Petőfi Népe, 1977. június (32. évfolyam, 127-152. szám)

1977-06-22 / 145. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1977. június 22. A rutin értéke és veszélye • Munkája, teendői, szakmája sokféle csinja-binja között gyor­san és nagy biztonsággal igazo­dik el az, aki már gazdag ta­pasztalatokat szerzett, akiknek a döntésben, cselekvésben rutinja van. Üj munkatársat kereső hir­detések, pályázati kiírások is­mert, ismétlődő kikötése: nagy gyakorlattal rendelkező... Ne ta­gadjuk: a rutin érték. Annak is, aki szert tett rá, s azoknak is, akiknek hasznára van. Megkoc­káztathatjuk azonban a kérdést: bizonyos esetekben nem válhat hátránnyá az, ami legtöbbször előny? Naponta döntések ezreit hoz­zák a legegyszerűbb munkahe­lyen is, hiszen döntés — lehető­ségek közötti választás —, ami­kor a művezető szétosztja embe­reinek az elvégzendő feladatokat, amikor az anyaggazdálkodási osz­tály előadója megrendelő levelek tucatjait diktálja le, s amikor a gyárigazgató a külkereskedelmi vállalattal, az ún. bizományosi szerződést. Különböző megoldá­sokat _ latolgat a gyártmáríyfej- lesztő,' a karbantartó lakatos, akit most hívtak egy „bedöglött” gép­hez, s a rakodómunkás is, mivel az üres gépkocsi bendője sokfé­leképpen megtömhető. Az ilyes­fajta elhatározások túlnyomó ré­sze a tapasztalatra, a korábban szerzett ismeretekből levont kö­vetkeztetésekre támaszkodik. Ru­tinjellegű, persze, csak azoknak, akiknek már van összehasonlítá­si alapjuk, s itt lelhető az első félreértés. Sűrűn ugyanis olya­noktól várják el a rutint kívánó cselekedeteket, akik még nem szerezhettek kellő tapasztalato­kat. • Félreértésnek tekinthető az is, például, amikor mindenható erőt tulajdonítanak a tapasztalat gyúrta bölcsességnek. Megtörtént eset szemléltető ábrájáért nyúl­va: a jelentős beruházás egyik részlegénél sok gondot okozott a feltörő víz. Végül, az állandó szi­vattyúzásra ráunva, az építésve­zető, aki jó néliány hasonló munka irányítója volt már, ki­adta az utasítást: támedékeljenek és falazzanak. Ami megtörtént. A vizet, úgy tűnt, számű^ék, s vele az építés ismétlődő akadá­lyát. Másfél hónapig semmi baj. Akkor hirtelen megsüllyedt a szomszédos építési blokk. Mint a vizsgálat kiderítette, nagy víz­hozamú forrás rejlett a mély­ben. A víz útjának a falazással történt megváltoztatása egyben az addig szunnyadó forrásnak ki­szabadulási lehetőséget kínált., a emiatt valóságos tó keletkezett a megsüllyedt blokk alatt. Elkerül­hették volna mindezt? Természe­tesen. A rutinból hozott döntés helyett újabb talajvizsgálatot kel­lett volna elrendelni, s azzal együtt mérlegelni a víz megvál­tozott áramlási irányát, hatását. • Keserves tanulság, s persze, tapasztalat, mégpedig arra, bi­zonyos helyzetekben csak a ko­rábbi ismeretekre nem lehet ha­gyatkozni. A megváltozott, vagy ismeretlen körülmények a ta­pasztalatok értékét — használha­tóságát — is módosítják. Azaz a rutin nem olyasfajta, tetszés sze­rint tágítható, szűkíthető, ala­kítható, ruha, ami mindenfajta figurára ráhúzható. Az átlagos esetek döntő több­sége átlagos elhatározásokkal rendbe .tehető. Nem szükséges so­kat fontolgatni, mérlegeléssel töl­teni az időt, biztonsággal megje­lölhető, mi a helyes cselekedet. Jól néznének ki ott, ahol újra meg újra elölről kezdenének min­dent, mivel félretolnák a rutint. A rutin kell, elengedhetetlen, megbecsülendő. Egy-egy nagy ta­pasztalata szakmunkást sűrűn három másik, kevésbé gyakorlott sem tud pótolni. Ami ugyanígy igaz tervezőmérnök, vállalati irá­nyító poszt betöltője esetében: Tudományos vizsgálatok igazol­ták, közepes nagyságú vállalatok­nál is legkevesebb másfél, két esztendő telik el addig, amíg az új üzemvezető, osztályvezető megfelelően feldolgozza a friss is­mereteket; tapasztalatot szerez. Rutinja még ekkor sem nagy, de már van, bővíthető, gazdagítható. • Gondoljuk csak végig, mek­kora veszteség, micsoda kincs pa­zarlása — ezek ismeretében — a rutinos szakember munkahely­változtatása! Az értékkel érték módjára kell bánni, óvni, őriz­ni, gyarapítani, s természetesen hasznosítani, minél nagyobb eredménnyel. Az egyik oldalon ez áll. A másikon viszont annak ve­szélye, hogy egyesekben erős a hajlam a rutin túlértékelésére, a szokott megoldások kényelmessé­gének szeretetére. Akik így gon­dolkodnak, azok sok esetben a rutinhoz folyamodnak akkor is, amikor új gondolatra, friss érté­kelésre, az átlagostól elütő jelek fölfedezésére lenne szükség. A szokványt akarják ráerőszakolni a nem szokványosra, s ez, érthe­tően, gyakran feszültségeket te­remt. Tetézi a bajt, ha a bölcs olyannyira annak érzi magát, hogy a halat úszni tanítja, má­sok tapasztalatát semminek, a magáét mindennek tartja, nem véve észre: ismeretei elavulnak, megkopnak, mert nem újította meg azokat, míg mások ezt tet­ték. L. G. Az első félévi mérleg helyett Szundi István, a Kőbányai Sör­gyár kecskeméti kirendeltségé­nek vezetője mostanában sokkal gondterheltebb mint máskor. — Igaz, hogy a sör már régen nem szezonáru — mondja — de azért a nyári nagy melegben csak több kellene belőle mint té­len. Sajnos, sörgyáraink még kö­zel sem tudják kielégíteni az egy­re növekvő igényeket.. Mi pedig — teszi hozzá — csak annyi sört tudunk palackozni és szállítani a körzetbe, amennyit kapunk. — Január óta mennyit „ivott” a körzet ? — A múlt évihez viszonyítva jelentősen megnövekedett a for­galmunk. Tavaly május végéig 59 ezer 172 hektoliter sört juttat­tunk a boltokba és vendéglátó­ipari egységekbe, az idén pedig az év első öt hónapjában már 61 ezer 107 ezer hektoliter volt az eredményünk. Nem is tudnám hirtelen meghatározni hogy en­nél mennyivel többre lenne igény... — Akik nem szeretik a sört? — Azoknak négyféle üdítő ital­lal szolgálhatunk. örömmel mondhatom, hogy a fogyasztók egyre inkább megkedvelik az üdítőket- tavaly május végéig 2244, az idén pedig 3466 hekto­liter érkezett hozzánk, illetve to­vábbítottunk a fogyasztókhoz. Szeretnénk tovább bővíteni a választékot s ezért a második félévben megkezdjük az úgyne­vezett Fonyódi víz forgalmazását. Ezt az ásványvizet a Balaton környékén már kedvelik s való­színű nálunk is kedvező fogad­tatásra talál. Az üdítő-ellátás • Két műszakban töltik a sört, a tavasszal gondosan karbantar­tott gépekkel. Felvételünkön Al- mási Margit, a címkéző kezelője látható, amint kiemel egy rosszul címkézett palackot. biztonságát szolgálja, hogy Kecs­keméten béreltünk egy tranzit­raktárt, ahol jelenleg is 5 ezer láda Pepsi cola várja az elszál­lítást. Reméljük, hogy egész nyá­ron elegendőt tudunk juttatni az üzletekbe. A Volán vállalattal igen. jó a kapcsolatunk, naponta 12 tehergépkocsit küldenek áru­ink. továbbítására. — Mit üzen a fogyasztóknak? — Ne türelmetlenkedjenek, ha esetleg átmenetileg nem ihatnak annyi sört- amennyit szeretnének. Higgyék el a nagy melegben az üdítők is legalább olyan jó szol­gálatot tesznek, mint a sör. És, ezekből lesz elegendő.... O. L. • Az egyik raktárból Punyi János targoncával szállította a tehergép­kocsira a Pepsi-colával rakott rekeszeket. Opauszky László felvételei Szalkszentmártoni öregek Az öregasszonyok és az’ öreg­emberek feketébe öltözötten élik hétfői, keddi vagy éppen vasár­nap délutáni életüket a faluban, Szalkszentmártonban. Némelyik öregember őrzi még amaz szo­kását is. amely sötétkék kötényt vetet fel az emberekkel ha pisz­kosabb munka ígérkezik: vízért kell menni a sarokra, a kúthoz, vagy összeaprításra vár ölnyi fa a hátsó udvarban. S nem marad el a fejről a kendő — kiszá­míthatatlan bogokkal az állhoz erősíttetvén — meg a kucsma vagy — jobb idő lévén — a kari­más kalap. Át lehet suhanni a falun per­sze, autóval, ki se kukkantva az ablakon. Mert: az öregek min­denütt egyformák, mert, öregek mindenütt vannak, mert- az öre­gek mindenütt öregek. Aztán va­lami — néha nem is tudja ma­gának se megfogalmazni az em­ber, hogy mi — felkelti az ér­deklődést. Egy kérités egy re­kedten ugató kiskutya, egy fur­csa formájú fa — akármi. Ne­mes Gáborné ásogat a kertjében. Pici nevű kutyája lépésnyi tá­volságra héverészik tőle, darab ideig csak fülét hegyezi, aztán lábra kapaszkodik, csóválja a farkát, majd vakkant egyet, se nem mérgesen, se nem vidáman. Jelzésszerűen csupán. Hogy ő is idetartozik. Amott- hátrább van Nemes Gáborné háza, mutatja, nem nagy munka felásni ezt a darabot, répa kerül bele, marharépa, a baromfiknak. Ahogy megpihen egy percre, s gyanakodva mond egy-két szót, rátámaszkodik az ásóra. Mintha nyolcvankét éve rárakott volna a vállára egy kér­dőjelet. — Az öregek már csúnyák — gondolkozik el — mind azok. Nem illik ez megírni — mosoly nélkül mondja, háromszáz négy­szögöles kertjének szélén, a ke­rítésen belül. „Vén, ráncos arca majdnem fe­kete, / kiszítta régen már a nap heve, / fogatlan szája bús sóhaj­üreg, / oly csöndes néni és olyan öreg. / — József Attila 1922-ben írt Parasztanyóka című verse kez­dődik így. S folytatja az emlé­kezetet: „Fonnyadt karjával múltakat ölel.” Múltakat, Szalk- szemtmárton történelmét. Tavaly háromezer negyvenhármán lak­tak a faluban, s a statisztika azt mondja, hogy minden hatodik ember öreg. A negyvenes évek­ben az adózó családok száma ezer volt, de közülük csak hú­szán birtokoltak húsz holdnál több földet s mindössze hárman ötven holdat. A napszámért. amiért ötkilométereket kellett járni, nem pénz, hanem étel-ital járt, télen a favágás, nyáron a csemetézés hozott egy-két pen­gőt. A határban kukorica meg búza kelt, gyümölcs csak a csa- bonyi részen ért> a tizenhatezer holdból mindössze 500 volt a sző­lő a felszabadulásig. Ezek azok, amelyek ma a múltat jelentik. Minden hatodik szalkszentmárto- ninak ennél jóval többet: a fia­talságot, ami a jelenre nemcsak múlttá, de történelemmé is vált. Azzal együtt, hogy az ország s z á za d i k termelőszövetkezete itt. Szalkszentmártonban alakult, Hunyadi volt a neve. Ebbe fő­ként a korábbi — csak viszonyt jelez a következő szó — módo­sabb gazdák léptek, a másik szövetkezet, a negyvenhatban létrehozott „Békéért” az egykori cselédségé volt. s az uradalom hátrahagyott dolgaira támaszko- dott-támaszkodhatott. S mi az öregek fóruma? Azt gondolná a kívülálló, hogy a templom, meg a temető, de té­vedne. Azt mondja Deli Károly- né, a községi tanács igazgatási előadója, hogy az itteni soha nem volt vallásos nép. nyolc-tízen járnak csjk misére. Temetéskor viszont megbecsülik a másikat azzal, hogy megadják a végtisz­tességet, mert mindig is össze­tartok voltak. ..Ha tűz ütött, ki valahol, néhány perc alatt százan is ott teremtek, vödrökkel, hogy segítsenek, meg mindenféle más bajban is megmutatkozott, nem hagyták el a rászorulót”. Amikor jó'tíz éve először ren­dezte meg a tsz az öregek nap­ját, eléggé feszélyezett volt a hangulat- nem tudni féltek-e ösz- szejönni közös sorsúak, vagy va­lami más volt az ok. Mostanság készülnek rá, megnyíratkoznak • Nemes Gáborné. előtte, borotválkoznak, kikefélik a szebbik feketét, s tényleg, a szó igazi értelmében ünnepet csinálnak a napból. Mozgásban van a község, az utakon botjaik­kal apró öregasszonyok és öreg­emberek kopognak, aki nem bír­ja a menetet, ahhoz házhoz vi­szik a birkapörköltet. Az októ­beri ünnepen önfeledten dalol Szalkszentmárton egyhatoda, s csak nekik húzza a cigány, és boldogok. Mert: a mindennapi betevő egyik öregnek se gond a faluban — a nyolcvannégy éves Durvái Kálmán nem tudja kihez menjen ebédre, mert annyian hívják — ellenben keresik egy­mást, hogy elbeszélgessenek. Hogy közösen felidézzék azokat a „régi szép időket” amik csu­páncsak régiek voltak, de szé­pek ... ? Nem volt jó világ amit átéltek, látják, méginkább átér­zik a különbséget. S danolnak, belefeledkezve, az öregek ünne­pén, felemlegetik a múltat. és szép csendesen: örülnek egymás­nak. Hát így élnek valahogy az öre­gek Szalkszentmártonban. Ballai József „Zajtalan” városnegyed Hangszigetelt lakóházak terveit készítették el leningrádi mérnö­kök és építészek. Ezekben a há­zakban az utcai zaj észlelési szintje feleakkora lesz, mint má­sutt, és jóval alatta marad az úgynevezett „egészségi normá­nak”. Jelenleg a lakóházakban hallható zaj és lárma 80 száza­léka az utcáról szűrődik be. Az első „zajtalan” lakónegyed Leningrád északkeleti részén épül. A lakások ablakainak többsége befelé nyílik; az utcára nyíló ab­lakokat és a lépcsőházak ablakait vastag hangszigetelő üvegből ké­szítik. Leningrádban — elsőként a szovjet városok közül — össze­állították a város „zajtérképét”. Ennek alapján felülvizsgálják és szabályozzák a lakónegyedek közúti forgalmát, s ellenőrzik és zajcsökkentésre kötelezik a han­gos ipari vállalatokat is. (BUDAPRESS—APN) Erdőirtás vegyszerrel öreg erdők helyén az új te­lepítés csak akkor kezdődhet, ha a fák maradványait, gyökérhaj­tásait sikeresen eltávolítják. A szófiai Erdőgazdálkodási Intézet szakemberei olyan új eljárást dolgoztak ki erre, ami jelentő­sen megkönnyíti a munkát. A kidőlt fa törzsmaradványának, tuskójának alsó részén az élő szövetbe 1—2 cm mély csatornát fúrnak, ebbe egy kis szerkezetet építenek. Ez a szerkezet olyan kémiai reagenseket vezet a törzs­höz, amelyek a szunnyadó rügye­ket, hajtásokat „megölik”. A vegyszert az esővíz oldja fel, s így az a fa minden sejtjébe be­hatol. A gyökérhajtások teljesen megsemmisülnek, vagy olyan je­lentéktelen a fejlődésük, hogy az már nem akadályozza az új telepítést. Ez a módszer a gyümölcsösök­ben is sikerrel alkalmazható. A környezetet nem károsítja: szeny- nveződést nem okoz, állatra, ro­varra veszélytelen. (BUDAPRESS—SOFIAPRESS) I Dicséret hangján — a Volánról Májusi lapszámunk egyik Saj­tóposta rovatában hosszasan fog­lalkoztunk megyénk közúti tö­megközlekedésének visszás jelen­ségeivel. A szerkesztőséghez ér­kezett levelek alapján többi kö­zött olyan esetekről számoltunk be, melyek bizonyítják: enyhén szólva kívánnivalót hogy maga után az autóbuszokon szolgálatot teljesítők — gépkocsivezetők és kalauzok — egy részének a mun­kája, magatartása. Nos, már e bíráló cikk közzé­tétele előtt és legfőképp utána fel­kerestek bennünket soraikkal azok is, kiknek kedvezőek a ta­pasztalatai a Volán személyszál­lítási szolgáltatásával kapcsolat­ban. A következőkben tehát a di­csérendő tettekről szólunk, nem­csak a tárgyilagosság kedvéért, de sokkal inkább a követést érdemlő jó példa népszerűsítése céljából. A Kerekegyházán lakó Bartos Jánostól tudjuk, hogy a megye- székhely és a nagyközség között menetrendszerint közlekedő bu­szon dolgozik a megnyerő modo­rú, nagyon készséges sofőr, az öt­ven év körüli Túri Lajost, aki mindig tisztelettudó az utasokkal. Pedig sok a dolga, hiszen pénzt kezel, menetjegyet ad, mielőtt a kormánykerékhez nyúl. A közel­múltban a GC 90—04 forgalmi rendszámú kocsit vezette, amikor 1 olvasónk látta-hallotta, mily óvó gondossággal ügyel a legifjabb törzsutasokra, az iskoláskorúakra, 1 akik között akadtak bosszantóan csintalanok, virgonckodók, óm ve- 1 lük sem volt goromba, ehelyett 1 türelmesen intette őket a jóra, a 1 helyes viselkedésre. ^ „Öröm arról bizonyságot sze- ] rezni, hogy a minket, kerekegy- ] háziakat a „hírős” városba és r onnan vissza gyakorta fuvarozó j Lajos bácsi mily felelősségtelje- j sen, pontosan látja el a buszve- t zetői teendőit. Köszönjük, amit ] értünk tesz, s kívánjuk, hogy még < nagyon sokáig végezze e fontos 1 munkáját eredményesen, közmeg- ( elégedésre!” — fejeződik be a 1 sokak véleményét tolmácsoló le- j vél. j A ballószögi Kovács Zoltánná a „szűkebb hazája” és a Kecskemét között közlekedő buszjárat rend­szeres utasa. Amelyen — vélemé­nye szerint — nem irigylésre mél­tó kalauznak lenni, mert sajnos nicsenek kevesen, kik a bérletet csak a többszöri felszólításra haj­landók felmutatni. Sok kellemet­lenséget idéznek elő azok is, kik ismetelt figyelmeztetés után ad­ják át helyüket az idős, beteg embereknek, vagy a terhes nők­nek. Néhányan pedig szinte meg­alázó stílust engednek meg ma­guknak a jegykezelővel szemben, ki hallatlan önfegyelme révén őrizheti csak meg a kedélyét, ud­variasságát. De megőrzi, s így mindig kiváltja az utasok zömé­nek elismerését, szimpátiáját. „A Volán e dolgozói — mert többen teljesítenek szolgálatot ezen já­raton, s hasonlóan korrektül vi­selkednek — megérdemlik a di­cséretet!” — zárulnak olvasónk sorai. Az izsáki Dienes Ildikótól meg­tudjuk, hogy mozgásképtelen kis- öccsét immár harmadik éve szál­lítja szülei társaságában busszal Kecskemétre, gyógykezelés céljá­ból. A beteg gyermeket már ked­ves ismerősként üdvözlik a kalau­zok, s mindig érdeklődnek hogy- léte, állapota felől. S ha észre­veszik, hogy valamicskét javult, együt örülnek a hozzátartozóival. A félig béna fiúcska néha kopog­tatja a kocsi oldalát, s az emiatt morgolódó utast a jegykeze­lő inti csendre, persze tapintato­san. Jóleső tapasztalni az ilyen emberséges magatartást — írja többi között olvasónk. Végezetül kiderül a levélből, hogy az Izsák—Kecskemét közötti buszjáraton dolgozók napi gya­korlatként más módon is kitűnő­re vizsgáznak emberségből, ugyan­is vállalva a késés kockázatát többször várakoznak olyan idős utasokra, vagy kisgyermeket ci­pelő édesanyákra, akik az indulá­si időpont utáni pillanatokban ér­keznek a megállókba. És szükség esetén lehetővé teszik számukra, hogy a lakásukhoz, vagy uticél- jukhoz legközelebbi helyen szán­janak le. Kézimunkázó apostagiak A nők szabad ideje kellemes, hasznos eltöltésének egyik leg­elterjedtebb módja a kötés, hor­golás és hímzés. Nincs ez más­ként Apostagon sem, ahol régóta kézimunkáznak az ügyeskezű lányok, asszonyok. Közöttük a Dunamenti Tsz-ben dolgozók is- akik nemrégen fejezték be sike­resen egy ezzel kapcsolatos tan- folyamot, mely több mint nyolc hónapig tartott. Bánrévi János • levelezőnktől tudjuk, hogy a helyi nőtanács kezdeményezésére szervezett fog­lalkozásokon mindig szép szám­mal jelentek meg a lányok, asz- szonyok, akiket Kiss Irén solti díszítőművész tanított meg a ké­zimunka szakmai igényű végzé­sére. Többi között a kalocsai és matyóhímzést, valamint a mező­ségi, rábaközi, s a karádi min­ták készítését sajátították el. E kézimunkák mintegy négyszáz darabjából nemrégen kiállítás nyílt a nagyközségben, ahová más helységekből is érkeztek ér­deklődők és nagy elismeréssel szóltak a látottakról. □ SZERKESZTŐI ÜZENETEK □ özv. Fodor Lászlóné, Kecskemét: Tájékozódásunk szerint ön a közel­múltban többször kapott rendkívüli szociális segélyt a városi tanácstól. S minthogy rendszeres nyugellátásban is részesül, a saját tulajdonú házingat­lana utáni adófizetési kötelezettség alól meg végleges mentesítést kapott, nincs veszélyben a létfenntartása. Ami pe­dig a bonyolult családi problémáját illeti, annak rendezése bírósági hatás­körbe tartozik. Orosz Erzsébet, Kecskemét: ön. aki három kiskorú gyermekét egyedül ne­veli nehéz lakáskörülmények közepet­te. feltétlenül jogosult arra. hogy új otthonba költözzön. Ezen igényének teljesülését lényegesen meggyorsíthat­ja munkahelye, a Kecskeméti Epület- asztalosipari és Faipari Vállalat, ha bekapcsolódik a helyi párt- és tanács végrehajtó bizottsága által kezdemé­nyezett széles körű társadalmi akció­ba. melynek révén hagyományos tech­nológiával építenek nagyméretű, de olcsó bérű tanácsi lakásokat a me­gyeszékhelyen lakó három- és több­gyermekes munkáscsaládok részére. Javasoljuk, hogy ez ügyben szemé­lyesen keresse fel a vállalat igazgató­ját! „öreg nyolcadikosok” jelige, Kis­kunhalas: Levelüket késve kaptuk meg. így sajnos nem tehettünk eleget kedves meghívásuknak. Reméljük, hogy jelenlétünk nélkül is jól sikerült a sikeres vizsgák utáni bankett, a bú­csúest. özv. Sánta Andrásné, Tiszakécske: Mint megtudtuk, ön rendezett anyagi körülmények között él. nem indokolt tehát szociális segélyezése. S. I.-né, Agasegyháza: Azt a gyakor­ta részegeskedö, iszákos életmódot folytató személyt, aki a családja, vagy környezete élet-, illetve anyagi biz­tonságát veszélyezteti, alkoholelvonó kezelésre lehet kötelezni. Az ezzel kap­csolatos intézkedésre a helyi tanács szakigazgatási szerve jogosult. Súlyo­sabb esetben az igazságügyi hatóság foglalkozik az ilyen üggyel és elren­delheti az alkoholista munkaterápiás intézeti gyógykezelését is. Szabó Józsefné, Kecskemét: A 8-as számú helyi buszjárat Ceglédi úton levő megállóit nem helyézték át. ha­nem a KRESZ előírásainak megfele­lően — és a szélesített úttest új terep­adottsága figyelembevételével — ki­alakították. A hiányzó jelzőtábla pót­lására pedig ezúton kérjük fel az il­letékeseket! „Szőlőtermesztők” jelige, Bócsa: A legutóbbi bortermésük értékesítése miatti agodalmuk fölösleges volt. Tud­niuk kell ugyanis, hogy a Közép-ma­gyarországi Pincegazdaság mindenkor a szigorú minőségi követelmények alapján, valamint a kereslet-kínálat törvénye szerint határozza meg a bor felvásárlási árát. Idén február elején állapították meg ezt az árat. s mint­hogy a borukért önöknek korábban ettől kissé eltérő, úgynevezett irány­áras összeget fizettek, a különbözeiét, a több tízezernyi forintot utólag kap­ták kézhez. Tóth József, Kecskemét: Közérdekű észrevétele jogos, hiszen a szakembe­rek véleménye is az, hogy a Dózsa György u. 19. számú ház udvarán a földben levő gázvezeték megsérülhet, ha fölötte nehéz súlyú szállítójármű­vek közlekednek. Mint arról értesül­tünk. intézkedés történt, hogy a lakó­épület gazdája, az ingatlankezelő vál­lalat megszilárdítsa az udvari gázhá­lózat feletti útburkolatot. Tuskán Jánosné, Bócsa: A szerkesz­tőségünkhöz korábban küldött pana­szával kapcsolatban közöljük, hogy a Dunaújváros és Kecskemét között köz­lekedő buszjáratok hétvégi zsúfoltsá­gát a Volán 9-es számú Vállalat saj­nos nem csökkentheti, mert a térség­ben nincs szabad kapacitású autóbu­sza. „Üjvárosi lakótelep vásárlói” jelige, Baja: Az önök észrevételei helytál­lóak. ugyanis a kereskedelmi felügye­lőség ellenőrei próbavásárlást végez­tek a megyei élelmiszer-kereskedelmi vállalat 3142-es számú helyi üzletében, ahol bizonyítást nyert a pontatlan számolás. Az érintett kereskedőt sza­bálysértési eljárás során vonták fele­lősségre és sújtották pénzbírsággal. V. I., Kalocsa: Levelére reagálván közöljük, ha beteghez hívják az éj­szakai ügyeletes orvost, munkaköri kötelessége kimenni a megadott cím­re. A gyógyítómunkáért természete­sen ilyenkor sem tarthat igényt pénz­re. sőt erre utaló magatartást sem ta­núsíthat. amint azt az egészségügyi törvény előírja. Amennyiben önnek az említettektől eltérő tapasztalatai van­nak, javasoljuk, hogy a konkrét eset­ről értesítse a városi tanács vb egész­ségügyi osztályát, ahol megteszik a szükséges intézkedést. összeállította: Velkei Árpád Levélcím: 6001 Kecskemét, Szabadság tér 1/a. Telefon: 12-516.

Next

/
Oldalképek
Tartalom