Petőfi Népe, 1978. július (33. évfolyam, 152-177. szám)

1978-07-29 / 176. szám

4 V PETŐFI NÉPE • 1978. Július 99. v ■ »«í Csengőd hallat magáról • A szomba­tonként épQlö napközis­­konyha­­bővítmény. U S'1 ■&gfeggtcs?-­A tanácselnöki iroda zárva. Se­baj, gondolom, megnézzük, milyen közintézmény épül a községbe ve­zető út mentén. Ám, abban a pil­lanatban mintha csaik versenyt futna az idővel, oly szapora lép­tekkel érkezik Égető Árpád, Csen­gőd tanácselnöke. — Ügy látom, nagyon sietős a dolga. |. — Annyira mégsem, hogy a hozzánk ritkán látogató hírvivő számára ne jutna idő! — feleli barátsággal az elnök, s miközben hellyel kínál, jelentőségteljesen hozzáteszi: — Az ötéves tervied* adatok végrehajtásával vagyunk elfoglalva. Reméljük, hogy októ­ber végére befejeződik az egész­ségház építése. Kisvártatva megtudom, hogy a község ötéves terve eredetileg 1,6 millió forint költséggel 'körzeti rendelő és orvoslakás létrehozá­sát célozta meg. Mégpedig jövő évi kezdéssel, s 1980-ban történő befejezéssel. Csakhogy közbeszólt a váratlan: kát évvel ezelőtt bú­csút mondott Csengődnek dr. Pa­taki Xiászló, a község addigi or­vosa, aki saját házában, és ren­delőjében szolgálta a helybeliek egészségét. Távlatilag is megoldást kínáló döntésre, s ezzel összefüggő gyors intézkedésekre volt szükség. A Szegedi Tervező Vállalat di­cséretére legyen mondva, hogy az 1976. utolsó negyedében elvál­lalta, s a következő év májusban leszállította a — körzeti orvosi és fogorvosi rendelőt, kellő helyi­ségekkel, anya- és csecsemővé­dőt, valamint orvosi lakást magá­ba foglaló — egészségház tervét. A kivitelezést vállalva, a fülöp­­szállási Vörös Csillag Tsz építő­­brigádja hozzáfogott az építéshez és látni is őröm völt, olyan tem­póban haladtak júniusig. — Most éppen a 'kazán- és a vízvezeték-szerelők serénykednek az épületben. Az építőket, alig­hanem azért, hogy otthon se ér­hesse őket szemrehányás, tudo­­domásom szerint a fülöpszállási cukrászdaépítéshez rendelte át­menetileg a tsz. Mivel az eddi­giek alapján a legkorrektebb partnernek ismertük meg a tsz-t, s az építőbrigádját, hiszünk az intézmény október végi elkészü­lésében — magyarázza mintegy kitérőként az elnök. — S vajon az orvosi rendelő hí­ján hol történik most a lakosság egészségügyi ellátása? — Ebben a megyei rendőr-fő­kapitányságtól kaptunk igen be­cses segítségeit. Az egészségház megépítéséig a körzeti megbízott irodáját bocsátotta orvosi rende­lő céljára a község rendelkezésé­re. Orvosunk van, egyelőre csa­ládi házat bérel számára, a ta­nács havi hatszázért. S itt hadd említsem meg Nagy József fuva­ros nevét. Mert Józsi bácsi segí­tett e közösségi gondban, ő adta bérbe házát. Egyébként olyan ember, akinek, iha szólunk, min­denkor segíteni kész. Társadalmi munkában nem egyszer elszállí­totta már a szemetet a közterü­letről, az óvodabővítéshez ő fu­varozta az építőanyagot... — Az eredetileg tervezetthez képest volt tehát mit átszervez­niük, megoldaniuk! Csakhogy az egészségház felépítése nyilván többe kerül, mint az orvosi ren­delőre és lakásra előirányzott 1,6 millió. Minek a rovására fedezik a többletet? — Az egészségház építési költ­sége 3 millió forint, tehát a köz­ség ötévi fejlesztési alapja szük­séges hozzá. Az útépítési ter­vünk szerint a már megalapozott, sőt azóta meg is rongálódott Im­re utcát kellett volna befejezni. Ebben is szerencsénk van azon­ban; a járási hivatal segítsége jó­­‘ voltából a KPM kiskőrösi útmes­­tersége befejezi. Tudniillik, az út­felújítási tervüknek megfelelően, a két KiPM-kezelésű utat is most szélesítik... Egyébként az egész­ségügyi központ céljára a tanács­tagok útján pénzhozzájárulást is szerveztünk; önkéntességi alapon a lakosság eddig csaknem ötven­ezer forintot fizetett be a szám­lára. A berendezés azonban még most is nagy kérdőjel.. Hogy, hogy nem, egyszercsak témát váltva, a tankötelezettségi törvény végrehajtásával hozako­dik elő Égető Árpád, mondván: e tekintetben jól áll a község. Az óvodában minden négyéves gyermeknek — a külterületieknek is — jut 'hely. Az utóbbiakat az iskolabusz hozza-viszi naponta. Eleinte tapasztalható volt a hú­­zódozás, de ma mór nagyon szí­vesen veszik e lehetőséget a szü­lők. Az óvodai okítás-nevelés pedig nagyon is gyümölcsöző, ékesen bizonyítják ezt az álta­lános iskola első osztályában elért eredmények. — Hadd említsem, hogy a nyár folyamán bővítjük az oktatási in­tézményeink konyháját, s erre a vállalkozásunkra külön is büsz­kék vagyunk! Az élelmezési lét­szám nagy, több mint háromszáz, a konyha meg szűkös. Muszáj volt megoldást találnunk. Kisebb építkezés címén, százezer forin­tig futja a lehetőség, a hiány­zót pedig társadalmi összefogás­sal pótoljuk. Hetvenezerért anya­got vásároltunk, fizetni csak az ácsmunkáért fizetünk, bár két­­napl munkát az ácsmesterek is önzetlenül vállaltak. — Elzák szerint már építik? — Hogyne! A múlt szombaton a padlás és a tetőszerkezet-építés volt soron. Az alapozást és a kő­műves munkát társadalmi erővel végeztük-végezzük. Az alapozás­nál húszán, a következő szom­baton a falhúzásnál huszonötén voltunk, nem kis mértékben Zódor Mihály iskolaigazgató ki­váló szervezésének köszönhetően. A budapesti műbú tor-asztalos üzem itteni telepének dolgozói a szakipari munkák elvégzését vál­lalták, a szakszövetkezet 40 ezer forintot adott, s nagyon hálásak vagyunk a Kiskőrösi Állatni Gaz­daság tabdi kerületének értékes segítségéért... Perny Irén 9 A formálódó egészségház. (Straszer András felvételei) A tüzes nyíltól Előző számunkban Wernher von Braunnak, Hitler rakéta­szakértőjének amerikai szereplé­séről számoltunk be. AZ ELSŐ SZPUTNYIKOK FEL­HATOLNAK A VILÁGŰRBE — A LUNYIKOK A HOLDAT VIZSGÁLJÁK — AZ „ÉVSZA­ZAD FÉNYKÉPE". A Föld első mesterséges hold­ját 1957. október 4-én . többlép­csős rakétával a szovjet rakéta­­technika diadalaként bocsátották fel. Az 58 cm-es átmérőjű, 83,6 kg súlyú alumíniumötvözetből készült I. Szputnylk 96 perc alatt kerülte meg a Földet és 92 na­pi keringés után, 60 millió ki­lométert megtéve 1958. január­jában semmisült meg. Az ugyanebben az évben no­vember 3-án fellőtt II. Szputnyik már 508,3 kg súlyú volt és ka­binjában helyezték el a világűr első utasát, Lajka kutyát. A III. Szputnyikot 1958. május 25-én indították útnak és ez már 1327 kg súlyú volt. 9 Az első Szputnyik. (Fotó: Poli­technikai Múzeum, Moszkva) • A harmadik Szputnyik. A Szputnyikok műszereinek egy része a Napot, a kozmikus sugárzást és a meteorokat, a másik, rész a Föld legfelső lég­rétegének összetételét vizsgálta, a harmadik csoport pedig a ra­kéta irányításáról gondoskodott. 1959-ben a Szovjetunió részé­ről ismét hatalmas előrelépés történt az űrkutatásban. Ebben az évben ugyanis már a Hold kutatását tűzték ki célul a szov­jet rakétakutatók. Az 1959. ja­nuár 2-án fellőtt első Holdraké­tával kezdődött el a Lunylk so­rozat. Szeptember 12-én a II. Lunylk feljuttatta a Szovjetunió felségjelét a Holdra és igen ér­tékes megfigyeléseket továbbított róla, október 4-én pedig a III. Lunylk azzal lepte meg a vilá­got, hogy a Holdat megkerülve, lefényképezte annak túlsó, az ember által sohasem látott ré­szét. Csak futólag és összefoglalóan érintettük a Szovjetuniónak a műholdak fellövésével elért ha­talmas sikereit. Következő számunkban az amerikai rakétakutatás állásáról számolunk be az első űrhajó ki­lövéséig. (Folytatása következik.) GYÜMÖLCSTERMESZTÉS KUTATÁSA A HOMOKON Kis területen jelentős eredmények A Duna—Tisza közi homoki gyümölcstermesztés kérdéseinek vizsgálatában vesznek részt a Gyümölcs- és Dísznövény-ter­mesztési Kutató Intézet Kecske­­mét-szarkási telepének szakembe­rei. A telep az intézet kisebb egységei köre tartozik, ezt a ku­tatói létszám és területnagyság is jelzi, mégis jelentők hiszen más kutatóhelyek munkatársai­val együttműködve végzi mun­káját. ■ A telepen valamennyi ültet­vény kísérleti célokat szolgál, de rajtuk a mezőgazdasági üzemek­hez hasonlóan gazdálkodnak. A gyümölcsösben legnagyobb terüle­tet a kajszibarack foglalja el. több mint 40 hektárt, utána kö­vetkezik az alma, majd a meggy é« az őszibarack. A kutatómunka sokrétű, a koronaforma, a műve­lés- és metszésmód kialakításának lehetőségeit vizsgálják a kajszi­ban és az őszibarackosban. A megszokottnál több fával létesí­tett sövényjellegű kajsziültetvé­nyek kialakításában és az úgy­nevezett szálgallyas metszés ki­dolgozásában jó eredményeket sikerült elérni a telepen. A homoktalajok tápanyagban szegények, a kísérletek igazolták, hogy a szervesanyagok kijuttatá­sa fontos szerepet játszik a jó minőségű, nagy termések elérésé­ben. Az utóbbi években a tele­pen meggy, kajszi és őszibarack műtrágyázást kísérleteket is vé­geznek. Ezekből értékes adatok­hoz jutottak a kutatók a nem termőkorú, fiatal gyümölcsfák tápanyagigényére. A Duna—Tisza közi termőhe­lyen a telep dolgozói 1975 óta foglalkoznak a fajtaszelekcióval a meggy, és almafajok körében. Mindkét növénynél biztatóak az eredmények, ebben az évben már megfigyelésre és netán szaporí­tásra alkalmas egyedek is ren­delkezésre állnak. A kajszibarack termesztésére egyre nagyobb gondot fordítanak mind a gazdaságokban, mind a kutatóintézetekben. Ehhez kap­csolódik a kajszi termésbiztonsá­gának növelését fokozó lehetősé­gek feltárása. Az újratelepítés mindig nagy gondokat okoz. En­nek vizsgálatában elsősorban az alma újratelepítést betegségének kimutatására és a károsító hatá­sok mérésére fektetnek legna­• A konténeres jonatánalma-csemeték fejlődését figyeli a kísérleti telep gazdálkodásával foglalkozó Tóth Lajos és Nagy János. gyobb hangsúlyt. Kedvezőek az eredmények a különböző gyü­mölcstelepítéseknél alkalmazható talajfertőtlenítő szerek használa­tában. A gazdálkodás fejlesztését a nagyobb biztonsággal termeszt­hető fajokkal kívánják megolda­ni a telepen. Így a meglevő ül­tetvények mellé a szilva telepíté­sét tervezik. A gépi betakarítás kutatására is sor kerül. Ezt azon­ban éppen a Kecskemét-szarkási telep nagysága miatt a ceglédi kutatóállomással közösen kíván­ják megoldani. Így a nagyértékű eszközök, gépek, megfelelően lesznek kihasználhatók. A kutatás eredményeinek pró­bája a gyakorlat. Ezt a szakta­nácsadással és az együttműködési kapcsolatok kialakításával végzik a telep dolgozói. Rendszeresen vesznek részt az AGROBER te­rületi központjának gyümölcs-te­lepítést megelőző felméréseiben, ezzel kapcsolatos szaktanácsadás­ban, illetve trágyázást szakvéle­mények készítésében. Figyelem­mel kísérik és segítik a kecske­méti Magyar—Szovjet Barátság Termelőszövetkezet gyümölcster­mesztésének fejlesztését és a rá­­kóczifalval Rákóczi Termelőszö­vetkezet faiskolai rendszerének tápanyag-gazdálkodását. A Kecskemét határában fekvő • Szép termést adott a kajszi­­barack. kísérleti telep területnagysága ugyan nem nagy, mégis jelentő­sek az itt elért eredmények, a többi kutatóintézettel és a me­zőgazdasági üzemekkel kiépített jó kapcsolat. G. E. ’ - : «WS .. ' . .. .. Egy járási földhivatal munkájáról Negyvenezer ügyirat évente Lapunk egyik korábbi számá­ban, a Sajtóposta rovatban egy birtokív megszerzésének körül-' ményeit tártuk az olvasók elé. A történet — mint a mesében szokás — végül jóra fordult és a panaszos állampolgár megkap­ta az áhított igazolást. Nos, néz­zünk most a kulisszák mögé. Kérdezzük meg az illetékeseket, mondják el azokat a tevékeny­ségükkel kapcsolatos dolgokat, melyeket viszonylag kevesen is­mernek. Ezekkel a gondolatok­kal és kérdésekkel kopogtattam be a Kecskeméti Járási Városi Földhivatal vezetőjének ajtaján. Mostoha körülmények Molnár András és helyettese, dr. Körösi Imre készségesen áll­tak rendelkezésemre. — A megye 836 ezer hektár területéből hivatalunk a járás 234 ezer hektárjának, azaz 28 százalékának a földügyeit inté­zi — mondja Molnár András. — A megye lakóinak 33,5 százaléka az ügyfelünk, s ugyancsak a mi gondunk a lakásállomány 33 szá­zaléka. Az ezekkel kapcsolatos feladatokat hivatalunk ötven dolgozója végzi, hozzá kell ten­ni, rendkívül mostoha körülmé­nyek között. Dolgozóink mintegy fele a megyei bíróság épületében végzi munkáját. Az ügyeknek alig harminc százalékát tudjuk csak elintézni egy helyen,. így azután igen sok az üresjárat. Munkatársainknak sűrűn fel kell keresni egymást, van, aki nap­jában többször is megteszi a vá­rosi tanács és a megyei bíróság közötti utat — tájékoztat dr. Körösi Imre. — Sajnos, egyelőre nem talá­lunk jobb megoldást, pedig a megyei bíróság is örülne, ha át­adnánk nekik a helyet — foly­tatja Molnár András. — Tudo­másunk szerint a múlt év végén volt is a bíróságnak félmillió forintja, amivel hozzájárult vol­na a közös gond megoldásához, de nem sikerült új helyet talál­nunk. Az előbb szó esett már tevékenységünkről, de még né­hány adattal szeretném ezt ki­egészíteni. Évente átlag 40 ezer ügyirat készül nálunk, azoknak az ügyfeleknek a száma pedig, akik személyesen keresnek fel bennünket, eléri a 10 ezret. Nem egy esetben nekik is meg kell 0 Üj földtérkép készül látogatni mindkét hivatalunkat, esetenként többször is... — Hogyan lehetne röviden meghatározni a földhivatal fő feladatait? — Hivatalunk dolgozói három csoportban végzik munkájukat. A földhasznosítási csoport fel­adata a földek tulajdoni, haszná­lati viszonyaiban bekövetkezett változások vizsgálata, határozat­tal való engedélyezése, valamint a jogsérelmek orvoslása. Az in­gatlan-nyilvántartók a tulajdo­nosi, használati és művelési ág­ban bekövetkezett változásokat kísérik figyelemmel. Ez a cso­port tevékenyen részt vesz az új földtérkép készítésében, a tulajdonviszonyok egyeztetésé­ben. Az 1972-ben kezdődött és 1980-ig tartó programban ugyan­is egy teljesen új földnyilván­tartási térkép készül, mind a kül-, mind a belterületekről. Ez hivatalunk esetében 143 ezer ingatlan újratérképezését jelenti — nem kis feladat. Vesznek, eladnak Földmérési csoportunk ellátja azokat a mérési munkákat, ame­lyekre az állami szervek, válla­latok, valamint a lakosság igényt tart. Ok végzik a különböző épü­letek térképre jelölését is. Ta­valy például 1527 állampolgár részére végeztek különböző föld­mérést, jórészt olyanoknak, akik vettek vagy eladtak ingatlant. — Jelenleg milyen az ingat­lanforgalom? — Igen élénk. Köztudomású, hogy a kiskertek — köznyelven hobbi-telkek — milyen jelentős szerepet játszanak nemcsak a tulajdonos önellátásában, de sok árut, zöldséget, gyümölcsöt ad­nak közfogyasztásra is. Nos, hi­vatalunk körzetében jelenleg mintegy 8—10 ezer ilyen kis­kertben folyik igen hasznos te­vékenység. Az szinte természe­tesnek mondható, hogy időnként ezek egy része gazdát cserél különböző okok miatt. Sajnos, sokan nem ismerik a vétel-el­adással kapcsolatos teendőket, a különböző jogszabályokat, s ezért fordulhat elő, hogy olykor-olykor az elhúzódó ügyintézést fogják a „bürokráciára”. Pedig hivata­lunk dolgozói mindent elkövet­nek azért, hogy a legrövidebb idő alatt „szentesítsék” az adás­vételt. — Mit kell tenni tehát a ve­vőnek, eladónak? — A vevőnek van több teen­dője. Először is tisztáznia kell, hogy vehet-e ingatlant és mi­lyet. Ha nem mezőgazdasági fő­foglalkozású az illető, akkor csakis zárt kertben juthat .3 ezer négyzetmétert, azaz 800 négyszögölet meg nem haladó nagyságú földhöz. Ha téesz-tag a vevő, akkor 3—5 hold földet vehet, de ekkor a szövetkezetbe való beviteli kötelezettség terhe­li. A személyi tulajdon, mértéke 1 hold, de ebben az esetben a téesztől nem kaphat háztáji föl­det. , Nem sokan tudják Nos, ha a megfelelő feltételek­kel rendelkezik a vevő, akkor megköti az adás-vételi szerző­dést, amit hivatalunkhoz kell be­nyújtani öt példányban 30 napon belül. Mellékelni kell az eladó nyilatkozatát arról, hogy nem téesz-tag és az ingatlant nem terheli beviteli kötelezettség. A vevőnek írásban kell bizonyíta­ni, hogy milyen ingatlannak a tulajdonosa. Az eladásra kerülő ingatlanról adó- és értékblzony­­latot kell beszerezni az illetékes tanácstól. Ha olyan helyrajzi számú földről van szó, amely­nek több tulajdonosa van, azok­nak az elővételi jogról való le­mondását is írásban kell bizo­nyítani. Ha ezeket az iratokat mind beadják hozzánk, a továb­biakat már ml intézzük. A vevő később értesítést kap az illeték­­hivataltól a 17 százalék befize­tésével kapcsolatban, tőlünk pe­dig határozatot az új névre való telekkönyvezésről. Azt, hogy milyen sokan nem tudják, mit kell ilyenkor ten­­niök, bizonyítja, hogy a múlt évben 1450 adás-vételből há­romszázat el kellett utasítanunk. Ezekből később mintegy ötvenet a szerződések módosítása után engedélyeztünk. — A földhivatal dolgozói mit kérnek a jövendő vevőknek-el­­adóknak, illetve ügyefeleknek? — Elsősorban türelmet. Annak a megértését, hogy hivatalunk nem a bürokrácia egyik láncsze­me, hanem tevékenységével , el­sősorban a lakosság, mindnyá­junk érdekeit szolgálja; Opauszky László

Next

/
Oldalképek
Tartalom