO—2 14 köbméte­res kazán, újszerű állapot­ban eladó. Érdeklődni Kecs­kemét, Ságvári E. u. 15. 14 óra után. 60175 KÉTKEREKŰ kiskocsi, há­lószobabútor eladó. Kiskun­félegyháza, Almos u. 10. Érdeklődni 17 órától.__2709 D ÍSZMADARAK, díszhal- különlegességek, kalitkák, felszerelések, eleség, tápok kaphatók. özv. Szegíné. Kecskemét, Ötvös u. 1. (Színháztól 5 percre.) Meg­közelíthető : Batthyány ut­ca. Szegedi Lajos utcából.) _ 4384 ÉPÜLETBONTÁSBÓL eladó tégla, ajtók, ablakok, desz­ka, léc és fűrészelt geren­dák. Kecskemét, Kisfaludy u. 12. sz. (az óvoda mel­lett^ _____________________4335 B ONTÁSBÓL faanyag, tég­la és fűrészelt áru eladó. Kiskunhalas. Köztársaság-u. 12.__________________ _ 1734 P B gázos vízmelegítő, hősu­gárzó, nagyméretű fürdő­kád. fürdőszoba-berendezés, 60 1-es hűtőszekrény újszerű állapotban. bontásanyagok olcsón eladók. Kecskemét. Szegedi L. u. 19. délután 4 óra után.___________ 6129 E GY egylovas fogat eladó. Kiskunhalas. Jókai u. 39. 1992 SZOBA, konyhás lakás, gyermektelen házaspárnak kiadó. Kiskunfélegyháza. Madách u. 8.____________2777 I STVÁN király körút 16. II. emelet 11. alatti OTP-s la­kás eladó, garázzsal, gázfű­téssel. Tanyát, kocsit beszá­mítok. Érdeklődni: Kecske­mét, Ifjúság útja 45. alatt. Lacsánék. 4477 Gépek és alkatrészek UT-S Lada 1200-as 1981-ig érvényes műszaki vizsgával olcsón edadó. Kecskemét. Akadémia krt. 26. VI. emelet 18.________________________6222 2 5 MÁZSÁIG bíró munka­gép eladó, elfogadható áron. Orgovány, József Attila ut­ca 10. Gere._____________4387 U L-ES Trabant combi eladó. Kecskemét, Balaton u. 1. (Honvédkórháznál.)_____4415 Z SIGULI. 3 éves műszaki­val eladó. Kiskunfélegyhá­za. Iványi Sándor u. 3/a. III. em.10.___________ 2708 V ELOREX rokkantkocsi, rendszám nélkül eladó. Kis­kunfélegyháza, III. kér. 116. Sinkó Józsefe 2705 MOST vizsgázott Skoda MB 1000-es eladó. Kiskunfélegy­háza, Danko Pista u. 17/a. _________________________ 2808 E LADÓ 25 000 kal/ó teljesít­ményű hőlég-befúvó auto­mata, égővel, zongora, 1200-as Volkswagen. Kiskun­félegyháza, Szegfű u. 9. __________________2806 M OSZKVICS 412-es. új mű­szakival eladó. Kiskunfél­egyháza, Hunyadi u. 40. ___________ 2794 O LDALKOCSIS motorkerék­pár 3 éves műszakival, 100 literes központi fűtéses ka­zán és kétkerekű kézikocsi eladó. Kiskunfélegyháza, Szendrey Júlia u. 1. (Gizel­latelep.) Majorék. _______2790 M ASSZAKÉVERÖ gép (liba­tömőknek) és rendszámnél­küli Pannónia eladó. Kis­kunfélegyháza. Tanácsköz­társaság u. 31.__________ 2780 1 300-As Volkswagen eladó. Kiskunfélegyháza, Felszaba­dulás u. 1. dr. Szántó Vil- mosné. 2750 ROZSAK, szomorúfák, cser­jék, százféle dísznövény el­adó. Szabó. Kecskemét. Hu­nyadiváros. Kilián u. 2. Gyógyszertár mögött. 6149 REKAMIÉ. 2 fotel eladó. Érdeklődni 16 óra után. Kis­kunfélegyháza, Apaffy utca 23 !a. ______________________2810 K ISEBB, nagyobb mázsák, nagy kádak, morzsoló, ki­sebb hordók eladók. Kis­kunfélegyháza, Batthyány u. 43.__ 2802 KEGYELETNAPOKRA ma­gas, nagy virágú, színes és fehér krizanténum megren­delhető és kapható, Kiskun­félegyháza. Bajza u. 14. alatt. _____________________2797 E LADÓ 6 darabból álló ülő­garnitúra. olajkályha, kis­gyermek-ágy. Kiskunfélegy­háza, Dózsa Gvörgy u. 2—4. II. em. 48. Érdeklődni 17 órától.________________ 2795 O LAJKALYHA eíadó. Kis­kunfélegyháza, Lőwy Sán­dor u. 15'a.______________2791 N ÉGYSZEMÉLYES rekamié, négy székkel, bordó huzat­tal eladó. Kiskunfélegyháza, Attila u. 96. sz. alatt.___ 2781 Ü VEGEZETT ablakkeret. 11 darab 120x120-as, egy két- szárnvas ajtó és üst. katlan­nal eladó. Kiskunfélegyháza, Némedi Sándor utca 4. alatt. 2768 ORTT.UX televízió eladó. Kis­kunfélegyháza. Ságvári End­re_u. l(a. I. em. 6.___ 2769 K ÖZPONTI fűtéshez kazán eladó. Kiskunfélegyháza. Csongrádi u. 19/a.____ 2770 H ÁROM részből álló szek­rénysor, (mahagóni szín) asztál. 4 széle, négvszemé- lyes rekamié eladó. Kiskun­félegyháza. Fürst Sándor u. 17. fszt. 2. ______________2766 O LCSÓN eladó, régies szo­babútor. Kiskunfélegyháza. Engels u. 1. 2763 FATÜZELÉSES fürdőszoba- bojler eladó. Kiskunfélegy­háza. Kinizsi utca 15. 2757 MINDENSZENTEKRE mo­ha és fenyőtoboz kis koszo­rúkat árusítok. Mindennap 16 óra után. Hideg Vincéné, koszorúkészítő. Kiskunfél­egyháza. Kilián György ut­ca 2. (Udvarban.) 2760 NAGYOBB mennyiségű szé­na eladó. Kiskunfélegyháza, I. kér. 42. özv. Kapus Sán­dornó.___________________2753 ÖRlAS virágú krizanténum. fehér és krémszínű (4000 db) talpon eladó. Kiskunfélegy­háza. Csongrádi út 14. alatt. _________________________2743 ELADÓ 370 darab, második koppasztás utáni liba. Ér­deklődni Juhász Imre, laka­tos, Kiskunfélegyháza, Aranyhegyi Csárda mellett. _______________ 2739 N ÉGYÉVES paripa, könnyű gumiskocsi és lószerszám el­adó. Szánk, Félegyházi út 61. alatt. 2740 KVARCÓRÁBA elem kap­ható. Kovács Ervin órás­mester, 6066 Tiszaalpár, Al­kotmány utca 17,____ 2762 K OMBINÁLT szekrény el­adó. Kecskemét, Nagykőrö­si utca 30.______________4513 K ONYHASZEKRÉNY. gáz­tűzhely Dalackkal. nyomás- csökkentővel eladó. Kecske­mét. Mikszáth Kálmán körút 34. 4508 VARIÁLHATÓ gyermekko­csi és Járóka eladó. Kecske­mét, Kossá István sétány 69. __________ 4473 6 0 DB üvegházi hollandi ke­ret eladó. Lajosmizse, Rá­kóczi u. 24. _ 4478 KAZAN UK 1,5-ös elfogad­ható áron eladó. Kecske­mét. Dárdaltelep, ösvény u. 23. 4483 Vegyes KERESEK két szobabútor részére száraz, zárható he­lyiséget november 1-től kb. fél évre. a Posta környékén. A címeket a Kiadóhivatal hirdetőirodájában kérjük le­adni._____________________333 A LBÉRLETI szoba, egy leány részére kiadó. Kis­kunfélegyháza. Árpád u. 30. 2800 AUTÓKÖZLEKEDÉSI Tan­intézet Ktskunfélegvházán személygépkocsi-, motorke­rékpár- ős ajiobuszvezetői tanfolyamot indít. Jelentke­zés Surján Józsefnél. Kis­kunfélegyháza, Pázmány u. 6. 2788 AUTÓKÖZLEKEDÉSI Tan­intézet Kiskunfélegyházán hivatásos teher-, személy- géplármüvezetöi tanfolva- mot indít. Vezetői engedély­ivel rendelkezők is szakmá­síthatják engedélyüket. Je­lentkezni Surján Józsefnél Kiskunfélegyháza, Pázmány u.6. ' 2787 BÚTOROZOTT albérlet fia­tal lánynak kiadó. Kiskun­félegyháza. Holló Béla utca 14. 2761 KÉT fiúnak, bútorozott szo­ba kiadó. Kiskunfélegyháza. Bethlen u. 25. 2758 BÚTOROZOTT szoba, két dolgozó fiúnak kiadó. Kis­kunfélegyháza, Árpád utca 13. Tapodi.________ 2751 K ISLÁNYOK gondozását vállalom. (Másfél éves kor­tól.) Kiskunfélegyháza, Lu­gas utca 1. II. em. 57. 2748 KISMÉRETŰ albérleti szoba kiadó. Kiskunfélegyháza. Móra Ferenc u. 26. 2749 KÉZIMUNKA-ELŐNYO­MÁST azonnalra vállalok. Szabó Béláné, Kiskunfél­egyháza, Lugas u. 22. I, E. 2. ._________________, 2744 G ARÁZS kiadó. Kiskunfél­egyháza, Szegfű utca 15. Iványi. _________ 2741 J UHÁSZNAK 30 éves gva- korlattal azonnal elhelvez- kednék. Leveleket ..öreg juhász 73 735” jeligére kecs­keméti Magyar Hirdetőbe. _________________4467 K ÜLÖN bejáratú szobát ke­res Kecskeméten fiatalem­ber. Leveleket ..November 1” jeligére a kiadóba kérek. 6137 KÜLÖN beiáratú. bútorozott szoba kiadó. Kiskunfélegy­háza. Attila u. 35. ____ 6186 D ÍSZHAL- és madárüzlete­met megnyitottam 'a város központjában, Kecskemét. Jókai u. 26. szám alatt. A piachoz 3 percre. 6193 KÜLÖN beiáratú. bútorozott szoba kiadó. Kecskemét. Magvar utca 38, _________4476 S ZEMÉLYGÉPKOCSI-VE­ZETŐI állást vállalok Kecs­keméten. Leveleket ..15 éves gyakorlattal 73 582” jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe. 4317 A MAGYAR Autóklub autó—motorkerékpárvezető­képző tanfolyamot indít 1978. november 3-án Kecs­keméten, az újonnan meg­nyitott Műszaki-Oktatási Bázison. (Jász u. 26.) Je­lentkezni lehet: Kecskemét, Batthyány u. 12. 8—16 órá­ig. Műszaki Állomás Jász u. 26. Tanfolyam dijának befizetése: részletfizetési kedvezménnyel. LEENDŐ közgazdász állást változtatna. Lakás szüksé­ges! Ajánlatot ..Tervező, elemző” i el igére a Baial Hirdetőbe kérek. 1069 Házasság 43 ÉVES. karcsú, reprezen­tatív meglelenésű asszony keresi 170 cm magas, ió megjelenésű férfi ismeretsé­gét hájasság céljából. Leve­let ..Fekete szem éjszakája” leiigére Kiskunfélegyháza. Adv Endre u. 8. hirdetőbe kérem. ,____________2773 2 4 ÉVES, 170 cm magas, ön­hibáján kívül elvált, saját jól felszerelt tanyával ren­delkező dolgozó férfi, eev gyermekkel, házasság céljá­ból megismerkedne olyan hozzáillő szerény kedves nő­vel. aki gyermekének szere­tő anyukája, neki megértő cárja lenne. Levelet ..Nincs káros szenvedélyem” jeligé­re Kiskunfélegyháza. Ady Endre utca 8. hirdetőbe. 2746 KÖZLEMÉNYEK ÉRTESÍTJÜK a lakosságot, hogy 1978. október 15-tel megnyílik az új szemét­telep Baján, a Bokodi úton (Sleicher- féle dűlőben), a régi Monostori úti szeméttelep megszűnt, ezzel egyldő- ben. A Megyei Tanács 30 243—3/978. sz. határozata alapján a szolgáltatási di­jak a következők: szemétkezelési díj: magánosoknak 10,— Ft/köbméter, kö- zületeknek 20,— Ft/köbméter. Lakos­sági szemétszállítási díj: helyiségen­ként 3,— Ft/hó, Kuka bérleti díj: 6,— Ft /hó, köbméteres szemétszállítás: 80,— Ft'köbméter. Baja Városi Tanács V. B. Építési-Közlekedési és Vízügyi Osztá­lya. 1089 A Kalocsai Papriká­éi Konzervipari Vállalat felhívja a fűszerpaprika- termelők figyelmét, hogy a változó időjárásra való tekintettel a teljes termést szedjék le a fagymentes betakarítás érdekében 1306 Hirdessen lapunkban! TÁJÉKOZTATÓ. Értesítjük t. Utazó- közönséget. hogy 1978. október 22-töl — vasárnaptól — Baja város helyi autóbuszvonalain közlekedő autóbu­szokon viteldíjbeszedő és menetjegy­kiadó Répeket rendszeresítünk. Autó­buszonként az első és második ajtó között 2 db Jegykiadógépet helyezünk el, mely CSAK 2,- FORINTOS ÉRMÉ­VEL működtethető! A gépek üzembe helyezésével egyidejűleg a felszállást rend is megváltozik. A fizető utasok csak az első ajtón (csuklós autóbuszo­kon is!), míg a bérletes utasok vala­mennyi ajtón felszállhatnak. A- leszál­lás céljára az első ajtó kivételével va­lamennyi ajtót igénybe lehet venni, melyhez kérjük, hogy időben szíves­kedjenek leszállási szándékukat jelez­ni. Á menetjegy váltásakor sorrendben az alábbi műveleteket kérjük elvégez­ni: 1. AZ EGY DB 2.— FORINTOS ÉR­ME BEDOBÁSA UTÁN, 2. A BILLEN­TYŰT ÜTKÖZÉSIG LENYOMNI, 3. A KIADOTT MENETJEGYET SZÍVES­KEDJEN FELFELE HOZVA LESZAKÍ­TANI. ÉS AZ UTAZÁS IDEJE ALATT MEGŐRIZNI. A menetjegy nélküli uta­zás pótdij megfizetését vonja maga után. Több menetjegy váltása eseten, mindenegyes érme bedobása után a műveleteket meg kell Ismételni. Az esetlegesen fellépő üzemzavart szíves­kedjenek a gépkocsivezetőnek jelezni. Kérjük kedves utasainktól a Jegyki­adógép előírás szerinti 2,— FORINTOS ÉRMÉVEL történő használatát. VOLÁN 9 sz. Vállalat Személyforgalmi és Ke­Munkaalkalom NOVEMBER 15-től állandó munkára délelőtt — délutáni munkamegosztással hlvatalsegéd-takaritót felveszünk. Er- dőrelügyelőség, Kecskemét, József At­tila u. 2. (Udvarban.) Telefon: 12-658. AZONNALI belépéssel felveszünk férfi dolgozót kazánfűtő munkakörbe Köz­ponti Gyógyszerraktárunkba. Jelent­kezni lehet: Kecskemét, Izsáki út 8. sz. alatt a raktárvezetőnél. 4481 AZONNALI belépéssel felveszünk szál­lító és rakodó munkakörbe férfi dol­gozókat Központi Gyógyszerraktárunk- ba. Jelentkezni lehet: Kecskemét, Izsá­ki út 8. sz. alatt, a raktárvezetőnél. 4480 PETŐFI Nyomda, Kecskemét, Külső- Szegedi út, lelvesz térti munkavállaló­kat portás és vagyonőr munkakörbe. ÁRUSZÁLLÍTÓ kocsikísérőket, keres­kedelmi dolgozókat, raktári segédmun­kásokat azonnali belépéssel felveszünk. FŰSZERT vállalat Kecskemét, Kiskő­rösi út 5-9. 1312 FÉMIPARI Szövetkezet Kiskunfélegy­háza, felvesz szakmunkásokat: hegesz­tő és lakatos szakmákba, valamint gép­írni tudó telex- és telefonközpont-ke­zelőt. Az állások azonnal betölthetök. 6190 Kiskunfélegyháza, Alpári út 5. KALOCSA Városi Tanács Kórház Ren­delőintézet gazdasági igazgatója pályá­zatot hirdet: építésztechnikusi, energe­tikus!, munkavédelmi előadói, vala­mint telefon alközpont-kezelői állások­ra. Jelentkezni lehet: a kórház gazda­sági hivatalában a személyügyi főelő­adónál. Kalocsai Kórház. 357 OROSZ nyelvű gép­írót. mérlegképes végzettséggel belső- ellenőrt, műszaki raj­zolókat, elektromű­szerészekét, építőipa­ri gépkezelőt felve­szünk. MMG—AM. Vezérléstechnikai Cyár Kecskemét, Korltánközt út 5. sz. 6352 AZ ÓVÓNŐKÉPZŐ Intézet azonnali felvételre keres segédfütőt. lehet nyug­díjas is. Kecskeméti Óvónőképző Inté­zet, Kaszap u. 6—14. 8449 A KECSKEMÉTI Mentőállomásra gép­írni tudó adminisztrátort veszünk fel, szülési szabadság (4—5 hó) Időtarta­mára. jelentkezni személyesen, vagy írásban a Kecskeméti Mentőállomáson lehet, Bajcsy-Zs. u. 1299 ÉBKM. Vízmű Vállalat felvesz a WO- MA csatornatisztító berendezéshez se­gédmunkásokat, a szennyvízátemelő telepre villanyszerelőket gépész beosz­tásba és vízmű védterűletek karban­tartására kertészeti segédmunkásokat. Jelentkezés helye: Kecskemét, Vízmű u. 1. 6448 Takarításhoz béreljen: tapétázógépet, szőnyegtisztítót, csiszológépet, Íalfestőhengert, korongecsetet, az Iparcikk Kölcsönző és Szolgáltató Vállalattól, KECSKEMÉT, Arany János utca 3. Telefon: 13-800. 4471 A kecskeméti Ezermester és Úttörő Bolt űj helyen, a szalagházzal szemben, KECSKEMÉT, Petőfi Sándor u. 8. szám alatt várja kedves vásárlóit. SZÉLES VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK: úttörőruhák és -felszerelések, kéziszerszámok, barkácsgépek, barkácsáruk, híradástechnikai alkatrészek. *B0tK Tevékenységünk új szolgáltatással bővül: BARKACSMÜHELY várja az érdeklődőket! 4396 Gyászhír Fájdalommal tudatjuk, hogy édes­apánk, nagyapánk, dédnagyapám BORSOS SÁNDOR Kecskemét, Pozsonyi u. 12. szám alatti lakos, 81 éves korában, hosr- szú betegség után elhunyt. Teme­tése I. hó 21-én, fél egy órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyászoló család. «217 • • • Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a szerető lérj, drága, Jó édes­apa, após, nagyapa, testvér, rokon NYÜL PÉTER Kecskemét, Sallal I. u. 4. szám alatti lakos, életének 85. évében, csendesen elhunyt. Temetése I. hó 21-én délelőtt 11 órakor lesz a kecs­keméti köztemetőben. Minden kü­lön értesítés helyett. Gyászoló csa- lad. «22» Fájdalommal tudatjuk, hogy KECSKÉS MIHÁLY szobatestő-mázoló I. hó 11-én, tragikus hirtelenséggel, J4 éves korában elhunyt. Temeté­se f. hó 20-án, u órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyászoló családja. «216 • • • • Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, nagyapánk, apósunk TERCSI FERENC október 15-én, 76 éves korában, rö­vid szenvedés után elhunyt. Te­metése f. hó 21-én, szombaton, dél­után negyed kettő órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gvászolo család. 45:14 * • • ' Kunszállás Községi Tanács Végre­hajtó Bizottsága és Kastóczky Jó- zsefné mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett munkatársunk és relejthetetlen öcsém KISS LAJOS \ IH78. szeptember 18-án, életének 58. evében, tragikus hirtelenséggel el­hunyt. A Községi Tanács V. B. sa­ját halottjának tekinti. Hamvasztá* utáni búcsúztatása október 25-én, délelőtt 11 órakor lesz a kiskunfél­egyházi Felsőtemetóben. Kunszállás Községi Tanács V. B. Kastóczky Józsefné testvére. 280» • • • A gyászoló család és Petőfiszállás Községi Tanács V. B. fájdalommal tudatja, hogy CSIZMADIA JÓZSEF nyug. községi tanácselnök okt. 5-én, hirtelen elhunyt. Ifain- vasztás utáni búcsúztatása okt. 21-én, szombaton 11 órakor lesz a kiskunfélegyházi Felsőtemetőben. A i gyászoló Csizmadia csa’.ád és köz­ségi tanács v. b. Petőfiszállás. 2775 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, akik szeretett édesanyánk , MÓCZÁR KAROLYNÉ Papp F. Agnes temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és rész­vétükkel nagy fájda’munkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló cs'a1' iád, Kiskunfélegyháza. 2755 Hálás szivvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, akik szeretett édesapánk, ■ nagyapánk, illetve dédnag.vapánk VEREB FERENC temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, cs rész­vétükkel nagy fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. Petőfiszállás. 2752 ... Köszönetét mondunk a BIK Válla­lat vezetőinek, dolgozóinak a ro­konoknak, ismerősöknek, akik sze­retett férjem, édesapánk RADI JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, nagy fáj­dalmunkban velünk együtt éreztek. Gyászoló Rád! család, Kiskunfél­egyháza. 2776 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, a Habselyem 5. sz. Gyáregy­ség MEO és szabászat dolgozóinak, akik szeretett halottunk ÖZV. KUTASI KALMANNÉ Pintér Teréz temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, fájdal­munkban velünk együtt éreztek. Gyászoló család, Kiskunfélegyhá­za. 2782 ... Hálás szivvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, akik szere­tett édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk KANIZSAI NAGY FERENCNÉ Bibok Terézia temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel fájdalmunkat enyhítették. Gyászoló család, Kiskunfélegyháza. 278» ... Hálás szivvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, akik szeretett édesanyánk, nagymamánk ÖZV. CZAKÓ ISTVANNÉ Trombitás Mária temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, cs nagy fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló Czakó család, Kiskunfél­egyháza. 2894 Megérkeztek az őszi Női csizma, bőr fejjel, fekete: 363,— Ft. Férfi divatcsizma boxbőrből: 510,— Ft. Férfi műbőr bundacipő: 219,— Ft. Női, fekete posztócipő: 98,50 Ft. Női magas sarkú bőrcsizma, bordó: 1370,— Ft. Női csizma, bőr fejjel, bordó: 543,— Ft. Női félcipő, velúrból, fekete, barna: 235,— Ft. Női bőrcsizma, fekete: 815,— Ft. éli csizmák, cipők TEKINTSE MEG BEMUTATÓNKAT AZ ÁRUHÁZBAN! MOST GYERMEKCSIZMÄKBÖL IS VÁLOGATHAT! Kecskeméti Centrum Áruház 4432

Next

/
Oldalképek
Tartalom