Petőfi Népe, 1977. március (32. évfolyam, 50-76. szám)

1977-03-15 / 62. szám

Nemrégiben megírtuk, hogy a megyeszékhelyen ma még mintegy hatezer, negyven éven aluli dolgozónak nincs meg a nyolc általános iskola elvégzéséről szóló bizonyítványa. Ugyanakkor arról is beszámoltunk olvasóinknak, hogy az el­múlt három évtized alatt szervezett keretek között tízezren pótolták hiányos műveltségüket. A további feladatok végre­hajtása — elsősorban a munkásművelődés ügyének elősegi- tése — céljából szervezték meg a hírős városban a felnőtt- oktatási hetet. A változatos program tegnap elkezdődött. A Dolgozók önálló Általános Iskolája és Gimnáziuma az ok­tatást segítő intézményekkel, va­lamint a tömegszervezetekkel kö­zösen előkészítette az egy hétig tartó rendezvénysorozatot. Ezekben a napokban a szak- szervezeti bizottságok közremű­ködésével a KISZ-szervezetek tagjai felkeresik a nyolc általá­nossal nem rendelkező munkás- fiatalokat, hogy közülük minél többet bekapcsoljanak a mulasz­tást pótló oktatásba. A forradal­mi ifjúsági napok rendezvényso­rozatában beszélgetéseket, vita­fórumokat szerveznek a fenti célok valóraváltása érdekében. A napokban sorra kerülő kerékasz­tal beszélgetéseken a „Mindenki iskolája” mozgalom továbbfej­lesztésének módszereit és haté­konyságát beszélik meg a taná­csi és tömegszervezeti vezetők. A felnőttoktatási hét kereté­ben bizonyára sokak érdeklődé­sét felkeltik majd az úgyneve­zett nyílt tanítási napok. Ezeket elsősorban azért bonyolítják le — összesen tizenkét kihelyezett osztályban, negyvenkét alkalom­mal —, hogy az oktatási munka egészét közelebb hozzák az ér­deklődőkhöz. Az SZMT Művelő­dési Központban, a MÁV klub­könyvtárában, a Leninvárosi Ál­talános Iskolában, s néhány üzemben tartanak ilyen nyílt órákat. Akikben él a továbbtanulás • A gazdaság borászati üzemében nagy a tisztaság. Képünkön a nagy teljesítményű szeparátorok működését ellenőrzik. Korszerűsítés Hosszúhegyen A zöldség-gyümölcs forgalmazás továbbfejlesztésének kérdéseiről tárgyalt a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsa A Minisztertanácsnak a hónap elején megjelent határozata a la­kosság jobb friss zöldség-gyümölcs ellátása érdekében az e téren meg­határozó szerepet betöltő szövetkezeti vállalatok szervezetének és te­vékenységének továbbfejlesztését írta elő. A határozatnak megfele­lően, a TOT-tal egyetértésben, a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsa hétfői ülésén kimondta a korábbi Zöldség-Gyümölcs Ke­reskedelmi Egyesülés megszűnését, s helyette létrehozza a Zöldség- Gyümölcs Kereskedelmi Központot. A központ biztosítja, hogy az irányítása alá tartozó szövetkezeti vállalatok (a megszűnő MÉK-ek helyébe lépő megyei ZÖLDÉRT-ek) az árszabályozó rendelkezések­nek megfelelő és a mindenkori piaci viszonyokat figyelembe vevő ár­politikát alkalmazzanak, és ezzel összhangban alakítsák a felvásár­lási és fogyasztói árakat. A szövetkezeti vállalatok helyi ellátási fel­adataira is tekintettel, a felvásárolt áru rendeltetése szerinti felhasz­nálása érdekében a központ elrendelheti a megyei szövetkezeti válla­latok árualapjainak átcsoportosítását is. Az országos tanács ülésén erő­teljesen hangsúlyozták, hogy az átalakítandó szövetkezeti közös vállalatoknak az eddigieknél ha­tékonyabban kell szolgálniuk a lakosság ellátását, a kertészeti termékek termelését. Éppen ezért feltétlenül szükséges megőrizni és továbbfejleszteni az évek hosszú során kialakult kapcsolatokat mind a mezőgazdasági, mind pe­dig a fogyasztási szövetkezetek­kel, és a területen tevékenykedő állami vállalatokkal is. Elsődleges feladatnak ítélték a tanácskozás résztvevői a szerződéses rendszer­nek mint a tervszerűség eszközé­nek erősítését, az e téren jelent­kező visszásságok megszüntetését. A fővárosi és a megyei szövet­kezeti ZÖLDÉRT-vállalatok el­sődleges feladata — a kormány- határozatnak megfelelően — az árualapok biztosítása Budapest, az ipari központok, a nagyvárosok, az üdülőközpontok részére. A ki­sebb települések helyi ellátásáról mindenekelőtt a területen érde­kelt mezőgazdasági szövetkezetek, állami gazdaságok és az ÁFÉSZ-ek feladata gondoskodni, mégpedig a tanácsszervek koordinációjával, a tényleges szükségleteknek meg­felelően, az igényelt termékfélék megtermelésével, illetve termelte­tésével. A továbbfejlesztett vállalati rendszer felügyeletét a SZÖVOSZ elnöksége, az ágazati irányítást pedig változatlanul a mezőgazda- sági és élelmezésügyi miniszter, valamint a belkereskedemi mi­niszter látja el. ' Az új szövetkezeti központ vár­hatóan április elsejével kezdi meg működését: március 23-ig meg­tartják a megyei szövetkezeti kö­zös vállalatok átalakulásával fog­lalkozó MÉK igazgatótanácsi ülé­seket. (MTI) Francia községtanácsi választások Új pozíciókat szerzett a baloldal A Hosszúhegyi Állami Gazda­ságban évek óta céltudatosan kor­szerűsítik és fejlesztik a szőlőter­mesztést, -feldolgozást. A gazda­ság érsekhalmi borászati üzemé­ben az idén új gépsorokat állíta­nak munkába, amelyeknek telje­sítménye jóval nagyobb az eddig alkalmazott berendezésekénél. A szőlőfeldolgozó és borászati üzemben a legnagyobb gondot a bor és a pezsgő minőségének to­vábbi javítására fordítják. Tavaly a jól bevált zöldszilváni borfajtá­ból 2 millió palackot töltöttek. Ez évben a gazdaság borászati üzeme 120—130 ezer hektoliteres forgalmat irányzott elő. A terv szerint 20 százalékkal növekszik a pezsgőgyártás, és új palackozó gépsor könnyíti a munkát. • Palackozás előtt vizsgálják az italok minőségét, alkohol és illő- sav tartalmát. PÁRIZS Baracs Dénes, az MTI tudósító­ja jelenti: A baloldal térnyerését hozta a francia községtanácsi választások vasárnap lebonyolított első for­dulója: pártjai növelték szavazati arányukat a hat évvel ezelőtt le­bonyolított előző községtanácsi vá­lasztásokhoz képest, és együtte­sen már vasárnap huszonhét, 30 ezer lakoson felüli várost hódítot­tak meg és csak hármat vesztet­ted el. A többségi választási rendszer értelmében az első fordulóban csak a szavazatok abszolút több­ségét megszerző jelölt-lista győz­het. Ahol az egyik listának sem sikerült, jövő vasárnap újra az urnák elé szólítják a választókat. Ekkor már a relatív többség is elegendő a győzelemhez. A most kialakult helyzet azt ígéri, hogy jövő vasárnap a baloldal újabb jelentős pozíciókat hódít majd meg a helyi közigazgatásban. A végleges szavazati arány még nem ismeretes. Az AFP hírügy­nökség számítógépes összesítése — amely csak tendenciát jelzi — a nagyvárosokban 52 százalékos többséget jelzett a baloldal listái számára, vidéken a baloldal sza­vazati aránya valamivel kevesebb volt. Az első fordulóban a válasz­tók 72,2 százaléka járult az urnák elé és a betöltésre váró 475 ezer tanácsosi hely közül 65 ezer sor­sa dőlt el. A 30 ezer lakoson felüli 211 francia város közül 156-ban vá­lasztották meg az új tanács tagja­it. Hatvanban kommunista, ötven­hatban szocialista a polgármester. A baloldal térnyerése különösen • Párizs szocialista polgármes­ter-jelöltje Georges Sárrá leadja szavazatát. (Telefoto — AP — MTI — KS.) erőteljes volt Franciaország nyu­gati részében, többek között Bretagne-ban — itt szerezte a legtöbb új pozíciót. Párizsban, ahol váratlanul éles küzdelem alakult ki az elmúlt hetekben, a kormánypártok és a baloldal kö­zött és az utóbbi növelte szava­zati arányát, nem következett be a közvéleménykutatások egy ré­sze által a múlt héten még el­képzelhetőnek tartott fordulat. A második forduló előkészítése már hétfőn megkezdődik. A választási eredményeket kommentálva Georges Marchais, az FKP főtitkára rámutatott, hogy a baloldal érezhető haladást ért el. A választásoknak két nagy tanulsága van — mondotta. Az eredményed tükrözik azt a mély­reható elégedetlenséget, amely az országban a kormányzat és a jobboldal gazdasági és szociális. (Folytatás a 2. oldalon) ffiíf I *' K]: r c */ vy £v I Tavasz VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! PETŐFI NÉPE "AZ MSZMP BÄCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXII. évf. 62. szám Ára: 90 fillér 1977. március 15. kedd A szakma kiválóinak országos versenye Ma este nyitják meg ünnepélyesen Kecskeméten, az Arany­homok szállóban a kereskedelmi szakma kiváló tanulóinak országos versenyét. A tizenhatodik alkalom ez a hazai erő­próbák sorában, s ezúttal mind a 19 megye 32 szakiskolájá­nak százhatvan növendéke méri össze tudását elméleti és gyakorlati ismeretekből. Az, hogy a választás az idén Bács-Kiskun megye „fővárosáj- ra” esett, a rendezés joga ne­künk jutott, vitathatatlanul meg­tiszteltetést jelent. Szerepe van ebben a megyei kereskedelmi hálózat egyenletes és biztató fej­lődésének, a forgalom egészsé­ges növekedésének. A döntést kiváltó ezzel egyenértékű ténye­ző azonban feltétlenül az is, hogy fiataljaink az eddigi 15 „összecsapáson” példásan jeles­kedtek: nyolc első, hét máso­dik és tizenkét harmadik orszá­gos helyezést értek már el. A hét kereskedelmi szakma legjobb ifjú képviselőinek jó le­hetőséget nyújt ez a verseny a továbbképzésre, másrészt kiváló alkalom a képzés színvonalának NYÍLT TANÍTÁSI NAPOK — ANKÉT A MUNKÁSMÜVELŐDÉSRŐL Felnőttoktatási hét kezdődött lemérésére, annak bizonyítására, hogy az oktatás jóvoltából és hatására milyen fejlődést ért el a kereskedő-szakma az utóbbi időszakban. Szerdán délutántól csütörtök estig jórészt az említett fiatal el­adók állnak majd a pult belső oldalán a Széchenyi-, a Lenin- és a Hunyadiváros, továbbá a városközpont jónéhány kisebb- nagyobb áruházában. A vevők bizonyára megértéssel fogadják, hogy pályakezdőkről lévén szó, a kiszolgálás esetleg imitt-amott kevésbé lesz gördülékeny a meg­szokotthoz Képest. Ugyanakkor viszont kárpótolja őket a ver­senyt patronáló megyei vállala­tok jószándéka, melynek értel­mében a lehető legjobb felké­szültséggel, gazdag áruválaszték­kal igyekeznek elősegíteni az or­szágos méretű vetélkedő sikerét, eredményességét. Már eleve so­kat remélhetünk az egyre sza­porodó oktatási kabinetnek be-' vált, jó munkájától is, ami szin ­te szárnyakat ad a gyakorlati képzésnek, s mindenképp elő­nyösen nyomja rá bélyegét a szándéka, de nincsenek tisztában teljesen az ezzel kapcsolatos te­endőkkel, azok részére a dolgo­zók iskolájában naponta tizen­hét és tizenkilenc óra között pe­dagógiai tanácsadást tartanak. Ez már tegnap elkezdődött, s egész héten át ismétlődik. Ide sorolhatók az SZMT Központi Könyvtárának kerekasztal beszél­getései, melyeket a város leg­nagyobb gyáraiban tartanak meg. S minden jel szerint sokan ér­deklődnek majd az SZMT Mű­velődési Központban sorra ke­rülő ankét iránt is. Ezen a szo­cialista brigádok művelődési fel­adatait ős módszereit vitatják meg, szerdán délután. A fentiek csupán ízelítőt ad­nak a felnőttoktatási hét sok­rétűen gazdag programjából. Az említettek mellett szerveznek még nyelvhelyességi vetélkedőt, irodalmi, fizikai és más témájú előadásokat, játékos matematikai foglalkozásokat stb. Az illetéke­sek elhatározták, hogy pályáza­tot hirdetnek a munkásművelő­dés népszerűsítésére és segítésé­re, a legjobban bevált módsze­rek elterjesztésére. V. M. Éneklő ifjúság 1. oldal Termelés és létszám a Habselyem Kötöttárugyárban 4. oldal versenyre. Kétségkívül megállapítható, hogy a szakma kiváló tanulói­nak Kecskeméten megrendezen­dő tizenhatodik országos verse­nye kölcsönös haszonnal zárul majd pénteken, amikor az ered­mények kihirdetésére sor kerül. Ami e fiatalokat illeti, segít ne­kik a jó tapasztalatok elsajátí­tásában, előnyösen hat szakmai fejlődésükre. De — a másik ol­dalról szemlélve — ugyanígy szolgálja a szocialista kereskede­lem színvonalának emelését, fo­kozza a kereskedelmi munka szakszerűségét, kultúrál tságát, ami hosszabb távon és végső so­ron a vásárlóknak is előny és nyereség. J. T. Szovjet házgyár, építőanyagok és gépek a földrengés sújtotta Romániának Nicolae Ceausescu köszönetét mondott a segítségért MOSZKVA—BUKAREST Nicolae Ceausescu, a Román Kommunista Párt KB főtitkára, a Román Szocialista Köztársaság el­nöke szombaton fogadta Vaszilij Drozgyenkót, a Szovjetunió buka­resti nagykövetét. A szovjet nagykövet átadta Ni­colae Ceausescunak a szovjet ve­zetők baráti üdvözletét, amely is­mételten mélységes együttérzést fejez ki a pusztító földrengés okozta veszteségek miatt. A szov­jet diplomata tájékoztatta Ceau­sescut arról, hogy a Szovjetunió milyen segítséget nyújt a testvéri román népnek. Nicolae Ceausescu forró köszö-. netet mondott a szovjet segítsé­gért, és megkérte a szovjet nagy­követet, hogy adja át baráti üd­vözletét és legjobb kívánságait Leonyid Brezsnyevnek, Nyikolaj Podgornijnak és Alekszej Koszi- ginnak. A Szovjetunió további segítsé­get nyújt a földrengés sújtotta ro­mán népnek — jelentette vasár­nap a TASZSZ-hírügynökség. A földrengés okozta károk fel­számolásának segítésére a Szov­jetunió egy nagypaneles házgyá­rat ajándékoz Romániának. Az üzem évente 70—80 ezer négyzet- méter alapterületű lakás felépíté­sét teszi lehetővé. A Szovjetunió ezzel együtt ösz- szesen több mint tízmillió rubel értékben építőanyagokat, teher­autókat, traktorokat, bulldózere­ket, mentőautókat és egyéb be­rendezéseket ajándékoz a román népnek. (Tóth Sándor felvétele) §S

Next

/
Oldalképek
Tartalom