Petőfi Népe, 1978. június (33. évfolyam, 127-151. szám)

1978-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! P Leonyid Brezsnyev prágai beszédében sürgette a fegyverkezési hajsza Kedden délelőtt a prágai várban ünnepi gyűlést rendeztek a Leonyid Brezsnyev vezette szovjet párt- és ■■ ■■ kormányküldöttség tiszteletére. A Hradzsin spanyol-termében, amely sokszor színhelye a leg­fontosabb tanácskozásoknak, legrangosabb rendezvényeknek, a csehszlovák dolgozók több száz képviselője és a közélet is­mert személyiségei gyűltek össze, hogy köszöntsék az SZKP KB főtitkárát, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségé­nek elnökét és a többi szovjet vendéget, méltassák az egyre erősödő csehszlovák—szovjet barátságot. megszüntetését AZ MSZMP BACS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXIII. évf. 127. szám Ára: 90 fillér 1978. június 1. csütörtök Az eseményt a csehszlovák te­levízió és rádió egyenes adásban közvetítette. Az ünnepi gyűlést • Lulbamir Strougal. a CSKP KiB elnöksé­gének tagja, miniszterelnök nyi­totta meg. majd a cselhSzloivák társadalom legkülönbözőbb ré­tegeinek képviselői -sorra üdvö­Hazánkba érkezett Samore Moises Machel A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága és a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa meghívására Samarái Moises Maűhelndk. a Mozambiki Felszabadítási Front (FRiELLMO) elnö­kének. a Mozambiki Népi Köztársaság elnökének vezetésével szerdán mozambiki párt- és állami kül­döttség érkezett hivatalos, baráti látogatásra Buda­pestre. A mozambiki elnökkel hazánkba étkezett felesége, Graca Madhel is. A küldöttség tagjai: Joaquim A. Chissa.no, a FRELIMO állandó politikai bizottságának tagja, külügyminiszter, a nemzetgyűlés állandó tagja, Mário G. Machungo, az állandó politikai bizottság tagja, ipar- és energiaügyi miniszter, nemzetgyűlé­si képviselő. Jósé Luis Oabaco. a központi bizott­ság tagja, közlekedés- és hírközlési miniszter, nem­zetgyűlési képviselő és Sérgio Wieira, a központi bizottság tagija, a mozambiki bank elnöke, nemzet­gyűlési képviselő. A Ferihegyi repülőtéren többezer budapesti dol­gozó, köztük sok fiattal gyűlt össze a vendégek fo­gadására. A repülőteret mozambiki, magyar és vö­rös zászlók, üdvözlő feliratok díszítették, a betonon katonai díszzászlóalj sorakozott fel csapatzászló­val. A küldöttség fogadására megjelenít Kádár Jánosi az MSZMP Központi Bizottságának első titkára és felesége, Loisolnezi Pál, az MSZMP KB Politikai Bi­zottságának tagja, az Elnöki Tanács, elnöke és^fele- sége, Gyenes András, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára, Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, továbbá Katona Imre. az Elnöki Tanács megbízott titkára. Bíró József külke­reskedelmi miniszter, Czimege Lajos vezérezredes, honvédelmi miniszter. Soltész István kohó- és gép­ipari miniszter, az MSZMP Központi Bizottságá­zölték a körükben megjelent kedves szovjet vendégeket. A fel­szólalók között volt a Csehszlo­vákia és a Szovjetunió Hőse cím­mel kitüntetett csehszlovák űr­hajós, Vladimír Remek is. Ezután Gustáv Husák, aCSKP KB főtitkára mondott beszédet, majd a jelenlevők lelkes tapsa közepette Leonyid Brezsnyev lé­pett a szónoki emelvényre. Leonyid Brezsnyev beszéde ele­jén emlékeztetett arra. hogy a Csehszlovák Köztársaság már csaknem hatvanéves, s ennek az időszaknak felét már a szocializ­mus csillagzata alatt élte át. Három évtizeddel ezelőtt, ami­kor a proletariátus és a paraszt­ság hatalmas erejű megmozdulá­sa a nép igazi képviselőit juttat­ta a prágai várba, a kommunis­ta párt előtt rendkívül bonyolult feladatok tornyosultak. Fel kel­lett számolni a háború és a fa­siszta megszállás következmé­nyeit. új. szocialista alapokon kel­lett átépíteni a társadalmat, biz­tosítani kellett a gazdaság és a kultúra fellendülését, minden vonatkozásban , meg kellett javí­tania a dolgozó emberek életkö­rülményeit. Ezt a hatalmas al­kotó munkát az osztályellenség­gel vívott éles harcban kellett megvalósítani. Az ellenség még hosszú időn át tudatta létezését, s 1968-ban a szocializmus ellen­ségei új, alaposan átgondolt tá­madást indítottak a munkásosz­tály forradalmi vívmányai ellen — mondotta Brezsnyev. — Csehszlovák elvtársaink a múltba visszatekintve ma meg­elégedéssel mondhatják el. hogy becsülettel kiállták a nem toöny- nyű próbát. Brezsnyev méltatta a szocialis­ta kultúra növekvő tekintélyét, a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsában részt vevő országok eredményeit, hangsúlyozva, hogy mindebben nagy szerepe van az együttműködésnek. — Az elmiúlt években nem ke­vés történt a nemzetközi helyzet megjavítására, különösen Euró­pában. Az európai házban lakó szomszédok ma már nemcsak kö­szönnek egymásnak, hanem bé­késen el is beszélgetnek egy­mással. s nem egy téren azt is .tanulták, hogy jól együtt is működjenek. Ez kézzelfoghatóan1 nyilvánult meg az NSZK-ban nemrég tett utazásom során; vé­leményünk szerint szilárd prog­ramot dolgoztunk ki kölcsönös kapcsolataink színvonalának és minőségének emelésére. Ez a program. amely természetesen mindkét ország érdekelnek meg­felel. ugyanakkor nem kis mér­tékben igyekszik gondoskodni az enyhülés megszilárdításáról föl részünkön. — Európa szilárd békéje két­ségkívül az egyik legdöntőbb feltétele annak, hogy ne enged­jük meg egy új világháború ki­robbanását. Három évvel ezelőtt Helsinkiben megtartott tanácsko­zás minden feltételt megterem­tett ahhoz, hogy az európai föld­(Folytatás a 2. oldalon.) / SZÁZÖTVEN ÉVES A MAGYAR ÓVODA ■ 3 5SK k Safe Ünnepi megemlékezés a megyeszékhelyen • Kádár János üdvözli Samora Moises Machelt. (MTI-fotó, Vigovszki Ferenc felvétele — Telefoto — KS.) nak tagjai. Trethon Ferenc munkaügyi miniszter, valamint a politikai élet több más vezető szemé­lyisége. A repülőgépből kilépő vendégeket Kádár János és Losonczi Pál szívélyes, baráti kézfogással, me­leg szeretettel üdvözölte. A diszzászlóalj parancsnoka jelentést tett a mo­zambiki elnöknek, majd fölcsendült a mozambiki és a magyar himnusz, köziben 21 tüzérségi díszlöyés hangzott el a küldöttség vezetőjének tiszteletére. Az ünnepélyes fogadtatás után a vendégeik a ma­gyar államférfiak társaságában, rendőri dísanoto- rosok kíséretében szállásukra hajtattak. Százötven évvel ezelőtt, 1828. június 1-én nyitotta meg kapuit az első magyar kisdedóvó. A Brunszvik Teréz által alapított intézmény jelentős hatást gyakorolt a magyar pedagógiai gondolkodás fejlő­désére, amelynek következő fontos állomása 1891 volt, amikor törvény született a kisdedóvásról. Az óvodapedagógia korszerű felfogását példázza vi­szont már a Tanácsköztársaság reformtervezete, amelynek megszövegezői lerögzítik: ,.Az óvoda le­gyen kötelező négyéves kortól, hogy minden gyermeket egyformán készíthessünk elő egy szebb és jobb világra...” Eezeknek a gondolatoknak a. jegyében szervezte meg Kecskeméten több társult országos szerv és megyei intézmény a „Százötven éves a magyar óvoda” ünnepi megemlékezéssorozatot. Példamutató gazdálkodás Vaskúton A vaskút! Bácska Termelőszö­vetkezet elmúlt évi kimagasló termelési eredményei alapján elnyerte a kiváló címet. Ebből az alkalomból ünnepi küldöttgyű­lést tartottak a község műve­lődési házában. Az eseményen jelen volt dr. Gajdócsi István, a megyei tanács elnöke, a bajai járás, a község politikai és álla­mi vezetői, a közös gazdasággal kapcsolatban álló intézmények, vállalatok képviselői. Eljöttek a küldöttgyűlésre a környező ter­melőszövetkezetek elnökei Is. Vámos Ferenc, a termelőszö­vetkezet elnöke, ünnepi beszédé­ben áttekintette a szövetkezeti mozgalom Vaskúton elért ered­ményeit, majd részletesebben fog­lalkozott az elmúlt esztendő si­kereivel. A termelőszövetkezet az 1976. évi 127 millió forintról az elmúlt esztendőben 324 millióra növelte termelési értékét. Az idén újabb 100—120 millió forint értékkel szeretnék növelni a termelést. 1977-ben 30 millió forint tiszta eredményt értek el az előző évi 12,5 millióval szemben. Ezek a számok azt bizonyítják, hogy rendkívül gyorsan fejlődött a gazdálkodás az elmúlt eszten­dőben. Az elnök beszámolójában önkritikusan megemlítette, hogy gyenge pontjaik ig vannak a gaz­dálkodásban, amelyék gátolják a hatékony termelést A költség­szint tovább nőtt, amit csak fo­kozott takarékossággal lehet el­lensúlyozni. Gondosabban kell bánni az üzemanyaggal, a villa­mos energiával, a gépekkel, esz­közökkel, a takarmányokkal. Dr. Gajdócsi István felszólalá­sában méltatta a megye mezőgaz­daságának elmúlt évi eredmé­nyéit. Rámutatott azonban, hogy nagyok a különbségek az azonos körülmények között gazdálkodó mezőgazdasági nagyüzemek hoza­mai között. Nem indökolt, hogy ugyanolyan minőségű szántóterü­leten egyes szövetkezetek jóval kevesebbet termeljenek. Tanulja­nak egymástól az üzemek. Hasz­nosítsák a legkorszerűbb techno­lógiát, alkalmazzák a jó módsze­reket. A vaskútiak sikerének egyik forrása, hogy a vezetés jó- kapcsolatot teremtett a tagsággal. A hasznos kezdeményezéseket jól előkészítették, megvitatták a szö­vetkezet gazdáival. Keresik az újat és szem előtt tartják, hogy nem elég csak termelni, szükséges figyelni a költségek alakulását is és nagyon fontos a minőség javí­tása. A termelőszövetkezetnek, mivel Baja közvetlen szomszédságában gazdálkodik, fontos feladata a vá­ros ellátásának segítése, a gazda­sági kapcsolatok erősítése. Ilyen törekvésekkel találkozhatunk a vezetés részéről. A vaskútiak kezdeményezései közül kiemelte a nyúlvágóhíd lé­tesítését, amely fontos exportáruit állít elő. Elismerésre méltók azok az erőfeszítések is, amelyek a munkakörülmények javítását cé­lozzák. Igyekeznék közelíteni az ipari üzemekhez. Ezt követően a megyei tanács elnöke átadta a kiváló címmel 9 Az ünnepi küldöttgyűlés résztvevői. (Méhes! Éva felvételei.) • Gazdag látnivaló a szövetkezet termékeiből rendezett kiállításon. járó oklevelet a szövetkezet el­nökének, majd miniszteri kitün­tetéseket nyújtott át. A Kiváló Munkáért kitüntetést kapta Mar­ton Ferenc állatgondozó, Varga Ernő traktoros és Rozmanitz Ja­kab állattenyésztési föá gázát ve­zető. • Dr. Varga Antal, a Bácskai és Duna melléki Termelőszövetkeze­tek Területi Szövetségének titkára Szíjártó Imre gépészmérnöknek, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa által adományozott Ki­váló Szövetkezeti Munkáért ki­tüntetést nyújtotta át. Szabó Imre, a járási pártbizott­ság első titkára szintén elismerő szavakkal méltatta a szövetkezet eredményeit. Az ünnepi közgyűlésen szövet­kezeti kitüntetések átadására is sor került Az ünnepi esemény után a ven­dégek megtekintették a szövetke­zet termékeiből rendezett ‘kiállí­tást a művelődési házban. K. S. Tegnap délelőtt a Tudomány és Technika Házában rendezett emlékülésen a meghívott óvónők, intézeti tanárok és pedagógiai szakembereken kivül megjelent dr. Pólinszky Károly oktatási mi­niszter, Horváth István, az MSZMP megyei bizottságának első titkára, Katanics Sándor, a megyei pártbizottság titkára és dr. Major Imre, a megyei tanács elnökhelyettese. A megjelenteket dr7 Krajcsovszki József, a kecs­keméti Óvónőképző Intézet igaz­gatója a rendezvénysorozat házi­gazdájaként üdvözölte. Dr. Pólinszky Károly oktatási miniszter ünnepi beszédében kö­szöntötte az óvodák pedagógusait, dolgozóit, és az intézmények mai helyzetéről, illetve a jövőben betöltendő szerepéről szólt. — Az elmúlt harminc eszten­dőben leraktuk a szocialista óvo­da alapjait — mondotta. — Ez azt jelenti, hogy elnevezésében, jellegében és tartalmában egy új típusú intézmény jött létre. Az elért eredmények alapján a 150. évforduló alkalmával min­den szerénytelenség nélkül ünne­pelhetjük a szocialista magyar óvoda megszületését is. Szemlé­letünkben az óvoda gyakorlati­lag már közoktatási rendszerünk szerves részévé vált. A miniszter beszédében hang­súlyozta az óvodai nevelő-okta­tó munka fontosabb állomásai­nak; az 1971-ben életbe lépett óvodai nevelési program és az 1972-es oktatáspolitikai párthatá­rozat jelentőségét. A dokumentu­mok élénkítőleg hatottak az óvó­nők ideológiai-szakmai fejlődésé­re, és az intézményhálózat ki­építésének meggyorsítására. Ha­zánkban ma száz, 3—6 év közötti gyermek közül nyolcvanhármán, összesen 385 ezren járnak óvo­dába. Ez a megnövekedett tár­sadalmi figyelem és áldozatvál­lalás eredménye. Az aktuális feladatokról szólva elmondta: rendkívül fontos, hogy az új lakótelepeken a gyermek- intézmények az épülő lakásokkal azonos időben készüljenek el. Több gondot kell fordítani a ré­giek korszerűsítésére és meg kell tervezni a kis, illetve a szór­ványtelepüléseken élő ötéves gyermekek iskolai előkészítését. 9 Az ünnepi emlékülés résztvevőit dr. Krajcsovszki József üdvözölte. (Tóth Sándor felvételei.) • Az óvoda­történeti kiállításon dr. W. Mikő Magdolna, a kecskeméti Óvónőképző Intézet igazgató­helyettese kalauzolta a vendégeket, köztük dr. Pólinszky Károly oktaitási minisztert. Ez utóbbi azért is lényeges, mert az 1978 szeptemberében életbe lépő új általános iskolai tanter­vek már szervesen ráépülnek az óvodai munka eredményeire. Dr. Voksán József, a Pedagó­gusok Szakszervezetiek főtitká­ra is az óvodai pedagógusokat köszöntötte. Elmondta, hogy ha­zánkban hároméves kortól egy­séges koncepció alapján formál­ják a gyermeki egyéniséget. Eb­ben a munkában jelentős szerepet töltenek be azok az intézmények, ahol a készségek, képességek megalápozása történik. Ezt követően az oktatási mi­niszter kormánykitüntetéseket, dr. Voksán József pedig szakszer­vezeti kitüntetéseket adott át ki­emelkedő munkát végző pedagó­gusoknak. Ecíédi András, a Kecskeméti Óvónőképző Intézet tanára a Szakszervezeti Munká­ért kitüntetés ezüst fokozatát kapta meg. Az emlékülés következő elő­adója dr. Simon Gyula, a Magyar Pedagógiai Társaság - főtitkára volt, aki Harminc év a szocia­lista óvodáért című tanulmányá­ban foglalta össze az óvodapeda­gógia három évtizedes fejlődéül sét. A százötven éves magyar óvo­da története dokumentumokban, tárgyakban, játékokban és szem­léltetőeszközökben is megeleve­nedett azon a szép, ízléses, hoz­záértéssel megrendezett kiállítá-i son, amelyet a kecskeméti Óvó­nőképző Intézetben kerestek ^feK az emlékülés résztvevői. Itt dr.| W. Mikó Magdolna igazgatóhe­lyettes megnyitó beszédében el­mondta, hogy a rendezők színes-j sé és érzékletessé kívánták ten­ni az óvodák másfél évszázad fejlődését. A történelmi sétáraj „hivott” látogatók így megis­merkedhetnek Brunszvik Tér* munkásságával, az első orszá­gos kisdedóvó egyesület tévé kenységével, a jelentősebb peda gógusokkal, a különféle neveié irányzatokkal, s végül a mai, korszerű gyermekfoglalkozágíj»' eszközeivel és módszereivel. A rendezvénysorozat ma holnap óvodapedagógiai témáj előadásokkal folytatódik, a tudó mányos ülésszak résztvevői óvoda és az iskola kapcsolatának különböző kérdéseit dolgozzá fel. P. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom