Petőfi Népe, 1977. március (32. évfolyam, 50-76. szám)

1977-03-15 / 62. szám

2 • PETŐFI NÉPE • 1977. március 15. Ülésezik Kairóban a Palesztin Nemzeti Tanács 1 NAPI KÜLPOLITIKAI KOMMENTÁR o s e m é ii v e k sorokban Budapest_____________________ Az ENSZ élelmezési és me­zőgazdasági szervezetének (FAO) a Mezőgazdasági és Élelmezés- ügyi Minisztérium és a Terme­lőszövetkezetek Országos Taná­csa képviselői tárgyalásokat foly­tattak Budapesten az ez évben Magyarországon megrendezésre kerülő szövetkezetfejlesztési szak­értői konzultáció, továbbá Ma­gyarország és a FAO közötti táv­lati szövetkezetfejlesztési együtt- múködés előkészítéséről. (MTI) MADRID _______________________ Ba rcelonában vasárnap gumi­lövedékekkel és füstbombákkal támadt a spanyol rohamrendőr­ség az amnesztiát követelő tün­tetőkre. A több mint hatezer fő­nyi tömeg a rendőrrohamot meg­előzően meghallgatta a Nobel- békedíjra felterjesztett Juan Maria Xirinachs katolikus pap beszédét, majd a városi börtön elé akart vonulni. A rendőrök számos tüntetőt letartóztattak és az összecsapásban sokan megse­besültek. (Reuter, AP, AFP) KAIRO A kairói külügyminisztérium­hoz közel álló forrásokból kö­zölték, hogy Egyiptom kérelmez­ni fogja a Biztonsági Tanács összehívását, ha az nem vitatná meg március 31-ig a közel-kele­ti problémát. Mint ismeretes, az eredeti tervek szerint a testület március végéig meghallgatja Kurt Waldheim ENSZ-főtitkár év eleji közel-keleti köriüjáról szóló beszámolóját. (AFP, TJPI) ADDISZ ABEBA _______________ Bérgyi lkosok megölték az etióp szállítási szakszervezetek főtitkárát, Cegaje Jehulaut. BONN ~ Hans Dietrich Genscher nyu­gatnémet külügyminiszter vasár­nap az Egyesült Államokba uta­zott, hogy rendezze a Nyugat- Németország és az Egyesült Ál­lamok között felmerült problé­mákat. BELFAST ~ Ismeretlen fegyveresek hétfőre virradóra Belfasttól északra tü­zet nyitottak egy rendőrségi autóra. Egy rendőr meghalt, egy másik pedig sérüléseket szenve­dett. (UPI) LONDON James Callaghan brit minisz­terelnök az Egyesült Államok­ban és Kanadában tett látogatá­sát követően vasárnap este visz- szaérkezett Londonba. A minisz­terelnök megérkezése után nem volt hajlandó válaszolni újság­írók kérdéseire. (AFP) ROMA A szombaton lezajlott diáktün­tetések után az olasz kormány hivatalos közleményben foglalt állást a diáktüntetések ügyében és újabb erőszakos cselekmé­nyek esetén szigorú intézkedése­ket helyezett kilátásba. Közben az olasz rendőrök megrohamozták és kiürítették a nagy múltú bo­lognai egyetem épületeit. Az or­szág különböző egyetemi váro­saiban lezajlott szombati tünte­tések után több mint száz sze­mélyt tartóztattak le. Kormányellenes összeesküvést lepleztek le Laoszban VIENTIANE A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság biztonsági szervei a népi hatalom megdöntésére szőtt kormányellenes összeesküvést lepleztek le, amelyet Soupanta- rangsy, a királyi udvar egyik volt magas rangú tisztségviselő­je irányította. Bűnös terveibe be­vonta Savang Vatthanát, a köz- társasági elnök tanácsadóját, Laosz volt királyát, annak fiát és a királyi tanács volt tagjait is. Az összeesküvők belső és kül­ső reakciós erőkre, köztük a Thaiföldre menekült reakciós elemekre támaszkodtak, és a pa­rasztság egyes elmaradott réte­geinek felhasználásával rendbon­tást akartak szervezni. Luang Prabang tartományi székhelyet választották ki tevékenységi te­rületüknek. A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság legfelsőbb népi ta­nácsának döntése értelmében a volt királyt a régi kormányzat hivatalnokai számára létesített politikai átnevelő központba vit­ték, a többi összeesküvőt pedig letartóztatták. Az ország iparvállalatainál, in­tézményeinél és falvaiban a dol­gozók gyűléseken ítélik el az összeesküvőket, hangsúlyozzák, hogy növelni kell a forradalmi -éberséget, a belső és külső reak­ciós erők mesterkedéseivel szem­ben, és egyhangúlag jóváhagy­ják a forradalom vívmányainak védelmében hozott intézkedése­ket. (TASZSZ, MTI) Az egyiptomi fővárosban hétfőn a PFSZ Végrehajtó Bizottságának politikai beszámolójával folytatja munkáját a Palesztin Nemzeti Ta­nács. A „palesztin parlament” va­sárnap 172 szavazattal 69 ellené­ben, ismét a testület élére válasz­totta Khaled Fahumot, a PNT korábbi, mérsékelt irányvonaláról ismert vezetőjét. A vasárnapi ülésen a PNT el­nökének megválasztása után a ta­nácskozás több mint 140 résztve­vője elfogadta a 13. ülésszak na­pirendjét. A feltételezhetően egy hétig tartó ülésszak során meg­hallgatják a PFSZ VB politikai beszámolóját. 10 munkabizottsá­got hoznak létre, amelyek kidol­gozzák a felszabadítási mozgalom által az elkövetkező időszakban folytatandó stratégiát és taktikát, megválasztják a PFSZ új végre­hajtó bizottságát és végezetül ki­dolgozzák, majd nyilvánosságra hozzák a záróközleményt. A PNT előtt álló legsúlyosabb feladatok egyikében, a genfi kon­ferencián való részvétel kérdésé­A katonai szövetségek összeko­vácsolásának „aranykora” az öt­venes évek elején volt. Ezekben az években a Dulles-elvek alap­ján paktumok egész sorát sike­rült megszerveznie Washington­nak a Föld legkülönfélébb tá­jain. Ezek egymásba kapcsolódó láncként 'vették körül az akkor kialakult szocialista világrendszer országait. Az angol nyelvű rövi­dítések — NATO, CENTO, SEA- TO hasonló jellegű és célú ag­resszív szervezeteket takartak. Közös tulajdonságuk volt az is, hogy már kezdettől fogva bete­geskedtek: sok tagállam csak jel­képes részvételre volt hajlandó, mások pedig igen hamar hátat fordítottak a paktumoknak. A Délkelet-ázsiai Szerződés Szerve­zete, a SEATO tavaly hivatalo­san is bejelentette feloszlását. Az utóbbi időben azonban mintha újra működnének azok az erők, amelyek nyakra-főre alakították1 a „kommunizmus visszaszorítá- sá”-ra a szövetségeket. A Ráktérítőtől délre ... Nyilvánvalóan washingtoni su­gallatra, egyszerre több térségben próbálkoznak új társulások lét­rehozásával. Az egyik ilyen szer­vezet, amelynek már neve is van, a Dél-atlanti Paktum lenne. A Pentagon stratégáinak elkép­ben, máris lényeges nézetkülönb­ségek mutatkoznak a tanácskozá­son részt vevő szervezetek és irányzatok képviselői között. A tárgyalásos rendezést ellenző, úgynevezett „elutasítási front” képviselői vasárnap memoran­dumban szólították fel a PNT delegátusait,'hogy mondjanak le a közel-keleti probléma megoldását célzó mérsékelt álláspontról, fo­kozzák a fegyveres harcot és tűz­zék ki célul a Husszein király ve­zette jordániai monarchia meg­döntését. Az illegalitásban működő Jor­dániai Kommunista Párt ezzel szemben arra sürgette a PNT-t, hogy foglaljon állást a genfi kon­ferencián való önálló PFSZ-rész- vétel mellett. Memorandumában a Jordániai Kommunista Párt az­zal érvel, hogy a PFSZ képvisel­teti magát a genfi közel-keleti bé­keértekezleten, ezzel a palesztin mozgalom hivatalos elismerésére kényszerítheti Izraelt és az Egye­sült Államokat. (ADN, AFP, Reu­ter. UPI* zelése szerint ez a szervezet, a SATO Dél-Afrikát, valamint a reakciós dél-amerikai rendszere­ket tömörítené, s az lenne a fel­adata, hogy a NATO-nak a Rák­térítőtől délre kiterjesztett „leányvállalata” legyen. A SA- TO-ban a főszerepet a pretóriai fajüldöző rendszer, illetve Bra­zília játszhatná. Dél-Afrikának a NATO-szakértők kettős feladatot adnak: megerősített erődként kell viszaszorítania a nemzeti- felszabadító mozgalmakat Afri­kában, és ami talán még fonto­sabb számukra, ellenőriznie kell a Közel-Kelet és Nyugat-Európa, illetve Észak-Amerikai közötti olajútvonalakat. Az imperialista katonai behatolás Afrika déli csücskébe az ENSZ-embargó el­lenére folyamatos és egyre nö­vekedő. Nem csupán azt jelenti ez, hogy a fejlett hadiiparral rendelkező NATO-országok sok milliárd dollár értékben szállíta­nak pusztító eszközöket Dél-Afri­kának, de azt is, hogy fokozzák katonai együttműködésüket is. Mind gyakoriabbak a közös ten­geri hadgyakorlatok, a felderítő információk kölcsönös cseréje és a közös hadiipari fejlesztés is. A dél-afrikai kormány nagy elő­szeretettel ajánlja fel katonai létesítményeit, hadikikötőit a NATO-hatalmaknak. Vannak je­lentkezők Latin-Amerikában is. Itt az USA elsősorban Brazíliára Francia községtanácsi választások (Folytatás azl. oldalról) politikával szemben tapasztalható. Másrészt a választók világosan helyeslésükről biztosították a baloldal egységét és a június 28-i határozatot, amelynek értelmében a közös programot aláíró három párt már a szavazás első forduló­jában közös listával indul. Francois Mitterrand, a szocia­lista párt első titkára azt hang­súlyozta, hogy az összefogott bal­oldal és különösen a szocialista párt előretörése már több válasz­táson megnyilvánult és most újra bebizonyosodott, ez számára ked­vező módon készíti elő a parla­ment: választásokat. Az addig hátralevő esztendőt fel kell hasz­nálni arra, hogy a franciákat meggyőzzük a politikai változás szü kségességéről. Szovjet-török tárgyalások MOSZKVA Moszkvában hétfőn megkez­dődtek a tárgyalások Andrej Gromiko szovjet és Ihsan Sabri Caglayangil török külügyminisz­ter között. Caglayangil — a szov­jet kormány meghívására — va­sárnap este érkezett hivatalos látogatásra Moszkvába. A baráti, tárgyszerű légkörben lefolyt tanácskozás során a kül­ügyminiszterek áttekintették a kétoldalú kapcsolatok számos kérdését. Megállapították, hogy a szovjet—török együttműködés a legkülönbözőbb területeken eredményesen fejlődik és kifeje­zésre juttatták a két kormány arra irányuló szándékát, hogy tovább erősítsék és bővítsék a két ország között fennálló, gyü­mölcsöző jószomszédi kapcsola­tokat. A két külügyminiszter vé­leményt cserélt a nemzetközi helyzet mindkét felet érdeklő, időszerű kérdéseiről is. (TASZSZ) számít, amely szinte „szuperim­perialista hatalommá” nőtte ki magát a földrészen. Igényt. tart a tagságra a chilei fasiszta junta is. Pinoche már eddig is küldött zsoldosokat Afrikába a namíbiai partizánok elleni harcra, de — nyugati lapjelentés szerint — kész arra, hogy fejlessze kap­csolatait Pretoriával a „straté­gia és hadügy többi területén”. Biztonsági paktum? Az amerikai olajérdekek ugyanakkor arra késztetik Wa­shingtont, hogy mind nagyobb fi­gyelmet fordítson az Indiai-óceán medencéjének északi részére. Ar­ra törekszenek, hogy saját tá­maszpont-rendszert építsenek itt ki, s ezzel a gazdag olajmezők az USA fegyveres erői számá­ra szinte „karnyújtásnyi közel­ségbe" kerüljenek. Természetesen itt is nagy elő­szeretettel használják fel a he­lyi szövetségeseket. A közép-ke­leti katonai tömörülés, a CEN­TO most, úgy tűnik, megélén­kült. A Törökországot, Iránt és Pakisztánt tömörítő paktumban a vezető szerepet a legnagyobb és leggazdagabb — Teherán játssza. Nem olyan régen az irá­ni kormány kezdeményezte a másik két tagállamnak a közös hadiipar kiépítését. Irán amúgy is katonai vezető szerepre tör a Perzsa-öböl térségében, a hadse­reg beavatkozott Ománban a szultán mellett. Kabusz, az olaj­ban gazdag sivatagi monarchia feje, aki hatalmát korábban az angol csapatok jelenlétének kö­szönhette, most az iráni és ame­rikai fegyverektől várja uralmá­nak biztosítását. így aztán ért­hető, hogy az elmúlt év őszén javaslatot tett az Öböl országai külügyminisztereinek értekezle­tén „biztonsági paktum” létreho­zására. Az érv: a kommunista fenyegetés ... Hasonló ürüggyel kívánják katonai tömörüléssé szervezni az ASEAN-t, a Dél­kelet-ázsiai Országok Szerveze­tét is. Egyre több jel mutat ar­ra, hogy a csendben kimúlt SEATO katonai funkcióit ez a szövetség veszi át. Ennek a ko­rábbitól eltérően tagja a hatal­mas szigetország, Indonézia is, amelynek tábornokai évek óta igyekeznek egyeztetni a térség államainak tevékenységét a ha­ladó erők elleni harcban. Különös jelentősége lehet az ASEAN „katonásításának” a Viet­nam utáni Délkelet-Ásziában, ahol most a szárazföldről kiszo­rult amerikai hadigépezet szövet­séget kíván szervezni az indokí­nai népi államok köré. S. R. Leopárdfoltok Egymásnak adják a kilincset Washingtonban az NSZK vezető politikusai. Alig tért haza az Egyesült Államokból Brandt, a kormányon levő szociáldemokrata párt elnöke, megérkezett a kabi­netnek a kancellár után kétségte­lenül legfontosabb embere, Gen­scher külügyminiszter, majd — ugyancsak hétfőn — Leber, a Né­met Szövetségi Köztársaság had­ügyminisztere. Az már most biztosra vehető, hogy egyik miniszter megbeszé­lései sem merülnek ki a kölcsönös udvariaskodásban. Az igazság az, hogy az Egyesült Államok és a Német Szövetségi Köztársaság kapcsolatainak egén régen volt annyi viharfelhő, mint éppen most. A hűvös szakasz James Car­ter megválasztásának pillanatá­ban kezdődött. Nyílt titok, hogy Schmidt bonni kancellár teljes egészében Ford újraválasztására „játszott” és — ami nagyobb baj — ezt nem is titkolta. Carter sem rejti véka alá, hogy a bonni kan­cellárnak erre „a szubjektív el­lenérzésére” maga is hasonló ér­zelmekkel válaszol. A politikában azonban termé­szetesen nem az érzelmek ural­kodnak. Melyek azok a konkrét ellentétek, amelyek nehezítik a jelenlegi tárgyalásokat? Számos egyéb probléma mellett a legfőbb két vitatéma: 1. A brazíliai nukleáris létesít­mények ügye. Egy korábbi meg­Vasárnap délután Keszthelyen megkezdődött az európai ifjúsá­gi és diákszervezetek IV. konzul­tatív találkozója. A nemzetközi tanácskozáson, amelynek házigaz­dája a Magyar Ifjúság Országos Tanácsa, 21 nemzetközi és regio­nális szervezet küldöttsége, 29 ország nemzeti szervezeteinek képviselői tanácskoznak az euró­pai ifjúsági leszerelési konferen­cia előkészítéséről és megszerve­zéséről, valamint az európai if­júsági szervezetek együttműködé­sének, kapcsolatainak kérdéseiről. A tanácskozás nyitói ülésén, ame­lyen jelen volt Papp Anna, az európai biztonság és együttműkö­dés magyar nemzeti bizottságának A Márciusi Front megalaku­lásának 40. évfordulója alkalmá­ból a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa, az MSZMP KB párt­történeti Intézete, a Magyar Írók Szövetsége és a Magyar Törté­nelmi Társulat hétfőn emlékgyű­lést rendezett Debrecenben, a Kossuth ‘Lajos Tudomiányegye­tem aulájában A gyűlés elnökségében helyet foglalt Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Hazafias Népfront Országos Ta­nácsának főtitkára, Fehér Lajos, a Magyar Partizán Szövetség elnöke, Vass Henrik, az MSZMP KB párttörténeti Intézetének igaz­gatója, Garai Gábor költő, a Magyar Írók Szövetségének fő­titkára, Orbán László, az Or- , szágos Közművelődési Tanács elnöke, Sikula György, a Hajdú- Bihar megyei pártbizottság első titkára. Jelen volt az emlékgyű­lésen a Márciusi Front több bu­dapesti és debreceni alapítója, szervezője is. A Himnusz hangjai után Kállai Gyula, a Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának elnöke mon­dott megnyitó beszédet. Rámuta­tott, hogy március 15-e ebben az esztendőben kettős ünnepet je­lent számunkra. Az 1848-as dicső napokra emlékezve büszkén gon­dolunk vissza a forradalmi esz­mék 40 évvel ezelőtti fellángolá­sára, az akkori haladó forradal­mi erők fellépésére: a Márciusi Front mozgalom zászlóbontásá­állapodás alapján az NSZK olyan- berendezéseket készül eladni Bra­zíliának, amelyek segítségével ez az ország atomfegyvereket is gyárthatna. Mivel Carter általá­ban az atomfegyverek elterjedé­sének ellenzője, ráadásul egyes jelek szerint lazítani kíván a bra­zil diktatúra és Washington sze­rinte „túlszoros” kapcsolatain, a Fehér Ház többször is megpróbál­ta megakadályozni a nyugatnémet szállításokat. Bonn a lépés mögött nemcsak politikai, hanem gazda­sági motívumokat is gyanít; ma­gyarul : az amerikai atomipar kon- kurrenciaaggályait. 2. A „Leopárd” páncélos ügye. Minden más témát messze meg­előzve ez áll majd Leber és Brown hadügyminiszter tárgyalá­sainak középpontjában. A dolog lényege: Bonn szerint az ameri­kaiak megszegtek egy olyan meg­állapodást, amelynek értelmében a két ország ipara közösen kísér­letezi ki a NATO szabvány-pán­célosát. Washington állítólag egy­szerűen nem küldte el az ameri­kai XM—1 dokumentációját, a nyugatnémet Leopárd elküldött adatait viszont felhasználta és egyoldalúan a saját tankját kiál­totta ki győztesnek. Természetesen ez sem csupán katonai és politikai, hanem gaz­dasági küzdelem is. A döntéssel' az NSZK iparát sok millió dol­láros veszteség érte! nem utol­sósorban ezért ütköztek ki a nyu­gatnémet—amerikai viszony „leo­párdfoltjai”... (H. E.) titkára, Borbély Gábor, a Magyar Ifjúság Országos Tanácsának el­nöke köszöntötte a résztvevőket, a különböző európai kommunista, szociáldemokrata, szocialista, ke­resztény, radikális, liberális és centrista ifjúsági szervezetek kép­viselőit. Ezt követően dr. Nagy János külügyminiszter-helyettes szólt az európai béke és biztonság időszerű kérdéseiről. A résztvevők elfogadták a tanácskozás napi­rendjét és ügyrendjét, majd meg­kezdődött a vita. Az európai ifjúsági és diákszer­vezetek konzultatív találkozója! előreláthatólag március 16-ig tart. (MTI) ra. Ezzel olyan nagyszerű har­cokra emlékezünk, amelyek hoz­zájárultak az ország forradalmi átalakulásához, a magyar nép újjászületéséhez, a szocialista Magyarország megteremtéséhez. — A népfrontmozgalom a Már­ciusi Front megalakulásának 40 esztendeje óta óriási utat járt meg. Napjainkban annak a nem­zeti egységnek a megtestesítője, amely a szocializmus építésére, a béke védelmére tömöríti orszá­gunk állampolgárait, népünk fiait. Nagy felelősségérzettel, ál­dozatkészséggel és alkotó kedv­vel segíti és szolgálja a Magyar Szocialista Munkáspárt politiká­ját, a fejlett szocialista társada­lom felépítését, a béke és a tár­sadalmi haladás ügyét itthon és az egész világon — hangoztatta befejezésül Kállai Gyula. Ezután dr. Kónya István, a Debreceni Kossuth Lajos Tudo­mányegyetem rektora mondott ünnepi beszédet. A beszéd elhangzása után a debreceni egyetem fiataljai meg­koszorúzták az aulában levő' Kossuth-mellszobrot. Ezután Pintér István törté­nész „A KMp és a Márciusi Front” címmel, Féja Géza író pe­dig „A haladó értelmiség és a Márciusi Front” címmel tartott előadást. Kállai Gyula zárszava után az Internacionálé hangjaival fejező­dött be a debreceni emlékgyűlés.. (MTI) (A berlini Horizont karikatúrája — KS.) LAPZÁRTAKOR LRkl.ZKTT • Koszigin fogadta a török külügyminisztert Alekszej Koszigin, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke hét­főn a Kremlben fogadta Ihsan Sabri Caglayangil török külügymi­nisztert, aki a szovjet kormány vendégeként hivatalos látogatást tesz a Szovjetunióban. • Letartóztatások Madridban A spanyol rendőrség bejelentette, hogy letartóztattak hat személyt (öt férfit és egy nőt), akiket azzal gyanúsítanak, hogy kapcsolatban álltak egy madridi ügyvédi iroda négy ügyvédjének és egy fiatal al­kalmazottjának január 24-i legyilkolásával. A rendőrség közleménye szerint a letartóztatottak közül Jose Fernandez Cerra és Carlo Garcia Julia személyesen is részt vett a gyilkos merényletben. A közlemény­ben arról nem esik szó, hogy a két személy milyen politikai csopor­tosuláshoz tartozott. (Reuter, AFP) 0 KépUnkön: Jasszer Arafat a PFSZ KB elnöke, Anvar Szadat egyiptomi elnök és Mahmud Riad, az Arab Liga főtitkára. (Teiefoto — AP — MTI — KS.) SATO, ASEAN ÉS A TÖBBIEK Üj katonai paktumok? Európai ifjúsági konzultáció Emlékgyűlés Debrecenben a Márciusi Front megalakulásának 40. évfordulója alkalmából

Next

/
Oldalképek
Tartalom