Petőfi Népe, 1978. május (33. évfolyam, 102-126. szám)

1978-05-07 / 106. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1918. május 7. ’.V.V.V.VéV TOVÁBB JAVUL A GAZDÁLKODÁS A kecskeméti terveiből Kecskeméthez — a hozzácsatolt ballószögl, helvéclal és városföl­di területeket Is figyelembe véve — hét mezőgazdasági termelő- és négy szakszövetkezet tartozik. Területük csaknem 24 és fél ezer hektár. A gazdaságokra általá­ban jellemző, hogy egyenletesen fejlődtek az elmúlt esztendőben, hatékonyabbá' vált a termelésük, szervezettebbé az Irányításuk és eredményesebbé a gazdálkodás. Sikereiket annak Is köszönhették, hogy egyre nagyobb mértékben alkalmazták a tudományos kuta­tómunka eredményeit, több új termelési technológiát vezettek be, s csatlakoztak néhány ipar­szerű termelési rendszerhez. Módosult a gazdaságokban a termelési szerkezet,' a speciális és célgépek alkalmazása lehető­vé tette a gyorsabb szakosodást. A termelőszövetkezetek mintegy kétezer hektáron termesztettek kalászos gabonát, 2600 hektáron kukoricát, a burgonya termőte­rülete pedig 237 hektár volt. Az elmúlt évekhez képest növelték a szálastakarmánytermő terüle­tet, valamint a zöldségféléket is több hektáron termesztették, mint a korábbi években. Nőtt az állatlétszám, s különö­sen fontos, hogy a tehénállo­mány holsteln-frizzel történő faj­taátalakító keresztezése jelentős javulást hozott a tejtermelésben. A tehenenkéntl tejhozam 1975- höz képest 50 százalékkal emel­kedett. örvendetes, hogy egyre nagyobb szerepet kap a város gazdaságaiban a juhtenyésztés. Az állomány lényegesen nagyobb, mint 1975-ben, ugyanis tavaly már az akkorinak csaknem dup­láját tartották, az anyajuhok szövetkezetek száma pedig kllencszázzal gyara­podott. A szakszövetkezetek megalaku­lásuk óta tavaly érték el a leg­jobb eredményeket. Ebben nagy szerepet játszott az is, hogy a korábbi évekhez képest több szakembert alkalmaztak és cél­tudatosabb. munkát végeztek. Az idén további előrelépésre készülnek a kecskeméti közös gazdaságok. Céljuk az, hogy az elmúlt évi termelési értéket 3,4 százalékkal növeljék, ezen belül a növény- és állattenyésztés ter­melési értékét pedig csaknem 14 százalékkal. A legfontosabb fel­adat hogy csökkenjen az idén a gazdaságok közötti különbség, vagyis azok a szövetkezetek, amélyek elmaradtak, felzárkóz­zanak nemcsak a termelési érté­kük növelésével, hanem a nyere­ségesebb, eredményesebb gazdál­kodásukkal is. Nagy segítséget nyújtottak a szövetkezetek az elmúlt eszten­dőkben a háztáji és kisegítő gaz­daságoknak, ugyanis 1976-ban kétszázmillió, tavaly 377,8 millió forint értékű, árut termeltek a nagyüzemi gazdaságok segítségé­vel, támogatásával, amelyet a szövetkezeteknek adtak át. Ebben az esztendőben el szeretnék ér­ni, hogy a háztáji gazdaságok a nagyüzemen keresztül mintegy 400 millió forint értékű zöldsé­get, gyümölcsöt, sertést, valamint egyéb állatot és állati terméket értékesítsenek. A kormány felhívására ebben az esztendőben növelik a kuko­rica termőterületét, s a tavalyi­hoz képest 400 hektárral nagyobb területen vetik él a fontos ta­karmánynövényt. Cs. I. A havannai Jósé Marti repülőtér A havannai Jósé Marti repillő- információs központot. A munká­iéi egyike a nyugati félgömb leg- latok befejezése után a repülő- nagyobb közlekedési csomópont- tér 1600 utas befogadására lesz ja inak. Kuba fővárosa légijára- alkalmas óránként, tokkal tartja a kapcsolatot az or- A légi szállítás fejlesztésében szág különböző városaival, vala- nagy segítséget nyújt Kubának a mini az amerikai félteke, Afrika Szovjetunió. A belföldi menet­és Európa repülőtereivel. rendszerű járatokon a JAK—40 A repülőteret bővítik, Ü) váró- típusú repülőgépek, a nemzetközi termeket, felszállópályát építenek útvonalakon pedig az IL—62-es és gépesítik a poggyász rakodd- gépek közlekednek. A pilótákat sát. Ezzel egy időben folyik a és a műszaki személyzetet spe­múszaki és navigációs szolgálat ciális oktatási intézményekben korszerűsítése. Automatizálják az képezik ki a Szovjetunióban. „MOZIJEGYEKET NEM RAGASZTGATUN Munkás és mérnök egy brigádban 0 Bán János: „Szigorúan ítéljük meg egymást...” szab ki a DÁV. Ez a készülék a Zalka brigád újítása. Az éjszakai világítást négy nagy munkahelyen szabályozták, szintén újítással. Ezzel is ener­giaköltséget takarítottak meg. Szintén a költségeket csökkentet­ték a hegesztődlnamók üresjára­tának kiküszöbölésével. Erre a célra ugyancsak újítást készítet­tek. Megtudtam a Zalka Máté bri­gádról, hogy szívesen segít a vállalat kebelén kívül is ott, ahol szaktudására szükség van, s ahol szűkében vannak a fo­rintnak. Többek között három tanyai Iskola villamosításánál végeztek jelentős munkát. Az elmúlt hetekben Tlszaalpáron dolgoztak egy átalakítással nyert óvoda villamos szerelésén. Mun­kájukért a helyi tanács, köszönő levelet küldött a vállalatnak. / — Ki hogyan érzi: mi a fi­zetsége a. szabad Időben végzett önzetlen munkáért? — kérde­zem a brigád jelenlevő tagjaitól. — Máskor, ahányan vagyunk, annyifelé ^dolgozunk. A társadal­mi munkára összejövünk. Jó az az érzés, amely eltölti az embert, amikor közös akaratból; a mun­kát testvériesen elosztva, segí­tünk valahol. Jó dolog adni má­soknak — vallja a brigád veze­tője, Bán János. • Szondy György: .....összhang v an köztünk.” — Nekeni két fiam van, az egyik óvodás, a másik bölcső­déé — mondja Takács József. — Nagyon rosszul esett, amikor az első alkalommal hely hiányá­ban visszautasították a fölvételi kérelmünket. Alpárra azért men­tem szívesen segíteni, mert arra gondoltam, hogy az ottani fiatal házasoknak milyen jól jön majd, ha el «tudják helyezni a gyereke­iket az új óvodában. A brigád nevében kijelenthetem, hogy bár­hová szívesen elmegyünk társa­dalmi munkára, ha hívnak ben­nünket. — Mozijegyek ragasztásával a brigádnaplóba, meg effélékkel nem bíbelődünk, és egyáltalán, a formalizmus Idegen tőlünk — kapcsolódik be Adácsi József műszerész, aki az Idén techni­kusi vizsgát tesz. — A vállalati feladatok elvégzésén kívül csak az olyan brigádtetteket tartjuk feljegyzésre méltónak, amelyek­kel valahol egy bajbajutott csa­ládon, vagy egy még nagyobb közösségen segítünk. És ha ez a segítség áldozatot Is kívánt tő­lünk... A pihenőidő a végét járja, a Zalka