Petőfi Népe, 1978. augusztus (33. évfolyam, 178-205. szám)

1978-08-18 / 193. szám

/ Tizenhárom ország 40 fogata BNV előzetes a kecskeméti VB-n Ülésezett a népfront megyei elnöksége Farkas József megyei titkár el­nökletével tegnap délelőtt ülést tartott a Hazafias Népfront me­gyei elnöksége. Részit vett a tes­tület ülésén Hegedűs István, a megyei pártbizottság osztályve­zetője is. A tanácskozás első per­ceiben a résztvevők dr. Bodóczky Lászlóra, a népfront nemrég el­hunyt megyei elnökére emlékez­tek. Ezután két olyan napirendi pont megvilágítására került sor, amelyeknek anyagát a megyei párt-végreha jtóbizottság, illetve a Hazafias Népfront Országos Tit­kársága elé terjeszti fel a testü­let. Egyik a népfrontbizottságok lakóterületi munkájáról és a to­vábbi feladatokról szóló jelen­tés, a másik pedig a tanyai és külterületi népfromitbizottságofc tevékenységét taglaló beszámoló. Mindkettő előadója Farkas József megyei titkár volt. A harmadik napirendi porit keretében a nép- frontmozgalomnak a nemzetiségi lakosság körében 'kifejtett műkö­déséről, a további tennivalókkal foglalkozó tájékoztató jelentést fogadta el az elnökség. Átadták a Nyisztor György- emlékérmeket Csütörtökön a MÉM-ben kettős ünnepségre került sor. A minisztérium épületének Kossuth Lajos téri árkádjai alatt Soós Gábor mezőgazdasági és élelmezésügyi államtitkár ünne­pélyesen felavatta MaJthlász Já­nosnak, a világhírű magyar sző- lőnemesítőnek és dr. Marek Jó­zsefnek, a magyar állatorvos-tu­domány egyik légjelentősebb képviselőjének szobrát, Nyíri Gyula, illetve Englert Judit szob­rászművészek alkotásait. Ezzel kiegészült a mezőgazdasági tudo­mány nagy alakjainak szoborcso­portja — az árkádok alatt már ott van Tieissedik Sámuel, Nagy- váthy János, Pethe Ferenc, Újhelyi Imre szobra és Erdei Fe­renc emlékműve. A jövő hét kiemelkedő hazai nemzetközi sporteseménye a Kecskeméten augusztus 24—27. között sorra kerülő IV. Fogat­hajtó Világbajnokság, amelynek előkészületeiről csütörtökön dél­előtt a Magyar Újságírók Orszá­gos Szövetségének székházában nemzetközi sajtótájékoztatón szá­moltak be a szervező bizottság tagjai: Gódor József, a kecske­méti Városi Tanács vb-elnöke, dr. Várady Jenő szakfelügyelő, a ma­gyar csapat kapitánya, Borszéki Lajos, a Bács-Kiskun megyei Ta­nács Testnevelési és Sporthiva­talának elnöke. A négynapos versenysorozaton 13 ország — Anglia, Ausztria, Csehszlovákia, Dánia, Franciaor­szág, Hollandia, Jugoszlávia, Len­gyelország, az NSZK, Spanyol- ország, Svájc, Svédország és Ma­gyarország 40 fogata áll rajthoz. A csapatversenyben tíz nemzet válogatottja szerepel, három or­szág — Dánia, Svédország és Spanyolország — csak egyéni versenyzőt indít. Egy-egy csapat három fogatból áll és a két leg­jobb eredménye számít az érté­kelésnél. A magyarok Üllőn készültek fel a VB-re, rendkívül szorgalma­sak voltak, s nemcsak a verseny­zők, de a lovak is jó formában vannak. Bács-Kiskun megye székhelyén új köntösben fogadja a nézőket és a versenyzőket a 20 ezres sta­dion, s az érdeklődők a fogat VB-n kívül gazdag kiegészítő programot is megtekinthetnék. Háromezer-nyolcszáz hely áll a látogatók rendelkezésére Kecske­méten és környékén a szállo­dákban, az iskolai kollégiumok­ban és külön 100 a fizetőven- dég-szolgálat szobáiban. A VB első hivatalos eseménye augusztus 23-án délután a sorso­lás lesz. A további program így alakul: Augusztus 24., csütörtök: a bá­bolnai lovas harsonások zenés fő­téri ébresztője után a maraton- hajtás pályájának bemutatása, majd délután a VB ünnepélyes megnyitása. Augusztus 25., péntek: 6 órától bírálat, majd díjhajtás. Augusztus 26., szombat: mara- tonhajtás 10 percenkénti indítás­sal a stadionból. Augusztus 27., vasárnap: 8 órá­tól akadályhajtás, majd 12 órá­tól összevetés, délután bajnok­avatás, záróünnepély gálaműsor­ral. Az idén egyetlen vállalatot, szövetkezetét sem kellett részvé­telre biztatni; a belföldi ellátás­ban és az exportban jelentőseb­ben érdekelt termelők közül egy sem akar távolmaradni /az őszi nemzetközi vásár könnyűipari kiállításáról — mérte fel a hely­zetet legutóbbi ülésén az ágazati vásárbizottság. Csaknem 90 vál­lalat, szövetkezet képviselteti majd magát a műit évinél va­lamivel nagyobb összességében 11 és fél ezer négyzetmétert meg­haladó területén. Az öltözködés- és az otthonkiállítások az A-pa- vilonban, a lakásberendezéseket' kiegészítő termékek a szomszéd­ban emelt új F-pavilonban kap­nak helyet. A B-pavilonban mu­tatják be a múlt évinél már szé­lesebb skálával a papír- és a nyomdaipar termékeit. A sport­szereket és játékszereket a sza­bad idő kiállításon belül, a „C”, a népművészeti és háziipari ter­mékeket pedig a 18-as pavilon­ban láthatják majd az érdeklő­dők. Móré Andrástól, a könnyűipa­ri vásárbizottság vezetőjétől ka­pott előzetes tájékoztatás sze­rint a vállalati felkészülés tar­talmilag is javult. Általános a törekvés, hogy még jobban hang­súlyozzák a BNV szakvásár jel­legét és a korábbiaknál is aktí­vabb kereskedelmi fórummá te­gyék. A legfontosabb követel­mény, hogy a szakmai közönség és1 a lakosság egyaránt azt lát­hassa a vásáron^ amire igény van és amit készek is szállítani a ter­melők. Az ipar és a keréskedelem abban is megállapodott, hogy azok a termelők, akik megeléged­tek a szakmai 'bravúrral, de a dí­jazott termékből a múlt eszten­dőben nem forgalmaztak jelentő­sebb mennyiséget, az idén már nehezebben jutnak majd díjak­hoz. Bár a díjazásiban a főszerep­lő továbbra is az adott termék ma­rad, ezúttal már számításba ve­szik az egész évi gyártmányfej­lesztő tevékenységet is. Az előze­tes tájékoztatás szerint több mint 250 könnyűipari termékkel pá­lyázhatnak az idei őszi BNV dí­jaira. A korábbiakhoz képest most alaposahbán előkészítik a szak­mai napokat is, ipari- és keres­kedelmi miniszterhelyettesek lesznek társelnökei a tanácskozá­soknak. Ismét megrendezik a di­vatirányt jelző és a termékpro­pagandát elősegítő divatbemuta­tókat. Újra megszervezik a vá­sáron a divat- és a lakberende­zési tanácsadást, valamint a tex­tilipari minőségellenőrző intézet árukezelési tájékoztató szolgála­tát. Kereskedelmi vállalatokkal együttműködve, nagyobb áruhá­zakban, mintaboltokban a BNV-n bemutatott termékekből árusítást is terveznek. (MTI) Kőtáblába vésve... Esztétikus hatású eligazító tábla kerül Kecskeméten a Barátok templomának kerítésére. A célszerű tájékoztatón az egész műemléki komplexum térképe, valamint leírása megtalálható. A táblát — Ju­hász István városi főmérnök tervei alapján Kubnan Pál betűvésnök készítette. A több mint 6 négyzetméteres, bolgár mészkőből összeál­lított táblára felvésett tudnivalók több mint 1200 betűből állnak. (Pásztor Zoltán felvétele.) Ellenőrzés az Utasellátó-egységeknél A minisatériumban Romany Pál miniszter ünnepélyes külső­ségek között adta ált az idén el­ső ízben adományozott Nyisztor György-emlékérmeiket. Az 1919-es Tanácsköztársaság földművelési népbiztosáról elnevezett emlékér- meí a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban a« szövetkezet- politika, az agrárgazdaságtan, az üzem- és munkaszervezés, vala­mint a szövetkezetek fejlesztése terén kiemelkedő eredményeket elért szakemberek kapták, közöt­tük Maitos László, a Bács-Kiskun megyei Tanács elnökhelyettese. (MTI) Az Országos Kereskedelmi Fő­felügyelőség, tekintettel az ide­genforgalmi és üdülő főszezonra, hat megyei és a fővárosi fel­ügyelőség közreműködésével augusztus élső felében villám­vizsgálatot tartott 56 helyen; a belföldön közlekedő expressz- és gyorsvonatok étkező- és büféko­csijaiban, mozgóárusainál és a fővárosi pályaudvarokon. A vizsgálatról most elkészült összefoglaló, általános tapaszta­latként állapította meg, hogy mind a pályaudvarokon, mind a vonatokon megfelelően szolgál­ták ki az utasokat, bár a mozgó­FUTÓHOMOK • A Kiskunsági Nemzeti Park másfél ezer hektáros fülöpházl védett területén még mindig találhatók mozgó homokdombok. A legnagyob­bak tizenöt-húsz méter magasak. Erős szél esetén a laza homoktö­meg — betemetve a növényzetet, fákat — megindul. Európában is egyedülálló ez a sivatag jellegű táj. (MTI-fotó, Karáth Imre felvéte­le — KS.) szolgálat árusítóhelyei elavultak és helyszűke miatt nincs lehető­ség az áruk hűtésére. Éppen ezért elismeréssel szóltak az ellenőrök arról, hogy a vállalat gondosko­dik az árusítóhelyek készleteinek folyamatos, gyakori feltöltéséről, kiegészítéséről. Az áruk minősé­ge — eltekintve a pályaudvaro­kon talált néhány száraz szend­vicstől — megfelelt a követelmé­nyeknek. Hasonlóan rendben ta­lálta a vizsgálat az árusító auto­matákat. Kifogásolták viszont az ellenőrök a szűkös tej- és tej­termékkínálatot. A vizsgált pá­lyaudvari üzleitek közül mindösz- sze négy árusított tejet és kakaót, öt kefirt és joghurtot. Ugyancsak keveselték a dohány- és az aján­dékboltok választékát. Végered­ményben azonban a pályaudva­rokon az utasok, a várakozók el­látását kedvezőnek ítélte az el­lenőrzés. A vásárlók érdekvédelmének megfelelően foglalkozott a vizs­gálat az árakkal, előírt feltünte­tésükkel és a számolással is. Ezen a területen már többet büntet­tek, mint dicsértek az ellen­őrök. A vonatok éttermeiben, sok helyen hiányoztak az árjel­zők, s bár többségében kisebb összegekkel, de gyakran csapták be a vevőket hamis elszámolás­sal. Az ellenőrök 37 próbavásár­lásnál 16 esetben összesen 62 fo­rinttal számoltak többet az áru­sok, főleg a pályaudvari ‘ üzletek­ben' A Hajdú Expressz bisztró­jának vezetője viszont 56,30 fo­rintos fogyasztásnál tíz forinttal számolt többet, a Keleti pálya­udvar egyik büfése pedig 45 fo­rint értékű vásárlásnál 7,30 fo­rinttal károsította meg vevőjét. Hiányosság, hogy szinte sehol sem jelezték a vásárlók könyvé­nek meglétét. Az országos keres­kedelmi főfelügyelőség felhívta az Utasellátó Vállalat vezetőit, hogy rövid időn belül gondos­kodjanak az áruk megfelelő hű­téséről és a vevők tájékoztatásá­ról. A szabálytalanságokért az il­letékes felügyelőség tíz esetben 10 500 forint pénzbírságot rótt ki és három ügyben vállalati fegyel­mi eljárást kezdeményezett. SZESZ,SZESZ, SZESZ. Súlyos balesetek Kedden délután Bugac külte­rületén motorozott Szalinka László bugac-íelsőmonostori la­kos. Mivel azonban nem az útvi­szonyoknak megfelélő sebességet választott, a száraz, laza homo­kon megcsúszott, és felbukott. A baleset következtében Szalinka László súlyos, életveszélyes sérü­lést szenvedett. A szerdán történt két balesetet a szesz, illetve a szeszt fogyasztó gépjárművezetők számlájára le­het írni. Kiskőrösről Páhi felé vezette személygépkocsiját Sin- kovlcz István tabdi lakos. A rendőrségi jelentés szerint erő­sen ittas állapotban haladt, emi­att nem tudta követni az út vo­nalvezetését, s egy helyen előbb átcsúszott a bal oldalra, majd, amikor visszarántotta a kor­mányt, a jobb oldali padkára, onnan pedig az árokba vágódott, olyan erővel, hogy az autó ket­tészakadt. Sinkovicz István köny- nyü, a kocsiban ülő Nagy Sán­dor kiskőrösi, .Móczó Ferenc alattyai lakos szintén nyolc na­pon belül gyógyuld sérüléseket szenvedett. Az anyagi kár meg­haladja a húszezér forintot. Szerdán este Orgaványon, a Haj ma utcában — a rendőrségi jélentés szerint ittas állapotban — vezette Riga mopedjét Turzai György helyi lakos, s későn vette észre a hátsó világítás nélkül ha­ladó Szűcs László helyi lakost, aki biciklijével az úttes jobb ol­dalán pedálozott. Turzai könnyeb­ben, Szűcs László súlyosan meg­sérült. ■ ■ . ' • ■ HÍREK • HÍREK I NAPTÁR 1978. augusztus 18., péntek Névnap: Ilona Napkelte: 4 óra 43 perc. Napnyugta: 18 óra 52 perc. Holdkelte: 18 óra 44 perei Holdnyugta: 4 óra 36 perc. AZ IDŐJÁRÁSRÓL A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium Jelenti: augusztus 16-án a középhőmérséklet 20 (az 50 éves átlag 20,7). a legmagasabb hó­mérséklet 2g,i Celslus-fok volt, a nap 13 órát sütött. Tegnap reggel 7 órakor 16,2. 13 órakor 27,8 Celsius- fokot mértek, a reggeli legalacso­nyabb hőmérséklet 12,9 Celslus-fok volt. —■ Ételmérgezés Hevesen. A Heves nagyközség melletti nyári ifjúsági építőtáborban, ahol tur­nusonként 140 fiatalt foglalkoztat­nak, csütörtökre virradó éjszaka több diák rosszullétről panaszko­dott. Az orvosok ételmérgezést feltételeztek, és még az éjszaka 21, csütörtökön délelőtt pedig további öt fiatalt beszállítottak az egri, a gyöngyösi, illetve a hatvani kór. házba. A gyanú igazolódott: a tü. zetesebb vizsgálatok szerint is étel- mérgezés történt. A kórokozó pon­tos meghatározásával kapcsolatos vizsgálatok is folyamatban van­nak. A diákok állapota kielégítő, a betegség lefolyása enyhének ígér­kezik. (MTI) — TABDI TŰK SIKERE. A Kiskőrösi Állami Gazdaság tabdi kerületében dolgozó lányok, asz- szonyok kézimunkáiból kiállítást rendeztek. A legszebb műveket díjazták, az első helyezett Rózin- ger Istvánná lett kalocsai mintá­jú terítőivei. — Hétszáz vagon gabona őrlése szerepel a kiskunfélegyházi malom tervében. A nagy feladat végre­hajtásához alaposan elő kell ké_ szíteni a gépeket. A karbantartás­sal egyidőben elvégzik a nagytaka­rítást, valamint a rovarirtást is. Szeptember 4-én indul az idei gabona őrlése, két műszakban na­ponta 300 mázsa gabonát készíte­nek elő a további felhasználásra. — Mérettartó farmer. Szövetzsu- gorítp berendezést szerelte^ fsl ,a Kenderíonó és Szövőipari p.yál_ lalat újszegedi gyárabaiiKögjr a farmeranyagok szíláV'cföagá,1 'ko­pásállósága, színezés tekintetében és mérettartósságban is megfelel­jenek a nemzetközi követelmé­nyeknek, s felvegyék a versenyt a legkiválóbbaknak tartott nyugati farmeranyagokkal. — Megtisztítva a Dunába. Kalo­csa város szennyvizét a napi 1500 köbméter teljesítményű szenny­víztisztító-telep mentesíti a kör­nyezetre káros vegyi és biológiai anyagoktól. A növekvő mennyi­ségű szennyvíz feldolgozására kétszeresére növelik a telep kapa­citását, az ehhez szükséges mun­kálatok már megkezdődtek. A tervek szerint a jövő évre készül el a bővítés, s akkor már kétsze­res mennyiségű megtisztított vi­zet juttatnak a Dunába. — Tovább fejlesztik a Felsőma- rác község határában levő 92 hek. táros himfai parkerdőt. Jelenleg a terület mocsaras részének víztá­roló tóvá alakításán dolgoznak. Az őrség természeti kincseit kedve­lők örömére újabb sétányokat, esőbeállókat létesítenek a parker­dőben, s felújítják az egykori ha­lastavat is. Helytörténeti kiállítás Csikérián 9 A hazaszeretet egyiik szép meg­nyilvánulása, ha múltunk érté­keit felkutatjuk, számon tartjuk, ha a régi hagyományok őrzéséről, továbbörökíitéséről gondoskodunk. — Ezt a nemes délit szolgálja az az állandó helyitörténeti kiállítás, amelyet tegnap délután nyitot­tak meg Csikérián, a Május 1. Művelődési Házban. Az ese­ményt megelőzően ünnepi tanács­ülést tartottak. Baunooh György­nek, a kiskunhalasi járási hiva­tal elnökének megnyitója után a „Citaonia" elnevezésű Ibajai tánccsoport, a .mélykúti Lenin Termelőszövetkezet népdalköre, a Bácsalmási Művelődési Központ tánccsoponfcja, valamint a cstké- riai Május 1. Művelődési Ház ci- terazenekara adott műsort. HELYESBÍTÉS, „Hogy a nyár üdítő legyen” címmel lapunk au­gusztus 11-i számában — néhány pontatlanság került. A Fémmun­kás Vállalat kecskeméti gyárában szétosztott harminchat SZÖ¥-be- utalónak ugyanis nem az egyötö. dét, hanem négyötödét kapták a kétkezi dolgozók; a cikkben sze. replő cserkeszőlől üdülőt pedig nem bérelik, hanem az a Fémmun­kás Vállalat kecskeméti gyárának tulajdonát képezi. A munkahely dolgozói részére a gyár Hajdúszo­boszlón és Visegrádon bérel üdü­lőt. Kitüntetés A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa Andrásfi Gyula nyugalma­zott nagykövetnek több évtize­des, eredményes munkásmozgal­mi és közéleti tevékenységéért — 70. születésnapja alkalmából —a Szocialista Magyarországért Ér­demrend kitüntetést adományoz­ta. ’ » A kitüntetést Győzi Imre, az MSZMP Központi Bizottságának titkára adta át. Jelen volt Be- recz János1, a KB osztályvezetője és Rácz Pál, küiügyminisztériumi államtitkár. — Ülést tartott a megyei Népi Ellenőrzési Bizottság. A csütörtök ki tanácskozáson a testület a vál­lalatok és szövetkezetek kulturális alapjának célszerű felhasználásá­ról megejtett megyei utóvizsgálat összefoglaló jelentését vitatta meg. — JAPÁN ALKOTÁS. A pécsi uránvárosban különös látvány ta­núi lehetnek a járókelők ezek­ben a napokban: egy japán kép­zőművész csoport hatalmas be­tonplasztikát formál az új város­negyed főterén, lszei Amemya szobrász, a tokiói Képzőművészeti Főiskola tanára — munkatársai­nak közreműködésével — ha­zánkban eddig ismeretlen tech­nológiával készíti a müvet. — Környezetvédelem Jászbe­rényben. Jelentős költséggel új környezetvédelmi beruházások kezdődtek a Jászberényi Hűtőgép­gyárban, ahol speciális önálló osz­tály irányítja a viz, a levegő tisz­taságának védelmét, a környe­zeti ártalmak megszüntetését. A gyárból évente tetemes mennyisé­gű, veszélyes méreggel fertőzött víz kerül a Zagyvába, ezért első­ként az ipari szennyvíztisztító rendszert építik meg. Üzembe he­lyezésére jövőre kerül sor, a víz- szennyezés mértékét viszont addig is jelentősen csökkentik. — Vetélkedő BNR-esek. A Bács­almási Napraforgó-termesztési Rendszer partnergazdaságai között országos szakmai és politikai ve­télkedőt rendeznek. A fiatal szak­emberek kedden délelőtt fél 10_ kor kezdik meg ismereteik össze­mérését a bácsalmási művelődési házban. — Negyven év szolgálat. A kis­kunfélegyházi 2-es számú posta- hivatal vezetője. Pete Istvánná 40 évi szolgálat után ment nyugállo­mányba. Munkájának elismeréséül a Kiváló munkáért kitüntetésben részesült. \MŰSOM: , MOZI 1978. augusztus 18.: VÁROSI MOZI: fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor SAN BABILA EGY NAPJA Csak 16 éven felülieknek! Színes magyarul beszélő olasz film ÁRPÁD MOZI: fél 4 háromnegyed 6 és 8 órakor FANTOZZI 14 éven aluliaknak nem ajánlott! 20%-kal felemelt helyárú! Az ifjúsági bérletek nem érvényesek Színes olasz film víg játék MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor VETELYTARSAK Színes magyar mesesorozat STÜDIÖMOZI: (Városi mozi épületében) Csak 8 órakor KOPÁR SZIGET Japftn fűm PARKMOZI: fél 9 órakor A FEKETE RAK OLLÓJÁBAN Színes, zenés szovjet kalandfilm Filmmúzeum a Városi moziban: 22 órakor PETŐFI NEPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Prelszlnger András Igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét, Szabadság tér l/a. Telefon: 12-619, 12-816 (központi): 11-709, Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési dü: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 215—95162 jelzőszámlám Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. 6001 Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Indent 15 661 HU ISSN 0113—MX

Next

/
Oldalképek
Tartalom