Petőfi Népe, 1976. december (31. évfolyam, 284-309. szám)

1976-12-23 / 303. szám

Átadták az érsekcsanád! baromfitelepet Érsekcsanádon szerdán dél­előtt avatták fel a Búzaka­lász Tsz ba­romfitelepét. Az üzemi út, a közművesítés nagyobbik ré­sze, valamint a létesítmény három tojóháza már ez év ele­jén elkészült. Az év második felében fejez­ték be a szo­ciális létesít­mények, a für­dők, öltözők és étkező helyisé­gek, valamint a telep újabb három tojóhá­zának építését. Az üzemben a munkafolya­matok többsé­• Szállítják a friss tojást az érsekcsanádi Búza­kalász Tsz baromfitelepéről. HÍREK • HÍREK PETŐFI PÉPE Ülésezett a Vöröskereszt megyei vezetősége A Vöröskereszt megyei vezető­sége tegnapi ülésén dr. Vajtai Ist­ván megyei főorvos, a vezetőség elnöke előterjesztése alapján megtárgyalta a Vöröskereszt V. kongresszusa megyei előkészíté­sének feladatait. Ezt követően Ágoston András megyei titkár a IV. kongresszus határozatainak végrehajtását is­mertette a résztvevőkkel, akik a tanácskozás befejezéseként meg­hallgatták Kalocsa környezetvé­delméről szóló tájékoztatást. Bács-Kiskun megye legnagyobb járásában még 17 ezer tanyát tar­tanak nyilván, s mintegy 25 ezer keltgazdaságot. Maga ez a tény már meghatározza, hogy a járás zárt települései miként fejlődnek az elkövetkezendő években. A kecskeméti járásban összesen 259 millió 717 ezer forintot költenek tanácsi beruházásokra, s az ösz- 6zeg 67 százalékát mintegy 172 millió 961 ezer forintot kulturális és kommunális célokra. A mostani tervidőszakban ki­emelt feladat az általános isko­lai oktatás tárgyi feltételeinek a javítása, annak az érdekében, hogy megteremtsék a szakrend­szerű oktatás feltételeit, rendel­kezésre állhassanak a szükséges kollégiumok és új tantermek is. Tiszakécskén jövőre 160 szemé­lyes kollégiumot adnak át, emel­lett 44 tanterem építését terve­zik, ebből 26-ot a megyei tanács támogatásával. Hét nagyközség­ben épül tornaterem is. A tanyák elnéptelenedésének tendenciája szintén jellemző a mostani tervidőszakban, s ennek JANUÁRTÓL MÁSKÉPP Jövőre megváltozik a magáno­sok birtokában levő gépjármű­vek kötelező felelősségbiztosítá­sának díjfizetési rendszere. Ezen­túl a biztosítás kiegyenlítéséhez úgynevezett „Díjigazoló lap” is szükséges, amelyen a posta bé­lyegzővel igazolja, hogy átvette a pénzt. A lapot nem kell együtt tartani a forgalmi engedéllyel, viszont az időszakos műszaki fe­lülvizsgálatokon be kell mutat­ni. Jövőre a műszaki vizsga egyik előfeltétele lesz a biztosítás befi­zetése. A díjak nem változtak, a személygépkocsiké évi 460 fo­rint, a motorkerékpároké pedig 100 forint. Változott viszont, hogy az eddigi egy hónap helyett az gét, a baromfi­etetést, az ólak takarítását gépe­sítették. A “tyúktojások futószala­gon érkeznek a válogatóhelyre, ahol csomagolják és szállítják to­vább. A termelőszövetkezet az idén 18 millió tojást értékesített, jövőre ennek a dupláját tervezi. 1969-ben csupán 32 ezer vágni­a következménye az, hogy 25 ta­nyai iskolai tanterem üresedik meg. A fejlesztésekkel együtt 1980-ra az általános iskolai okta­tás 377 jól felszerelt tanteremben folyhat. A tervek szerint — a napközi otthonos ellátás eleve feltételezi a tanulók élelmezését is — Kun- szentmiklóson egy kétezer ada­gos, Lakiteleken pedig 500 adagos központi konyha épül a közép- iskolás és szakmunkástanulók, a napközi otthonos óvodások ét­keztetésének megoldására. A kecskeméti járásban a jövő­ben is az egyik legfontosabb