Petőfi Népe, 1978. július (33. évfolyam, 152-177. szám)

1978-07-16 / 165. szám

NÉPE Havannába érkezett a magyar VIT-delegáció első csoportja Hirsch Lászlóval, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága gazdasági osztályának vezetőjével az élen pénteken megérkezett Havanná­ba a XI. Világifjúsági Találkozón résztvevő magyar küldöttség el­ső, előkészítő csoportja. ­A „szálláscsinálók” birtokba vették a magyar küldöttség ki­tűnően előkészített szálláshelyét, amelyet a Kubai KP közgazdasá­gi továbbképző intézetének kollégiumában rendeztek be. A küldötteket itt, a centrumtól mintegy tíz kilométerre, a par­koktól övezett épületcsoportban jól felszerelt konyha, önkiszol­gáló étterem, sportpályák és szuvenír-bolt várja. A helyszí­nen vannak már a delegáció- tagok szállítására szolgáló autó­buszok és személygépkocsik. Az előkészítő csoport tagjai gondoskodnak a küldöttség „pogy- gyászának” kipakolásáról, a régi városrész egyik forgalmas utcá­jában helyet (kapott propaganda­központ berendezéséről, a tenger­parton levő klub előkészítéséről, valamint a küldöttség program­jának végső egyeztetéséről. (MTI) Csak engedéllyel használható fel a Miska-mackó A moszkvai olimpia szervező bizottsága a HUNGEXPO-val szerződést kötött, amelyben meg­bízást adott az 1980. évi olimpiai játék .hivatalos emblémája és ta­lizmánja, a Miska-mackó hasz­nálati jogának, licencének ma­gyarországi forgalmazására. Az olimpiai embléma és talizmán ugyanis Magyarországon is beje­lentett védjegy, amit az üzemek, a szövetkezetek és kisiparosak csak akkor használhatják termé­kei díszítésére, ha a HUNGEXPO reklámügynökségének közremű­ködésével megkapják a moszk­vai olimpiai szervező bizottság engedélyét, ezeket a védjegyeket csak a meghatározott árujegy­zékben felsorolt termékeken sza­bad feltüntetni, olyan cikkeken, amelyek nincsenek ellentétben az olimpia eszméjével. A védjegyek használatáért fizetendő licencia­díjak az olimpia előkészületeit, tehát sportcélokat szolgálnak. Így ennek egy részét a magyar olim­piai szervező bizottság rendel­kezésére bocsátják. Egyébként a HUNGEXPO továbbítja a sport­barátoknak az olimpia céljára felajánlott anyagi hozzájáru­lást is. A moszkvai olimpia emblémá­jának és talizmánjának felhasz­nálásáról már is több szövetke­zet és vállalat érdeklődött a HUNGEXPO-tói. A hivatalos olimpiai jelvények tehát védették, s az engedély nél­küli felhasználásért védjegybi­torlás címén kell felelni a tör­vény előtt. Termékfeldolgozás, másodvetés Tiszakécskén Július másodikán zivatar vonult át Tiszakécskén. Az égiháborút a település határának Szolnok me­gye felőli részén jégeső kísérte, ami a Tiszagyöngye Tsz-nek fél­ezer hektár földjét érte. Néhány perc alatt elverte a korai káposz­tát, a szedés előtt álló, iparsze- rűen termesztett paradicsomot, s egyéb zöldségfélét. Megtépázta a jég a szövetkezet szőlő- és gyü­mölcsültetvényét, a háztáji kisker­tek veteményeseit is. Az elemi kár jelentős. Ennek egy részét megtéríti az Állami Biztosító. Az 500 hektár kertészet zöldség-, gyümölcs- és szőlőter­mésének kiesése azonban a na­gyobb közösség számára is vesz­teség. Ennek ellensúlyozására a termelőszövetkezet párt- és gazda­sági vezetősége számos intézkedést foganatosított. A zivatar után sártengerré vált a terület. A szövetkezet saját gé­peivel rá sem tudott menni. A szomszédos Kecskemét-szikrai Állami Gazda­sághoz fordult . ameif'hffikop- Ellensúlyozzák a jégverés okozta kárt terrel végezte el a megtépázott növényzet regenerálódásához szük­séges ápolást, vegyszeres védel­met. A'z anyagtakarékossági terv végrehajtásával a szövetkezet ész­szerűen csökkenti a termelési költ­séget úgy, hogy a kertészetben szükséges munkákat azért ne ha­nyagolja el. Ha a szőlő, a gyü­mölcsös rendszeres permetezése, ápolása elmaradna, annak kárát látná a jövő év, sőt az utána kö­vetkező esztendő termése is. A talaj felszáradása után meg­kezdődött a kertészeti terület gyomtalanítása, a talaj porhanyf- tása, hogy a növényzet gyorsab­ban erőre kapjon. A közös gazda­ság a learatott kalászos helyére másodnövényeket, közöttük zöld­ségféléket is vet, hogy ily módon hasznosítsa a termőtalajt. A ká­posztasavanyító üzemét úgy ala­kítja át, hogy abban paprikát, dinnyét és másodtermesztésű Csúcsszezon az AFIT-nál Rövid látogatást tettünk a na­pokban a kecskeméti AFIT-szer- vizben, amelynek 92 dolgozója reggel hattól este tízig foglalko­zik az ügyfelek járműivel. — Az első félévben — mondja Bondor Mihály megbízott vezető — mintegy 10 ezer külöhböző javítást végeztek szerelőink. Egy­re nagyobb sikere van az álta­lunk vállalt műszaki vizsgázta­tásnak, fél év alatt mintegy 700 gépkocsi-tulajdonos „helyett” vé­geztük el a forgalmi engedély meghosszabbítását eredményező munkákat. Augusztus 1-től ezen a vonalon is továbblépünk, beve­zetjük a zárt technológiás vizs­gáztatást. Két szakemberünk már megszerezte a szükséges képesí­tést s ha elkészül egy-egy kocsi, azonnal le is vizsgáztatják, nem kell a vizsganapokra várni. — Május 1-től létrehoztuk a haszonjármű-javító csoportot a ez jelentősen rövidíti a javítá­sok átfutási idejét és a minősé­get is javítja. Sajnos, tevékeny­ségünket jelentősen nehezíti a létszám hiánya, jelenleg is leg­alább húsz dolgozót tudnánk fel­venni. A tanév befejeztével 18 • Az év első felében mintegy 1000 karambolos gépkocsi került a sze­relők kezei közé. ipari tanulónk kapott szakmun­kás-bizonyítványt. Bízunk ab­ban, hogy ügyfeleink további megelégedésére a második fél­évben is helytállunk — mondta befejezésül Bondor Mihály. • Jól bevált a tavaly bevezetett gyorsszolgálat. A két órán belül javítható hibákat megvárhatja a tulajdonos. Felvételünkön Főző Lajos szerelő por­lasztóbeállítást végez. Nagymamák és unokák Enyhe gyanakvással figye­lem Nagymamát, amint ellá­gyulva gyönyörködik legidő­sebb unokája kekíszínü ruha- dömpingjében. A Nagylány, kiélezve a helyzetet — miközben lankad- tan lejt egy-két lépést a tü­kör előtt —, így szól szemre­hányóan: — Na, látod? Nagymamá­nak tetszik. — Több keki pedig nincs — ’ mondom erélyesen, de elfor­dulva még látom, ahogy Nagy­mama cinkoson hunyorít. Az a gyanúm, még az idén sem akar nyugdíjba menni. Nagymama az én gyermekko­romban igazán nem számított c „modern" felfogású szülök közé. Hajthatatlansága tizen­éves koromban majdnem meg­őrjített: míg osztálytársaim szinpompás kockás kabátok­ban feszítettek, én egy örökölt puddingrózsaszín kabátban gyötrődtem, melynek látá­sától is émelygést kaptam. Emlékszem arra a félelmetes júliusi napra is, amikor szin­te elé vonszoltam pirosra gyulladt szívem választottját, Nagymama a hosszú haj és roggyant Roy-Rogers farmer láttán, kritikája jeléül szót­lanul elejtette dédelgetett le- vesestálját. Miközben kavargatom a Ki­csi tejeskávéját, lopva Nagy­mamára nézek: — Pedig rá­férne már a pihenés — gon­dolom szégyenkezve, ahogy örökmozgó kezeit figyelem. Rakosgatja a vasalt ruhát, és amikor megszólal, arcán fia­tal mosoly tündököl: — ...Es még a nagyautót is megveszem a Középsőnek! — mondja lágyan. Kitör az ujjongás. A Középső vadul rángatja nővérét, a Kicsi bol­dogan csetlik-botlik — Íjad­ban feszítettek, én egy örö­költ puddingrózsaszín kabát­ban gyötrődtem, melynek Iá­ién tottyanok a kisszékre. Ahogy elnézem őket, a kró­nikus ernyedtségből feléledt Nagyot, és a két kisebbet, vad indiántáncukat nevető Nagy­anyjuk körül, szeretnék vala­mit én is tenni, hogy Nagy­mama örüljön. — Levágatom Középső ha­ját — mondom nagylelkűen Nagymama felé. — Ügy is min­denki lánynak nézi. Nagymama hirtelen megáll, gyengéden nézi a Középső hosszú szőke fürtjeit, és rám­emeli döbbent tekintetét. — Elcsúfítanád a fiúunoká­mat? — kérdezi hitetlenül. Nem tudok szólni. Csak né­zem, ahogy ott áll unokái kö­zött, sokkal, de sokkal fiata- labban, mint az én gyermek­koromban. B. M. • A haszonjárműrészleg két dol­gozója — Szőllősi Sándor és Bosznyák Péter szerelők — egy Nysa motorcseréjén dolgoznak. • Tormási Imre karosszériala­katos alig pár hete kapta meg s szakmunkás-bizonyítványt és Itt vállalt munkát. Kép és szöveg: Opauszky Liszté HÍREK- HÍREK NAPTAR ISIS. Július 16,. vasárnap Névnap: Valter Napkelte: 4 óra 03 perc. Napnyugta: xs óra 37 perc. Holdkelte: is óra 36 perc. Holdnyugta: 0 óra 37 perc. IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: változóan, időnként erősen fel­hős idő, újabb záporral, zivatar­ral. Fokozatosan megélénkülő, helyenként megerősödő, a Du­nántúlon átmenetileg viharossá fokozódó északnyugati, északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11—16, legmagasabb nappali hőmérséklet 20—25 fok között. A Balaton vizének hő­mérséklete Siófoknál szombaton 11 órakor 23 fok volt. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a 28. já­tékhéten öttalálatos szelvény nem volt. Négy találatot 55 fogadó'ért el, nyereményük egyenként 127 713 forint. Háromtalálatos szelvénye 6153 fogadónak volt, ezekre egyen­ként 571 forintot fizetnek. A két- találatos szelvények száma 204 615, ezekre egyenként 20 forintot fizet­nek. A nyeremények a nyereményil­leték levonása után értendők, a közölt adatok tájékoztató jelle­gűek. (MTI) — KAMARAKI ÁLLÍT AS a Mü- kertvárosban. Szerdán délután hat órakor nyílik az új kecs­keméti lakótelep ifjúsági klub­jában (a szolgáltatóház épüle­tében) a közkedvelt grafikus- és festőművész, Kalmámé Horóczi Margit tárlata. A megnyitón köz­reműködik a kiskunhalasi Da- niella folkegyüttes. — Oj építőtábor. Holnap reggel megkezdődik a munka a megye új, helyi szervezésű építőtáborában. A KISZ Bács-Kiskun megyei Bizott­sága az új megyei kórház építésé­hez kért segítséget az ifjúkommu­nistáktól, akik — az első turnus­ban — főként a megye déli részé­ből jelentkeztek. A hivatalos üd­vözlésük már ma délután megtör­ténik. — TÖRTÉNELMI TETT. Kis­kunfélegyháza ötödik ötéves ter­ve 2000 lakás építését írja elő. Nem kis mennyiség ez, különö­sen akkor, ha tudjuk; 1945.. és 1965 között összesen csak kétezer új otthont adtak át. Bízvást ne­vezhető tehát történelmi tettnek a kétezer lakás felépítése Kis­kunfélegyházán. — Alföld kereskedelmi hét nyí­lik holnap Bácsbokodon, a helyi ÁFÉSZ rendezésében. A már ha­gyományos esemény programjá­ban árubemutató, konzerv, tej- és ételkőstoló, divatbemutató, előadás a korszerű szépségápolásról, sőt, női focimeccs is szerepel. Ez utób­bi az Alföld Kereskedelmi Válla­lat lányai, asszonyai játsszák a he­lyi Egyesülés Tsz csapatával. — A jövő hét péntekjén két ki­állítást is megnyitnak a kecske­méti Megyei . Művelődési Köz­pontban. Délután fél hatkor Sza­badi Judit művészettörténész mond bevezetőt Lesznai Anna tár­latáthoz. Hat órakor a kamarate­remben a Fiatalok Népművészeti Stúdiója mutatkozik be. A tárla­tot Buda Ferenc költő nyitja meg. — Jánoshalmi felvásárlás-ter­vek. A ZÖLDÉRT Vállalat jános­halmi kirendeltségén az Idén 1300 vagon paradicsompaprikát, 700 vagon burgonyát és félezer vagon almát terveznek felvásárolni. Nem kis mennyiség ez, hiszen például paradicsompaprikából négyszáz vagonnal emelték meg a tavalyi „penzumot”. — Kevesebb a lelkipásztor. A vatikáni bulletin szerint a kato­likus papok száma évente átlago­san 8 százalékkal csökken. Ez nemcsak a természetes állomány- csökkenés következménye, hanem annak is, hogy egyre többen mon­danak le papi méltóságukról. 1975- ben például a papi szemináriumo­kon tanuló 143 ezer 845 papból több mint 14 ezer abbahagyta a tanulást. — A nagybaracskai Haladás Tsz 23 tagú Petőfi szocialista bri­gádja kommunista műszakot szer­vez az aratás idején. A sertés­kombinátban dolgozó szocialista kollektíva tagjai az általános is­kolának szemléltetőeszközök vá­sárlására ajánlottak fel jelentős összeget Ezenkívül az óvoda KRESZ-parkjának kialakítására 350 óra társadalmi munkát is vállaltak. — Tanyavillamosítás. Az idén 16 tanyát villamosítanak Kiskun- majsa határában. A DEM ASZ Szegedi Üzemigazgatósága ötfán hégy, Ágasegyházán hét, Maris­pusztán öt tanyába vezeti él a szebb és könnyebb életet jelentő villamos energiát — A hercegszántói Lenin Tsz a vakációzó gyerekek számáraiéi hetőséget nyújt hogy a szünidő 1—2 hetére munkát vállaljanak; Jelenleg a közös gazdaság szőlő-' jében kötöznek a diákok, azelőtt borsót szedtek és gyomot irtot-; tak. — GYALOGTŰRAZÖ ÜTTÖ­RÖK érkeznek a fővárosba, hogy felkeressék a KIMSZ-esek útjait, egykori találkozóhelyeit, s egyút­tal megismerkedjenek Budapest új létesítményeivel, nevezetessé­geivel. / — Az idősekért A DÉMÁSZ bajai üzemigazgatóságának több szocialista brigádja tett felaján­lást a Teles Ede utcában kiala­kítandó öregek napközi otthoná­nak megvalósításához. A bajai ki- rendeltség Zalka Máté szocialista brigádja vállalta, hogy elvégzik az épület villamos berendezései­nek felújítását. — A TELEPÜLÉSTUDOMÁNY által kidolgozott, a gyakorlatban bevált területgazdálkodás szerint a városok egészét öt fontos funk­cionális egységre tagolják: lakó-, ipari, zöld-, közlekedési, és köz­célú építési területre. Ha a vá­rosfejlesztés tervezésében e fon­tos irányelvek betartása nem va­lósulna meg, káros hatásai lehe­tetlenné tennék a városlakók éle­tét. Kecskemét új városrendezési programja messzemenően figye­lembe veszi a lefektetett alapel­veket. — Nemzetközi színjátszó fesz­tiválon vett részt Kazincbarcikán a kecskeméti Megyei Művelődési Központ és a GAMF színjátszó' együttese. A csoport ismét nagy sikert aratott F. G. Lorca Don Cristobal című művével, és el­nyerte a Népművelési Intézet négyezer forintos nivódfját. MŰSOR: MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1978. július 16.: 19 órakor Császártöltésen ,A három körösztyén leány* Tanyaszínház bemutatója 1378. Július 16.: ’ KECSKEMET VÁROSI: ’ Matiné: délelőtt 10 órakort GYERMEKBETEGSÉGEK lél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor SERPICO 14 éven aluliaknak nem ajánlottl Színes amerikai film KECSKEMET ÁRPÁD: Pajtásmozi délelőtt 10 órakort KÖRHINTA fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor A DAL UGYANAZ MARAD 20 százalékkal felemelt helyárúi Az ifjúsági bérletek nem érvényesekl Színes, zenés angol film MESEMOZI: fél 4 és háromnegyed 6 órakor_ BABSZEMJANKO A VARÁZSLÓNÁL Színes csehszlovák mesefilm-ósszeállítás 1978. július 17.1 KECSKEMET VÁROSI: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor SERPICO 14 éven aluliaknak nem ajánlottl Színes amerikai film KECSKEMÉT ÁRPÁD: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor EVANS DOKTOR TITKA Színes, magyarul beszéld szovjet tudományos-fantasztikus film MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor BABSZEMJANKO A VARAZSLONAb Színes csehszlovák mesefilm-ósszeállítás STÜDIOMOZI: (Városi mozi épületében) 8 órakor ÍGY LÁTTÁK OK Amerikai film IFJÚSÁGI PARKMOZI: fél 9 órakor küldetés (Portréfilm Balczó Andrásról) Magyar dokumentumfilm PETŐFI NÉPE A Magyar szocialista Munkáspárt Bács-Klskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelós kiadó: Prelszlnger András igazgató ! Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét, Szabadság tér l/a. Telefon: 12-619. 12-816 (központi): u-709. Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyt postahivataloknál - IS és kézbesítőknél. Előfizetési díj: , , havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 215—95162 jelzőszámlára I Készült a Petőfi Nyomdában I ofszet rotációs eljárással. 6001 Kecskemét, Kttlső-Szegedl út 6. j ■ Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 085 HU ISSN 0133—235X 1 I I • Bőszény Mi­hály, a Tisza­gyöngye Tsz traktorosa a so­roksári paradi­csomtermesztési rendszer talaj­művelő kultivátorával gyomtala- níija a jégverte paradicsomot. (Tóth Sándor felvétele) uborkát is tudjon tartósítani. A termékfeldolgozásnak ez a mód­szere nem ismeretlen Tiszakécs­kén. Növeli . közös gazdaság be­vételét, csöKkentl az elemi kár AlrnTto troc t+ocíI cfo^ K. A.

Next

/
Oldalképek
Tartalom