brigád tagjait várja a munka. De ennél többet aligha tudhatnék meg a munkásokból és tpérnökökből álló közösségről, akár estéiig is. A. Tóth Sáhdor — Ha egy munkás, aki az élet iskolájában már felsőtagozatos, Így szól első munkahelyén^ az Ifjú mérnökhöz: Te csávó, gye­re már ide! — hogyan kell vi­selkedni, mit kell akkor vála­szolni? Sajnos, ez a kérdés a főiskolai államvizsga egyetlen tételében sem szerepelt. Így aztán Szondy Györgyöt annyira váratlanul ér­te a közvetlenség, hogy — res- telll, de ami megtörtént, az meg­történt — nagyon bután reagált. „Nem vagyok csávó, erősáramú üzemmérnök vagyok!” — ezt fe­lelte Bán Jánosnak, kikérő hang­nemben. Nem érzékelte, hogy megtisz­teltetésben részesült, amikor a Zalka Máté szocialista brigád vezetője a kis közösség ugrató- évődő nyelvén fordult hozzá is, a jövevényhez. Nem sejtette, hogy bár a brigádnévsorba már előbb beírták, valójában ez a csávó megszólítás szentesítette fölvéte­lét Mert Ilyen komázó titulus csak barátnak, közeli munkatárs­nak dukál a Bács megyei Állami Építőipari Vállalatnak ebben a villamos kollektívájában. Két esztendeje történt az eset, melynek szereplői most egymás mellett ülnek itt, a BÁCSEP új munkásszállójának előcsarnoká­ban. Nemcsak ők ketten, hanem rajtuk kívül még hárman a bri­gádból. Szereplői voltak a tör­ténteknek a többiek is, hiszen ők segítették a héttagú kollektívát mozgató áramkört eme rövidzár­lat után helyreállítani. — A belső ügyeinket a főnö­kök bevonása nélkül, magunk rendezzük — szögezi le mintegy alapelvként Takács József vil­lanyszerelő, a brigádvezető he­lyettese. — A Jani bácsi meg a Gyuri esetéről sem szóltunk sen­kinek. Helyette összeültünk egy délután. Tisztáztuk, hogy gya­korlati szakemberek és elméleti­leg magasabban képzett mérnö­kök, egymásra vagyunk utalva a munkában. Ezért senkinek sincs mire felvágni. Elmondtuk Gyuri­nak azt is, hogy nálunk senki A termelést segítik Beszélgetés dr, Szegedi Sándorral a szölőnemesitésről A kedvező adottságokat kihasználva fejlesszük a kertészeti ágazatokat. A zöldség- és gyümölcstermelésben kiegyensúlyo­zott hazai ellátás és a gazdaságos export fokozása a feladat. Gyorsítsuk meg, tegyük folyamatossá a nagyüzemi szőlő- és gyümölcstelepítéseket, illetve -rekonstrukciókat. Szervezett támogatást kell nyújtani a háztáji és kisegítő gazdaságoknak, elöregedett gyümölcsöseik és szőlőik újratelepítéséhez. Mind­ez a Magyar Szocialista Munkáspárt március 15-i határozatá­ban olvasható. sem sértődik meg, ha úrnak, vagy éppen csávónak szólítja a másik. Az ilyesmi a jó hangulat­tal jár együtt. Megértettük egy­mást, és azóta összetartás ural­kodik köztünk. Szondy György elektromos megbízott hozzáteszi: — Így igaz. Az elképzeléseiket ismertetjük egymással, s ha pél­dául én elméletben kigondolok valamit, akkor megkérdezem a gyakorlatban jártas munkatár­saimtól, hogy mit szólnak hoz­zá. Egyéb tekintetben is össz­hang van köztünk. — Fegyelemre nevelt bennün­ket a szakmánk, a munkában so­sem lazíthatunk, mert az a ma­gunk vagy a társunk életébe ke­rülhetne — szólal meg Bán Já­nos brigádvezető. — Ezért szi­gorúan ítéljük