tár­sadalompolitikai feladat marad a lakásépítés: 3500 új lakás készül el 1980-ig, s ebből 3425 magán­erőből épül fel. Többszintes épü­letben 650 kap helyet, különbö­ző lakásépítő szövetkezetek 170 otthont terveznek. Az egészségügyi és szociális' lé­tesítmények hálózata is bővül, korszerűsödik. Tiszaalpáron és Lászlófalván gyógyszertár épül, de együttműködve a Bács-Kiskun megyei Gyógyszertári Központtal, első félévig, illetve a második félévben az év végéig hosszabbo­dott a pótlékmentes befizetés ha­tárideje. A késedelmi pótlék a féléves díjon felül személygépko­csiknál 200, a motorkerékpárok­nál az éves díjon felül 100 forint. Nem küldi ki ezentúl a csek­ket és a díjigazoló lapot az Álla­mi Biztosító, azokat a fiókoknál, kirendeltségeknél lehet beszerez­ni. Januártól a rokkantak által használt adómentes gépjárművek mentesülnek a kötelező felelős­ségbiztosítás díjának befizetése alól. Ha eladják a gépkocsit, ak­kor a „Díjigazoló lapot” a gép­jármű egyéb irataival együtt át kell adni az új tulajdonosnak. való jércét nevelt a szövetkezet, az idén 223 ezret. A beruházás tervezett költsége 33 millió 600 ezer forint volt. Ehhez a közös gazdaság saját erőből 11,7 millió forintot terem­tett elő, 4,9 millió lett az állami ártámogatás és 17 millió a hitel. vállalati fejlesztési alapból és tanácsi hozzájárulással Bugac és Szabadszállás nagyközségek is kapnak gyógyszertárat. Hétszáz óvodai hely kialakításával a kecs­keméti járásban majd 2775 kis­gyermek óvodai nevelését, gondo­zását tudják vállalni, de ez is mindössze csak 56 százalékos aránynak felel meg, ugyanis az 1979— 80-as években ezerrel több lesz az óvodáskorú gyermekek száma. Kommunális beruházásokra a fejlesztési alap 24,3 százalékát 62 millió 193 ezer forintot költenek: Orgovány és Izsák községekben új vízmű épül. így a tervidőszak alatt 80 kilométerrel bővül a víz­vezetékhálózat, s ez a belterüle­ten élő lakosság mintegy 60—65 százalékának oldja meg a vezeté­kes vízellátást. Tanácsi fejleszté­si alapból 3 kilométer szennyvíz­csatorna-hálózat is épül. s így 1980- ig 1100 lakást és 15 külön­böző tanácsi intézményt kapcsol­nak a hálózatba. Cs. K. Az idén kilenc százalékkal növelte termelését a bútoripar Sikerrel zárja az 1976-os évet a hazai bútoripar: 9,3 milliárd forint értékű terméket gyártott, mintegy 9 százalékkal többet az előző évinél. Gyáraiban az idén összesen mintegy 120 ezer két­szobás lakás berendezéséhez ele­gendő bútor készült. Jövőre elsősorban szekrényfa- lakkal és ülő-, fekvőbútorokkal bővítik a hazai ellátást, de gon­dolnak a kisebb kiegészítő tár­gyak — ágyneműtartók, könyv- szekrények, íróasztalok stb — ki­elégítő kínálatára is. A választékosabb hazai ellátás mellett az idén mind szocialista, mind tőkés piacokon több bú­tor kelt el, mint a múlt esztendő­ben. Nyugaton különösen jó pia­ca volt a borovi fenyőből készülő, népies hatású kárpitozott garni­túráknak. Ezekből a svéd Ikea- cég 1977-re máris 22 millió svéd korona értékűt rendelt. A hazai gyárakban készülő „svéd” búto­rok 5—10 százalékával a belke­reskedelem választéka bővül. Az exportajánlatokban szere­pelnek az őszi BNV-n bemutatott, doboz-elven alapuló ifjúsági bú­torok is. Tervezik a BNV-n lá­tott másik sikeres termék, a rögzített, de otthon is szétszed­hető, és a lakáshoz igazítható egy-, két-, háromüléses fotelek, kanapék szériagyártását. A kárpitozott bútorok gyártá­sában további újdonság is várha­tó, levehető, cippzáras párnázás hogy a kárpithuzat könnyen tisz­títható legyen. Mind a belföldi ellátással, mind pedig az exportbővítéssel szoro­san összefüggnek a bútoriparban jövőre kezdődő további fejleszté­sek. 1977-ben a Cardo 67 millió, a Kanizsa Bútorgyár pedig 78 millió forintos beruházáshoz kezd. A Budapesti Faipari Vállalatot bébibútorgyártó-bázissá fejlesztik, ami lehetővé teszi, hogy a jelen­legi 20 ezer helyett megközelítő­leg 100 ezer bébibútort — pólyá- zóasztalt, gyermekágyat, ülőkét, etetőpadot, játékpolcot stb. — állíthassanak elő évente. (MTI) Közgazdasági pályázat A Magyar Közgazdasági Tár­saság ipari szakosztálya pályáza­tot hirdet „A vállalati termék- struktúra fejlesztésének módsze­rei és tapasztalatai” címmel. A pályázatra olyan, még nem pub­likált tanulmányok nyújthatók be, amelyek a vállalati termék- struktúra fejlesztésének módsze­reit és tapasztalatait konkrét pél­dákkal elemzik. A pályaművek elbírálásánál előnyben részesül­nek azok a munkák, amelyek a gyakoarlatban széleskörűen hasz­nosítható módszertani, vagy egyéb javaslatokat is tartalmaznak. A pályázat célja, hogy a vál­lalati szakembereket a struktúra­fejlesztés terén végzett munká­juk átgondolására, rendszerezé­sére, tapasztalataik átekintésére, módszereik leírására, és tovább­fejlesztésére ösztönözze. A pálya­művekkel szemben tehát köve­telmény, hogy a vállalat) gyakor­lati tapasztalatait és az ismerte­tett módszereket konkrét ada­tokkal szemléltessék. A pálya­művek foglalkozhatnak egy, vagy több vállalat pozitív és negatív tapasztalatainak elemzésével, a hatékonyabb struktúrafejlesztés belső és külső feltételeinek fel­tárásával, a vállalati munkában ténylegesen alkalmazott és akal- mazható módszerek leírásával és értékelésével, azaz a struktúra- fejlesztés egy-egy sajátos prob­lémakörével vagy átfogó tárgya­lásával. Előnyben részesülnek azok a pályamunkák amelyek más vál­lalatoknál is hasznosítható mód­szereket, vagy a struktúra fej­lesztését széles területen előse­gítő javaslatokat is tartalmaznak. A pályaművek terjedelmét te­kintve nincs megkötés. A tanul­mányban a fő helyet a vállalat problémáinak elemzése, azon módszerek és folyamatok leírása foglalja el, ahogyan a struktúra­fejlesztés célszerű irányainak és az elképzelések megvalósítási fel­tételeinek kidolgozása történt, il­letve ahogyan ezt a jövőben meg­alapozottabban végezni célszerű. A másutt alkalmazott módszerek adaptálásának ismertetéséből az ismeret forrását is meg kell je­lölni. A részletes számításokat, adatokat, példákat mellékletben célszerű közölni. Pályázni egyénileg és csoporto­san is lehet. A pályázatok beadá­si határideje: 1977. április 15. A pályaműveket két példányban a Magyar Közgazdasági Társaság titkárságára (Budapest V. kér. Kossuth Lajos tér 4. IV. 54., 1361, Budapest, 501. PF. 14.) kell el­juttatni. A pályázat jeligés, a szerző neve, címe, telefonszáma, munkahelyének neve zárt borí­tékban legyen csatolva. A be­érkezett pályázatokat bizottság bírálja el, s 1977. júniusában hir­deti ki az eredményt. Eisö díj 10 ezer forint, második díj í ezer forint, harmadik díj 5 ezer forint. Tragikus kimenetelű közleke­dési baleket történt szerdán reg­gel 8 óra után néhány perccel Nyárlőrinc határában, a 44-es számú úton. Lacska, Márton bu­dapesti lakos Polski Fiat sze­mélygépkocsijával mintegy 80 ki­lométeres sebességgel közleked­ve a jeges úton átcsúszott az út­test bal oldalára, ahol frontálisan ütközött dr. Kis Ágoston, La­kitelek, Széchenyi utca 48. a. szám alatti lakos személygépkocsijával. A baleset következtében Lacska Márton és dr. Kiss Ágoston a helyszínen meghalt. A Polski Fiatban utazó Takács Kornélt súlyos sérüléssel a kórházba szál­lították. A járművekben több mint 100 ezer forint anyagi kár keletkezett. A balesetért Lacska Mártont terhelte a felelősség. Kalocsa belterületén a Szé­chenyi és a Malom utca kereszte­ződésében Kovács Gyula, Kalo­csa, Téglagyár utca 4. szám alatti lakos személygépkocsijával ittas állapotban, figyelmetlenül közlekedett, s elütötte az úttes­ten keresztül háladó Répási Jó- zsefné, Kalocsa, Fürst Sándor utca 39. szám alatti lakost. Az időg asszonyt életveszélyes álla­potban szállították a kórházba ahol néhány óra múlva meghalt. Az 5-ös számú főútvonalon Branik János, Lajosmizse, Alsó- lajos 192. szám alatti lakos fi­gyelmetlenül és körültekintés nélkül akarta áttolni kerékpár­ját az úttesten. Ekkor érkezett oda már féktávolságon belül dr. Kondorosi Ádám szegedi lakos személygépkocsijával, és Branik Jánost elütötte. Branik Jánost sú­lyos sérüléssel a kórházba szál­lították. NAPTAR 1976. december 23.. csütörtök Névnap: Viktória h tpkelte: 7 óra 30 perc. Napnyugta: 15 óra 56 perc. Holdkelte: 8 óra 56 perc. Holdnyugta: 19 óra 08 perc. Időjárás Várható időjárás ma estig: vál­tozóan felhős, párás, többfelé egész nap ködös idő, ködszitá- lással. zúzmaralerakódással. Gyenge, időnként kissé élénkebb délkeleti, keleti szél. A legala­csonyabb éjszakai hőmérséklet 0—mínusz 5, a legmagasabb nap­pali hőmérséklet a tartósan ködös helyeken 0, másutt 5 fok köze­lében. (MTI) A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: december 2I-én a középhőmérséklet mínusz 0,3 (az 50 éves átlag, mínusz 0,2), a leg­magasabb hőmérséklet 3,4 Celsius-fok volt, a nap 2.7 órát sütött. Tegnap reggel 7 órakor mínusz 2,9, 13 órakor 1,8 fokot mértek, a reggeli legalacso­nyabb hőmérséklet mínusz 3.2 Cel­sius-fok volt. Előadások az atomról Tegnap továbbképzésen vettek részt Kecskeméten Bács-Kiskun megye fizika, kémia és biológia szakos középiskolai tanárai. Az Eötvös Loránd Fizikai Társaság megyei csoportja és a Bács-Kis­kun megyei Pedagógus Tovább­képző Intézet közös szervezésé­ben lebonyolított rendezvényen Marx György akadémikus' tar­tott előadást Az atomok születé­séiről. Ezt követően Tóth Eszter, a fizikai társaság oktatási szak­csoportjának titkára az atomok szerkezetének tanítási módsze­reiről beszélt a pedagógusok előtt. Kecskemét belterületén, a Tal- fája utca és a Bethlen körút ke­reszteződésében Furkó János, Kecskemét, Mikszáth Kálmán körút 26 a. szám alatti lakos ke­rékpárjával részegen át akart haladni a Bethlen körúton, s ek­kor érkezett oda Szálas Sándor, Kecskemét Kenderes! utca 7. szám alatti lakos személygépko­csijával és a kerékpárost elütöt­te. Furkó Jánost eszméletlen ál­lapotban, súlyos sérüléssel a kór­házba szállították. Szalkszentmárton határában, az 51-es számú úton Horváth Ernő, Baja, Galamb utca 8. szám alat­ti lakos személygépkocsijával a deres úttesten megcsúszott, letért az útpadkára, majd egy fatuskó- nakf ütközve felborult. A sze­mélygépkocsiban utazó Borsodi József, Balja, Bem utca 13. szám alatti lakos súlyosan, Metzinger Antalné bajai lakos könnyebben megsérült. A járműben 15 ezer forint anyagi kár keletkezett. A megyeszékhely belterületén Zámbó Ferenc, Jánoshalma!, Kal­már utca 15. szám alatti lakos személygépkocsijával a Szalvai körúton megcsúszott és nekiütkö­zött a vele szemben szabályosan közlekedő Gáspár Zoltán ajkai lakos Trabantjának, majd ez­után a Holló Ferenc, Helvécia, I. kerület, Fehértói dűlő 96. szám alatti lakosra bízott autóbusz­nak. A baleset következtében Gáspár Zoltán és Szalai Zoltán, a Trabant személygépkocsi uta­sai könnyebben megsérültek. A járművekben több mint 18 ezer forint anyagi kór keletkezett. G. G. Olvasóinkhoz Lapunk december 22-i, szerdai számának előállítása közben sú­lyos nyomdai hiba történt, ami­nek következtében a megye egyes területén olvasóink csak késve, néhol pedig másnap kap­ták meg az újságot, melyért szi­ves elnézésüket kérjük. — Közöljük kedves olvasóink­kal, hogy a rádió és televízió jö­vő heti műsorát nem szombaton, hanem pénteken, tehát holnap közöljük az 5. oldalon. — Ma: vizsga. A kiskunhalasi Gőzön István Művelődési Köz­pontban ma este vizsgáznak a városi ifjúsági klub által szerve­zett játék- és veiélkedővezetőlil tanfolyamának résztvevői. A vizsgát Rémán János vezeti, aki a továbbképzés előadója is volt. A Kecskeméti Katona József Színház műsora December 23., csütörtök este 7 óra: GÜL BABA Déryné-bérlet. Kiskunmajsán este 7 óra: FENT A FUDZSIJÁMÁN MOZIMŰSOR 1976. december 23.: KECSKEMÉT VÁROSI: fél 4 háromnegyed 6 és 8 órakor OSCEOLA Színes német kalandfilm KECSKEMÉT ARPÄD: fél 4 háromnegyed 6^8 órakor RÉGI IDŐK ROCK ZENÉJE 50 százalékkal felemelt! Az ifjúsági bérletek nem érvényesek I Színes zenés amerikai film MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor A MOLNÁR, A FIA ÉS A SZÁMÁR — Polgári védelmi tájékoztató. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a kecskeméti városi polgári védelmi parancsnokság A lakos­ság egyéni szükségvédő-eszközei címmel tablókiállítást rendez. A kiállítás megtekinthető december 27-től 30-ig a megyei tanács elő­csarnokában, 1977. január 3-tól 7- ig a MÁV-állomáson, január 8- tól 14-ig a városi tanács épü­letében. Az érdeklődőket szere­tettel várják. — A Kiskőrösi Városi Tanáca Végrehajtó Bizottságának teg­napelőtti ülésén egyebek között megtárgyalta a munkahelyi köz- művelődési helyzet városi alaku­lásáról készített jelentést. Hatá­rozatot fogadott el, amely sze­rint koordinálni kell az üzemek, gyárak, intézmények és a közmű­velődési intézmények közműve­lési munkáját.’ ’ PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista i Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának ; napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét, Szabadság tér 1/a Telefon: 12-619, 12-516 {központi): 11-709, Telexszám: 26 216 bmlv b Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 215—95162 jelzőszámlár» Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. 6001 Kecskemét Külső-Szegedi üt 6. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133—235X Szezonvégi kiárusítás? ? • Tóth Sándor felvétele. LAKÁSOK, TANTERMEK, KONYHÁK A kecskeméti járás településfejlesztési terve Kötelező felelősségbiztosítás CSÚSZÓS ÚTTEST, ITTASSÁG Három halálos közúti szerencsétlenség Színes magyar rnz.ifilm-összeállitás # Tegnap Kecskeméten, a KISOSZ-széhkázban megvendégelték az egyedülálló, nyugdíjas magánkiskereskedőket, valamint a szervezet központjának nyugdíjas dolgozóit. A hangulatos összejövetelen Kuti Béla, a K1SOSZ megyei elnöke köszöntötte az öregeket, akikkel elbe­szélgettek a magánkereskedők kulturális bizottságának tagjai is. (Tóth Sándor felvétele.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom