Petőfi Népe, 1978. május (33. évfolyam, 102-126. szám)

1978-05-03 / 102. szám

* 2 • PETŐFI NÉPE # 1978. május 3. Brezsnyev bonni látogatása 'Csaknem pontosan öt évvel- el­ső bonni látogatása után ismét az NSZK fővárosába utazók Leo- nyid Brezsnyev. az SZKiP KB fő­titkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke. Brezsnyev 1973 májusában járt Bonnban és nagy fontosságú tár­gyalásokat folytatott a Német Szövetségi Köztársaság vezetői­vel a két Ország kapcsolatairól és a nemzetközi kérdésekről egy­aránt Az akkor elért megálla­podásoknak részük volt a két ország jó viszonyának fejleszté­sében' és elősegítették az európai -biztonsági és együttműködési konferencia előkészítését is. A szovjet közvélemény most is nagy jelentőséget tulajdonít a soron következő megbeszélések­nek. Szovjet részről úgy vélik, ■ hogy a politikai kapcsolat, a vé­leménycsere a két ország között rendszeres. A bonni látogatás után 1974-ben Moszkvában tar­tottak csúcstalálkozót, majd 1975- ben Brezsnyev Helsinkiben foly­tatott megbeszélést Schmidt kan­cellárral. Ugyanebben az évben járt Moszkvában — s találkozott Leonyid Brezsnyev vei — Walter Scheel, a Szövetségi Köztársaság elnöke. Több ízben járt Moszk­vában Willy Brandt, az SPD elnöke. A külügyminiszteri kon­zultációk rendszeresek — Gen­scher például a múlt év nyarán tárgyalt Moszkvában, de Andrej Gromiko az ENSZ-közgyűlés őszi ülésszakán is találkozott nyugat­német kollégájával. Bár a nem­zetközi kérdések megítélésében természetesen számos kérdésben eltér a Szovjetunió és az NSZK véleménye, mindkét részről több ízben leszögezték: fontos feladat­nak tartják az európai béke megszilárdítását, az enyhülési fo­lyamat további szélesítését, s noha az NSZK hivatalos politiká­jában érvényesülnek ezzel ellen­tétes tendenciák is. szovjet rész­ről érdemiben értékelik Bonn magatartását Leonyid Brezsnyev a Komszo­mol kongresszusán elmondott múlt heti beszédében is kiemel­te, útja nem csupán a két or­szág közötti kapcsolatok tovább­fejlődését kívánja szolgálni, bár ez önmagában is igen jelentős, hanem az enyhülést és a békét is, különösen Európa békéjét. Ennek soron következő feladatta a katonai enyhülés megvalósítá­sa, s mivel az NSZK-nak kulcs­szerepe van a nyugati katonai tervekben éppúgy, mint a NATO szervezetében, magatartása meg­határozó lehet a katonai enyhü­lés sok vonatkozásában. A kétoldalú kapcsolatok min­denekelőtt a gazdasági kapcsola­tok. moszkvai megítélés szerint kedvezően alakulnak, bár a lehetőségeket még korántsem használták ki teljesen, bizonyos mértékig az Európai Gazdasági Közösség diszkriminációs keres­kedelempolitikája következtében. Mindenesetre 1970-hez képest a múlt évben a kereskedelmi for­galom már öt és félszeresére nö­vekedett, s az NSZK a Szovjet­unió legfontosabb kereskedelmi partnere a fejlett tőkés országok között. Az utóbbi időben jelen­tősen fejlődött a gazdasági, mű­szaki-tudományos együttműkö­dés, a kooperáció, a kompenzá; ciós kereskedelem. Figyelemre méltó élénkülés mutatkozik a kulturális kapcso­latokban: a moszkvai Kis Szín­ház például rövidesen Mannheim- ben szerepel a Schiller-ünnepsé- geken, a Szovjetunióban pedig a düsseldorfi Drámai Színházat várják vendégjátékra. Művészek, művészegyüttesek kölcsönös sze­replése. kiállítások cseréje mu­tatja e téren a bővülést. Brezsnyev utazása előtt a szovjet sajtó a kapcsolatok mér­legét megvonva arra a következ­tetésre jut, hogy ha azok nem is minden téren kifogástalanok, fejlődést, egyenletes javulást mutatnak. Az SZKP főtitkárának bonni látogatása e téren is to­vábbi haladást hozhat. A Magyar—Laoszi Bizottság ülése Kedden az Országházban ple­náris üléssel folytatódott a Ma­gyar—Laoszi Gazdasági és Mű­szaki-tudományos Együttműködé­si Bizottság második ülésszaka. A két delegációt Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyettese és Sanáin Southiehak közmunkaügyi, közlekedési és szállítási miniszter, Együttműködési az együttműködési bizottság társ­elnökei vezették. Az ülésen megvitatták a leg­utóbbi ülésszak óta végzett mun­kát. elemezték a gazdasági, vala­mint a műszaki-tudományos együttműködés eddigi tapasztala­tait és kijelölték a további fel­adatokat, (MTI) „Örökre szóló” ígéret Izraelnek Carter amerikai elnök és Be­gin izraeli miniszterelnök hétfőn Washingtoniban négyszemközt tíz percig főtanácsadóinak jelenlé­tében pedig mintegy húsz percig tárgyait. Jody Powell a Fehér Ház szóvivője az eszmecserét „szívélyesnek és őszintének.” ne­vezte, Begin pedig úgy nyilatko­zott, hogy az amerikai elnökkel folytatott tárgyalását „barátság és egyetértés” jellemezte. „'Az az érzésünk — mondta az izraeli kormányfő —, hogy az Egyesült Államok és Izrael elválasztha­tatlan barátok és szövetségesek”. A hivatalos tárgyalás után a Fehér Házban nagyszabású foga­dáson emlékeztek meg Izrael fennállásának 30. évfordulójáról. Az amerikai elnök több száz meghívott jelenlétében újból megerősítette, hogy az Egyesült Államok Izrael iránti „mély ba­rátsága és szövetsége sohasem fog meginogni" országa „teljes mértékben elkötelezte magát” Izrael .biztonságának” megőr­zése mellett „Fenntartás nél­kül kijelenthetem — hangsúlyoz­ta Carter, hogy az Egyesült Államok nem csupán további harminc évig, hanem örökké tá­mogatni fogja Izraelt”. (AP, AFP. Reuter). Afganisztánban normalizálódik A Bakhtar afgán hivatalos hír­ügynökség jelentése szerint Af­ganisztánban a fegyveres erők az ország teljes térségét ellenőrzé­sük alatt tartják. Az országban három nappal a hatalomátvétel után a helyzet fokozatosan nor­malizálódik. Az éjszakai kijárási tilalom időtartamát valamivel csökkentették. A kabuli rádió vasárnap köz­zétette az Afganisztáni Demokra­tikus Köztársaság Forradalmi Tanácsának 1. számú rendeletét, mely szerint az Afganisztáni Demokratikus Köztársaság Forra­dalmi Tanácsa Húr Mohammed Tarakit, a nemzet kiemelkedő forradalmi személyiségét a For­radalmi Tanács elnökévé, s egy­ben államfővé és miniszterelnök­ké választotta. A Forradalmi Tanács, mint leg­felsőbb államhatalmi szerv első a helyzet ülésén egyhangúlag elfogadta, hogy Afganisztánt, politikai be­rendezését tékintve, Afganisztáni Demokratikus Köztársasággá kiáltják ki. Az Afganisztáni Demokratikus Köztársaság Forradalmi Tanácsa a kabuli rádióban közzétette 2. számú rendeletét, amely szerint a testület elnökhelyettesévé Bab­rak Karmait nevezték ki. A Forradalmi Tanács ismertet­te Afganisztán új kormányának összetételét Abdul Kader tábor­nokot a csütörtöki katonai ál­lamcsíny irányítóját nemzetvé­delmi miniszterré nevezték ki. Az amerikai külügyminiszté­rium hétfői közlése szerint az Egyesült Államok még nem dön­tött arról, vajon továbbra iá fenntartja-e a diplomáciai kap­csolatokat az új afgán rendszer­rel. (TASZSZ, AFP, UPI) M zászlólevonAs Kedden délelőtt a Parlament előtti Kossuth Lajos téren kato­nai tiszteletadás közepette levon­ták az Állami zászlót, amely má­jus elseje, a nemzetközi munkás- mozgalom nagy ünnepe tisztele­tére lengett árbocán. Ugyancsak katonai tisztelet- adással vonták le a magyar nem­zeti lobogót és a munkásosztály vörös zászlaját a Gellérthegyi Felszabadulási Emlékműnél. (MTI) „DIPLOMÁCIAILAG KÁROS, KATONAILAG OSTOBA” Egy angol tábornok Kínában PEKING „Közös az ellenség, és ez a Szovjetunió” — mondotta kínai katonatisztek -előtt az egyhetes kínai látogatáson tartózkodó Sír Neil Cameron, a brit királyi- lé­gierő marsall'ja, vezérkari főnök. A reakciós mentalitásáról hír­hedt Cameron marsall — a leg­magasabb rangú nyugati kato­natiszt, aki Kínában hivatalos látogatást tett eddig — megálla­pította, hogy London és Peking problémái néha különbözőek, de egy dologban — szerinte — tö­kéletesen egyetértenek és ez a szovjetellenesség. A vezérkari főnököt vasárnap fogadta Hua Kuo-Feng, a Kí­nai Kommunista Párt KB elnöke, miniszterelnök is. Szóba került a kínai és angol tisztek kölcsönös látogatása is. Az ezzel kapcsolatos angol kérést Hua Kuo-Feng „ésszerűnek” nevezte. (A Reuter alapján.) LONDON A botrány közepette az angol kormány egyelőre zavartan hall­gat. A vezérkari főnök kijelenté­sei legalábbis meghökkentették a hadügyminisztériumot, amely sietve igyekszik beszerezni a be­széd pontos szövegét, hogy an­nak ismeretében mérlegelje rea­gálását. A négymilliós példányszámú Daily Mirror címoldalas vezér­cikkben követelte a vezérkari fő­nök lemondását, „diplomáriailag káros, katonailag ostoba” beszé­de miatt A konzervatív sajtó azonban magasztalja a légimar- sallt, aki „csak az igazat mond­ja”, meg azt amit „mindenki gondol Angliában és a NATO- ban”. A The Daily Mail túláradó érzelemmel jelenti ki, hogy „a nyugat őrült lenne, ha nem ud­varolna Kínának...” MOSZKVA •Neil Cameron, a brit királyi légierő marsall'ja!, vezérkari fő­nök nagyszabású katonai ter­vekkel utazott pekingi látogatá­sára. Terveiről a 6. kínai páncé­los hadosztály törzstisztjeinek számolt be. A brit repülőmarsa 11 a Peking környéki hadosztály hadgyakorlatán kínai katonatisz­teknek kijelentette: „országaink egyre közelebb kerülnek egymás­hoz, mert kapunk előtt áll a közös ellenség, amelynek főváro­sa Moszkva”. Hozzáfűzte: „Van­nak problémák, amelyek elvá­lasztanak bennünket. Egy dolog azonban teljesen világos: a szov­jet páncélos erő szüntelenül nö­vekszik.” A szovjet veszéllyel való ijesztgetés nem új — mutat rá a Pravda. — A brit marsall ezzel nem áll egyedül. Az egykori amerikai haditengerészeti mi­niszter, Forrestal ugyanilyen két­ségbeesetten kiabált a szovjet ve­szélyről a hidegháborús években, azután úgy végezte, hogy „jön­nek a szovjet páncélosok” kiál­tással kiugrott egy New York-i ideggyógyintézet ablakán. — Az egész ügy — írja a Pravda — szót sem érdemelne, ha Neil Cameron nem képvisel­né az angol kormányt és nem mondana olyan uszító beszéde­ket, amelyek nincsenek össz­hangban a szovjet—angol kap­csolatokkal Ugyan kinek a ne­vében beszélt és kinek a nézete­it fejtegette a brit hadü gymin isz- tériuim vezérkari főnöke? Erre a kérdésre a hivatalos szerveknek kell magyarázatot adniok. (TASZSZ) mm NAPJAINK TÉMÁJA A legnagyobb kedvezmény elve Aj világpiaci versenyképesség kritériumai sokrétűek. Az egyes termékek — végső soron a teljes kivitel — műszaki korszerűsége, a mindenkori kereslethez való illeszkedése, az előállítás költsé­ge külön-külön és együttesen is alapvető tényezői a termékek külpiaci értékesítésének, az ex­port gazdaságosságának. Az ex­port versenyképességét, s/az ab­ból származó valutabevételt az egyes országokban érvényes ke­reskedelempolitikai feltételek is befolyásolják, {alakítják. Az ilyen kereskedelempolitikai feltétel az úgynevezett legna­gyobb kedvezményes elbírálás, vagyis a legnagyobb kedvezmény elvének alkalmazása. Magyaror­szág és a fejlett tőkés országok kapcsolatában ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy partnereinknek — kivételes esetektől eltekintve — nincs joguk a magyar árukra megkülönböztető tilalmakat és korlátozásokat fenntartani, s hogy a magyar termékekre a kedvez­ményes vámtételeket alkalmaz­zák. * Ennek árakat és devizabevéte­leiket is befolyásoló szerepét a közelmúltban aláírt magyar— amerikai kereskedelmi megálla­podással szemléltethetjük. Ma­gyarország 1973 óta tagja — úgy mondják: szerződő fele — a GATT-nak, s ennek következté­ben automatikusan megilleti a legnagyobb kedvezményes elbá­nás. Az USA mindeddig megta­gadta a kedvezményes vámok al­kalmazását a magyar árukra, amelyeket így átlag 15 százalékos vám terhelt. A magyar export az egyéb külföldi árukkal csak úgy versenyezhetett, ha a kedvez­ményes és a nem kedvezményes vámok különbségét az árban ér­vényesítette. Az árengedmény mértékére következtethetünk: ha az új megállapodás életbe lép — ennek feltétele a kölcsönös tör­vényhozási ratifikálás — a jelen­legi áruösszetétel mellett az át­lagos vámszinit 5 százalék lesz. Nyilvánvaló, hogy a legnagyobb kedvezményes elbánás alacso­nyabb vámtételei javítják a ma­gyar export versenylhelyaetét, s lehetővé teszik azoknak az áruk­nak az értékesítését is, amelye­ket eddig meg sem kísérelhet­tünk. Magyarország az elmúlt évti­zedekben minden nemzetközi fó­rumon sükraszállt a modern ke­reskedelem alapélvének érvénye­sítéséért. GATT-tagságunk révén elértük, hogy ma már minden fejlett tőkés országgal —, s egyébként minden GATT-tagál- lammal — a legnagyobb ked­vezmény elvét biztosító kereske­delmi megállapodásunk van. Eb­ből azonban korántsem követke­zik, hogy a magyar export ver­senyhelyzete a vámok szempont­jából a fejlett tőkés országok mindegyikében azonos lenne a többi exportáló országéval Az elmúlt egy-másfél évtized­ben ugyanis a legnagyobb ked­vezmény élve leértékelődött. A kilenc országot tömörítő Közös Piacon belül a tagállamok egy­más közötti forgalma vámmentes. A múlt év dereka óta a Közös Piac és a hét EFTA-ország kö­zötti ipari késztermékforgalom is vámmentes. Vámmentességé­ben, de legalább is különleges vámkedvezményben részesülnek a fejlett tőkés országok piacain a harmadik világ ipari késztermé­kei, s hasonló módon bonyolítják le egymás közötti kereskedelmü­ket a fejlődő országok is. A vi­lágkereskedelem egyre növekvő hányada — ma már'mintegy 50 százaléka — vámmentes, illetve vámkedvezményes. A legnagyobb kedvezmény tar­talmi értéke elsősorban Nyugat- Európában, éppen legfontosabb partnereinknél a Közös Piachoz és az EFTA-hoz tartozó 16 or­szágban csökkent, amelynek pia­cain mind a 'belföldi, mind a fej­lődő-országokból származó áruk­kal szemben a termékeinkre ki­vetett vámok miatt hátrányos helyzetben vagyunk. Ez a körül­mény új megvilágításba helyezi a tengerentúli tőkés országokkal való kereskedelmet. Ha ugyanis azokra a piacokra — Kanadán kívül rövidesen az USA-ba is — a többi exportőrrel azonos keres­kedelempolitikai feltételekkel jut­hatunk be, a nem túl magas fu­varköltséget igénylő termékeink versenyhélyzete ott jobb lehet, mint Nyugat-Európában. Más­részt: a tengerentúli ipari termé­kek és technika nagyobb aránya a magyar behozatalban a nyugat­európai országok számára teremte­ne konkurremciát, azok verseny­helyzetét nehezítené. Nem hagy­ható ugyanis figyelmen kívül, hogy ezek az országok mindmáig nem szüntették meg teljesen a mennyiségi korlátozásokat, nem teljesítették ezzel kapcsolatos szerződéses kötelezettségeiket. Valószínűsíthető, hogy a módosu­ló versenyhelyzet eddigi korlá­tozásaik felülvizsgálatára késztet­né ezeket a partnereket. Mindent egybevetve: kivívtuk azokat a kereskedelempolitikai pozícióikat, amelyek a GATT-tag- ság révén reálisan elérhetők vol­tak. A legnagyobb kedvezményes elbánás azonban csak néhány fej­lett tőkés ország piacán biztosít számunkra a versenytársakéval egyenlő és azonos pozíciót, vám­helyzetet. Ez a helyzet belátható időn belül aligha módosul. Kö­vetkezésképpen exportunk ver­senyképességét még inkább a ter­melésben kell megalapozni, fo­kozni. G. I. | NAPI KOMMENTÁR ij Japáfi vendég a Fehér Házban Fukuda Takeo japán minisz­terelnök háromnapos hivatalos látogatásra Washingtonba érke­zett. Nem nehéz megjövendölni, hogy a japán—arherikai csúcsta­lálkozó nem tartozik majd a pusztán protokolláris jelentőségű tanácskozások kategóriájába. Elég egy mégoly futó pillantást vetni a terítékre kerülő problé­mák sorára ahhoz, hogy a meg­figyelő megállapíthassa: a meg­beszélés a hagyományos japán udvariasság ellenére sem ígér­kezik felhőtlennek. Mik a legjelentősebb témák? 1. Amerikai részről nem tit­kolják, hogy „élesen” kívánják felvetni a japán—amerikai kap­csolatokban immár évek óta je­lentkező, valóban hatalmas ame­rikai deficit kérdését. Az USA- ban például egyre nyomasztóbb a japán gépkocsik, televíziók, magnetofonok és zenegépeik kon­kurenciája, és a Fehér Ház sok­éves ostrom alatt áll, hogy „vég­re tpgyen valamit”. Carter kor­mányzata néhány hónapja ígé­retet csikart ki a hivatalos To­kiótól, amely szerint „a japán kormány megpróbálja lefaragni” az amerikai deficitet. Az ameri­kai elnök környezetében kijelen­tették: az ígéretek teljesítését „a japán jó szándék próbaköveként” értékelik. 2. Washingtonban sok szó esik majd a kelet-ázsiai térség kato­napolitikai problémáiról és az ezzel kapcsolatos japán—ameri­kai pgyüttműködésről. Washing­ton azt szeretné, ha Japán gyor­sabban fejlesztené fegyveres erőit és a két ország közötti „biztonsági szerződés” jegyében fokozottabban járulna hozzá a még mindig Japánban állomáso­zó amerikai fegyveres erők fenn­tartási költségeihez. A japán kabinetnek mindkét kérdést illetően óriási belső el­lenzékkel kell szembenéznie és ez nyilvánvalóan megnehezíti a tár­gyalásokat. A mostani eredmény­től függ, hogy a japán nemzet- védelmi hivatal igazgatója (gya­korlatilag a hadügyminiszter) milyen esélyekkel tárgyal majd a nyáron amerikai kollégájával. 3. Végül, de távolról sem utol­sósorban, biztosan szóba kerül az a mindkét ország számára bo­nyolult dilemma, 'milyen módon próbálják fejleszteni a Pekinghez fűződő viszonyukat. H. E. LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT • Púja Frigyes az NDK-ba utazik Púja Frigyes, a Magyar Népköztársaság külügyminisztere Oskar Fi- schernek, a Német Demokratikus Köztársaság külügyminiszterének meghívására május 3-án, baráti látogatásra a Német Demokratikus Köztársaságba utazik. (MTI) • Május elsejei felvonulás Tel-Avivban Hosszú évek óta a legjelentősebb demonstrációra került sor Izrael­ben május 1. megünneplése kapcsán. A több ezres felvonuló tömeg Tel-A vív utcáin Begin kormányfő politikája ellen tüntetett. Nazaret- ben az Izraeli Kommunista Párt nagygyűlésén Meir Vilner, az Izraeli KP főtitkára felszólalásában élesen bírálta Carter amerikai elnök leg­utóbbi nyilatkozatát, amelyben, mint ismeretes, ellenezte az önálló palesztin állam létrehozását. (AFP) • Meghalt Aram Hacsaturján Az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsá­nak Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa kedden mély meg­rendüléssel tudatta, hogy Aram Hacsaturján, kiemelkedő szovjet zene­szerző, 1978. május 1-én súlyos, hosszan tartó betegség után, életének» 75. évében elhunyt. (TASZSZ) az 1978. május 2-án megtartott lottó-jutalomsorsolásról, ame­lyen a 17. heti szelvények vettek részt. 2 162 088 g 2 166 287 p 2 178 944 h 2 181 845 d 2 182 967 g 2 192 048 d 2 219 183 n 2 220 282 k 2 244 794 k 2 244 810 k 2 246 580 p 2 247 684 p 2 279 455 d 2 298 101 k 2 304 090 b 2 306 958 p 2 309 792 n 2 329 013 f 2 341 686 f 2 356 095 k 2 356 510 1 2 368 724 1 2 390 154 b 2 421 408 o 2 422 599 1 2 432 073 m 2 436 042 p 2 439 794 p 2 443 060 O 2 444 611 1 2 458 125 k 2 508 594 h 2 529 138 m 2 533 554 o 2 544 522 1 2 559 761 g 2 566 581 j 2 567 163 d 2 578 113 h 2 588 566 O 2 596 269 k 2 596 323 h 2 598 600 k 2 624 151 p 2 633 454 1 2 633 571 g 2 636 289 o 2 636 945 m 2 642 000 o 2 671 526 h 2 685 880 p 2 692 617 1 2 693 179 h 2 752 463 m 2 780 256 o 2 791 289 h 2 794 767 1 2 804 381 h 2 869 688 p 2 869 735 i 2 890 345 o ‘ 2 891 444 k 2 893 357 b 2 911 543 p 2 919 445 h 2 926 474 O 2 934 130 p 2 953 433 h 2 993 946 1 3 053 412 p 3 056 045 d 3 056 728 1 3 062 921 g 3 093 507 1 3 105 655 j 3 112 391 1 3 171 277 k 3 177 302 o 3 212 171 r 8 214 560 1 3 223 149 r 3 230 590 k 3 241 618 d 3 263 862 o 3 286 133 O 3 276 646 X 3 287 746 1 3 292 764 C 3 303 288 p 3 307 961 g 3 310 578 e 3 313 799 p 3 264 970 k 3 335 489 O 3 353 962 g Jft 3 366 037 o 3 391 015 o 3 394 223 h 3 394 609 h 3 410 664 p 3 418 973 r 3 423 139 k 3 443 096 1 3 451 464 p 3 463 470 1 3 466 272 1 \ 3 468 437 h 3 469 914 í 3 493 871 d 3 541 023 h 3 560 239 h 3 564 134 h 3 371 133 h 3 614 134 1 3 634 256 g 3 638 261 p 3 641 527 1 3 642 002 1 3 643 529 1 3 651 059 1 3 664 274 h 3 667 697 h 3 676 530 g 3 686 287 O 3 687 740 1 3 689 981 p 3 713 157 1 3 720 493 p 3 729 622 1 3 731 839 i 3 732 216 h 3 754 315 g 3 754 871 g 3 761 332 b 3 763 552 d 3 771 408 f 3 775 513 h 3 809 678 b 3 815 614 i 3 817 200 k 3 823 787 o 3 830 415 g 3 859 567 h 3 861 287 h 3 878 600 p 3 880 273 k 3 905 418 g 3 926 263 m 3 951 599 g 3 966 689 1 3 967 774 p 3 996 284 1 44 415 509 g 44 453 340 o 44 454 018 1 44 464 015 p 44 465 363 o 44 482 176 1 44 503 848 1 44 507 721 p 44 829 490 k 44 836 718 d 44 838 286 o 44 841 594 g 44 848 726 p 44 867 532 1 55 459 820 1 55 462 520 o 55 463 618 1 55 465 031 1 55 466 763 p 55 468 715 f 55 471 53£ 1 55 483 554 p 55 484 979 g 55 485 035 1 55 501 019 o 55 827 175 h 55 837 388 h 55 840 375 j 55 846 149 o 55 862 048 k 60 340 473 k 60 345 718 h 60 352 212 p 60 354 786 p 60 374 829 o 60 375 948 g 60 383 906 d 60 385 988 g 60 392 391 k 61 018 745 1 61 043 544 d 61 058 535 j 61 094 530 1 61 096 222 d 61 110 862 O 61 115 230 O 61 124 73íf g 61M45 538 1 61 150 379 d 61 152 263 p 61 193 059 h 61 216/663 1 61 237 268 p 61 249 978 p 61 254 592 e 61 272 262 C 61 272 476 p 61 280 293 k 61 342 035 k 61 357 176 k 61 368 138 k 61 393 390 p 61 404 457 p 61 423*529 b 61 427 015 k 61 435 784 h 61 450 607 o 61 455 132 h 61 460 527 f 61 463 033 1 61 484 415 C 63 004 871 p 63 012 899 h 63 030 566 ig 63 042 391 p 63 043 146 k 63 047 991 e 63 061 993 r 63 062 859 r 63 062 963 <1 * 63 066 250 h 63 088 584 1 63 088 685 h 63 103 854 k 63 121 075 g 63 136 485 p 63 156 565 m 63 183 803 r 03 192 940 p 63 206 595 p 63 205 765 p 63 208 851 O 63 216 031 p 63 245 577 m 63 250 780 g 63 251 238 h 63 286 810 p 63 286 819 p 63 291 768 1 63 303 402 1 63 304 285 h 63 311 861 d 63 330 018 f 63 342 958 b 63 356 450 C 63 356 780 c 63 387 749 k 63 413 358 1 63 417 156,0 63 460 543 r 63 470 654 k 63 457 941 g 63 479 178 d 63 482 717 f 63 491 578 .g 63 494 614 g 63 526 978 1 63 530 330 h 63 553 709 1 63 557 910 g 63 565 134 g 63 567 863 g 63 577 938 d 63 594 311 g 63 620 290 h 63 621 758 O 63 634 184 i 63 648 785 1 63 654 082 O 63 661 121 h 63 666 275 g 63 667 352 h 63 670 690 e 63 678 603 O 63 699 423 1 63 713 825 1 63 723 723 g 63 725 450" k A gyorslistában az alábbi rövi­dítéseket használtuk: a: Lada személygépkocsira utalv. b: 15 000 Ft-os otthon lakberen-r dezési utalvány c: 14 000 Ft-os „Ismerje meg a Szovjetuniót, az 1980. évi olim­piai játékok országát" utalv. d: 50 000 Ft-os ötletutalvány e: Színes tv f: 20 000 Ft-os zenesarok utalv. g: 10 000 Ft-os vásárlási utalv. h: 9000 Ft-os „Ki mit választ" utalvány i: 10 000 Ft értékhatárig televí­zió vásárolható j: 9100 Ft-os értékhatárig televí­zió vásárolható k: 7000 Ft-os „TdÉJtől talpig" utalvány 1: 5000 Ft-os vásárlási utalvány m: 6000 Ft értékhatárig hűtőgép vásárolható n: 5000 Ft értékhatárig háztartási felszerelések vásárolhatók o: 4000 Ft-os „Konyhafelszerelés" utalvány p: 3000 Ft-os „Textil" utalvány r: 1500 Ft értékhatárig táskarádió vásárolható Listánk a Szegedi és a Pécsi Postaigazgatóság területén vásá­rolt nyertes szelvényeket tartal­mazza. A nyertes szelvényeket 1978. május 20-ig kell a totó-^-lottó ki- rendeltségek, az OTP-fiókok, vagy posta utján a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság címére (1875 Budapest, V^Mürinich Ferenc u. 15.) eljuttatni. A gyorslista köz­vetlenül a sorsolás után készült, az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom