Petőfi Népe, 1977. július (32. évfolyam, 153-179. szám)

1977-07-24 / 173. szám

1977. július 24. • PETŐFI NEPE 0 t SPORT - SPORT Készül a Kecskeméti SC a bajnoki rajtra A felkészülés javában tart már a Kecskeméti SC labdarú­gó csapatánál. A sikeres hajrá, s az izgalmas hetek és hóna­pok után az idén nyáron csak egészen rövid pihenőt kaphat­tak a játékosok. A bajnokság augusztus 7-én kezdődik, s ez olyan közeli időpont, hogy alig lehetett szó hosszabb nyári kihagyásról. A KSC labdarúgó szakosztályá­ban a vezetőknek persze még eny- nvi szabadság sem jutott, hiszen az is nyilvánvaló, hogy az 1977— 78. évi NB III-as küzdelem során a követelmény sokkal nagyobb lesz. mint a most befejezett baj­nokságban. A magasabb mérce pedig ilyenkor elsősorban a veze­tőktől kíván több munkát. Meg­szokott dolog már. hogy az átiga­zolási időszak alatt, s a bajnokság előtt különböző hírek látnak nap­világot. Ki lesz az edző? Ki jön. s honnan? Ki távozik? Az is igaz. hogy a különböző mende-mondák körül ilyenkor nagyon nehéz el­igazodni. A KSC-nél az idén — úgy tűnik — hamar rendeződtek a sorok, s titok sincsen. Kőrös Já­nos. a labdarúgó-szakosztály ve­zetője már sorolta is a szakosztály elképzeléseit. — A sikeres befejezés, s az utolsó 12 forduló remek sorozata nem altat el bennünket. Ez csak azt mutatta, hogy jó úton járunk, de azt is tudjuk, hogy az együtte­sünk további csiszolásra és meg­erősítésre szorul. Azokra, akik a hajrában alkották a csapatunkat természetesen továbbra is számí­tunk, de néhány helyen szükség volt a frissítésre. Hozzánk került Frák János kapus Nagyszénásról, szintén Nagyszénásról Linka II. Csaba, aki a középpályán játszik, s az ugyancsak középpályás Bed- zsula Lajos Vaskútról. Gulyás Ist­ván. a Kiskunhalasi MEDOSZ-ból jött. s rá elsősorban mint védőjá­tékosra számítunk, a soltvadkerti Sörös Lajost pedig talán be sem kell mutatnom, ö a múlt ősszel még az NB Ill-ban. a MEDOSZ- ban rúgta a gólokat. Ez az öt já­tékos már itt van, s hamarosan itt lesznek az Elekes-ikrek, mind­ketten védőjátékosok, akik jelen­leg a Dömsöd játékosai, s az MTR- VM-ből kerültek oda. Velük úgy érzem teljes lesz az a gárdánk, amelyik képes küzdeni, harcolni a győzelemért, úgy amint azt a baj­noki hajrában láttuk a csapattól. Minden azért nincs rendben, mert jelenleg Kurucsai is sérült. Lo- sonczira sem számíthatunk. Hájer húzódással bajlódik, s jelenleg is a Sportkórházban van. Kutasi katonai szolgálat előtt áll. Kikre számítanak tehát? Két kapusunk van. Bozóky és Frák. s mindkettő rutinos, bátor kapuvédő. A védősorban Kurucsai, Kutasi. Kecskés. Gulyás. Szabó és a két Elekes. Középpályán Sztro- vecz. Heim. Linka. Bedzsula, s ha rendbejön akkor Hájer is. A tá­madósor: Oskolás. Puskás, Tóth, Vági. Sörös. Prikidánovits. Ha ez az együttes kialakul, akkor re­mélhetőleg ütőképes csapat lesz, hiszen olyan játékosokból áll, akik küzdeni, hajtani is tudnak. Az edzőikérdés is megoldódott. Molnár Ferenc edzővel 1979-ig szóló szerződést kötöttünk, s mel­lette egy egész sor fiatal edző dol­gozik. A sorsolással elégedettek va­gyunk. A kezdés persze nem lesz könnyű az NB II-ből kiesett Ganz- MÁVAG ellen, de ugyanakkor jó is. hogy mindjárt kemény erőpró­bánk lesz. Legalább láthatjuk, hogy mire számíthatunk, össze­gezve az eddig elmondottakat. Ké­szül a csapatunk, s reméljük, hogy nem okozunk csalódást. Szabó Zoltán 3 m a- r *•*$:» j tíóimo » . Hflnw . Magyarorszag Nem pihen a bajnokcsapata A jobb tudósításokért Almási Vince jánoshal­mi labdarúgó szurkolótól kaptunk levelet, s ebből idézünk most néhány sort: „A megyei bajnokság az MLSZ jóvoltából telaposan megerősödött. Több csapat fog elkeseredett küzdelmet vívni a bajnoki címért, s valószínű, hogy a bentma- radásért küzdők tábora is alaposan megnő. Az a ké­résem — s azt hiszem ez­zel több ezer szurkolótár­sam is egyetért —, hogy a megyei bajnoki mérkőzé­sekről részletesebb tudósí­tást nyújtson a sportro­vat”. Azt hisszük, nem áru­lunk el titkot, ha elmond­juk, hogy ez a kérdés ben­nünket is foglalkoztat, s mivel — mint azt további soraiban a levélíró is meg­állapította — a két NB III- as csapat kiesésével hely szabadult fel a keddi sportoldalban. Ez így is van, de az is igaz, hogy változatlanul nehéz lenne mind a tíz megyei mérkő­zésről a régi NB III-nak megfelelő terjedelmű tu­dósítást közölni. Ez első­sorban nem tudósító, na- nem változatlanul hely kérdése. Már több javas­lat történt eddig is, s a legvalószínűbb, hogy min­den héten kiemelünk 2—2 érdekesebbnek Ígérkező találkozót — mégpedig úgy, hogy nagyjából min­denki sorrakerüljön —, s ezekről közlünk majd rész­letesebb tudósításokat, de ugyanakkor a többi me­gyei mérkőzés sablonos mondatai helyett is átfo­góbb, jobb értékelés ké­szül. Ez persze már inkább a tudósítókon múlik, de véleményünk szerint meg­oldható. , Az olvasónk ja­vaslatát köszönjük, s ter­mészetesen mindent meg­teszünk azért, hogy ponto­sabban, jobban tájékoztas­suk a szurkolókat a me­gyénk sporteseményeiről. A gondolat Buenos Airesben, az idei vívó világbajnokságon már gazdára talált a hatodik aranyérem is. A kardcsapat döntőben a Szovjetunió Románia ellen győ­zött, nagy csatában 8:7 arány­ban. A románok — miután az elődöntőben 9:3-ra verték a magyar csapatot — a Szovjet­unió ellen is kitűnően helytáll­tak. Románia 5:3 arányban is vezetett. Nazlimovék ekkor rá­kapcsoltak, sorozatos győzelmeik után nem volt szükség az utolsó asszó levívására: 8:7-nél 65—56 volt a találatarány. A 3. helyért: Magyarország—Olaszország 8:8 (67—62). Győzelmek: Gedővári 4, Hammang 2, Gerevich és Ko­vács T. 1—1, illetve Arcidiacono 3, Maffei 2, Dalia, Barba és Montaco 1—1. Az idei kardcsapat világbaj­nokság végeredménye: Világbajnok: Szovjetunió, 2. Románia, 3. Magyarország, 4. Olaszország, 5- Lengyelország, 6. NSZK. 0 A Vasas labdarúgó csapata Kovács Ferenc vezető edző irányításá­val megkezdte a felkészülést az 1977—78-as évadra. Képünkön: Has­izomerősítő gyakorlatok a zöld gyepen. (MTI-fotó — Kovács Gyula felvétele — KS.) Erdélyi József: Csillag és tücsök című verséból Idézünk egy szakaszt. VÍZSZINTES: 1. Az idézet első része (Zárt betűk: R. Y, F, F, E.) 13. Kap­csolat. 14. Helyhatározórag. 15. Házas­sági szándékkal jön. 16. Középen sí­kos. 17. ökölvívásban ezt követi a szá­molás. 20. Németben a -szór. -szer. -szőr. 21. Egymást követő magánhang­zók. 22. Az idézet második része (Zárt betűk: T, U. N.) 23. Kétszer ötszáz ró­mai számmal. 24. Elmélet, tanítás. 27 Vágószerszám, fordítva. 28. Feszítésre, rögzítésre szolgál. 30. Beszédét arra irányítja. 32. ÜZS. 33. Létezése. 35. Kezdetleges vallási forma varázslója, névelővel. 37. Kényszeríteni próbál. 38. Borsod megyei községben. 39. Szállít­ja. 40. Jókora, elég sok. fordítva, két szó. 43. A süteménybe teszik. 45. Vá­ros a Nagy Sós-tó mellett. 46. Tesz. 48. Felforgatott liget. 49. Melléknévi képző. 50. Egyszerű lábbelik. 52. Vo­natkozó névmás. 53. Dunántúli megye fele. 57. Tojás angolul. 59. Társaság, csapat. 60. Rangfokozat. 61. Mohón eszik vagy iszik. 63. Gallium vegyjele. 64. Bicegő mén (két szó). 67. Valami után levő. FÜGGŐLEGES: 1. Százhét római számmal. 2. Eles sikoltás. 3. ...-Hollo, finn olimpiai futóbajnok. 4. Laza egy­nemű betűi. 5. . . .él, táncos zenés mu­lató. 6. Becézett női név. 7. Az ujj vé­gét védő kis tok. 8. A mosatlan edény, tájszólással. 9. . . .onáda. nagyzoláü. hencegés. 10. Motívum. 11. Gázlóma­dár. 12. Erdélyi város. 18. Képzőt nem tartalmazó tőszó. 19. Személyes név­más. 25. Keletkező, névelővel.•'26. Az idézet harmadik része (Zárt betűk: L. U.) 29. Agyagművesség. 30. Az idézet negyedik része (Zárt betűk: G. G. G. G, D.) 31. Zala megyei községben. 33. . . .vesz. meglát, észlel. 34. Tricium és oxigén vegyjele. 36. NŐJ. 37. Panaszt kifejező szó. 41. Az Egri csillagok Író­jának névbetűi. 42. Mar. 44. Elmene­kült. 46. Ismert ázsiai politikus volt (Mudzsibur) 47. Vízcsináló! 50. . . ,vo. hegy a jugoszláv—albán határon. 51. Evőeszköz. 54. Névelős kettős mással­hangzó kiejtve. 55. Soká! 56. Becézett női név. 58 . . .ler. gurulat. 62. Szotml- zációs hang. 65. Francia kettős más­salhangzó. 66. Azonos magánhangzók. Beküldendő: a vízszintes 1.. 22.. füg­gőleges 26. és 30. számú sorok megfej­tése. | A július 17-én közölt kereszt- rejtvény helyes megfejtése: Hu­A KTE nehéz éve 12. Kecskeméti TE 38 15 9 14 61—59 39 Körülbelül egy évvel ezelőtt, az NB III. őszi rajtja előtt né­hány nappal mondta Bánáti Re­zső, a KTE akikor új edzője, „Az őszi fordulóban 28—30 pontot kell szereznünk ahhoz, hogy nyu­godtan nézhessünk a tavasz elé.” Nos, való igaz, hogy 28 őszi ponttal a KTE — sőt bármelyik Délkeleti csoportbeli csapat —, páholyban érezhette volna ma­gát, de ez a számítás bizony kis­sé túlzottnak bizonyult, mert a 18: forduló után 30 pontja csak niég holtbiztos baj­noknak y. induló -w....Szarvasnak volt. A kecskeméti lila-fehérek­nek pedig még az őszi ráadást jelentő mezőtúri győzelem után is "mindössze 20 bajnoki pontot sikerült összegyűjteniök, ami ak­kor a 11. helyet jelentette. Nem a kezdésben volt a hiba Ez is igaz, hiszen a KTE ígére­tesen kezdte ezt a nehéznek ígér­kező bajnoki évet. Az első for­dulóban hazai pályán csak gól­nélküli eldöntetlenre futotta a váratlanul megerősödött Szabó L. SE ellen, de a folytatás annál jobb volt, s az ötödik fordulóig úgy tűnt, nem is lesz különö­sebb baj a csapat körül. Ekkor az ötödik helyen állt a gárda, s a következő két hét gólnélküli döntetlenjei sem rontották lénye­gesen a csapat helyzetét. A szur­kolók, s a szakvezetés sem sej­tette, hogy az ígéretes rajt után most nehéz napok következnek. A következő nyolc forduló után pedig csak három döntetlennel kivívott szerény 3 pont volt az eredmény, vagyis öt vereség (eb­ből három hazai pályán), amely­ből különösen a 9—10. forduló­ban, a kettős itthoni sikertelen­ség törte le az együttes, és a népes táborának harcikedvét. E néhány hét leforgása alatt a 6. helyről a 14. helyre csúszott vissza a KTE, s ebből a nehéz helyzetből később is csak rövid Időközökre sikerült valamennyi­re kilábalniok. Tavasszal 21 pont A labdarúgás statisztikusai még a tavaszi forduló előtt kiszámí­tották, hogy a bentmaradást je­lentő 10. helyhez legalább 42, szerencsés esetben 41 pont kell. A számítás helyesnek bizonyult, mert 41 ponttal valóban még bentlehetett maradni, de — mint azt a Jánoshalma példája bizo­nyította — ki is lehetett esni. A tavaszi forduló előtt a KTE is a hiányzó 24 pont megszerzését tűzte célul, s bár a tavaszi soro­zatban egyenletesebb volt az együttes teljesítménye, a 24-ből csak 21-et sikerült megszerezni, ami pedig az osztátyozót jelen­tette, márpedig nem is akár­milyen osztályozót. Az MLSZ il­letékeseinek ugyanis nem éppen Nóbel-díjas ötlete folytán a Dél­keleti csoportban 11—12—13. he­lyen végzett három megyei együttesünk közül csak az egyik maradhatott a felsőbb osztályba. Az eredmény ismert, a három közül a KTE bizonyult a leg­jobbnak. ami gyógyírnak inegfe­MAI Mí SOR Vasárnap TELEVÍZIÓ KOSSUTH 8.59: 9.05: 9.30: 1.55: 10 45: 10.50: 15.40: 16.35: 17 30: 17.55: 18.00: 18.30: 18.35: 18 40: 19 00: 20.00: 20.05: 21 54: 23.00: Tévétorna (ism.) (színes). Wickle. NSZK rajzfilmso­rozat. II. rész: A verseny Marék Plegus hihetetlen kalandjai. Lengyel film­sorozat II. rész: Focisuli V rész: összetett technikai, taktikai gyakor­latok. Hírek. Gyere velünk, csináld ve­lünk . .. A darazsak Japán ismeret- terjesztő film (ism.) Magyarország—Spanyol- ország Davis Kupa tenisz- mérkőzés. Vidocq újabb kalandjai. Francia tévéfilmsorozat. I rész: Vidocq bandája A Magyar Televízió Sza­badegyeteme Bennünk van az érték (színes). Műsorainkat ajánljuk! Reklámműsor. Lehet egy kérdéssel több? Reklámműsor A Közönségszolgálat tájé­koztatója. Esti mese. A Hét. Hírek. H. enessey Angol film TELESPORT. I. Sporthírek 2. Magyarország—Spanyol- ország Davis Kupa tenisz- mérkőzés Hírek. 6.10 7.23: 8.05 8.10 8.26 9.00 9.25 9.45 10.03 10.49 12.10: 13.00 13.10: 13.40 14.00 14.02: 15.17 15.37 16.38 17.10 18.08: 18.25 18.45 19.15 19.48 Kellemes vasárnapot! Emlékeztető — régi cséplésekre, nyomtatások­ra. Útközben. öt kontinens hét napja. Mendelssohn: c-moll trió. Olvastam egy novellát. Richard Tucker énekel. A Lengyel Kultúra Hete. A Lengyel Kultúra Hete. Cica, vagy párduc? Bemutatjuk a Magyar Rádió és Televízió gyer­mekkórusának új felvéte­lét. Leonard Bernstein vezé­nyel Édes anyanyelvűnk. Tisztelet az embernek. Fekete Gyula írása. Jó ebédhez szól a nóta. Metronóm. Gazdaságpo­litikai magazin. Tudósítás a Magyarország —Spanyolország Davis Kupa mérkőzésről. Bemutatjuk új lemezün­ket Pillantás a nagyvilágba. Három szimfonikus költe­mény. Azt beszélik . . . Fiatal riporterek műsora. Népdalkörök országszerte. Első Péter. Epizódok és alakok. Alekszej Tolsztoj regényé­ből. (ism.) Operettrészletek. Tudósítás a Magyarország —Spanyolország Davis Kupa mérkőzésről. A Lengyel Kultúra Hete. Az Állami Népi Együttes felvételeiből. Toscanini operafelvételel: Verdi — Az álarcosból. 22.20: A Lengyel Kultúra Hete. 22.36: Népszerű magyar éneke­sek és együttesek felvé­teleiből. 23.17: Zenekari muzsika. 0.10: Reneszánsz zene fúvósokra. PETŐFI 7.30: Liszt orgonamű veiből. 8.05: Mit hallunk? 8.33: Miska bácsi levelesládája. 9.00: Szívesen hallgattuk I 10.33: Főszerepben a riporter: Radnóti LászlO. 11.33: A Lipcsei Rádió fúvószenekara játszik. 11.50: Láttuk, hallottuk — a ki­állítótermekben. 12.10: Népi muzsika. 13.05: Sirius kapitány színre lép. Fantasztikus rádiójáték. III. rész. 14.00: Táskarádió. 15.00: Tudósítás a Magyarország —Spanyolország Davis Kupa mérkózésról. 15.05: Nóták. 15.33: Tudósítás a Magyarország —Spanyolország Davis Kupa mérkózésról. 15.36: Nyolc rádió nyolc dala. 16.06: Fényes Szabolcs operett­jeiből. 16.42: Tudósítás a Magyarország —Spanyolország Davis Kupa mérkőzésről. 16.45: Mikrofon előtt az Irodalmi szerkesztő. 17.00: ötórai tea. Közben: 17.25: Tudósítás a Magyarország —Spanyolország Davia Kupa mérkózésról. 17.33: Az ötórai tea folytatása. 18.00: Játék a szavakkal. 18.10: Delibes: Sylvia 19.13: Filmdalok. 19.33: A vasárnap sportja. Totó. 20.00: Kritikusok fóruma. 20.10: Magángyűjtemény. Schmitt Pál lemezeiből. 21.23: Magyar Intézet — Szófiá­ban. Riport. 21.43: Verbunkosok, népdalok. 22.33: Schubert: Három szonatina. 23.17: Zenés játékokból. 3. MŰSOR 8.08: Haydn-művek. 8.59: Budapesti kórusok Kodály-hangversenye 10.24: ÜJ zenei újság (Ism.) 10.59: Csak fiataloknak 1 12.10: Operarészletek. 13.06: Kis magyar néprajz. 13.11: Rafael Kubelik vezényel. 15.08: Muzsikáló gyerekek a Ze­neakadémia pódiumán. 15.35: Operarészletek. 16.33: Müvészlemezek. 17.45: Átlagbér — bértömeg. Riport. 18.03: Szegedi Anikó zongora­estje. Közben: Kb. 18.48: Világllra (ism.) Kb. 19.03: A hangversenyköz- vetités folytatása. 19.41: Rádiószínház. Négy-Öt magyar összehajol. 20.40: A Budapesti Filharmóniai hangversenye 21.55: Arthur Grumiaux (hege­dű) Bach-lemezeiböl. 22.37: Az új zenei stúdió hang­versenyei 9.10 9.40 10.05 10.24 11.20 11.40 12.35 13.20 13.35 14.00 14.30 15.10 15.15 15.32 15.42 16.05 16.50 17.10 17.40 19.15 19.20 21.05 Hétfő KOSSUTH 8.25: Osváth Júlia és Palló Imre PETŐFI énekel. * 22.20 22.30 0.10 : A hét zeneműve. : Gelénesl óvodások énekel­nek. : A Senki-szigeti nagy ka­land. Borbély László rádió­játéka folytatásokban. X. (befejező) rész. : C sajkovszklJ-művek. : A Fekete Afrika múltjából. : Az eltűnt miniatűr, avagy egy érzólelkű hentesmester kalandjai, Erich Kästner regénye folytatásokban. — XVI. rész. : Tánczenei koktél. : Válaszolunk hallgatóink­nak. : Népi zene. IfJ. Sánta Fe­renc zenekara Játszik. : Ezeregy délután. : Dvorzsák: E-dúr vonósné­gyes. : Édes anyanyelvűnk. : A Munkásőrség Központi Férfikara énekel. : Az éló népdal. : Rossini: Teli Vilmos — A III. felvonás fináléja. : A magyar felvilágosodás Irodalmának betel. A kul­túra. Csokonai Vitéz Mi­hály vfgjátéka rádióra al­- kalmazva. : Filmzene. : Van új a Nap alatt. : Hallgassuk együtt! : Tudósítás az országos őt- tusabajnokságról. : Színes népi muzsika. : Az emberiség élén. Törté­nelmi-politikai vetélkedő a Szovjetunió hat évtizedéről. : Tíz perc külpolitika. : Romantikus mesterek mü­veiből. : Daljátékokból. 9.33: ío.oo: 12.00: 12.33: 12.50: 13.25: 13.33: 14.00: 17.00: 18.00: 18.33: 19.36: 20.33: 21.33: E2.'>3: 23.01: Szentesi vfzltündérek. Zenés műsor Üdülőknek. Fúvósesztrád. Mese az autóról. Varsányi Gyula riportja (Ism.). Operarészletek. Mascagnlt Parasztbecsület. Kis magyar néprajz. A fókaklrály. Szőnyl Er­zsébet kétszólamú kórusai­ból. Kettőtől ötig ... Párhuzamok: Hamburg — Budapest. „ÚJ Időknek új dalaival’’. Slágermúzeum. Humorról — humorral. Egy este a Fészek Művész­klubban Tabl Lászlóval. Töltsön egy órát kedven­ceivel. A Rádió Dalszínháza. Derűre is derű. Szovjet dzsesszfelvételek- böl. 3. MŰSOR 9.00: Csokonai Vitéz Mihály versel. 8.05: Gilbert operettjeiből. 8.33: Népdalok, néptáncok. 14.05: Szimfonikus zene. 16.03: Sosztakovlcs-f el vételek­ből. Szvjatoszlav Richter és David Ojsztrah közre­működésével. 16.50: Operarészletek. Boltot Me- flsztofele. 17.35: Huszonöt perc beat. 18.00: A világgazdaság hírei. 18.19: A Római Beethoven Kvar­tett Beethoven hangverse­nye a Zeneakadémia nagy­termében. 19.33: Placido Domingo énekel. 20.15: Láttuk, hallottuk — a szín­házban és a moziban (Ism.) 20.30: A hét zeneműve. 21.00: Monteverdi: Vespro della beata Verglne. 22.39: DzsesszfelvételekbSl. szonhárman adták szívüket Túl korán, Mind idegen volt ám test- vér/A Harc jogán. Az elmúlt héten közölt keresztrejt­vény helyes megfejtői közül könyv- utalványt nyertek: Révész László. Császártöltés: Ragó Katalin, Kecske­mét; Hegedűs Gyula, Baja; Kele Klá­ra, Akasztó. lel, de a kérdés mégis megmaradt a fejekben. Árpi sikerült az osz­tályozókon, miért nem ment si­mán, a 38 forduló alatt? A végén csúszott ki a talaj alóluk — Nagyon sok tényező játszott közre abban — kezdte Berki Zoltán a KTE technikai vezetője —, hogy a csapatunk ilyen ne­hezen harcolta ki a bentmara­dást. Sok hiba volt persze a mi munkánkban is, de rengeteg volt a zavaró külső körülmény. Itt volt például az őszi pályahiány. Aztán itt az edzőkérdés. Nagy reményeket fűztünk Bánáti Re­zső munkájához, ám betegeske­dése miatt nem tudott komolyan dolgozni, s a tavasz folyamán ha­marosan végleg eltávozott, s nyugdíjas lett. Utóda, Bánhidi József minden tekintetben meg­felelő munkát végzett, de csodát nem tehetett. A tavaszi forduló­ban végig ott voltunk a 10—11. helyen, s csak a végén csúszott ki alólunk a talaj. A KTE csapatában az év fo­lyamán 26 játékos jutott szóhoz. Valamennyi mérkőzésen csak Nagy Jenő szerepelt. A további sorrend: Virágh 37, Csordás, Por- handa 3C„ Dobó, Görbe 33, Nagy E., Mányoki, Nagyhegyesi 32, Szabó 30, Zubornyák 27, Miklós 15, Magyar I., Kovács S. 14 Né- medi, Barócsi 11, Garaczi 9, Ma­gyar M. 8, Gyorsa 7, Simon és Kerpits 6, Laki 4, Padlás, Ko­máromi 3, Franczkó 2, Kovács I. 1 alkalommal jutott szóhoz. A KTE 61 gólján, illetőleg 60 gólján (mert egy öngól volt) 13 játékos osztozik. Mányoki és Porhanda 12—12 gólt lőtt. Zu­bornyák 10, Dobó 8, Virág 5, Magyar I. 4, Miklós. 3, Padlás, Franczkó, Csordás, Nagyhegyesi, Némedi és Barócsi 1—1 góllal járultak hozzá a csapat sikerei­hez. 0 A szakosztály vezetés szerint az év folyamán Nagy J., Csordás, Dobó és Virágh nyújtották a leg­egyenletesebb teljesítményt. A Kecskeméti TE most Vereb Ist­ván edző vezetésével kezdte meg a felkészülést. A csapat játékos- állományában nincs lényeges változás. Porhanda és Dobó to­vábbra is a KTE rendelkezésére áll, s a Magyar testvérek Is új­ból pályára lépnek. Két ígéretes fiatalt igazoltak az MFSC-ből Já­nosi és Kolek személyében, s Bohács a BSK-ból is a KTE-be kérte átigazolását. A cél termé­szetesen csak egy lehet: bekerül­ni a legjobb 10 csapat közé. Sz. Z. • Mányoki, aki Porhandával együtt a KTE legeredményesebb csatára volt. (Banczik István (el­vétele.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom