Petőfi Népe, 1978. május (33. évfolyam, 102-126. szám)

1978-05-03 / 102. szám

1978. május 3. • PETŐFI NÉPE • 3 Színpompás májusi seregszemle (Folytatás az 1. oldalról.) szivemhez oly közeli városban mondhattam él. Kecskeméten és Bács-iKiskun megyében, melynek dolgos hétköznapjait, okos. kez­deményezni kész. felelős közössé­gi testületek, párt-, állami és társadalmi szervezetek, s felké­szült, felelős vezetők irányítják. Az ünnepi szánok, akit meg­tisztelt a város közönsége ezzel a szép feladattal, bevallja, hogy rangot szerezni jött ide, mert úgy véli. nagy kitüntetés szólni egy olyan városhoz, mely évszázadok alatt küzdelemmel és verejtékkel, alkotómunkával és a szépség szeretetével szerzett jogot a meg­becsülésre, az önbecsülésre. Áz ünnepi megemlékezést kö­vetően a nagygyűlés az Interna- cionálé hangjaival ért véget. Ez­után a díszelnölkség tagjai láto­gatást tettek több kiváló vállalat­nak a Vasútkertben felállított pavilonjában. A május elsejét köszöntő la­kosságot a délelőtti órákban nép- táncegyüttesek, népi hangszere­sek, citerazenekarok, pol-beat énekesek és irodalmi színpadok műsora szórakoztatta. Délután sportbemutatók zajlottak, majd szovjet művészegyüttes adott műsort. A csalánosi parkerdőben nagyszabású majálist is rendez­tek. Az esti óráikban filmvetítés színesítette a Vasútkert ünnepi műsorát. Ezt megelőzően a főté­ren térzenére került sor, végül pedig utcabál zárta Kecskemét lakóinak május elsejei program­ját. KALOCSA üzemeiben, intéz­ményeiben már pénteken és szombaton megemlékeztek a munkásosztály nagy ünnepéről. Ünnepli munkaértekezleteken ér­tékelték a szocialista muinkaver- seny eredményeit, s nyújtották át a vállalati Kiváló Dolgozó ki­tüntetéséket. A város központi ünnepségére Kalocsán, a Városkert szabadté­ri színpadán került sor három­ezer dolgozó részvételével. A nagygyűlés elnökségében helyet foglalt Terhe Dezső, az MSZMP Bács-Kislkun megyei bizottságá­nak titkára, Tóth Ferencné, a vá­ros országgyűlési képviselője, va­lamint a város és járás párt-, állami és társadalmi vezetői, szo­cialista brigádok vezetői, a ter­melésiben kiemelkedő teljesít­ményt nyújtó dolgozók. Szvorény János, az MSZMP Kalocsai városi Bizottságának el­ső titkára tartott . ünnepi beszé­det. Ezután színvonalas kulturá­lis műsor szórakoztatta az ün­neplő közönséget, majd felszaba­dult. vidám hangulatú majális kezdődött. A sátrakban, stando­kon a vállalatok látták vendégül dolgozóikat. BAJA és a bajai járás közsé­gei ünnepi zászlódíszben fogad­ták a felvonuló dolgozókat. Baján zenés ébresztő köszöntötte a la­kosságot, majd délelőtt tíz óra­kor megkezdődött az üzemek, vállalatok, intézmények, gazdasá­gok dolgozóinak hagyományos^ május elsejei felvonulása. A mintegy másfél órás felvo­• Délután a kecskeméti Vasútkertben kultúrműsor szórakoztatta a megyeszékhely dolgozóit. (Tóth Sándor felvételei) nulás alatt hangszórókon köszön­tötték a város dolgozóit, az út­törőzenekar pedig indulókat ját­szott. A felvonulás után a Pető- fi-szigeten megrendezett majáli­son szórakozhatott a város népe. Érsekcsanádon a járás északi községei nagygyűlést tartottak a Révcsárda melletti üdülőterüle­ten, ahol megemlékezték május elsejéről, majd a szép számú kö­zönséget kulturális .és sportmű­sor szórakoztatta. A járás községeiben az emlí­tetteken kiviül is több helyen felvonulással, majálissal tették emlékezetessé a nemzetközi mun­kásosztály nagy ünnepét. KISKUNFÉLEGYHÁZÁN a Sportolj velünk! jelszó jegyében telt el a kétnapos ünnep. Vasár­nap délután több ezren voltak kíváncsiak a Honvéd-sporttele­pen az Országos Sportnapok he­lyi rendezvényére: a város diák­jainak és katonafiataljainak szín­pompás sporttalálkozója nagy tetszést aratott A gimnazisták zászlós megnyitója és dr. Belé- nyi Istvánnak, a városi tanács elnökhelyettesének üdvözlő sza­vai után a Batthyány utcai Ál­talános Iskola népi táncosait, a Kun Béla SE atlétáit és a mun­kahelyi testedzés csinos hírverőit, a közgazdász lányokat tapsolta meg a közönség. A Móra Ferenc és Bajcsy-Zsilinszky Endre álta­lános iskolák növendékeinek szép összhatású esernyős gyakor­latát "váltó futóverseny, s a' 608- as számú Ipari Szakmunkáskép­ző Intézet asztalugró és gúlacsa- pa'tának magas színvonalú bemu­tatója követte. A labdarúgó-mér­kőzés megkezdéséig a futballpá- lyát a magyar néphadsereg he­lyi alakulatának fegyveres tornát előadó honvédjei, a rendkívül ügyes repülőmodellezőfc. vala­mint a célbaugró ejtőernyősök fog­lalták el. Hétfőn' kora reggeltől autóbu­szok. személygépkocsik szállitot­• A jubileumi zászlót nyert Alsó-dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság dol­gozói nyitották meg a felvonuló bajai vállalatok sorát. (Szabó Ferenc felvétele) ták a Szegedi út mentén levő Béke parkerdőbe a város apra- jái-nagyját, de rengetegen vá­lasztották a kerékpáros közleke­dést, vagy a gyalogos sétát is. Az üde környezetben három óriási tisztás szolgált kiváló szín­helyül az immár hagyományos május elsejei, egész napos karne­váli programoknak. Már a leg- frissebeket is térzene, tucatnyi büfés sátor, lőpavilon és vurstli fogadta. Később Kertész János- nénak, a városi szakmaközi bi­zottság titkárának ünnepi kö­szöntője után a szabadtéri szín­padon citerazenekarok, néptánc­együttesek, asszonykórus és tánc­zenészek szórakoztatták felváltva a majálisra érkezőket. Ugyanak­kor, egészen 16 óráig, a másik nagyréten ejtőernyősök, vitorlá­zó repülősök, birkózók, súlyeme­lők; ökölvívók és atléták látvá­nyos vetélkedője, továbbá a vá­ros .üzemeinek kispályás labda­rúgó-bajnoksága vonzott sok-sok nézőt. A játszótéren a Móra Fe­renc Művelődési Központ bábcso­portjának és gyermekszínházának műsorát izgulták-kacagták végig a legkisebbek. Az ünnepi vígas­ság este a művelődési házban májusi bállal zárult. KISKŐRÖSÖN a városközpont­ban felállított díszemielvényen a város párt- és tanácsi vezetői, szocialista brigádok, munkáskö­zösségek képviselői üdvözöltek a felvonulókat. Ünnepi ’beszédében Üjhelyi J'ózsef,a Hazafias Nép­front városi titkára méltatta a világ proletariátusának nemzet­közi ünnepét. A nagyabb termelőegységek közül az idén a Kiskőrösi Vegyes és Építő Ktsz, a helyi konzerv­gyár, az ÁFÉSZ és a Mezőtermék dolgozóinak látványos termékbe­mutatójának tapsolt a város la­kossága. Elismerést arattak a fel­vonuló diákok is, a Petőfi Sándor Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola, illetve a Pető­fi Sándor Általános Iskola ta­nulóifjúsága, akik színes iabda- és gyermekjátékokat, népi tánco­kat mutattak be. A felvonulás végeztével a résztvevők és a közönség a vá­rosi sportpályán megrendezett hangulatos majálison töltötte el a délelőtti órákat Itt vendégelte meg több üzem, szövetkezet ve­zetősége a dolgozókat Játékos és sportvetélkedők, ügyességi verse­nyek és egyéb szórakozási lehe­tőségek tették emlékezetessé a kiskőrösiek májusi ünnepét A járás szinte valamennyi köz­ségében megemlékeztek a prole­tariátus nemzetközi ünnepéről. Mint Páhin vagy Kecelen, több­nyire a közeli erdőkben, vagy a parkokban szervezték meg a szí­nes majálisokat. A járás központi rendezvényének' színhelye a solt- vadkertd Petőfi-tó volt ahol Hirs Imre, a községi pártbizottság tit­kára mondott ünnepi beszédet A nagyszabású, szórakoztató és tar­talmas programokban gazdag ma­jálison több mint háromezer em­ber vett részt KISKUNHALASON és a járásban immár hagyo­mányosan, május elsején és az azt megelőző napok­ban nemzetközi lovasversenyen szórakozhattak a város, a járás dolgozói. Ebben az évben tizenket­tedszer rendezték meg a nemzetközi lovasversenyt, amelyet összekötöttek a határőrség lovasiskolája 25. évfordulójának ünnepségével. Már április 29-én több ezren nézték végig az első versenyszámokat, április 30-án pedig szinte talpalatnyi üres helyet sem lehetett találni a lelátókon. Délután 2 órakor hangzott fel a díszjel, amely Tóth Imre határőr vezérőrnagyot, a határőrség országos parancsnokát köszöntötte, aki üdvözölte a lovasiskola — stíluso­san — lóháton felsorakozott személyi állományát, majd méltatta tevékenységüket. Elmondta, hogy nemcsak a határszolgálathoz szükséges lovasokat és lovakat képezik ki, de igen sokat tettek a hazai lótenyésztés és lovassport érdekében. Hatalmas taps fogadta azt a bejelentést, hogy a belügymi­niszter o Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fo­kozatával tüntette ki a lovasiskolát. Az erről szóló okmányt a határőrség országos parancsnoka. Du­dás István határőr ezredesnek, a kiskunhalasi ke­rület parancsnokának nyújtotta át. Az ünnepségen részt vett dr. Ábrahám Kálmán építésügyi és vá­rosfejlesztés miniszter, dr. Gajdócsi István, a me­gyei tanács elnöke, A szolgálatban végzett kiemelkedő munkájukért a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozata kitüntetésben részesült Hirling József határőr al­ezredes, ezüst fokozatában Suti István határőr fő­hadnagy, Bánfi Vilmos határőr zászlós. A Közbiz­tonsági Érem arany fokozatát kapta Tóth Barna­bás határőr hadnagy és Tóth Abonyi Balázs pol­gári alkalmazott. E kitüntetés ezüst fokozatában részesült Krizsán János határőr törzsőrmester. Raj­tuk kívül többen kaptak dicséretet és jutalmat Május 1-én nemcsak a lovassportot, de a látvá­nyosságot is szerető halasiak és járásbeliek keres­ték fel a Határőr Dózsa lovaspályáját Igazán nagyszerű élményben volt részük, mert a lovasver­seny szünetében úttörő lovasok és csikósok tartot­tak bemutatót. A nézőközönség soraiban helyet foglalt dr. Romány Pál mezőgazdasági és élelme- zésíjgyi miniszter, dr. Pozsgay Imre kulturális mi­niszter, Nyers Rezső, az MSZMP KB tagja, Föl- desi Jenő határőr vezérőrnagy, belügyminiszter-he­lyettes. Halász Géza, a Magyar Népköztársaság belgrádi nagykövete, Horváth István, a megyei pártbizottság első titkára és dr. Gajdócsi István, a megyei tanács elnöke. A nagy érdeklődéssel kí­sért nemzetközi lovasverseny a késő délutáni órák­ban fejeződött be. ír Tóth Imn határőr • zérőrnagy köszu ti a 25. évfordulóját ineplő lovasiskolát. Brigádok, vállalatok kitüntetése A május 1-i ünnepségek keretében a múlt hét végén több helyen magas kitüntetéseket adtak át a jubileumi munkaversenyben legjobb eredményt elért brigádoknak, üzemi kollektíváknak. Ezek jó részén a megyei és nagyvállalati vezetők is részt vettek, s fejezték ki elismerésüket a termelési si­kerekben élen járó dolgozóknak. A Férfi Fehérneműgyár bajai gyárának Egyet­értés szocialista brigádja az elmúlt években több­ször kiérdemelte már az aranykoszorús brigádjel­vényt, sőt egyszer a Vállalat Kiváló Brigádja cí­met is. A legnagyobb sikert azonban a jubileumi munkaversenyben nyújtott teljesítményével érte el a nyolctagú vasaló közösség: megkapták az 'MSZMP Központi Bizottságának jubileumi oklevelét. A ki­tüntetést szombaton, ünnepélyes keretek közt Terbe Dezső, a megyei pártbizottság titkára nyújtotta át Fülöp Jánosné brigádvezetőnek. • Terbe Dezső, a megyei pártbizottság titkára átadja Fülöp Jánosnénak, a bajai Fékon-gyár brigádvezetőjenek az MSZMP Központi Bizottságának jubileumi oklevelét. A magas elismerésben része- ’ sített Egyetértés brigád 1977-ben mintegy 130 százalékra teljesí­tette feladatát, s ezzel jelentős mértékben hozzájárult a gyár tervének megvalósításához. A brigádtagok minőségi szempont­ból is kifogástalan munkát vé­geztek. Érdemeiket növeli* hogy bár a nődolgozók fele az idősebb korosztályhoz tartozik, tevéke­nyen részt vesznek a közéletben, sok társadalmi munkát vállalnak és a kommunista műszakokon is élen járnak. A Homokhátság szocialista brigád a tavalyi munkaverseny­ben elért kiemelkedő eredményei­ért megkapta a megyei pártbi­zottság jubileumi oklevelét. A 16 tagú kollektíva a kecskeméti Magyar—Szovjet Barátság Ter­melőszövetkezetben elsősorban a hibridkukorica-termesztéssel fog- lalkozik. Felajánlásuk az volt, hogy az 1976-os eredményekhez képest 11 százalékkal növelik a vetőmagellátás érteikét, amelyet 51 százalékra teljesítettek úgy, hogy a minőséget és a mennyi­séget javították Szombaton ün­nepélyes keretek között Dörner Henrik, a megyei párt-végrehaj- tóbizottság tagja adta' át a ki­tüntetést Nagy Sándor brigádve­zetőnek. Ezenkívül a kollektíva megkapta a szövetkezet kiváló brigádja címet, valamint pénz­jutalomban részesült Az Országos Vízügyi Hivatal és a MEDOSZ elnöksége értékel­ve a Lajosmizsei Vízgépészeti Vállalat jubileumi munikaver- senyiben elért eredményeit meg­állapította, hogy valamennyi ter­melési és gazdaságossági muta­tóját túlteljesítette. Az V. ötéves terv első két évi előirányzatának 1977- november 1-re eleget tett, s. egyben megbízható ipari hát­terévé vált a magyar népgazda­ság vízgazdálkodási ágazatának. Ennek alapján ítélte oda az OVH és a MEDOSZ a kiváló vállalat címet, amelyről az okle­velet szombaton a kecskeméti Aranyhomok-szállóban rende­zett ünnepségen Gerda Sándor, az OVH pártbizottságának titkára nyújtott át Nagy Lajosnak, a Vízgépészeti Vállalat igazgatójá­nak. Dinamikusan fejlődött és ki­váló eredményeket ért el az el­múlt esztendőben a Hosszúhegyi Állami Gazdaság. A rendkívül nagy előrelépésüket bizonyítja egyebek között az is, hogy tavaly 25-szöröisére növelték 1971-hez képest a nyereségüket. Az el­múlt esztendő gazdálkodása kü­lönösen sikeres, hiszen termelési értékük 1976-hoz képest 37, a nettó értékben kifejezett árbevé­tel 42, a termelési érték pedig 13 százalékkal több. Országosan elismert az alma- és a szőlőter­mesztési rendszerük, valamint ezek feldolgozásában, exportjá­ban végzett teljesítményük. A Hosszúhegyi Állami Gazda­ság tavalyi kiváló eredményeiért elnyerte a Kiváló vállalat cí­met, amelyet dr. Dobi Ferenc, a MEDOSZ főtitkára adott át a szombaton megtartott ünnepségen dr. Mátyus Gábor igazgatónak. A gazdaság egyébként ezzel már 7. alkalommal kapta meg e ki­tüntetést. Kiváló vállalat címet kapott a Gemenci Erdőgazdaság is. Az oklevelet a MÉM és a MEDOSZ képviseletében Rácz Antal, a MÉM főosztályvezetője adta át Papp László igazgatónak. A gazdaság az elmúlt évben ter­melési értékét 24, nyereségét 178 százalékkal növelte 1976-hoz ké­pest. Az ünnepségen, amelyen részt vett dr. Matos László, a Bács-Kiskun, István József, a Tolna megyei Tanács elnökhe­lyettese is, még tíz dolgozó ré­szesült miniszteri kitüntetésben és százan kapták meg a Vállalat Kiváló Dolgozója jelvényt. A Fémmunkás Vállalat kecs­keméti gyára az elmúlt évben először célozta meg a félmilliárd forintos éves tervet. Dolgozói a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 60. évfordulója tiszteleté­re kezdeményezett munkaver­senyben ennek túlteljesítésére tettek felajánlásokat. Vállalásaik találkoztak a népgazdasági érde­kekkel, mert a gyár termékeire nagy szükség volt a kormány ál­tal kiemelt beruházásokon — minit ai Bélapátfalvi Cementmű­nél, a Salgótarjáni Síküveggyár­nál, a Paksi Atomerőműnél, a budapesti lakások, a kecskeméti megyei kórház építésénél stb. Ugyanakkor fontos KGST-beru- házásoklhoz is csaknem 1000 va­gon csarnokszerkezetet szállítot­tak. A gyár megrendeléseinek határidőre, reklamációmentes mihőségben tett eleget, éves ter­melési tervét 15 millió forinttal teljesítette túL E teljesítmény értékelése alapján elnyerték a Kiváló gyár címet, az erről szó­ló oklevelet szombaton Zsiba Lajos, a Fémmunkás Vállalat vezérigazgató-helyettese adta át. A Szerszámgépipari Művek kecskeméti gyára az elmúlt hét év alatt ezúttal negyedszer ér­demelte ki a Kiváló gyár cí­met. Dr. Szűcs Endre, a gyár igazgatója az elmúlt évi munkát értékelve elmondta, hogy tavaly 30 millió forinttal több termé­ket állítottak elő, mint egy év­vel korábban, s az egy munkás­ra eső termelési érték megha­ladta a 400 ezer forintot. A ki­tüntetésről szóló oklevelet Jakab Mátyás, a SZIM vezérigazgató- helyettese nyújtotta át. A gyár 26 brigádja kapta meg a szocia­lista cím különböző fokozatát, harmincötén pedig a Kiváló Dol­gozó kitüntetésben részesültek. A B'UDAMOBIL Járműszövet­kezet múlt évi eredményeivel nem kevesebb, minj, huszonhato­dik alkalommal leit a gépipar kiváló szövetkezete. A kitünte­tést a szövetkezet kalocsai tele­pén Rév Lajos, az QKISZ elnö­ke adta át a kollektívának. A termelékenység javításiban, az export növelésében kiemelke­dő sikereket elért szövetkezet termelésének csaknem felét szol­gáltatta tavaly a kalocsai telep. Összesen 658 áruszállító pótko­csit, illetve lakókocsit gyártottak, 154 millió forint értékben. Az Épületasztalos-ipari és Fa­ipari Vállalat bajai gyárának dol­gozói egymás után negyedszerre érdemelték ki a Kiváló gyár cí­met. Az elmúlt évékben, így ta­valy is, több mint tíz százalék­kal nőtt á termelési érték, s még nagyobb ütemben a terme­lékenység. Hatalmas erőfeszítések árán állandóan emelkedik a gyár­ban a szakmai színvonal, jelen­leg is két szakközépiskolai osz­tály tanul a munkahelyen. A szakmunkások száma négy év alatt kétszeresére nőtt. A terme­lési sikerekben minden érdem a dolgozóké, ugyanis az eredmé­nyeket beruházás nélkül, a bel­ső tartalékok feltárásával érték el. A szombati gyári ünnepségen — amelyen megjelent dr. Gaj­dócsi István, a megyei párt vb tagja, megyei tanácselnök, Kei­ler Pál, az ÉPFA vezérigazgató­ja adta át Zimmermann János igazgatónak a Kiváló gyár ki­tüntetést. A Lajosmizsei Kefe-, Seprű-, Fa- és Vasipari Termékeket Gyártó Ipari Szövetkezet tagsága 1977-ben 166 millió forint ter­melési értéket hozott létre, ami 32 százalékkal magasabb volt az. előző évinek A termékek 37 szá­zalékát tőkés exportra szállítot­ták. A lajosmizsei szövetkezet kol­lektívája május 1-e alkalmából a Könnyűipari Minisztérium Ki­váló Szövetkezete címet kapta meg, amit Horváth Ignác, a kecskeméti járási pártbizottság első titkára adott át a szombati ünnepségen. Kerekegyházán, a Kecskeméti Mezőgép Vállalat helyi gyáregy­ségének több mint négyszáz dol­gozója is ünnepelt szombat dél­után. Múlt évi munkájukkal Ki­váló gyáregység címet szereztek. A kitüntetést — amelyet Gilin- ger László, a vállalat gazdasá­gi igazgatóhelyettese adott át — már tíz egymás utáni esztendő­ben érdemelték ki. Ez idő alatt megtízszerezték termelésüket, annak értéke tavaly már megha­ladta a negyedmilliárd forintot. Döntő hányadát az Ikarusz gyár részére készülő alumínium al­katrészek gyártása teszi ki. A termeléssel szinte azonos arány­ban növelte az üzem gazdasági eredményét is, a múlt évben mintegy 20 százalékkal. A jubileumi munkaverseny­ben a gyáregység 11 szocialista brigádja teljesítette vállalását. Javult az eszközök kihasználása. A kerekegyháziak jó munkájára jellemző, hogy 1977-ben a válla­lati munkavédelmi versenyben is első helyet szerezték. MADARAS is jelentős esemény színhelye volt vasárnap délelőtt. A lakosságot már korán reggel az országos hírű úttörőzenekar ébresztette, majd térzenével szórakoztatta az ünneplőbe öltözött em­bereket. A művelődési ház zsúfolásig megtelt a falugyűlésre, ahol Szabó Imre, a járási pártbizott­ság első titkára köszöntötte a község lakóit, mél­tatta azt a tevékenységet, amelyet a határőrizethez nyújtanak. A határőrök nemcsak a honvédelmi ne­velő munkát végzik magas fokon, de részt vesz­nek az ifjú gárda képzésében, két úttörő határőr szakasz alakult, s egy önkéntes határőrcsoport tevékenykedik. A község határszakaszán évek óta nem történt határsértés, amely a lakosság és a határőrség gyümölcsöző együttműködésének köszön­hető. A határőr község cím adományozásáról szóló ok­levelet Vasmanszki Károly határőr alezredes adta át nagy taps kíséretében Krizsák Károlynak, a községi tanács elnökének. A kitüntetett község la­kói ezután megtekintették a határőrség központi zenekara és a fővárosi művészek ajándékműsorát. A község tizenöt legaktívabb önkéntes határőr se­gítőjét kitüntetésben, dicséretben, illetve jutalom­ban részesítették. Május elsején a madarasnak ha­tárőr-kutya bemutatót láthattak, sportversenyeken vettek részt. I <

Next

/
Oldalképek
Tartalom