Petőfi Népe, 1978. október (33. évfolyam, 232-257. szám)

1978-10-10 / 239. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1978. október 10. SZOCIALISTA EGYÜTTMCkODÉS Üj típusú összefogás A KGST-országok közötti együtt­működés jelenleg ágazati jellegű. Az ötéves tervek koordinálása, a gyártás-szakosítás meghatározása, a kooperációs és a kereskedelmi kapcsolatok kialakítása tehát az egyes iparágak keretein belül megy végbe, természetesen szű- kebb témakörökre osztva. A ‘ KGST felépítése is ennek felel meg, vannak például gépipari, vegyipari, mezőgazdasági állandó bizottságai. A célprogramok azonban eltér­nek ettől a hagyományos sémá­tól. Nem ágazatok szerint, hanem gazdasági területenként különül­nek el egymástól. Az öt célprog­ram közül az első az energia-, tüzelőanyag- és nyersanyag-ellá­tás, a második a mezőgazdaság és az élelmezés összehangolt fejlesz­tését irányozza elő. Külön terve­zet foglalkozik az ipari fogyasz­tási cikkek gyártásával, az alap­vető jelentőségű gépek és beren­dezések gyártásával, valamint a szállítás és a nemzetközi árucsere feltételeinek kiépítésével. Ebben a megközelítésben a fel­adatok megoszlanak a tagorszá­gok különböző ágazatai között. A mezőgazdasági és élelmezési cél­program például magában foglal­ja a mezőgazdasági, a mezőgaz­dasági gépgyártás, a vegyipar, az élelmiszeripar és az élelmiszer- ipari gépgyártás feladatait. Az ipari fogyasztási cikkek gyártása is több ágazat feladata, részt vesz benne a bútorgyártás révén a faipar, a kozmetikumok előállítá­sával a vegyipar, de ide tartozik a híradástechnikai és a járműipa­ri ágazatok egy része is. A KGST jelenlegi szervezeté­ben az egyes célprogramoknak nincsenek megfelelő végrehajtói. Meghaladja az állandó bizottsá­gok lehetőségiét a gazdasági kér­dések komplex megoldása, s az ezekhez szükséges új nemzetközi együttműködési formák kialakítá­sa, működtetése is túlnő a bizott­ságok feladatain. Az együttműködés ugyanis a célprogramok esetében kiterjed a kereslet alakulásának előrejelzé­sére, a fejlesztési tervek össze­hangolására, a közös műszaki-tu­dományos kutatásra és tervező- munkára, a gyártás nemzetközi méretű megosztására, s eseten­ként közös beruházások végrehaj­tására is. Ilyen körülmények között vált szükségessé, hogy az egyes cél­programok megvalósítását egy- egy ország hangolja össze. Három programot — az energiaellátást, a gépiparit és a szállításit — a Szovjetunió koordinál. A mező- gazdasági és élelmezési programot Magyarország, a fogyasztási cik­kek gyártásáét pedig Lengyelor­szág hangolja össze. A KGST-országok együttműkö­désében új korszakot jelentő cél­programok megvalósítása megkez­dődött. A munka mostani szaka­szában a következő ötéves tervek egyeztetése, a különböző nemzet­közi megállapodások előkészítése a legfontosabb feladat. (APN—MTI) Épül az ATOMMAS • Épülő atomerőmű Bulgáriában, Ez a létesít­mény mérlegét tekintve a 60- -as és a 70-es évek olyan vál­lalkozásaihoz mint a Volga menti gépko­csigyár, a KA­MAZ építése volt Togliatti- _ ban. A terve­zők és a kivi­telezők előtt álló nehézsége­ket és a tech­nológiai folya­matok bonyo­lultságát te­kintve azonban jelentősen fe­lülmúlja a szovjet ötéves tervek naRy építkezéseit. Az ATOMMAS- ban. a doni ipari körzet és Volgográd kö­zött - Volgo- donszkban — gyors ütemben épülő gyárban URvanis atom­erőmű beren­dezéseket fog­nak gyártani. Azt mondják, hogy ez az üzem korsze­rűségét tekint­ve a XXI. szá­zad gyára. Az üzemnek egyébként nemcsak a Szovjetunió számára van hatal­mas jelentősége, hanem a többi KGST-tagország számára is. A tagországok az atomenergetikát az egyik legfontosabb fejlesztési iránynak tekintik és részt vesz­nek berendezések gyártásában. Ezek a berendezések elsősor­ban nagy kapacitású atomreak­torok lesznek, amelyeknek gyár­tásához a tervezéstől a kivitele­zésig és az üzembe helyezésig átlagosan három évre van szük­ség. a műszaki és üzemeltetési próbák ideiével együtt. Az első volgodonszki reaktor egy tetsze­tős épület méreteit — átmérője 5 méter, magassága 15 méter — az óramű pontosságával egyesí­ti magában. A különleges tartós- ságú hengereket — amelyekben a maghasadás végbemegy — te­kintettel a környezet biztonságá­ra. aminek gyakorlatilag abszo­lútnak kell lennie, különleges gonddal állftlák össze ritka fé­mek (cirkon és miob) ötvözetéből. A reaktortest 40 centiméter vas­tag falai hermetikusan zárják el a berendezést. A reaktor nagy­javítás nélküli tervezett üzeme­lési ideje 30 év. Az ATOMMAS-ban az építke­zési és a reaktorgyártási munkák egyidejűleg folynak. Már szere­lik az első reaktort, amely a ka- linvini atomerőmű számára ké­szül (a négy következő a Don melletti cimlianszki erőműbe ke­rül). Így tehát az ATOMMAS első építési szakaszának befeje­zésére. 1980-ra egyúttal az első reaktor is elkészül. Az üzem mellett új város ke­letkezik. Volgodonszknak jelenleg százezer lakosa van. Főleg azok laknak itt. akik a létesítmény építésén dogoznak, vagy közvet­lenül kapcsolatban állnak a be­ruházásai. Nyolc év múlva már negyedmillió lakosa lesz a város-' nak. Az itteni szakemberekkel közeli kapcsolatot fognak kiala­kítani a Lengyelországban, Cseh­szlovákiában és más KGST-tag- országokban most születő atom­erőmű-ipar mérnökei, technikusai és munkásai, mivel ez az iparág szabad utat kapott a szoros nem­zetközi kooperáció kialakításához. Volgodonszk a technológiai és gyártási tapasztalatok tárháza lesz a szocialista közösség egyre bővülő atomipari szakembergár­dája számára. A KGST-térségben a jövőben óriásiak lesznék az atomerőmű­berendezések iránti szükségletek. A KGST XXXII., bukaresti ülés­szakán közzétett adatok szerint az európai KGST-országok energe­tikai terveiben a közeli években együttvéve 37 ezer megawatt ka­pacitású atomerőművek építése szerepel. Ez megközelítőleg egyenlő a Lengyelországban és az NDK-ban jelenleg működő összes erőmű kapacitásával. Ezenkívül a Szovjetunió terüle­tén két olyan nagy atomerőmű építését tervezik, amely főleg a szomszédos országokba szállít majd villamos energiát. Az ener­giabázis kibővítése a berendezé­sek tömegét fogja Igényelni, töb­bek közt ezer megawatt és ennél nagyobb kapacitású reaktorokat is. Az sem lehetetlen, hogy né­hány év múlva a szocialista kö­zösségeken kívüli területre is megkezdődhet a berendezések exportja. Volgodonszk rendkívül fontos része lesz ennek a nagy­szabású programnak. (INTER- PRESS—APN—MTI) Milyenek az építők? Egy építőipari vállalat igazga­tója így sommázta az építőkről kialakult véleményt: — Az év háromszáz napján inkább szid. nak, mint dicsérnek bennünket. Aztán van néhány ünnepünk, amikor szokás szerint számba ve­szik, hogy mennyit gyarapodott az ország az elmúlt években, hány la­kást, bölcsődét, óvodát, ipari, me­zőgazdasági létesítményt adtunk át, s akkor dicséret és elismerés illeti az ország építőit. Az igazság valahol a két véglet között, kö­zépen van. A fele törzsgárdatag Mindehhez még hozzá kell ten. ni: Az ország körülbelül 600 ezer építőipari munkásának több mint a fele törzsgárdatag, s ugyaneny- nyien dolgoznak szocialista bri­gádokban. A munkások túlnyo­mó többsége becsületesen, szór. galmasan dolgozik és büszke ke- zemunkájára. Az építőkről kialakítandó tisz­ta képhez hozzátartozik az is, hogy ennek a népgazdasági ágnak a nemzetközi összehasonlításban viszonylag kevés gépe van, ezek jelentős része nem is korszerű, a feladatok mérete azonban nagy. És nemcsak rajtuk múlik, hogy fel tudnak-e nőni a gyorsan emelkedő követelményekhez. Szá. mos, az .ágazattól nagyrészt füg­getlen ok, például a beruházások rossz előkészítettsége, s anyag­hiány is nehezíti munkájukat. Mindezek ellenére az építőipar termelése az elmúlt 15 évben több mint 2,5-szeresére, a létszáma pe­dig csak másfélszeresére emelke­dett, tehát a növekedés nagyob­bik hányada a termelékenység javulásából származik. Miért nem tud mégsem az épí. tőipar lépést tartani a követel­ményekkel? A kérdésre adandó válaszok rengeteg ága-boga közül most csak eggyel szeretnék fog­lalkozni: az építés személyi fel. tételeivel. Az építkezéseken — különösen a fővárosban és az iparilag leg­fejlettebb megyékben — nagy a munkaerőhiány. Az építőiparban a létszám az utóbbi két-három évben stagnált, tavaly pedig csök­kent. Ennek az egyik legfőbb oka az, hogy ezen ágazat számára is csaknem elapadt a munkaerő, forrás. A korábbi években az új építőipari munkások többsége a mezőgazdaságból származott el. Az utóbbi években azonban lé­nyegesen lelassult a munkások­nak a mezőgazdaságból az ipar- ' ba való áramlása, bár teljesen még nem ^zűnt meg. Akik elmennek Az elmúlt évtizedekben százez­rek váltak munkássá az építőipar nagy iskolájában, s ők alkotják most az ágazat törzsgárdáját is. De nagyon sokan elmentek idő­közben az építőiparból, s szép számmal mennek el ma is. Ez ré­szint az építők munka- és élet- körülményeivel magyarázható. A statisztika szerint 60—70 száza­lékuk dolgozik kedvezőtlen körül­mények között (az iparban ez az arány 40 százalék), s az állami építőipar 270 ezer fizikai munká­sából 100 ezer munkásszállón la­kik, 120 ezer pedig naponta ingá­zik a lakása és a munkahelye kö­zött. Az építőket általában jól meg­fizetik (az átlagbérük a bányászok és a kohászok után a harmadik a legjobban fizetett foglalkozások sorában), mégis egyre keveseb­ben vállalják az építkezésről épít­kezésre való várídorlást az or­szág egyik végétől a másikig.* S ha nem kínálkozik más megoldás, inkább kilépnek a cégüktől, mint­sem hogy több száz kilométerre a lakóhelyüktől kezdjenek új épít­kezésbe. Ez az egyik alapvető oka annak, hogy az építőiparban a létszámfluktuáció — bár a nyolc évvel ezelőttinek csak a fele, 32 százalék -*■ még mindig kétszere­se az országos átlagnak. A hiányzó munkáskezeket per­sze egyre inkább gépek helyette, sitik, s ebben az ágazatban is egyre terjednek a munkaerő­megtakarító szervezési eljárások. A gépesítés és a szervezettség ja­vulásának irama azonban elma­rad a kívánatostól. S bár' ez leg. inkább pénzkérdés, mégsem csu­pán az. Az új gépeket ugyanis emberek kezelik, az új módsze­reket emberek valósítják meg, és egyáltalában nem mindegy, hogy milyen színvonalon. A munkások és a vezetők szakmai felkészült­sége, szemlélete nagyon sokban tudja befolyásolni az ágazat elő. rehaladását. a népgazdaság épí­tési igényeinek kielégítését. És ezen a téren sem sikerült még behozni minden lemaradást. Kell a szakember A fejlődés azért jelentős. 1960- ban még az építőipar fizikai munkásainak háromnegyede nem fejezte be az általános iskola nyolc osztályát, s tizenöt évvel később ez az arány 42 százalékra csökkent. S ma már az ágazat dolgozóinak több mint a fele szakmunkás. Mindez azonban kevés. A dol­gozók, vezetők szakmai felkészült, sége sokat behozott lemaradásá­ból, de a gondok még most is feszítőek, mert a technikai hala­dás következményeként egyre nő az egy-egy emberre bízott érté. kék nagysága, az egyén felelős­sége. Az Építésügyi és Városfejlesz­tési Minisztérium különféle szak. mai tanfolyamain, az“utóbbi há­rom évben csaknem ötezren vé­geztek. De még mindig sok kí­vánnivalót hagy maga után a főépítésvez&tők, művezetők, mű. szaki és közgazdasági szakembe­rek szakmai felkészültsége. Még most is igen magas azoknak a különböző szintű vezetőknek ará­nya, akik nem végeztek egyete­met, főiskolát. Gond az is, hogy az újonnan végzett épitészmér. nökök. üzemmérnökök nagy ré­sze inkább a kutatói, tervezői munkát tartja vonzóbbnak, sem­mint a kivitelezést. Ügy hiszik, a tervező rangban magasabban áll a kivitelező mérnöknél. Ezért inkább tervezőintézetekben pró­bálnak elhelyezkedni, s csak ke­vesen vállalják el egy-egy épít­kezés irányítását. Milyenek az építők? Kétségtelen, hogy — más ága­zatokhoz hasonlóan — vannak közöttük vándormadarak és a társadalom perifériájára szorult elemek is. A többség azonban, dacolva az időjárás viszontagsá. gaival, a nehéz munkakörülmé­nyekkel, becsületesen, szorgalma­san dolgozik országunk építésén. S hogy vannak még gondok, hogy ezek közül nem egy mind éleseb­ben vetődik fel, jelzik: a dolgo. zók többsége érzi, tudja, mennyi­re fontos az emberi, szakmai fej­lődés, és igyekszik is megfelelni az egyre magasabb követelmé­nyeknek. K. L. KÉT ÉVIG KÉSZÜLT AZ ASZTAL Harkakötöny és a szolgáltatások — Jóska bácsi hol szokott nyí­ratkozni? — Most, a múlt héten Majsán nyíratkoztam. Pénteken temetés­re kellett mennem, rendbe kellett hozatni akkorra a hajam. Mivel itt nálunk Harkákötönyben nincs férfifodrász, rá kellett szánnom fél napot, hogy beutazzak. Jóska bácsi, azaz Birgés József az ezerötven lelket számláló kis község, Harkakötöny kéménysep­rője. Az iskola udvarán találkoz­tunk össze, a kémények torkát tisztította a téli fűtési szezon előtt. Kovács Károly iskolaigaz­gató ismertetett össze bennünket, aki egyben a település tanácsel­nöke is. Az igazgatóval egy nagyobb be­tonnégyzetben álldogáltunk az ud­varon. — Ez a sorakozóhely — vilá­gosított fel. — Az Állatforgalmi és Húsipari VálWat kiskunhalasi üzemének József Attila szocialis­ta brigádja készítette nekünk társadalmi murikéban. Az iskolaudvar távolabbi sarká­ban piros téglazúzalékkal megté­rített, sportolni hívó, remek ké­zilabdapálya. Az igazgató-tanács­elnöktől megtudtam, hogy a kis község kézilabdacsapata minden valószínűség szerint feljut az idén a megyei bajnokságba. Sok-sok óra társadalmi munkával készí­tették nekiik a szép pályát. Mivel a csapat tagjai munka után, este érnek rá edzeni, világítást is kap a kézilabdapálya. A két betonosz­lopot már beszerezték. A megye sok és nagyobb községe megiri­gyelhetné ezt a létesítményt. No meg természetesen azt a közösségi akaratot, amely megteremtette. A kis község utcáin ballagva az voli a gondolatom, hogy az ott élő emberek semmivel sem ki­sebb igényűek — s miért is len­nének —, mint például a nagy­községek lakói. A termékeny kö­zösségi szellem is erről tanúsko­dik. Csinos családi házak, vaske­rítésék, ápolt kertek. Hét darab, egyemeletes társasházat is meg­számláltam Harkakötönyben! Azt ' már a tanácselnöktől hallottam, hogy az idén sem kevesebb, mint tizenöt-húsz új házat építettek a faluban. A napokban újjáalakít t.ott önkiszolgáló boltot és korsze­rűsített éttermet avattak, ottjár- tamkor a berendezéseket állítot­ták helyükre. A kéményseprő akkor jött, ami­kor az ipari szolgáltatásokról kezdtünk beszélgetni Kovács Ká­rollyal. — Nincs cipészünk se — mond­ta el a tanácselnök. — Ez szeren­csére nagy gondot nem Okoz, mert az egyik falunkibeli, Kószó Géza bácsi benn dolgozik Halason a cipész szövetkezetben. 0, csak úgy emberségből összegyűjti a Ka ká­rsán a javítanivalót, és beviszi a városba. A szövetkezetben megja­vítják, és aztán ugyanazon aa úton visszakerülnek a lábbelik a tulajdonosukhoz. i Harkakötönyben két kőműves, 1 két női fodrász és három női sza- 1 bó kisiparos dolgozik. 1 — A legtöbb gondot jelenleg ta- Ián a vízvezetékszerelő hiánya okozza a faluban — vélekedett az iskolaigazgató. — Az építkezé­sekhez az új otthonokba kell a víz, a vécé, a fürdőszoba. De nem nagyon akad, áki vállalja, a sze­relést, még Halason sem. A ma­gánszemélyek előbb-utóbb vala­hogyan megoldják a problémáju­kat, hozzájuk kijön a kisiparos, vagy valaki „maszekoló” szakem­ber. A közületek csak hivatalos számla éllenében fizethetnek a munkáért, azt meg a kisiparosok, tapasztalatom szerint, nem szeret­nek adni. A kontárok meg nem adhatnák. Az iskolában fél évig nem lehetett használni a már be­szerelt vizöblitéses vécéket, mert a szennyvíz-kivizetéshez nem tudtam szakembert szerezni. Sok gondunk volt az orvosi rendelő korszerűsítésénél Is. A tanári szobába asztalt rendelt az Igazgató Halason, mert hely­ben nincs asztalos. Két évig kel­lett várni, amíg elkészítették. Mint az iskola fenntartási ügyei­nek intézője több energiát vesz­teget el Kovács Károly, mint amennyit a pedagógiai feladatok megkívánnak tőle. Tanácselnöki minőségében az ő vállát nyomja a többi közület gondja is. Harkakötönyben legalább min­den harmadik házban van tele­vízió. rádió pedig még ennél is több. A háztartások nagy részében megtalálhatók a különféle háztar­tási gépek. — Korábban Kiskunhalasról a szei'vizből hetente egyszer kijöt­tek a javítanivalóért, de meg­szüntették a kijárást, mert nem volt gazdaságos — mesélte a ta­nácselnök. — A döntés tulajdon­képpen érthető. Csak az a kelle­metlen, ha például a hét végére elromlik a televízió, vagy nagy­mosáskor a mosógép. Mindenki maga hordja ki—be Halasra, vagy Majsára a javítanivalót. Rámegy fél nap az ilyen utazásra. Kovács Károllyal egyetértet­tünk abban, hogy egyes szakmák­ban főállású ipart váltani, vagy szövetkezeti műhelyt létesíteni nem lenne kifizetődő. Helybeli mellékfoglalkozású iparosok, vagy "'felvevőhelyek segíthetnének a gondok javarészén. A férfifod­rásznak, ha máshol néni? áz is­kolában adnának helyet, ha he­tente egyszer kijönne a városból, mint átjáró mester. — Sajnos, a község ipari dol­gozói közt a hiányzó szolgáltató szakmákkal senki sem rendelke­zik — tájékoztat, a tanácselnök. — Kívülről - várhatunk segítséget. Az illetékes szervéktől, például a KlOSZ-tól kérni fogjuk. A. T. S. Vasútfejlesztés Bulgáriában Bulgária vasútfejlesztési prog­ramja szerint 1980-ig a teljes há­lózatra kiterjesztik a közlekedés automatikus ellenőrző rendszerét. A fejlesztésben jelentősen közre­működik a szovjet ipar. Az elő­irányzat szerint szovjet mozdo­nyok vontatják majd a téhersze- relvények 94 százalékát. A kor­szerű mozdonyok és a vasútvona­lak fejlesztésének eredményeként a teherszerelvényék sebessége már eléri a száz, a gyorsvonatoké pe­dig a 140—160 kilométeres órán­kénti sebességet. Gyors ütemben folytatják a vasút villamosítását is. Két év múlva a Bulgárián át­haladó személyforgalom kéthar­madát, s a teherszállítmányok 70 százalékát továbbítják majd vil­lamosított vonalakon. A korszerű tájékoztatás eszközei és hatása Legutóbb egy országos konfe­rencián vettem részt. A tömegtá­jékoztatásról, annak korszerű formáiról, eszközeiről volt szó. Ami a tanácskozás tárgyát, cél­ját iiléti, azt a hasznos előadás, okos vita után a jelenvoltak ma­gukévá tették és további ered­ményekre váltiák a megyei lapok szerkesztőségeiben. Jó adalék volt ahhoz a törekvéshez, mely sze­rint hazánkban minden szerkesz­tőség igyekszik még teljesebben megfelelni a lenini meghatározás­nak: a forradalmi sajtó kollektív agitátor, propagandista és szerve­ző. Hogy ezt az örök érvényű hi­vatáséit ma is, a jövőben is ma­radéktalanul teljesítse, úgy kell formálnia a munkamódszerét, hogy figyelembe vegye a rádió és a televízió rohamléptű tech­nikai fejlődése következtében ala­kuló körülményeket. Információrobbanás Az egyik ilyen jelenség — és ez a konferencián is kellő hang­súllyal szerepelt — az informá­ciórobbanás. Maga a fogalom — amelyet azt hiszem nyugatról importáltunk — mondta az említett konferencián Rénj/i Péter — egy keveset ér­zékeltet a jelenség ellentmondá­saiból. Miért robbanás? Miért nem mondjuk azt, hogy megnőtt az információ áramlása? Miért valami pusztító fogalommal kap­csolódik össze az információnak ez a hatalmasan megnövekedett volumene? A szóhasználat, sze­rintem, valmi lényegesre mulat rá. Még ma is úgy vagyunk va­lahogy az információval, hogy azon dilemmázunk: tulajdonkép­pen átok ez, vagy áldás? Bármi történik a világban, a legtávolabbi helyen zajló ese­ményről is pillanatok alatt tudo­mást szerezhetnek az emberek. Mintha az egész világ egy nagy falu lenne. Olyan összefüggés- rendszerekbe kerültünk az infor­mációnak e hallatlan fejlődése következtében, amelyek azelőtt elképzelhetetlenek voltak. Mond­juk egy dél-amerikai földrengést, amelyről azelőtt Európában eset­leg csak évekkel a történtek után értesültek, ma szinte át lehet él­ni. Óráról órára értesülünk ar­ról, hogy mi történik ott az erri­berekkel. De vonatkozik ez min­denekelőtt a politikai események­re, a különböző államközi konf­liktusokra, válsághelyzetekre, a háborúkra. Mindezt a modern információs technika behozza az emberek otthonába, kíváncsivá teszi, s arra kényszeríti őket, hogy valamilyen módon befogadják, feldolgozzák, átéljék. Káros is lehet Ha az ember — hadd mond­jam egyértelműen — kommunista szempontból nézi ezt az informá­ciórobbanást, egyrészt azt látja: valami óriási lehetőségünk nyí­lott arra. hogy mozgalmunk egye" temes az egész emberiséget át­fogó eszméinek igazát bizonyít­suk, azokat közel hozzuk az em­berekhez, érthetővé tegyük szá­mukra azokat a forradalmi táv­latokat, amelyekben hiszünk, és megismertessük azokat a forra­dalmi erőket, amelyekkel szövet­ségben vagyunk. A másik érzés tulajdonképpen ennek az ellenkezője. Az a fé­lelem. hogy ma már olyan infor­mációhalmaz zúdul az emberek­re. amelv ahelyett, hogy orien­tálná. inkább dezorientálja őket. Akit ugyanis felkészületlenül érnek az értesülések és a velük kancsolatos Ielenségek. aki nincs kellően felvértezve megfelelő is­meretanyaggal. politikai, ideoló­giai készséggel, társadalomkriti­kai biztonsággal — nem képes azok helyes értelmezésére, rend­szerezésére — emiatt gondolko­dásmódjára. magatartására káros hatással lehet. Propagandisták nélkül nem Az információk, az értesülések kapcsolata, jelentése, egymáshoz való viszonya nagyon sokréitű, bonyolult. Alig csodálkozhatunk rajta, ha valaki egy részét csak nehezen, esetleg rosszul, vagy egyáltalán meg sem érti. Pedig az információtömeg növekedésé­nek arányában sokasodik azok­nak a száma, akik helyesen akar­ják befogadni, rendszerezni a hí­rek helyét, értelmét. Nekünk, kommunistáknak az a célunk, hogy a tömegek kíváncsi­sága ne lanyhuljon, ám minden­ki jól értse, az igazságnak meg­felelően értékelje a látottakat, hallottakat. Ebben nagy szerepe van a tömegkommunikációs esz­közöknek. közöttük a sajtónak, de még nagyobb jelentőségű a pártpropagandisták és minden párttag agitációs tevékenysége. Igen! A párt propagandistáinak, agitátorainak a munkája, a sza­va, mert azt nem helyettesíti sem a televízió, sem a rádió, sem az újság. Bármilyen mértékben fej­lődjék is a technika. A televízió jelentkezésének ide-

Next

/
Oldalképek
Tartalom