meg egymást em­beri és szakmai téren egyaránt. Harag, sértődés köztünk nem le­het A Zalka brigád tagjaival ül­dögélve, az őszinte beszédet {hall­gatva nehezemre esik elképzelni, hogy éz a kollektíva viszályko­dásra is képes. — Viták vannak köztünk, szakmai összecsapások, mert oly­kor makacsul ragaszkodunk a saját álláspontunkhoz, de ez mindig a közös munkánk minő­ségét javítja — mondja Bagó Zoltán elektromos megbízott a brigád másik üzemmérnök tagja. A „viszálykodásról” említést tett Papp Ferenc, a BÁCSÉP fő­energetikusa is, akivel korábban a kis kollektíváról beszélgettünk. Az egészséges mértékű versen­gést helyénvalónak találja a leg­közelebbi munkatársak között is. Ügy látom, hogy az irányítása alatt álló gárda összeszokottsága és Intelligenciája „elbírja” ezt Az ideális munkás a korszerű 0 Takács József: „Bárhová szí­• Bagó Zoltán: ......a közös vesen elmegyünk társadalmi munkánk minőségét javltja.” munkára...” elméleti ismereteket magas szín­vonalon, alkotó módon tudja al­kalmazni a mindennapi gyakor­latban. Eszembe jutott ez a de­finíció-szerűség, amikor Papp Fe­renc, a Bán Jánosék múlt évi munkájáról tájékoztatott: — Tavaly majdnem négymil­lió forint energiaköltséget taka­rított meg a vállalatunk, és eb­ben nagy érdemel vannak a szak­munkásokból és mérnökökből ál­ló brigádnak. A kiválóan elvég­zett sokféle feladatuk közül ki­emelném, hogy műszeres vizsgá­latokkal fölmérték az építőipari gépek energiafogyasztását Kis­kunfélegyházán, a tmk-üzemben fázisjavító kondenzátortelepet szereltek be. Itt, Kecskeméten, a rákóczlvárosl telepünkön teljesít­ménybehatároló készüléket he­lyeztek üzembe. Ezzel megaka­dályozták, hogy a vállalat a fo­gyasztási csúcsidőszakban túllép­je a számára engedélyezett áram- fogyasztást, amiért büntetést 0 Adácsi József: .....az olyan b rigádtetteket tartjuk feljegyzés­re méltónak...” (Tóth Sándor felvételei) A termelő és feldolgozó üze­mek. a kutatóintézetek összefo­gására vau szükség ahhoz, hogy a szőlőtelepítési program Bács- Kiskun megyében is megvalósul­hasson. A tervidőszak végéig ugyanis mintegy hatezer hektár, 19U2-lg pedig tízezer hektár üze­mi ültetvény telepítésére vállal­koztak a megye gazdaságai. A munka elkezdődött és ebben sok tennivaló hárul az alig több, ■mint egy éve Kecskemétre költö­zött Országos Szőlészeti és Bo­rászati Kutató Intézetre is. Fel­adatuk a fajtanemesítés, a táp­anyag-gazdálkodás, az öntözés, a gépi művelés, a növényvédelem és a borászat legújabb módsze­reinek elterjesztése. A harmadik rekonstrukció korszaka Dr. Szegedi Sándorral, az inté­zet igazgatóhelyettesével a mező- gazdasági tudományok kandidá­tusával a soronlevő tennivalókról beszélgettünk. — A mostani szőlőtelepítéseket méltán nevezhetjük a harmadik rekonstrukciónak. Az elsőre a fl- loxéravész után került sor, a kö­vetkezőre a felszabadulás után. A jelenlegi abban különbözik az első kettőtől, hogy Jobban előké­szített, szakmailag megalapozot­tabb, üteme kiegyenlítettebb. Minden eddigi telepítésnél na­gyobb hangsúlyt kap most a ter­mésbiztonság, ennélfogva a tele­pítések helyének kijelölése, a fagytűrő és a betegségeknek el­lenálló fajták megválasztása. A tervidőszak végéig telepített ül­tetvényeknek több, mint tíz szá­zalékát már a Szőlészet) és Bo* rászatl Kutató Intézet, a Kerté­szeti Egyetem új fajtái, klonjal adják. A szakemberek körében 'közis­mert: a fajtakérdés elválasztha­tatlan az alföldi borvidéktől, mondhatnám úgy is, hogy. az öko­lógiai, a megye környezeti adott­ságainak figyelembevétele nélkül nem lehet sikeres termelés. A növény optimális vízigénye 600— 700 milliméter évente, s a vidék átlagos csapadékmennyisége álig é:i el az 560 millimétert. Pótlú­Választék százharminc fajtából 0 Az intézetbe gyakran látogatnak hazai és külföldi szakemberek. Szegedi Sándor a nemesítés eredményét mutatja az egyik kísérleti parcellán. mésblztonságot, az ágazat jöve­delmezőségét, de legjobban a cse­pegtető vízpótlás váltotta be a reményeket. ni. A kutatók örök témája a faj­tafenntartó nemesítés. Összetett feladat a növényegészségügyi sze­lekció elvégzése, a fajták bioló­A nagy elődök nyomán folytatni a munkát sát meghálálják az ültetvények. Termésnövelő hatása mellett a tőkék életkorának meghosszabbo­dását, teherbírását fokozza a ki­egyensúlyozott vízellátás. A meleg homoktalajon a 100— 150 mázsás hektáronkénti ter­mésátlag szükségessé teszi a csa­padék pótlását. Erre négyféle ön­tözési módszert dolgoztunk ki. A csepegtető, az altalaj-, az esőz- tető és a barázdás öntözési módok között válogathatnak a termelő­üzemek. Valamennyi növeli a ter­Fontos, hogy a szaktanácsadást is végző tudományos intézet a sa­ját alkotótevékenységét kiegé­szítse mindazzal, ami a világ sző­lő- és bortermelésében új és hasz­nos, s alkalmazza a hazai viszo­nyokra, továbbítsa mint kipró­bált, biztos eredményt adó mód­szert a mezőgazdasági üzemek­nek. — A világ szőlőtermesztői két­ezer, mi százharminc fajta közül válogathatjuk ki a környezeti és a közgazdasági tényezőknek leg­megfelelőbb egyedeket, A vá­lasztási lehetőség tehát adott, de hogy az üzemek valóban a szá­mukra legmegfelelőbb szőlőt ter­meszthessék, még sokat kell ten­Mathlász János, a kiváló ne­mesítő több szőlőfajtát hagyott hátra. Sok közülük ma is a legki­válóbbak közé tartozik. Mathlász munkásságának volt folytatója Kocsis Pál. A nagy elődök mun­kájának ma Is vannak folytatói. — Törekvésünk, hogy az ed- diegleknél korábban érő szőlőfaj­tákat adjunk a termelőknek. Óriási előny származna abból, ha gial potenciáljának fenntartása. Célunk a korszerű, nagyüzemi ag­rotechnikai követelményeknek megfelelő, bő termést adó szőlő előállítása. Ezt a munkát a kato­na- és mlklóstelepl, az egri. és a badacsonyi állomásokon mintegy 55 kutató végzi. Laklteleken az új fajták elszaporítása a felada­tunk, de tervezzük egy oltvány- modellüzem létrehozását Is. a szüret Idejét széthúzhatnánk. Ez nemcsak a gazdaságok üzem­szervezését könnyítené meg, ha­nem csökkentené a gazdasági veszteséget is. Nagy fantáziát lá­tok abban az elképzelésben is, hogy csemegeszőlőnkkel már augusztusban, szeptemberben megjelenjünk a külpiacon — mondotta befejezésül dr. Szegedi Sándor, Béna Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalom