Petőfi Népe, 1978. július (33. évfolyam, 152-177. szám)

1978-07-19 / 167. szám

< €>■ PETŐFI NÉPE • 1978. július 19. Nyári halászat Harkakötönyben A vadvirágillat, madárcaiváte- lés, úszkáló szárcsáik, tiszta, por­talan levegő, dong 6-duruzso lés, csillogó víztükör... A városi embereknek idilli környezet, a halászoknak pedig munkahelye e szép, nyugodt vidék: a harkakö- tönyi tavak. A halászok a ta­nyában készülődnek. Hálókat, ru­dakat visznek a csónakba, s az­tán csobban a lapát, indul a csapat. Somogyi Oá bor dirigálja hogy a 33 hektáros tó melyik részére engedjék bele a három­száz méteres kerítőhálót. (Meg-megcsőrrenUik a vizet a felugráló pontyok, keszegek. Á hálót zakók gyönyörködnek ben­ne. — Van hal, Jó fogás lesz. — Majd a vígén dörzsöld a markod — válaszol rá valaki. Csak ritkán hangzik el egy-egy mondat. A hang is zavarja a halakat, elmenekülnek onnan, ahol zajongarták, vagy motorok kerepelnek. A halászmester a hálót igaz­gatja, s aztán a nyakáig érő gu- miruhájába bújva belelépdel a tóba. Hasáig ér a viz. Egy-két vezényszó, hogy a két csónakban állók hogyan, merre húzzák a hálót. A vízszínen a háló hely­zetét parafa-dugók mutatják. Egy­re szűkül a köre. Kíváncsiság, várakozás, feszültség látszik a halászok arcán. Szemüket hu- nyorgatva kémlelik, mennyi ha­lat rejthet a háló víz alatti öb­le? A két csónak között feszülő hálóban pezseg a víz. Dübörög­nek, vergődnek a menekülni aka­ró halak. N , — Na ugye...! Alig valami. — Nagy a víz, nehéz kifogni belőle a halat. Pedig hát a múlt hetinél egy méterrel kisebb... — Sok volt az eső, s hiába szi­vattyúzták át a vizet a másik tóba, alig csökkent valamelyest Ilyen körülmények között persze egy-egy húzáskor nem sok .halat ■Ikerül a hálóba beterelni. Á ba­jai Új Elet Halászati Tsz ta­pasztalt halászainak Is gondot okoz ilyenkor a halfogás. Énről Csató Zsigmond, a halászati tsz főagronómusa részletesen ma­' gyarázott. A nyílt vizeken márciustól jú­nius 30-ig halászati tilalom volt, s ez a legfontosabb halakat érintette. A tógazdaságban te­nyésztett halakta természetesen ez nem vonatkozik. Azonban Itt gazdálkodás folyik, ősszel, vagy tavasszal a különböző méretű és súlyú ivadékokat betelepítjük, s amikor ezek meghíznak, leha­lászhatjuk és értékesíthetjük. A nyári halászatra az ország ke­vés tógazdasága rendezkedett be, s viszonylag kis vizterületen. Ez ugyanis eléggé nagy kockázattal jár, valamint -intenzív hal takar­mányozást igényel, s a betelepí­tett halak nagyságától függ, hogy nyárra „piacra éretté” nevelhe­tők-«. >, Az Idei a második esztendői hogy a halászati szövetkezet har- kakötönyi egyik tavában beve­zették a nyári lehalászást. — Országos gond — folytatta a főagronómus —, hogy kevés a 30—40 dekós tenyészanyag. A nyári szállítás jelenti a legna­gyobb kockázatot, ugyanis a me­legben nagy a halelhullás. Gyor­san, nagy szervezettséggel kell tehát mindent csinálnunk ahhoz, hogy a nyári halászat sikeres le­gyen. 'Az egyik harkakötönyi tóba tavasszal kétszáz mázsa 80 deka körüli súlyú pontyot tettek, s ezeket nevelték tel úgy, hogy most már olyan súlyúak, amit a Baja és környéke, valamint a kiskunhalasi elárusítóhelyekre szállíthatnak, emellett a szövetke­zet halászcsárdájában is lesz elegendő hal. Mintegy 4S0 mázsa halat fognak Id a harkakötönyi tóból, egy részét exportálják. A nyílt vízi halászat is javulást mutait) bár eddig is fogtak az Itt dolgozó halászok varsáikkal he­tente több mázsa halat, de főleg keszeget, s harcsából, angolnából keveset: A nyílt Vizekből 10—13 mázsát szállítanak hetente. Vagy­is lesz hal, bár a bajadak igé­nyét — vagy még inkább baléh­ségét — így sem Igen tudják ki­elégíteni. Itt ugyanis az egy főre számított halfogyasztás 38—40 kilő, míg az országos átlag alig három kilónyl. A halellátás ter­mészetesen nemcsak a bajai Új Elet Htsz feladata, hanem az or- . szágos halértékesítő vállalaté, amelynek üzleteiben most is üre­sek az akváriumok. Cs. I. • A Halásztanyseól Indulnak ■ # Még csó­nakban a 300 méteres kerítőháló. gpMW 9 • Megfeszül a fogott halakat. kötél, s nagy tapasztalata halászok becserkészik s háló által közre­• Ami a hálóban van, a csónakba kerül. (Strasaer András felvételei.) Kereskedelmi körkép - tanulságokkal Az utóbbi Időben ismét sokan fordultaik szerkesztőségünkhöz a kereskedelemmel kapcsolatos panaszaikkal. A legtanulságosabb eseteket, észrevételeket, tekintet­tel arra, hogy közérdekűek, az alábbiakban Ismertetjük olvasó­inkkal. A Jánoshalmán lakó B. J.-né családi házat épít. Mégpedig .olyan engedélyezett terv alap­ján, mely kötelezően előírja a korszerűségi követelmények be­tartását, például azt, hogy fürdő­szobát Is ki kell alakítani. Igen- ám, de ehhez egyebek között lit) milliméteres átmérőjű PVC- cső is szükséges, ami régóta nem kapható a helyi és a környékbeli szaküzletekben. Egyik levélírónk tapasztalta, hogy néhol — így Kecskeméten, a Dózsa György úti szaküzletben is — csupán egy darabka papír­ral borítják be a vásárolt ke­nyeret annak ellenére, hogy köz- ,, ismert a rendelkezés, miszerint a I csomagolóanyagnak e sütőipari termék teljes felületét kell fed-' nie. A kecskeméti Szabó József, (Minthogy már tavaly nyár ele­jén is tudta, sajnos, nem ritkán hiánycikk a 28-as nagyságú ke­rékpárhoz használható külső gu­mi, így abból töhbet is vett. Az elsőt idén februárban tette A kerékre, de az május végére már teljesen tönkrement. Nem azért, mert a nyugdíjas korú ember folyton-«folyvást biolklizett... A boltban is elismerték, hogy az ,íEnikaV nevű „Cond M. Sz. 1663” . jelzésű gumiáru gyári hiba követ­keztében festett szét idejekorán. A 79 forint 50 filléres blokkal azonban már hiába reklamált, ugyanis az üzlet ragaszkodott a szavatossági időhöz, a vásárlás­tól számított égy évhez, mely pár nappal már valóban elmúlt... Kardos Gyű Iá né, a kecskeméti Szabadság téri virágüzletben meg­rendelt — több mint négyszáz forint értékű — temetői koszo­rú miatt reklamált, mert abból hiányzott néhány szál rózsaszín szegfű. E virágok egy részét utólag megkapta, a kellemetlen esetből azonban arra következtet, hogy a virágok ottani árusítása, illetve a koszorúkészítési szolgál­tatás körül nem lehet minden rendjén. Javasolja, a kereskedel­mi ellenőrzés időnként terjedjen ki e területre is. A szintén Kecskeméten lakó Boksa Miklós kifogásolja, hogy az Untver Szövetkezet Czollmer közi ABC-áruházában hosszabb Ideje hiánycikk a szódavíz. OK vasónk véleménye, hogy a keres­kedők kényelemből nem rendel­nek ilyesféle árut, mely kétség­kívül többletmunkát ad. 1 • (Nos, a közhitekhez mindössze azt tesszük hozzá, az országgyű­lés által idén márciusban elfo­gadott és július eleje óta érvény­ben levő belkereskedelmi tör­vény szerint a belkereskedelem legfőbb feladata, hogy ellássa a vásárlókat a megfelelő mennyisé­gű, minőségű és választékú áru­val, s kereskedelmi szolgáltatás­sal. Elsőrendűen fontos, hogy a kiszolgálás színvonalas legyen és fő feladat a fogyasztói érdekek védelme is. Nagyon időszerű volt megal­kotni és hatályba léptetni ezt a jogszabályt, aminek végrehajtá­sa valamennyiünket érintő, fon­tos feladat. VÁLASZOL AZ ILLETÉKES Nehéz megoldani a kézbesítő helyettesítését Május 17-i Sajtóposta rova- | tunkban számoltunk be arról, hogy Tiszaalpár külterületén, a Széchenyi utcában és környékén régóta akadozik a postai szolgál­tatás. Késve és hiányosan kapják meg az előfizetők az újságokat, s előfordul, hogy néhány an nem a megrendelt lapokat találják a postaládájukban. Baj volt a le­velek kézbesítésével is. Végezetül e panaszok orvoslásaként azt ja­vasoltuk, hogy a kézbesítési te­endőket helyettesítőként ellátó postai dolgozó változtasson Je­lenlegi munkarendjén és a sajtó- küldeményeket, a leveleket, a pénzesutalványokat stb., a Jövő­ben a nappali órákban vigye el a külső körzetek lakóihoz. Sorainkra a Szegedi Postaigaz­gatóság helyettes vezetőjétől, Fá­bián Páltól kaptunk választ. Le­veléből megtudtuk, hogy a szó­banforgó tiszaalpári postai körzet kézbesítője március eleje óta be­tegállományban van, a helyette­sítését nagyon nehéz megoldani. A helyi postahivatal úgy enyhí­tett a problémán, hogy a munkát azzal a dolgozóval végezteti el, aki a napi teendőinek ellátása után vállakozik a plusz feladat­ra. Ilyen körülményekből adód­hattak a reklamációk, melyek csökkentésére, megelőzésére min­dent megtesznek a helyi illetéke­sek. Egyéb Intézkedésre nem ke­rülhet sor, hiszen újabb kézbesítő felvétele nélkül megoldhatatlan nok a nagyközség postai kézbesí­tésének gondjai. Ami pedig a tanácsolt munka­rend-változtatást Illeti, az sajnos nem lehetséges, mert a belterü­leten kézbesítendő küldemények — például újságok —• mennyisé­ge igen jelentős. □ SZERKESZTŐI ÜZENETEK □ Helyei József né. Bajai A városi ta­nácselnök arról informált bennünket, hogy a lehetőség szerint segíts éget nyújt önnek abban, hogy az egészségi állapoténak, Illetve elképzelésének megfelelő munkakörbe kerülhessen mi­előbb. Érdeklődésére elmondjuk még, A szem veszteség csökkentéséért sssas&te | Nemcsak a jó gazdák és mindazok, akik a felesleges vesz­teségeket nehezményezik, hanem a kutatók, a gépkonstruk­tőrök sem tudnak belenyugodni a kombájnos aratás na- gyobbfokú szemveszteségeibe. Ennek elkerülése érdekében már évtizedek óta folyik a kombájnok tökéletesítése. Ennek ellenére sem szűntek meg teljesen a szemveszteségek. Az ezeket kiváltó okok között azonban elsősorban említhető a kombájnok teljesítményének túlbecsülése, vagyis a haladási sebesség megválasztása nincs arányban a motor, a szalma- rázék és a rosták teljesítőképességével. Ez viszont elkerül­hető. Leggyakrabban a különböző vágószélességű nagy kombájnok­nál ügyelhető meg, 'hogy nem ál-. lították be a megfelelő szalmará­zó és radtafelüUetekert, azaz a mé­reteiket nem változtatták a vá- góezélésségnek megfelelően, s így nem csoda a nagy szemveszte­ség. A caéplőszerkézet rossz be­állítása is szemveszteséggel jár. A gyakorlatban gyakran megfe­ledkeznek arról, hogy. nem a dob forduiatszáma, hanem a kerületi »ebessége határozza meg az opti­mális cséplési eredményt. Ez a sebesség a gabonánál 30—39, a kukoricánál 13—17 m/máaodperc. Az átmérő — gyártmányok, Illet­ve típusok szerint — 45—61 cm között változik. Emiatt a külön­böző típusok kedvező fordulat- _ száma 1» eltérő. A túl nagy ke­rületi sebességű dob töri a magot. Lassú fordulatnál viszont asért rossz a cséplési eredmény, mert fél vagy egész kalászok, csőda­rabok terhelik a rostákat, vagy csépeletlenttl esnek ki a gépből és a szalma is felcsavarodhat A dob és a kosár közötti he­lyes távolság megválasztásához a fajtusajátosságokat és a minden­kori nedvesség! állapotot lg fi­gyelembe kell venni. Széles tér­köz, rossz klcsépléasel Jár, a túl- szükítéa miatt viszont törik a szóm és rövid a szalma, valamint a rosták tiUtenhelődase miatt veszteségek keletkeznek. Veszte­ségeket akozhat az la ha elhasz­nált a cséplődob és a kosárlé­cek. ■ Túlzott szeleléakor a termény a gépből hátul kihullik. Gyenge széferősségnél, vagy meredek te- relő-lemezáliásnál az alsó rostá­kat sok rövid szalma terhelt Eb­ből eredően azután a magtartály­ban sok lesz a szalma és a csép­lőrészbe visszakerülve, sok lesz a törött szem. Ezért hasznos a dass kombájnoknál mér általános „in­tenzív” lazító szalmaráző. Egyes típusoknál utócséplőt Is beépíte­nek. A tökéletesítési törekvések közül említést érdemel a szalma- rázóknak a cséplődoboknál széle­sebb kivitele) a leválasztás mun­kájának javítása érdekében a bolygó aoélujjas harántrázó a centrifugális működésű elválasz­tó felszereléssel. A különös gondot Okozó, réteg­vonalak mentén, vagyis lejtős te­rületeken végzett aratásnál az el­választási és szemtisztítási vesz­teségek a .0,1—0,2 százalékos kez­deti értékűkről 3 százalékra is nö­vekedhetnek a szalma- és szem- tömeg oldal irányú elcsúszása, tömörülése miatt. Ennek elkerü­lése érdekében fejlesztik jd a hidraulikus, önműködő-járószer- kazet kiegyenlítő kombájntípu- sokat. I Mindezeken kívül újabban be­épített monitorokkal is ellenőr­zik a szemveszteséget. Ha ez az elfogadható szintet meghaladja a munkavégzés tornán, fény- és hangjelzés figyelmezteti a kom- bájnost erre, K L. Speciális idegenforgalom: a kongresszusi turizmus A kongresszusi turizmus kere­tében az Idán mintegy 14 ezer külföldi vendég — tudások, szak­emberek — ismerkednek meg hazánkkal ez IBUSZ kalauzolá­sában, kétszer annyian, mint ta­valy. Ennek a speciális Idegen- forgalomnak a lebonyolításáról, továbbfejlesztéséről adtak tájé­koztatást az utazási irodánál A különféle tudományok és a műszaki fejlődés nemzetközi eredményeinek megismerésére az MTA, a MTESZ és más szervek évente 100-nál több nemzetközi tanácskozást, kongresszust, sadm- poziont rendeznek, amelyeken gyakran nemcsak Európából, de más földrészekről Is eljönnék egy- egy szakma kiválóságai Magyar- országra. A vendégek elszálláso­lásáról, idegenforgalmi program­jaik szervezéséről az utazási Iro­dák gondoskodnak. Az IBUSZ az Idén 60 tanácakozáa résztvevőinek ellátását, programjait szervezi, intézi. Ezek közül még mintegy 30 nemzetközi rendezvény a kö­vetkező hónapokban bonyoló­dik la. A nemzetközi tanácskozások­ra érkező tudósok, szakemberek egyben turisták is, akik magas színvonalú ellátást éa rendszerint a tanácskozás témájához kapcso­lódó kirándulásokat, szakmai uta­kat igényelnek. A szeptemberben megrendezésre kerülő öntő kong­resszus résztvevői — több mint 30 ország mérnökei —■ például a miskolci, a Lenin Kohászati Mü­vekben és a Zománclpari Művek kecskeméti kádgyárában kíván­ják bővíteni tájékozottságukét. A kongresszusok résztvevői sokszor feleségükkel, családtag­jaikkal érkeznek, a azok szabad Idejének tartalmas eltöltéséről is az IBUSZ gondoskodik: divatbe­mutatót, főzőtanfolyamot, kirán­dulást szervez számukra. A kongresszusok megrendezé­sének állandó gondja a megfele­lő teremhiány. Ennek enyhítésére Budapest mellett egyre gyakrab­ban rendeznek tanácskozásokat más városokban, így például Keszthelyen, Székesfehérváron, Debrecenben és Pécsett. A turizmussal kapcsolatos »zol- gáltatások; kibővítésére Is gondol az utazási iroda; keresi annak a lehetőségét, hogy egy-egy ren­dezvény alkalmával más orszá­gokba te elkalauzol ja a szakmai közönséget, így elsősorban Szov­jetunióba, Jugoszláviába, Cseh­szlovákiába. Terveik szerint első­ként a jövő évben Budapesten összeülő gyermekfogászati kong­resszus résztvevőd utazhatnak majd szovjetunióban kirándu­lásra. hogy rendészeti feladat — pl. portán teendő — ellátásához a feddhetetlensé­get Igazold erkölcsi bizonyítványr« vas szükség. „Nevet nem merünk írni" Jelige, Ba­jai a levelükben megjelölt személy egy szobából és mellékhelyiségből állő fél- komfortos szolgálati lakásban él. még­pedig jogcím nélkül, ám jóhiszeműen, minthogy másik otthonba törtánö át­költöztetésének nincsenek meg e felté­telei. Ami pedig a külterületen szabá­lyosan létesített hétvégi házát Illett, arra csupán fennmaradási engedélyi kapott a tanácstól, mely nagy összegű építésrendészeti bírsággal is sújtotta a tulajdonost. Oláh Mihály, KunsitntmlMóst A jog­szabályok értelmiben a társadalombiz­tosítási ellátásnak korlátozása nélkül dolgozhat, az a nyugdíjas, akit éjjeliőr­ként alkalmaznak a népgazdaság min­den területén. Minthogy ön is Uyes feladatot lét el a filmgyár megbízásá­ból, munkaviszonya tartamának és béé rezésének nincsenek korlátéi. Jelenle­gi szerződése lejártéval tehát felvehe­ti még másutt Is a munkát az Idán, ahol azonban már — kivétel a korlá­tozástól mentes néhány munkakör, va­lamint, ha a nyugdija 1400 forint havi összegnél nem több — figyelembe kell venni a foglalkozta.ési kereteket. Poezkodl Imre, Páhli Önök tulajdon- közösség megszüntetése mlett kértek telekkönyvi rendezést, ■ az ezzel kap­csolatos Illeték összegét a pénzügyi hír tósig állapította meg, A közreműködő ügyvéd egyébként szabályosan járt el — állapította meg a panaszukat felké­résünkre kivizsgáló Kecskeméti Ügy­védi Kamera elnöke. Purucaky Kálmán, Kiskunhalast Köz­műfejlesztési hozzájárulást tartoznak fizetni mindazok, akiknek telektulaj- don. : közvetlenO’ érinti a tanács pán­ién végzett közmuvesltéé. Minthogy az ön üdülőterülete mentén le kiépült S villany, é* vízhálózat, kötelez megfi­zetni a hozzájárulási összeget, melyei vonatkozóan — tekintettel szociális helyzetire — kamatmentes részletfize­tési kedvezményt kapott az Illetékei tanáéi vb szangazgatéil szervétől. Kin Sára, Kecskemét i Köszönettel vettük a levélbenl értesítését, ml «ion­ban már sztnnosére nem találtuk s helyi Vssűtkertben több napja büsöl- gő állati tétemet. Hogy máikor hama­rább sor kerülhessen a szükséges In­tézkedésre, közöljük, hasonló esetben a váróéi tanáaa vb mesöludasim és élelmezésügyi osztályához kell fordul­ni. Összeállította: Velkei Árpád Levélcím: 6001 Kscikexnát, Szabadság tér 1/a. Telefon: 12-816 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom