Petőfi Népe, 1978. augusztus (33. évfolyam, 178-205. szám)

1978-08-19 / 194. szám

a • PETŐFI NÉPE * im augusztus I«, A Camp David-i csúcstalálkozó az arabok megosztását célozza események sorokban ml ... BUDAPEST Losonczi Pál, az ElnöK^Tanács elnöke és Lázár Györ^r, a .Mi­nisztertanács elnöke táw'qifban köszöntötte Noor Mohäampnad Tarakit, az AfganlsztanLSrapjf- ratikus Köztársaság FdrraÜálfni Tanácsának elnökét, államtól és miniszterelnököt országa nemzeti Ünnepe alkalmából. A nukleáris íegyver&S^tíeFélc általános és teljes betiltás'óról in­tézkedő szerződés kidolgöztnávai kapcsolatos genfi tárgyalások ke. rétében a Szovjetunió, afc Egyesült Államok és Anglia kMÖÖtysige pénteken újabb találkozói tartott. A küldöttségek következő találko­zójára ez év szeptember 11-én ke­rül sor Genfben. (TASZSZ) DAMASZKUSZ _______. ' . H afez Asszad szíriai elnök csü­törtököd első Ízben nyilatkozott nyilvánosan a szeptember S-re Camp Davld-be összehívott ame­rikai—izraeli-egyiptomi csúcsta­lálkozóról. „Üjabb támadás az arabok ellen" — jelentette ki Asz- szad —, „amely semmiképp sem hozhatja közelebb a békét". „A csúcstalálkozó minden eredménye érdekeinkbe ütközik, az amerikai álláspont ugyanis ellentétben áll érdekeinkkel" szögezi le a Szí­riái államfő. <UPI) TEL AVIV Két újabb izraeli település né- pesült be a héten a Jordán folyó megszállt nyugati partján, Jeru­zsálemtől 32 kilométerré! északra — jelenti az AP hírügynökség A két új település létrehozását az iz­raeli hatóságok megpróbálták el­hallgatni, annál is inkább, mert éppen a hét elején meglehetősen botrányos körülményekJcljzött ke­rült nyilvánosságra a Begin-kor- mánynak az a terve, hogy öt újabb félkatonai falvat létesít a Jordán folyó völgyében. (AP) BELFAST _________ E gy brit katona irióghgü^ ~e$y pedig megsebesült csütörtökön az észak-írországi Forkhill városban elkövetett pokolgépes merénylet következtében. Feltételezések sze­rint a merénylet az Ír Köztársasá­gi Hadsereg (IRA) „ideiglenes szárnyának” tagjai követték el. (REUTER) ENSZ-kttJdött Bejrutban A szeptember 5-re tervezett Camp David-1 amerikai—egyipto­mi—izraeli csúcstalálkozó „a pa­lesztin ügy felszámolását" és az arabok megosztását célozza, je­lentette ki pénteken az Al-Thau- ga szíriái napilapnak adott nyi­latkozatában Khaled El-Fahum, a Palesztinái Nemzeti Tanács el­nöke. Fahum azzal vádolta az Egye­sült Államokat, hogy az „állító­lagos szovjet .veszéllyel szemben" Izrael—egyiptomi szövetséget akar létrehozni. Fahum nyilatkozatában végeze­tül azzal vádolta az Iraki ható­ságokat, hogy „a palesztin ellen­állás vezetőinek likvidálására kampányt indítottak”. A Camp Davld-i csúcstalálko­zóval kapcsolatban az izraeli el­lenzék álláspontját összefoglaló véleményt fejtett ki a Jeruzsálem Post-ban pénteken megjelent cikkében Abba Bban, volt izraeli külügyminiszter, az ellenzéki Iz­TOKIÖ A kínai—japán „béke- és ba­rátsági szerződés" aláírása után a japán közvélemény, a sajtó és számos politikai személyiség, köz­tük a kormányon levő Liberális Demokrata Párt tagjai is, ko­moly aggodalmuknak adnak han­got a szerződés várható nemzet­közi következményeivel kapcso­latban. Ezek az aggodalmak elsősor­ban azzal függnek össze, hogy a kínai külpolitika nyíltan milita­rista jellege és a szerződésnek a Szovjetunió ellen irányuló, úgy­nevezett „hegemónia-tétele” ve­szélyeztetve japán szomszédainak biztonságát, könnyen a helyzet éleződéséhez vezethet Ázsiában. Ray ártatlannak James Earl Ray, adelt tíz év­vel ezelőtt 99 évi 'börtönre ítél­tek Martin Luther King néger polgárjogi vezető meggyilkolá­sáért, csütörtökön, a washingtoni képvlseűlőház különbizottsága előtt, továbbra is ártatlannak val­lotta magát és azt állította, hogy az FBI-nak szerepe volt a gyil­kosságban. A különbizottság 'bizonyítéko­kat hozott fel arra, hogy Ray a gyilkosságot megelőző napokon át titokban nyomon követte Mar- Din Luther Kingett. A vádlott részben tagadta a bizonyítékok raeli Munkapárt parlamenti képviselője. Eban szerint Szadat és Begin „a kölcsönös elhldegülés olyan fokára jutott el, ahonnan csak Carter elnök mozdíthatja el őket”. Eban a továbbiakban bí­rálta Regln kormányfőt, amiért szembefordult az előző munka­párti kormány koncepciójával. Izraeli kormánykörök szerint nem változtat a korábban egyip- tom által már visszautasított 26 pontos Begin-féle „béketerven" az a bizottság sem, amely a Camp David-i csúcsra felkészü­lendő, pénteken megkezdte az egyes álláspontok tanulmányozá­sával a munkaokmányok összeál­lítását. Begin maga is közölte, hogy nincs szándékában változ­tatni az alap-tervezeten. A kabinet a bizottság által ké­szített előterjesztést a szokásos vasárnapi minisztertanácsi ülésén vitatja meg. (AFP, AP, UPI, MTI) Az elmúlt napokban japán ve­zetők több olyan nyilatkozatot tettek, amelyben Japán álláspont­ját magyarázva, kijelentették: a szigetország változatlanul a Szov­jetunióhoz fűződő kapcsolatok fejlesztésére törekszik. A Kyodo japán hírügynökség jelentése szerint Fukuda Takéo miniszterelnök azt az utasítást adta Uomotonak, Japán nemrég kinevezett moszkvai nagyköveté­nek, hogy a „japán—szovjet ba­rátság megerősítésén fáradozzék". Mint a TASZSZ szovjet hír- ügynökség hangsúlyozza, csak az Idő mutathatja meg, hogy a ja­pán kormány ezeket a nyilatko­zatokat konkrét tettekre is vált­ja-e, vagy sem. (TASZSZ) wMja magát valódiságát, részben pedig azt át­ütötte, hogy a polgárjogi vezető különböző terrtóiZkodási helyeit Raul utasítására kereste fel, aki ezzel szándékosan rá akarta te­relni a gyanút. A különbizottság ezután afelől érdeklődött, honnan volt pénze Raynak ahhoz, hogy a gyilkos­ság után külföldön utazgasson. Ezzel kapcsolatban felvetődött az a vád, hogy Roy a pénzt egy angliai bankrablásból szerezte, a vádlott azonban tagadta ezt. (UPI, Reuter, AFP) A SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSA UTÁN Aggódó hangok a Japán közvéleményben PORTUGÁLIA Intézkedések a kormányválság megoldására A portugál parlament állandó bizottságának csütörtöki ülésén hozott döntés, hogy keddre a kép­viselőket szabadságukról hazaren­delve összehívják a parlamentet, a jeleik szerint gyorsítja a negye­dik (hete tartó portugál . kor­mányválság (megoldását. Nobne Da Costa kijelölt kormányfő ko­rábban ugyanis úgy nyilatkozott, hogy csak két héten belül ala­kit kormányt. A Szocialista Párt és a kom­munista párt képviselői bejelen­tették, hogy a Parlament jövő heti ülésszakának feladata a már korábban előterjesztett választási törvény végleges elfogadása és azoknak a választási rendelkezé­seknek az előkészítése, amelyek figyelembe veszik, hogy az előző szavazáshoz képest a fiatalokkal és az afrikai gyarmatokról haza­tértekkel egymillióval növekedett a választásra jogosultaik száma. A Portugál Kommunista Párt álláspontja szerint az Idő előtti választásokon kívül a kormány- válság megoldására egyetlen kiút mutatkozik, mégpedig olyan par­lamenti támogatást élvező kor­mány megalakítása, amelynek politikai bázisa a Szociáldemok­rata Párt. (Reuter, AFP, DPA) Megadták magukat a horvát terroristák Pénteken hajnalban feltétel nélkül megadta magát az a két horvát terrorista, aki csütörtökön tört be az NSZK chicagói kon­zulátusára és nyolc túszt ejtve egy NSZK-üan fogva tartott hor­vát terrorista szabadon bocsátá­sát követelte. Túszaik sértetlenül szabadultak ki. A terroristák mielőtt megadták volna magukat, órákon keresztül tárgyaltak az egyik kölni bör­tönben fogva tartott Sztjepan Bilandzsiccsal, akinek a szaba­don bocsátását követelték, vala­mint annak éppen Chicagóban tartózkodó testvérével és Ohicagó horvát származású polgármeste­rével. Bllardzsics 16 év alatt terror­akciók sorát hajtotta végre jugo­szláv diplomaták és kirendeltsé­gek ellen. A jugoszláv hatóságok már hosszabb ideje követették ki­adását és egy kölni bíróság, a múlt héten olyan végzést hozott, amelynek értelmében Biland- zslcs, aki 1976-ban részt vett egy jugoszláv diplomata meggyilko­lásában, valamint lopott fegy­verek Jugoszláviába való csem­pészésében köztörvényes bűnöző, így kiadatása engedélyezhető. Újabb ENSZ-‘küldött érkezett pénteken Bejrútba, boffir meg­vizsgálja a Dél-Libanop aHeni iz­raeli agresszió megszüntetéséről, az ENSZ-csapatok dél-libanoni küldetéséről, a Hbanonl szuvere­nitás helyreállításáról rendelke­ző — 42070$ számú jjjoíKsági tanácsi határozat végrehajtása során felmerülő újabb. é£, ujabb problémáikat, Brian Úrguhart ENSZ-főtitkárhelyettes abban a törekvésében, hogy .jivalajarveny- nyi érintett féllel rtvégVitesSö a 425-ös határozat megvalósításá­val kapcsolatos kérdéáékett" — tárgyal majd libanoni vezetőkkel, az ENSZ-erők (UNIFIL) parancs­nokaival, ellátogat a „kéksisako­sok” ' ellenőrzése alatt álló öve­zetekbe, valamint Izraelbe Is, hogy az ottani vezetőkkel ta­nácskozzék. Ellenforradalmár csoportot lepleztek le Afganisz tánbán KABUL Ellenforradalinárólc csoportjá­nak népellenes tevékenységét lep­lezték le Afganisztánban. A Népi Demokratikus Párt Politikai Bi­zottságának rendkívüli Üléséről kiadott közleménye szerint a cso­port tagjai közé tartozott Abdul Kader hadügyminiszter, $ahpur vezérkari főnök és Ali Akbar, a kabull katonai kórház veisétőle is. A forradalmi törvények éjiemé, ben az összeesküvőkét letartóz­tatták. A népi Demokratikus Párt Központi Bizottsága a hadügymi­nisztert teendők ellátásánál. Nur Mohammed Taraklt, á Forradalmi Tanács elnökét, Afganisztán köz- társasági elnökét és miniszterelnö­két bízta meg. A politikai bizottság közleménye leszögezi: a forradalom a dolgozók érdekeit szolgálja. Az áptjllsl for­dulat, amely a forradalmi válto­zások egész sorát lnditoita<At„ a nép teljes támogatását ^élvezi*; A forradalom belső és kütaő-^ltan-. ségei azonban nem adtí^$T-$z-, szeesküvő terveiket, és^mtaditns erejükkel a forradalmi íyiymá-'Vv nyok aláásására törekednek.'. Üép+P: ellenes cselekményeik lelepleződj tok és.« forradalom lankadatlanul küzd elenségeivel, szánban, (TASZSZ) Moszkváiban jelenleg 16 négy­zetméter szobaafllap terület jut egy személyre. Az ennél kisebb la­kásban élők jogosulták lakás­igénylésre. A szövetkezeti laká­sokhoz 10 százalékot kell befizet­ni előre és .ez módot ad rá, hogy az emberek az országos átlagnál kedvezőbb lakásba 'kerülhesse­nek. A Szovjetunióban az utóbbi negyedszázadban csaknem 290 millióan költöztek nagyobb la­kásba : 1991—99-ben 30,6 millióan, 1956—60-ban 64 millióan, 1961— 69-ben 54,6 millióan, 1966—70-ben 54,9 millióan, 1971—75-ben 96,1 millióan és a tervék szerint 1976—80-ban további 95 millióan. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ez idő alatt gyakorlatilag a Szov­jetunió minden lakosának javult a lakáshelyzete. Az adatok tanú­sítják, hogy a lakások száma évente átlag 2,2 millióval gya­rapszik. Mi hát akkor a magya­rázata annak, hogy egyelőre még mindig nem elegendő a (lakás? A Szovjetunióban a második világháborúban 1710 várost le­romboltak, teljesen megsemmisült 70 ezer fallu. így 29 millió ember teljesen fedél nélkül maradit, és 1945-ben egy városi lakosra csu­pán 9 négyzetméter szobaalapte- rület jutott A helyzet alapvetően megvál­tozott a 60-as évek végére, ami­korra nagy teljesítményű lakás­építő Ipar alakult ki. így maga­sabb komfortfokozatú otthonok épülhettek. Ennek is szerepe volt abban, hogy az utóbbi negyedszá­zadban az emberek szinte há­romszor költöztek új lakásba. Természetesen ezek mindig mi­nőségileg magasabb szintű cse­rék voltak. Az állandósult lakásigényt az is magyarázza, 'hogy a háború utáni időkben a városi lakosság száma megkétszereződött. Így hát kitolódott a lakásgondok megol­dása, de ma már elmondhatjuk, hogy ez a probléma néhány év múltán lekerül a napirendről. Mire alapozzuk ezt? Ä városi la­kosság mintegy 80 százaléka már önálló lakásban él, és a lakások száma a népesség 'növekedésénél sokkal gyorsabban emelkedik. Minden váróéban kidolgozták a távlati fejlesztési terveket A helyi tanácsok megjelölték, höl, mit és Imennyft építenek. Az állam rendelkezik az építőipari bázissal, amely több mint 400 házgyárat, több ezer különféle tervező- és tudományos kutató­intézetet fogjad magában. A je­lenlegi ötéves terviben az állami költségvetés mintegy 100 milliárd rubelt irányoz elő a lakásépítés­re, ez 25 milUárddal több, mint az előző tervidőszakban, bár évente átlagban 2,2 millió lakás készül el továbbra is. A beruhá­zás nagyobb összege azzal függ össze, hogy az új típustervek alapján komfortosabb otthonok készülnék, beépített bútorokkal, modem "kommunámé ellátással. (APN) Kitüntetések a megyei tanácsnál (Folytatás az 1. oldalról.) ra, Csipkó Sándor, a keceli Sző­lőfürt Szakszövetkezet elnöke, Dági Sándomé, a jánoshalmi mo­zi vezetője, Galambos Sándorné, a kunszentmikló&i filmszínház ve­zetője, Györök Imre, jászszent- lászlói szakikörvezető tanár, Har- ezos Károly, a kiskőrösi szlovák nemzetiségi népdal- és citerakőr vezetője, Herbály Jánosné bugaci népda'Ücörvezető tanár, Késmárky Mária, a bajai Tóth Kálmán Gim­názium és Szakközépiskola taná­ra. dr. Kövecs Gyula, a kiskun- halasi Semmelweis Kórház osz­tályvezető főorvosa, Növik Antal, bajai városi-járási főgyógysze­rész, Selyem Zsigmond ország- gyűlési képviselő, a kuns/ent- mifklósl Egyetértés Termelőszö­vetkezet elnöke, dr. Száraz Fe­renc alezredes, a kiskőrösi Pető- fl-kórus tagja, Szögi Agnes, a Megyei Művelődési Központ fő­előadója, Sztupovszki Mária ma- darasl tanár. Villányi Antalné, a kalocsai cigányklub vezetője, Nulman Lászlóni klspáhl tanító vette át. A 'kulturális miniszter által adományozott Kiváló Munkáért kitüntetést kapta Bagó Ferencné, az akasztói művelődési otthon gazdasági vezetője, Benkovics László, a Megyei Művelődési Központ gépkocsivezetője, dr. Bessenyei Imre kunszeintmiklósi kórusvezető tanár, Horváth Ist­ván, a kiskunhalasi Fáklya-mozi gépésze, Martonosi Istvánná ágasegyházi tanár, dr. Nagy Gyű- láné, a kiskunfélegyházi könyv­tár csoportvezetője, Ortutai Já­nosné, a kiskunfélegyházi könyv­tár csoportvezetője, Puskás Kál­mán, a bordái mozi üzemvezető gépésze, Tánczos Szabó János, a Megyei Moziüzemi Véiflálat mű­helyvezetője, Tóth Zoltán, a Me­gye) Művelődési Központ aszta<- losa, Varga Sabján Gyula, a kis­kunhalasi könyvtár könyvtárosa. A Tanács Kiváló Dolgozója jel­vényt huszonegyen kapták meg munkájuk elismeréséül. Külön­böző förzsgárdafakozat eléréséért huszonötén veh'eííek át emlék­lapot. Lunger Pál, a Kiskunhalasi Kötöttárugyár közművelődéslelő­adója a Parlamentben rendezett ünnepségen vette át a Kiváló Népművelő kitüntetésit. Megvalósulóban az ipari szövetkezetek tízéves fejlesztési programja (Folytatás az 1. oldalról.) a Kiskunfélegyházi Építőipari Szövetkezet szintén meghonosí­tott a megyében, a gyors lakás­építés érdekében. Az építéssel foglalkozó szövetkezetek körében szakosodás és kooperáció van kialakulóban. Bács-Kiskun szocialista ipará­ban az ipari szövetkezetek ma 13 százalékot képviselnek, a javí- tószolgáltatásnak pedig csaknem felét végzik ei. Tavaly az árbevé­telük már elérte a 2 milliárd 600 millió forintot. Az utóbbi két évben 29 százalékkal nőtt a ter­melés, s az ütem gyorsabb volt az állami iparénál és' az orszá­gos átlagnál is. Fokozódott a ter­melékenység, s a tervezettnél több volt a nyereség. A szolgál­tatásfejlesztés V. ötéves tervi feladatait már jövőre teljesítik a szövetkezetek. A tőkés exportot több mint kétszeresére növelik 1980-ig. A jó eredmények az — összképet tekintve — eddig jól megvalósított tízéves fejlesztési terveknek köszönhetők. A. T. S. A moszkvai bíróság megszüntette az eljárást az amerikai újságírók ügyében MOSZKVA A moszkvai városi bíróság — a panaszos: a Szovjetunió Állami Rádió és Televízió-bizottsága ja­vaslatára — megszüntette az el­járást két amerikai újságíró el­len, akiket korábban rágalmazás­ban talált bűnösnek. A két új­ságíró, Craig Whitney a New York Times és Harold Piper a Baltimore Sun moszkvai tudósí­tója magatartására és különösen a bírósággal szemben tanúsított tiszteletlenségére azonban felhív­ták a szovjet külügyminisztérium sajtóosztályának figyelmét. Whitney és Piper annak Ide­jén tudósításukban azt a rágal­mat terjesztette, hogy a szovjet televízió meghamisította egy jogerősen elítélt szovjetellenes rágalmazó, Zviad Gamszahurdija nyilatkozatát. Gamszahurdija a tárgyaláson a nyilvánosság előtt jelentette ki, hogy megbánta te­vékenységét, amelyre egyébként amerikai diplomatáktól kapott ösztönzést. A moszkvai bíróság előtt a rádió- és televízió-bizott­ság rágalmazás! pert indított Whitney és Piper ellen, és a tör­vényes előírásoknak megfelelő, a legilletékesebb tanúk meghallga­tásával lefolytatott perben a bí­róság bizonyítottnak tekintette a rágalmazás tényét. Ezért az új­ságírókat helyreigazító nyilatko­zat közlésére és a perköltségek megfizetésére kötelezte. Mivel a helyreigazításra nem került sfcr, a két újságírót további pénz- büntetéssel sújtották. Bár a helyreigazító nyilatkor zat mind ez ideig nem jelent meg — a két újságíró egyébként arra hivatkozik, hogy szerkesztő, ségük nem hajlandó ilyen nyilat­kozatot közzétenni — az ügy szé­les körű nyilvánosságot kapott a világsajtóban és a közzétett ál­lásfoglalások azt bizonyítják: a szovjet közvélemény és a kül­földi közvélemény jelentős része is egyetért az ítélettel. (MTI) LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT * Szovjet üdvözlet Afganisztánba Afganisztán nemzeti ünnepe — a függetlenség napja — alkalmá­ból Leonyid Brezsnyev és Alekszej Koszigin táviratot intézett Nur Mohammed Tarakihoz, az Afganisztáni Népi Demokratikus Párt Központi Bizottságának főtitkárához, a Forradalmi Tanács elnöké­hez, a köztársaság miniszterelnökéhez. Az SZKP Központi Bizottsá­gának főtitkára, és a. szovjet kormányfő táviratában meggyőződését fejezte ki, hogy a Szovjetunió és az Afganisztáni Demokratikus Köz­társaság megbonthatatlan barátsága, jószomszédsága és gyümölcsöző együttműködése tovább erősödik és fejlődik a két nép javára, a vi­lágbéke és a biztonság érdekeinek megfelelően. A szovjet vezetők nagy sikereket kívántak az afgán népnek „a demokratikus, a társa­dalmi és gazdasági átalakítások programjának megvalósításában”. (TASZSZ) * Végső búcsú Földi Lászlótól Pénteken a Farkasréti temetőben nagy részvéttel vettek búcsút Földi László nyugalmazott könnyűipari államtitkárától, a munkásmoz­galom régi harcosától. A Szocialista Hazáért Érdemrend, a Magyar Népköztársaság Érdemrendje és a Munka Vörös Zászló Érdemrendje, valamint több más magas kitüntetés díszítette a koszorúkkal övezett ravatalt, amely mellett a család gyászában osztozó barátok, egykori harcostársak, párt-, állami és szakszervezeti vezetők álltak díszőrsé­get. (MTI) * Lemondott a bonni gyáros Azonnali hatállyal benyújtotta lemondását Nikolaus Fasolt, a Nyu­gatnémet Gyáriparosok Szövetségének (BDI) elnöke. A bonni gyárost az Idén márciusban választották a terroristák által meggyilkolt Hans-Martin Schleyer utódjává. Fasolt ellen a közelmúltban vizsgá­lat indult adócsalás miatt Mint a vizsgálat kiderítette, a gyáros több tízezer márkát juttatott az ellenzéki Kereszténydemokrata Unió (CDU) választási kasszájába, anélkül, hogy ezt adóbevallásában feltüntette volna. * Benzol a tengerben Az antwerpeni kikötőben pénteken egy fehérhajóból gondatlanság következtében 17 000 liter benzolt nem a kijelölt tartályba, hanem a vízbe szivattyúztak. A tűzoltókat azonnal kivezényelték, hogy a szeny- nyezett kikötő medencéjét megtisztítsák a benzoltól. (DPA) Százmilliárd rubel lakásépítésre • Évente ZA millió komfortos AJ lakás épül. (Fotó: SZOVJET PANORAMA — K8.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom