Petőfi Népe, 1978. február (33. évfolyam, 27-50. szám)

1978-02-02 / 28. szám

Népszabadság-terjesztők jutalmazása (Pásztor Zoltán (elvétele) PETŐFI NÉPE GAZDAG PROGRAM Kunszentmiklóson a VIT-klub Legközelebb Izsákon A KISZ kecskeméti járási bi­zottsága — amint arról már több­ször beszámoltunk —, aktívan ki­veszi részét a VIT-re való felké­szülésből. Az agitációs központ mellett létrehozták a járási VIT- klubot is. Sajátossága az, hogy nem állandó székhelyű, s hogy módszertani klubfoglalkozásokat tart a járás községeiben. Holnap délután 5 órakor például Kun- szentmiklósra, a nagyközségi mű­velődési házba látogat a klub, igen gazdag VIT-es programmal. Az irodalmi összeállításból nem hiányzik a kubai, latin-amerikai vers, szót kap Vatai Tamás pol- beat énekes, lesz mini VIT-totó, előadás és film. egyszóval min­den, ami élményszerűvé tesz egy ifjúsági klubfoglalkozást. A ter­vek szerint a mozgó VIT-klub legközelebb Izsákon tartja fog­lalkozását. A korábbi éveknél magasabb fejlesztéssel és költségvetéssel számolhat Baja. Az idei első ta­nácsülésen határozták meg az 1978. évi költségvetési és fej­lesztési alapot, amely az előző éveknél nagyobb lehetőséget nyújt a különböző beruházások­ra. Mint ismeretes, az idén már nagyobb ütemben folytatódik a lakásépítés a Duna-pavti város­ban. Az idén tanácsi beruházás­ban megkezdődik a Csendes ut­cában 12, a Király utcában 0, a Szivanovics utcában 15 lakás építése. Ebben az évben fejezik be a távfűtőmű, illetve a hozzá tartozó vezetékek és hőközpon­tok kialakítását, melynek költsé­ge 43 millió forint. A Magyar Szocialista Munkás­párt nagyon fontosnak tartja a tájékoztatást, hiszen ez az alap­ja a vezető testületek és a töme­gek napi kapcsolatának — hang­súlyozta Katanics Sándor, a me­gyei pártbizottság titkára azon a tegnapi ünnepségen, amelyen a pártsajtó terjesztésében kiváló eredményeket elért dolgozókat megjutalmazták a megyei párt- bizottság székházában. Az ország, a világ eseményei­nek eljuttatása a dolgozókhoz központi kérdés, e munkát nagy felelősséggel, s jól végzik a saj­tó dolgozói. De nem mindegy, hogy kikhez jut el a pártsajtó. Mint azt Katanics Sándor el­mondta, Bács-Kiskun megyében mérsékelten emelkedett a közpon­ti sajtó olvasótábora. Tavaly a Népszabadságot 32 ezren vásárol­ták, illetve kapták n\eg — s az elmúlt években soha nem látott fejlődésnek indult a megyei lap is, tavaly majdnem 61 ezres át- lagpéldányszámban jelent meg a Petőfi Népe, A tavalyi terjesztői munkájá­A különböző tanácskozásokon, értekezleteken sok szó esik mostanában az ügyintézés kor­szerűsítéséről és egyszerűsítésé­ről. Nemrég például az Orszá­gos Gyorsíró és Gépíró Szövet­Ugyancsak az idén kezdik az újvárosi 15» személyes óvoda és a 100 személyes bölcsőde alapo­zását és felépítését. Elkészül a Szabadka utcai 8 tantermes is­kola is. Tovább folytatják a bel­gyógyászati 2-es pavilon építé­sét és növelik a kórház műszer- ellátottságát. Az idén adják át rendelteté­sének a Petőfi szigeten épülő 180 személyes diákotthont. Meg­kezdődik a sportcsarnok kiala­kítása és az úttörőház építése. Jelentős közművesítés! munkák kezdődnek, s egyebek között to­vább folytatják a vastalunító építését. A testület elfogadta a város 1978. évi költségvetési és. fej­lesztési tervét. Sz. F ért Jónás Mária, a kiskunhalasi kórház pártalapszervezetének tag. ja, szakszervezeti bizalmija, Füre­di Imre, a félegyházi vegyigép­gyár pártbizottságának titkára, Szabó László, a soltl pártbizott­ság kecskeméti helyi csoportja, valamint a megyei tanács szer­vezési és jogi osztálya hívott össze egy ankétot, melyen a résztvevők megvitatták az ügy­intézés jelenlegi helyzetét, s e munka javításával kapcsolatos további feladatokat. Legutóbb pedig a Közalkalmazottak Szak- szervezetének megyei bizottsága tegnapi ülésén foglalkozott e té­mával, pontosabban az állam- igazgatási munka javítását szol­gáló intézkedések végrehajtásá­val. Mint az a tanácskozáson el­hangzott, az ügyintézés egysze­Évek óta fejlesztik a baromfi­ágazatot a kiskunmajsai Jona­than Szakszövetkezetben. Az el­múlt évben megkezdődött egy baromfi előnevelő építése is, ame­lyet az idén tavasszal adnak át. Ebben az épületben libákat tar­tanak és hizlalnak. Az idén még két baromfinevelő és egy utó­nevelő építésére kerül sor. A be­ruházásokra csaknem hétmillió ság titkára és Simon Jenő, a ba­jai járási pártbizottság munka­társa emlékplakettet és jutal­mat kapott. Képünkön a ter­jesztésben kitűntek, középen Ka­tanics Sándor. Az államigazgatási munka javításáért Több baromfi a szakszövetkezetből rűsítése. korszerűsítése terén je­lentkező feladatokból a Közal­kalmazottak Szakszervezete is jelentős részt vállal, hiszen a közszolgálati dolgozók népes tá­borát érinti ez a kérdés. A szak­szervezet sajátos eszközeivel, módszeraivel segíti, hogy minél eredményesebb legyen az állami munka korszerűsítésének. egy­szerűsítésének végrehajtása. Az ezzel kapcsolatos további feladatok megbeszélése után a megyebizottság tagjai meghall­gatták a közalkalmazotti nődol­gozók élet- és munkakörülmé­nyeiről szóló tájékoztatást. forintot költenek. A múlt évi­hez képest az idén 75 ezerrel több szárnyast, összesen* négy- százezer csirkét, valamint száz­ezer libát nevelnek fel v. és ér­tékesítenek. Eredményes a li­bahizlalás a háztájiban is. Az elmúlt évben csaknem tízezer úgynevezett májlibát vett út a szakszövetkezet, amelyet a tagok hizlaltak. Százhatvanöt millió forint Baja idei fejlesztési terve Huszonhat ezrelékre csökkent a csecsemőhalálozási arány • Kiskunmajsán egy-egy háztáji gazdaságban évente 100—200 libát hizlalnak. HALÁLOS BALESET KUNBAJA HATÁRÁBAN Ittasságért bevont jogosítványok Hazánkban a csecsemőhalandó­ság az utóbbi években folyamato­san csökkent és a magyar egész­ségügy történetében először 1976- ban szorult a 30 ezrelékes érték alá. Tavaly újabb 4 ezrelékkel si­került javítani az arányon. Nagy jelentőségű az évenkénti néhány ezrelékes csökkenés, ugyanis így évről évre 800—900 újabb kisgyer­meket mentenek meg az orvosok az életnek. A tavalyi 26 ezrelék kétségte­lenül számottevő eredmény, de további erőfeszítésekre van szük­ség. Európában ugyanis még min­dig csak u középmezőnyben he­lyezkedünk el. A csecsemőhalálozás szoros kap­csolatban van u koraszülések számával. Az utóbbi néhány év­ben e téren is csökkenés tapasz­talható. illetve nincs arányos emelkedés a születések számának , növekedésével. Azonban így is minden 100 újszülött közül tíz­tizenegy 2500 grammnál kisebb súllyal jön a világra. Közülük évente mintegy 2000—2500 súlyos légzési rendellenességben szen­ved. A légzési zavarral születettek nagy része még néhány évvel ez­előtt is meghalt. Megmentésük érdekében az egészségügyi kor­mányzat 1975-ben elhatározta úgynevezett perinatális intenzív centrumok létrehozását. Minden szülészeti osztály és szülőotthon képes ugyan az újszülöttek bi­zonyos mértékű intenzív ellátásá­ra, de a légzési zavarral születet­tek speciális ellátást igényelnek. Jelentős anyagi ráfordítás és a társadalmi segítség révén példát­lanul rövid idő alatt kiépült az intenzív hálózat. Jelenleg 5 nagy városunkban és a főváros 3 in­tézményében működik. Győrött várhatóan két hónapon belül megkezdi működését a hatodik vidéki, s még az idén a Schöpf— Mérei kórházban a negyedik bu­dapesti centrum. A legkorszerűbb hazai és külföldi gépekkel, mű­szerekkel felszerelt intenzív osz­tályokon egyebek között automa­tikus lélegeztető készülékek, élet­funkciókat regisztráló műszerek állnak rendelkezésre. A legjobb szakemberek erőfeszítései révén é? a technika segítségével a lég­zési rendellenességben szenvedő újszülöttek mintegy 60 százaléka megmenthető az életnek és szel­lemileg is teljesen épek lesznek. A szakemberek egyidejűleg ki­dolgozták a légzési zavarral szü­letett csecsemők úgynevezett di­agnosztikai próbáját, az egysé­ges diagnózis kialakítása érdeké­ben. Az Országos Mentőszolgálat valamennyi gépkocsija alkalmas a működésben levő inkubátor szál­lítására és a központok a szük­séges időn belül az ország bár­mely részén elérhetők. A csecsemőhalálozási arány to­vábbi javulása várható a gyer­mek-szívsebészeti hálózat kiala­kulásától is. Hazánkban évente mintegy 600—700 gyermek szüle­tik súlyos szívrendellenességgel, és sürgős beavatkozással jelentős részük megmenthető. Jelenleg csupán a Szegedi Orvostudományi Egyetem klinikáján végeznek cse­csemőkön szívműtétet, a szüksé­gesnél lényegesen kisebb szám­ban. Az Egészségügyi Miniszté­rium programja szerint erre al­kalmas műtőt szerelnek fel Bu­dapesten a 2-es számú gyermek- klinikán és Debrecenben is. A nagyértékű külföldi műszerek már rendelkezésre állnak, a gyer­mek-szívsebészeti hálózat kiala­kítása már csak az építőipar gyors munkájától függ. (MTI) Az ital tragikus szerencsét­lenség okozója volt kedden este Kunbaja határában. Szalai Ist­ván 23 éves vízvezetékszerelő, Kunbaja, Kossuth utca 37. szám alatti lakos személygépkocsiját ittas állapotban vezette. Átsod­ródott az úttest bal oldalára, s ott összeütközött Daam Jakab, Bácsszőlős, TelekJszőlők 38. szám alatti lakos vezette Volán autó­busszal. A baleset következtében Szalai István könnyebben, uta­sa, Sáfár László 22 éves, szoba­festő, Kunbaja, Bajcsy-Zsilinsz- ky utca 30. szám alatti lakos életveszélyesen megsérült. Sáfár László a kórházba szállítás után .néhány óra múlva meghalt. Sza­lai Istvántól a vezetői engedé­lyét elvették. A fenti példa, sajnos, jól mu­tatja, hogy milyen veszélyeket rejt magában az ittas vezetés. Nem csoda, ha a rendőrség az ellenőrzések során igyekszik ki­szűrni a részeg járművezetőket. Ez történt Királyhalmi Gyula 36 éves, Dunatetétlen, Törteli majori lakossal is. Királyhalmi motorkerékpárjával úgy vett részt a közúti forgalomban az 52-es számú úton, hogy közvet­lenül vezetés előtt két deci bort ivott. A szabálysértési hatóság 2000 forint pénzbüntetés kifize­tésére kötelezte, emellett vezetői engedélyét hat hónap időtar­tamra visszavonta. Sokba került a féldeci pálin­ka Benkó László, Dunatetétlen, Rákóczi út 62. szám alatt lakó vontatóvezetőnek is.« Benkó a hartai Erdei Ferenc Tsz vonta­tójával Dunatetétlen belterületén közlekedett. A rendőrjárőr meg­állította, s igazoltatás közben a vontatóvezető beismerte, fél­deci pálinkát fogyasztott. A sza­bálysértési hatóság 2600 forint pénzbüntetéssel sújtotta és el­rendelte vezetői engedélyének három hónapra történő vissza­vonását. G. G. wm lijiiiflk mBHhSÉhHHBhHGbSHB NEM MARAD ÜJSAG NÉLKÜL... Tegnapi lapunkban szóvá tettük: bár a posta hirdeti, hogy az előfizető után küldi a lapot, ezt csak különféle távoli határidőkre vállalja. írásunkra már tegnap délelőtt megérkezett a válasz: félreértés következtében adta a rossz választ a fiatal postai dolgozd. 8 hogy tényleg félreértés volt, arra bizonyí­ték, tegnap még elmszalag alatt (tehát a levélkézbesltd által házhoz szállít­va). de megérkezett mindenhova a kért lap, ma pedig már a reggeli kéz­besítő viszi ki. A posta Is kéri az üj házakba költözőket: levélszekré­nyükre ha mást nem Is, de legalább a nevüket írják ki Jói olvashatóan, ellenkező esetben nincs olyan kézbesítő, aki megmondaná: ki mire fizetett éld.., a gyors Intézkedést köszönjük. Annyit mindenképpen hozzá kell azonban tennünk: JA lenne, ha minden postai dolgozó tisztában lenne a pos­tai szolgáltatásokkal — nemcsak utólag. NAPTAR 1918, február 2., csütörtök Névnap: Karolln Napkelte: 7 óra 10 perc. Napnyugta: 16 óra 46 perc. Holdkelte: 1 óra 49 perc. Holdnyugta: 11 óra 42 perc. IDŐJÁRÁS Várható időjárás ma estig: Nyu­gaton is megnövekvő felhőzet. Nyugaton is várható havazás, ha- vasesö, eső. Az éjszakai órákban sokfelé képződik köd. A déli, dél­nyugati szél a Dunántúlon meg­élénkül. A legalacsonyabb éjsza­kai hőmérséklet 0, mínusz 5, leg­magasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 0, plusz 4 fok között. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium Jelenti: Január 31-én a középhőmérséklet 2,4 (az SV éves állag —1,0), u legmagasabb hómérsék- let .1,9 Celslus-fok volt, a nap nem sütött ki, s 0,6 mm csapadék hullott. Tegnap reggel 7 órakor 1,3, 13 óra­kor 2,4 (okot mértek, a reggelt leg­alacsonyabb hőmérséklet 1,1 Celsius- fok volt. Kiértesített kocsiátvételi sorszámok február 1-én Trabant L. 13304 Trabant Speclál 17231 Trabant Combi 2902 Trabant Hycomat «489 Wartburg 353 L. 7926 Wartburg 353 L. tolótetős 1878 Wartburg 353 de Luxe 8850 Wartburg 353 de Luxe tolótetős 2885 Wartburg Tourist 2504 Lada 1200 92596 Lada 1200 Debrecen 43880 Lada 1300 9339 Lada 1300 Debrecen 4285 Lada 1500 9453 Lada 1200 Kombi HUB Polski Fiat 125p (1500) 12598 Polski Fiat 126p (850) 9820 Zaporozsec 26108 Dácia 9835 Moszkvics 2445 Skoda S—105S 89873 — KÉT ILLÉS-KONCERT. A kecskeméti Megyei Művelődési Központ illetékesétől megtudtuk, hogy sikerült módosítani az Illés együttessel a jövő keddi koncert­re vonatkozó szerződést. A nép­szerű beat-zenekar február 7-én délután öt órakór és fél nyolckor ad hangversenyt az intézmény színháztermében. Szimfonikus hangversenyek a falvakban A megyeszékhely rangos zenei együttese, a Kecskeméti Városi Szimfonikus Zenekar — Kemény Endre karnagy vezetésével — hangversenyeket ad a községek­ben is. Elsőként hétfőn este Agasegyházán lépett fel az együttes. A község művelődési háza zsúfolásig megtelt érdek­lődő felnőttekkel, fiatalokkal és gyerekekkel. A falusi hangver­senyen Mozart-, Csajkovszkij- Schubert-művek hangzottak el. Közreműködött a Kecskeméti Vonósnégyes is. A szimfoniku­sok folytatják kőrútjukat, s hétfőnként tartanak előadásokat. Legközelebb Császártöltésen, azután Hajóson, majd Lajosmi- zse nagyközségben vendégszere­peinek. — A kiskunfélegyházi Lenin Tsz központi majorjában néhány évvel ezelőtt 49 telket mértek ki házépítéshez. Azóta 15 ház el­készült, hét telken folyik az épít­kezés és két lakóépülethez az alapok lerakását végzik. A la­kások mindegyike fürdőszobás, az eddig meglevő félkilométernél hosszabb vízvezetéket most 260 méterrel bővítették. A vezeté­ket a termelőszövetkezet építtet­te, a földmunkákat viszont a la­kások és telkek tulajdonosai tár­sadalmi munkában végezték el. MŰSOR: MEGYEÍ MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1978. FEBRUAR 2. 18 órakor a művészklubban Kártyanaptár-gyűjtők találkozója (cserével egybekötve) — 157 újítás. A Kecskeméti Konzervgyárban évről évre szép eredményekkel járul hozzá a mű­szaki fejlődéshez és a termelés guzduságosságának növeléséhez az újítómozgalom. Tavaly 157 újí­tási javaslatot adtak be a dol­gozók. Ebből 91-et elfogadtak, 06-ot pedig mór az év folyamán hasznosítottak is. A bevezetett újítások több mint 7 millió fo­rinttal növelték a vállalati nye­reséget. — Az Országos Takarékpénz­tár február 27-én és 28-án Bu­dapesten rendezi a gépkocsi nye­reménybetétkönyvek idei első, sorrendben 67. sorsolását, ame­lyen az október 31-ig váltott és a január 31-én még forgalomban levő betétkönyvek vesznek részt. A kétnapos húzáson több mint 900 nyereményautót sorsolnak ki. — Járdaépítés Harkakötönyben. Az idén 400 méter új járdát épí­tenek Harkakötönyben. Az anya­got a tanács vásárolja meg a jár­dakövezéshez. amit a lakosság maga végez el. ki-ki a saját laká­sa előtt, társadalmi munkában. Az anyagszállításnál n helyi Egye­sülés Mezőgazdasági Termelőszö­vetkezet és a Kiskunsági Erdő-és Fafeldolgozó Gazdaság dolgozói­nak társadalmi munkájára számí­tanak. — Az előző év legsikeresebb filmjeinek néhány nap múlva Belgrádban kezdődő hagyományos szemléjén bemutatják Fábri Zol­tán „Az ötödik pecsét" című al­kotását. Vetítik Mészáros Márta Ok ketten és Szabó István Buda­pesti mesék című filmjét és lát­ható lesz Dargay Attila Lúdas Matyija is. — Készül a Fővárosi Állatkert átfogó rekonstrukciós terve. El­sősorban azt határozzák meg, hogy mely állatfajokat kell a tu­dományos ismeretterjesztés, illet­ve a tanulóifjúság oktatásának szolgálatában elsődlegesen bemu­tatni. Az áprilisban elkészülő ter­vet bemutatják a nagyközönség­nek — tavaly egymillió hétszáz­ezren jártak az állatkertben. — Hamarosan megkezdődhet a termelés a 2 ezer 200 négyzetmé­ter alapterületű új műhelycsar­nokban. melyet 18 millió forintért építtetett a kiskunfélegyházi VSZM. A műhelycsarnok átadá­sát az év első 'negyedévének vé­gére tervezik. KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ 1978. febr. 2. csütörtök este 7 óra: PERICLES Déryné-bérlet Kiskunmajsa este 7 óra: KABARÉ MOZI 1978. február 2.: KECSKEMÉT VÁROSI: fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor TÜL A FELELMEN Csak 18 éven felülieknek! 50 százalékkal felemelt helyárú! Az ifjúsági bérletek nem érvényesek! Színes francia film KECSKEMET ÁRPÁD: fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor ARANYVADASZOK 14 éven aluliaknak nem ajánlott! 20 százalékkal felemelt helyárú! Az Ifjúsági bérletek nem érvényesek! Színes olasz ftlmvlgjáték MESEMOZI: háromnegyed 8 órakor A PÜPOS LOVACSKA Színes, magyarul beszélő szovjet rajzfilm PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Klskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Prelsz.inger András Igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal; 8001 Kecskemét, Szabadság tér 1/a. Telefon: 12-819. 12-518 (köz'ponti): n-709. Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 215—95162 jelzőszámlára Készült a Petőfi NyomdábaT ofszet rotációs eljárással. 6001 Kecskemét, Külső-Szegedi út 8. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133-235X

Next

/
Oldalképek
Tartalom