Petőfi Népe, 1976. december (31. évfolyam, 284-309. szám)

1976-12-01 / 284. szám

2 • PETŐFI NÉPE • 19:6. december L A bukaresti felhívás visszhangja események sorokban LIMA ________________________ Leonyid Brezsnyevet, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságának főtitkárát, a Perui—Szovjet Kulturális Kap­csolatok Társasága arany emlék- érmével tüntette ki. (TASZSZ) LISSZABON____________ Venez uela olajat szállít Portu­gáliának és a fizetés megköny- nyítésére hitelt nyújt Lisszabon Számára — jelentette ki kedden a portugál fővárosban tartott saj­tóértekezleten Carlos Andrés Pé­rez venezuelai elnök. A venezue­lai elnök azt is közölte, hogy or- , szaga kész munkaalkalmat biz­tosítani szakképzett portugál te­lepeseknek. (Reuter) ____________ MO SZKVA _______ Hé tfőn a Szovjetunióban Föld körüli pályára bocsátották a Kozmosz—869 mesterséges hol­dat. A mesterséges hold 89,3 perc alatt tesz meg egy fordulatot a Föld körül. A föld felszínétől mért legnagyobb távolsága 307 kilométer, a legkisebb távolsága 202 kilométer. A pálya síkjának az egyenlítő síkjával bezárt szö­ge 51,8 fok. A műhold berende- dezései. zavartalanul működnek. (TASZSZ) RÓMA ' Részleges helyhatósági válasz­tások folynak Olaszországban: 112 helységben megválasztják a községi tanácsokat. Az első ered­mények szerint az Olasz Kom­munista Párt vezet a keresztény- demokraták előtt. A június 20-i parlamenti választások óta ezek az első részleges választások Olaszországban. (DPA) RABAT A világ békeszeretö közvéle­ménye örömmel fogadta és üd­vözölte azt a felhívást, amellyel a Varsói Szerződés tagállamai vezetőinek bukaresti tanácskozá­sa fordult az európai biztonsági értekezlet záródokumentumát aláírt államokhoz, felszólítva őket, hogy mondjanak le a nuk­leáris fegyverek egymás ellen el­sőként történő alkalmazásáról. Ezt a véleményt tükrözi több nyugati sajtószerv kommentárja is. A Kölner Stadt-Anzeiger című nyugatnémet lap például kiemeli a Bukarestben megfogal­mazott gondolat újszerűségét. Az Asahi Simbun című japán lap pedig megállapítja, hogy a szo­cialista országok a nukleáris le­szerelés eszméjét védelmezik. A Német KP országos vezető­ségének elnöksége nyilatkozatá­ban üdvözli és támogatja a VSZ Politikai Tanácskozó Testületé­nek javaslatát, és felhívja a bon­ni kormányt, hogy támogassa a bukaresti felhívást, folytasson olyan építő jellegű politikát, amelynek célja az enyhülés és a leszerelés megvalósítása. A Német KP egyidejűleg felhívja a szövetségi köztársaság min­den békeszerető és demokratikus érzelmű polgárát, hogy igyekez­zenek közösen gátat emelni a fegyverkezés és a kommunista­ellenes politika útjába. Persze a bukaresti felhívás fo­gadtatása nem mindenütt ilyen pozitív és örömteli. Nyilvánvaló, hogy a fenntartások és rágal­mak az ellentáborból érkeznek. A nyugati lapok többnyire a fegyverkezési hajsza híveinek eszméit hangoztatják, és dühödt, rágalmazó kirohanásokat intéz­nek a szocialista országok ellen. A Reuter angol hírügynökség például úgy értékeli a javasla­tot, mint a Varsói Szerződésnek a NATO-val szembeni fölénye megteremtésére tett kísérletet. Ehhez hasonló a Quotidien de Paris című francia lap vélemé­nye, mely szerint a Szovjetunió arra használja fel az enyhülést, hogy gyengítse a NATO-t, s ami­lyen gyorsan csak lehet, a világ­diplomácia vezetőjévé váljon. Valójában azonban a Szovjet­unió — együtt a többi szocia­lista országgal — arra használ­ja fel a politikai enyhülést, hogy katonai enyhüléssel egészítse ki, erre szolgál összes javaslata az ENSZ-ben, ezt hivatott meggyor­sítani a bukaresti javaslat is. Aki ezt félremagyarázza, s rágal­mazásának hihetőségéhez figyel­men kívül hagy egy egész sor tör­ténelmi, politikai tényt, annak szándékához nem fér kétség; sze­retné tartósítani a hidegháború korszakát, megakadályozni az or­szágok egyenjogúságon alapuló kapcsolatai kialakulását. Ez pe­dig csak azoknak érdeke, akik eddig is a feszültségből, a helyi háborúk szításából éltek, abból húzták a hasznot. Azoknak az érdeke, akik a kapitalista társa­dalmat szeretnék örökkévalónak tudni és láttatni, s akik ezért a leg­durvább rágalmakra is képesek. E rágalmak szerzőinek azonban — bármilyen ügyesen fogalmaz­zák is meg állításaikat — nem sikerül gyengíteniük ezt a támo­gatást, amelyben a világ közvé­leménye részesíti a szocialista or­szágok újabb kezdeményezését. Főtitkárjelöltek az ENSZ-ben NEW YORK Luis Echeverria mexikói el­nök, akinek hivatali ideje szer­dán jár le, hétfőn levélben kö­zölte a Biztonsági Tanács soros elnökével, hogy jelölteti magát az ENSZ főtitkári tisztségére. A jelenlegi főtitkár, Kurt Wald­heim ötéves megbizatása decem­ber 31-ig szól. Waldheim már közölte, hogy ismét jelölteti ma­gát. A Biztonsági Tanács pén­teken ül össze, hogy a közgyű­lésnek megválasztásra ajánljon fel egy főtitkárjelöltet. Hamilton Shirley Ameraszin- ghé, a közgyűlés Sri Lanka-i el­nöke a múlt héten kijelentette: kész elvállalni a főtitkári posz­tot, amennyiben a Biztonsági Tanács nem tud dönteni más jelölt mellett, és egyhangúlag el­fogadja őt. (AP, UPI, Reuter, AFP, DPA) Magyar küldöttség utazott Havannába Apró Antalnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, az országgyűlés elnökének veze­tésével kedden magyar parla­menti küldöttség utazott Havan­nába. A delegáció tagja Lombos Ferenc és Molnár Endre ország- gyűlési képviselők. A küldöttség részt vesz a Granma hajó par- totérésének 20. évfordulója alkal­mából rendezendő ünnepségeken, valamint a kubai nemzetgyűlés első, ünnepi ülésszakán. (MTI) Hétfő óta Rabatban tárgyal Elliot L. Richardson amerikai ke­reskedelmi miniszter. Richard­son kedden látogatókörútjának utolsó állomásaként Lisszabonba utazik. Az amerikai miniszter ezelőtt Nagy-Britamniában, Ro­mániában, Magyarországon, és Jugoszláviában járt. (UPI) HAVANNA A Kubai Kommunista Párt I. kongresszusán hozott határoza­toknak és a kubai alkotmányban foglalt rendelkezéseknek megfe­lelően Havannában törvényt fo­gadtak el a központi adminiszt­ratív állami szervét: létrehoáásá- ról. A törvény fölsorolj^ eme 'Szerveket, s ismerteti funkciói­kat, (TASZSZ)) ípArizs A francia Aranypart közelében hétfőn lezuhant a francia légierő egyik Mirage—3 típusú gépe. A pilótának nem sikerült katapul­tálnia és szörnyet halt. (AFP) BERN A svájci kormány véglegesítet­te az eredetileg kísérletként be­vezetett sebességkorlátozásokat. Ennek értelmében laikott helye­ken kívül óránként 100, az autó­pályán pedig 130 kilométer a sebesség felső határa. Lakott te­rületen-60 kilométeres a megen­gedett legnagyobb sebesség. (DPA) MEXIKÓVÁROS ~ Keddre virradó éjjel a mexikói főváros öt különböző pontján bomba- robbant. Hivatalos adatok szerint csak egy személy sérült meg. Egy kormányépületben sú­lyos károk keletkeztek! (UPI) Közös piaci csúcstalálkozó Kedden reggel folytatódott Há­gában a közös piaci államok kor­mányfőinek idei harmadik csúcs- találkozója, az EGK tanácsának ülése. Az ülésszak egyetlen komo­lyabb megállapítása az volt, hogy a kilencek a fejlődő orszá­gokkal folytatott párizsi gazdá­sági tanácskozás, az úgyneve­zett észaW-déj^ggbeszélések da­cember 15-ére tervezett minisz­teri szí ruta ■ tcTTTtleaJiozásáfn; ik El­halasztása mellett foglaltak ál­lást. Hivatalosan ugyan nem ja­vasoltak ilyen lépést, ürügyként azonban azt használják fel, hogy a párizsi megbeszéléseken részt vevő amerikai delegáció a kor­mányzat változása idején nem fogadhat el nagyobb horderejű döntéseket. A gazdasági kérdések sorában a legtöbb szó a nyersolajárak várható emeléséről esett. Gis- card d’Estaing javasona, hogy a Közös Piac tagállamai állapít­sák meg nyersolaj-behozataluk felső határát, nehogy indokolat­lanul túlzottan nagy összegeket fordítsanak erre a célra meg­csappant tartalékaikból. A ja­vaslatról nem született végle­ges megállapodás. A kormányfők megkezdték a nyugat-európai politikai unió jö­vőjével foglalkozó javaslat, az úgynevezett Tindemans-jelentés tárgyalását is, erről azonban szin­tén nem hoztak határozatot. [ napi külpolitikai kommentár Kampány után Még néhány hét és beiktat­ják magas hivatalába James Cár­iért, az Egyesült Államok új el­nökét. Világszerte érthető vára­kozás előzi meg az elnök első megnyilatkozásait. De vajon jo­gos-e „első megnyilatkozások­ról" beszélni? Hiszen az Egye­sült Államok politikai porondja olyan, hogy minden jelölt több­hónapos kampány alatt fejti ki nézeteit a bel- és külpolitika leg­fontosabb kérdéseiről, végülis — legalábbis elméletben — ennek alapján mondanak személyére nemet vagy igent a választók. Csakhogy mindaz, amit a je­löltek a kampány alatt mondja­nak, buboréknak bizonyul. Ez sommás megállapítás, mégsem újságírói túlzás, hanem a teljes igazság: az amerikai politikai gyakorlat sokszorosan bebizonyo­sodott modellje. Annyira az, hogy az amerikai szokásjog sze­rint a választások után a meg­választott elnöktől a sajtó sem kéri számon, amit a kampány alatt ígért. Hiszen azt egyedül és kizárólagosan megválasztása ér­dekében ígérte, és ki veszi azt komolyan?... Amit azonban a már megvá­lasztott elnök mond, azt nagyon­is jegyzik az amerikai és a nem­zetközi politikai tőzsdén. És James Carter most ennek az ál­tala is kitűnően ismert igazság­nak a fényében nyilatkozott az egyik legnagyobb televízió-háló­zatnak, a CBS-nek. Mintegy nyi­tányaként annak a korszaknak, amelyben a külpolitikai termé­szetű állásfoglalások már nem a szavazókra sandítva vagy netán kacsintva hangzanak el, hanem — valóban diplomáciai, külpoli­tikai motívumok alapján Az új elnöknek ezt az első minden értelemben komolyan veendő nyilatkozatát bizonyos konstruktív elemek jellemezték. Nem kevesebbet jelentett ki, mint azt, hogy a második SALT- egyezményt már hónapokkal ez­előtt meg lehetett volna kötni, és az az amerikai fél — a korábbi kormány — hibájából nem jött létre. Azt is elmondta, hogy de­rülátó a szovjet—amerikai kap­csolatokat illetően. Ha a kampány kötöttségeitől immár megszabadult politikus valóban a feszültség enyhítésére törekszik, minden oka megvan a derűlátásra: a Szovjetunió a jö­vőben is kész a kapcsolatok fej­lesztésére. Elhárítják az akadályokat a libanoni béketerv útjából Bejrúti megfigyelők feltétele­zik, hogy hamarosan sikerült fel­számolni a libanoni béketerv végrehajtásának két! fő akadá­lyát. Az egyik a -A ország déli ré­szét fenyegető izraeli veszély, a másik a polgárháborúban részt vett felek némelyikének szem- behelyezkedése a kairói csúcsta­lálkozónak azzal a .döntésével, hogy! 'rtiricíenicífiék 'öe'kéll skoÍ- -gá'ltatnia1 lar,neHézfegy-ve-rekiet'.­Az AFP keddi helyszíni tudó­sítása szerint úgy tűnik, hogy Eliasz Szárkiaz libaínoni állam­fő és George Lane amerikai ügy­vivő hétfői megbeszélése nyomán kezd rendeződni az arab bizton­sági erők! Dél-Libanonba való be­vonulásának kérdése. Lane állí­tólag arról tájékoztatta a libano­ni államfőt, hogy Izrael -többé nem kifogásolja „jelképes arab erők bevonulását Dél-Libanon konkrétan meghatározott körze­teibe’. » A nehézfegyverek beszolgálta­tását illetően mindeddig huzavo­na folyt az egymássál szemben­álló felek között. Az AFP ked­den arról adott hírtl, hogy a szá­mos bizalmas jellegű kapcsolat- felvétel, így Ahmed El-Hadzs ez­redesnek, az arab biztonsági erők főparancsnokának és Kamal Dzsumblattnak, a libanoni balol­dali ismert vezetőjének hétfői te­lefonbeszélgetése nyörttáh komp­romisszumos megoldás kezd kör­vonalazódni a nehézfegyverek összegyűjtése terén. Az AP amerikai hírügynökség kedden arról tudósított, hogy Szí­riában szabadon engedtek 380 palesztint és 71 libanoni balol­dali szémélyt, akiket, állítólag azért vetettek szíríai börtönök­be, mert ez év júniusában „meg­próbálták szabotálni Szíria li­banoni akcióját”. (AFP, Reuter, AP, MTI) Helyzetkép öt iparágból (Folytatás az 1. oldalról) Decemberben tovább növekszik a feladat, s most már kedvezőt­lenebb körülmények között jóval több mint 11 millió tonna áru el­szállítása vár a vasútra, amely különféle intézkedésekkel igyek­szik segíteni a nehék helyzeten. Az exporton kívül a vasút gon­doskodik a decemberre jelzett mintegy 550—600 ezer tonna cu­korrépa elszállításáról, a tfüzifa- és a szénszállítmányok zavartalan továbbításáról, a melegüzemek folyamatos anyagellátásáról és a legszükségesebb építőanyagok szállításáról is. Építőanyag-ipar Az építőanyag-ipar az idén — a várható decemberi eredmény­nyel együtt — a múlt évinél kö­rülbelül három százalékkal több terméket szállít az építőknek. A termelés bővítését hatékonyabb munkával alapozta meg, s a ter­melékenység 5,2 százalékos növe­lésével egyúttal enyhítette a mun­kaerőgondokat is. Cementből az előírtnak megfe­lelően 13,1 százalékkal bővül a termelés, téglából némileg az elő­irányzatot is meghaladja, bár év­közben átmeneti hiány is előfor­dult. A tervezettet is meghala­dó fejlődést ért el a kő- és ka­vicsbányászat, amely a tavalyi­nál 580 000 tonnával több zúzott­követ és 543 000 köbméterrel több kavicsot adott az építőknek. Több építőanyag-ipari üzemben az idén már értékesítési gondok is jelentkeztek. Ebben az évben az építőanyag­ipar beruházásaira mintegy 20 százalékkal többet költöttek a ta­valyinál, s várhatóan a fejlesztési előirányzatot 5 százalékkal túltel­jesítik, hogy jól megalapozzák az ötéves tervidőszak következő évei­ben gyorsabban növekvő igények kielégítését. Papíripar Az egész iparágat képviselő Pa­píripari Vállalatnál különösen a papírkarton-gyártásban és a fel­dolgozó iparban alakul iól az idei termelés. A fokozatosan belépő dunaújvárosi kombinát teljesít­ményét nem számítva a papírkar- ton-termelés a tervezett 331 700 tonna helyett várhatóan 341 400 tonna lesz. a feldolgozó iparban a terybe vett 255 300 tonnánál előreláthatólag 4 százalékkal több levélpapír, füzet, doboz, zacskó, nátronzsák stb. készül el az év végéig. A papíripar számára az 1976-os év egészében nyugodt, kiegyensú­lyozott esztendő volt, s így — szerződési kötelezettségeinek ele­get téve — a vállalat nem kény­szerül különösebb év végi hajrá­ra: szokásos normál üzemmenétet zár. (MTI) Harminc esztendeje született a NÉKOSZ Ifjú emberek dolga Ha majd évszázad múlva ír­ja történesz-toll a szocialista jövendőért harcba induló első szabad magyar esztendők histó­riáját, szólni kell a népi kollé­gistákról is. Ha forrásanyag után kutat a búvárkodó, kezébe akad­hat a Bolyai Természettudomá­nyi Kollégium egyik vezetőségi ülésének félév-záró jegyzőköny­ve is. Olvassa majd a kései utód. hogy a diák-vezetőség napiren­di javaslatát Pál Lénárd, a be­számolót meg Szekér Gyula mondta cl, s nyilván gondos szor­galommal jegyzi cédulára —, hogy a névmutató összeállítás idején majd könnyebben boldo­guljon —, miként haladt tudo­mányos pályán, közéletben a következő évtizedekben a későb­bi Kossuth-díjas akadémikus, meg a vegyészmérnökből lett kormány-elnökhelyettes. Ha a NÉKOSZ-történet ma még csak részleteiben megírott lapjai elké­szülnek, nyilván világossá vá­lik, miért írhatta 1948-ban Lu­kács György: „Semmi kétség: a népi kollégiumi mozgalom lét­rejötte és felfejlődése demokrá­ciánk egyik legnagyobb tette a kultúra megújítása terén”. Két nevet említettünk az előbb. Bárki megkeresheti a „Ki ki­csoda?” életrajzi lexikonban a nevek mögött felsorakozó szűk­szavú, de mégis sokatmondó adatsort. Kereshet harmadik, ti­zedik, ötvenedik hasonló pálya­képet is, egy egész nemzedék ja­va fiatalját nevelte, indította el — akárcsak az idézett kettőt — nép, ország, szélesebb közösség, szocialista holnap szolgálatára a népi kollégiumok mozgalma. Kádár János, a József Attila Kollégium egykdíl'' pártfogótes­tületi elnöke mondta: „A népi kollégiumok megalapítása fontos politikai tett volt, mert tömörí­tetté azokat a munkás- és pa­rasztfiatalokat, akikre a népha­talom támaszkodni kívánt”. A kollégiumi mozgalom gon­dolata még a felszabadulás előtt megszületett és gyökeret vert; első hívei már akkor megtalál­ták a jó utat, a haladás, a bal­oldali egység, majd az antifa­siszta harc útját. Éppen a mi­nap szólalt meg a „Századunk” egyik részletében a képernyőn — fájdalom, már élete egyik utolsó megnyilvánulásaként — á kollé­gista kezdet „ egyik „ tevékeny em­bere, Sípos Gyula, a költő. Az a Sípos Gyüla" aki ...egyfítbmi ha llgatóként, Győrffy-kollégista- ként 1941 nagy antifasiszta meg­mozdulásán, a Kossuth-mauzó- leum előtti tüntetésnél az egye­temi ifjúság koszorúját vitte. Az ő kortársai, elvtársai, barátai vol­tak nem sokkal később az ellen­állás hű harcosai, a felszabadu­lás után a születő népi hatalom első mindenesei a munkásmoz­galom régi harcosainak oldalán, a íöldosztók és uj igazságok bá­tor hirdetői, a mély illegalitásból a szabadság napfényére lépő kommunisták pártjának hűséges katonái. S egyúttal: az utánuk következő nemzedék népi kol­légiumi mozgalmának mentorai. Visszaemlékezések egyszerűsé­gükben is gyönyörű mondataiból ismerjük a „kollégiurnfoglaló. honalapító” elsők tanuló és ok­tató-tanító lázát; a legtöbbször üres!, tört ablakú épületekben otthont és mindjárt közösséget is teremtő ifjú emberek igaz. őszinte hevületét. A fényes sze­lek fénylő tekintetű nemzedéke indult el a népi kollégiumok születésével 1946-ban és volt há­rom éven át — igaz, ifjúi túl­zásokkal, hol szektás hibákkal, hol meg narodnyik balfogások­kal —i a felszabadulás utáni if­júsági mozgalom egyik, lendü- j letes politikai munkát végző vé- ! tege. Néhány évvel ? később — | amikor az 1949-ben feloszlatott NÉKOSZ munkáját először ér- j tékelték reálisan — a párt Po- litikai Bizottsága úgy beszélhe­tett a mozgalomról, mint amely egyes hibái ellenére is egészsé­ges hajtása volt a magyar kom­munista ifjúsági mozgalomnak, s amely pozitív szerepet játszott az új szocialista értelmiség ne­velésében. Évszázad múlva születő törté­nelemkönyv gondolatával kezd­tük az emlékezést — ám a je­len, a NÉKOSZ születésének harmincadik évfordulója mai szép szót, mai elismerést kíván azoknak a három évtizeddel ez­előtti kollégistáknak, akik közül szinte mindenki választott mun­katerülete fontos, számontartott. embere lett. Akkoriban, három évtizede akadtak néhányan az idősebb nemzedékek fiaiból, akik „egy kicsit túlságosan is csak po­litikacentrikusnak” tekintették a népi kollégisták mindennapjait, egész tevékenységükben csak ezt vették észre. Azóta tudjuk — három évtized bizonyítja —, hogy éppen ez, a harcos politikai állásfoglalás vállalása szolgált javukra tudományos, szakmai munkájukban is. Bebizonyoso­dott: aki népi kollégistaként azt vallotta, hogy„„yilágpt megfoy- ■ gatni, megváltoztatni az ifjú em- 'bér'öblga, s Őz!' a^'pofrtikái Küz­delemben csak a kommunisták, a haladás lobogója alatt lehet — vallotta és vállalta: szakember­ként is csak a szenvedély és lendület viszi előre a kisebb kö­zösséget és az egész társadalmat. G. M. LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETI • A közművelődési törvény végrehajtásáról A közművelődési törvény végrehajtásából adódó feladatokról és lehetőségekről tartott sajtótájékoztatót kedden a Parlamentben dr. Pozsgay Imre kulturális miniszter. A törvény és a végrehajtásáról szóló rendelkezés állami feladatként szabja meg a közművelődési tevékenység irányítását és a feltételek megteremtését — mondotta. —■ Ez nem jelentheti a közművelődési tevékenység „államosítását”. El­lenkezőleg, az államnak ebben az a szerep juthat, hogy felszabadít minden olyan energiát, feltár minden olyan lehetőséget, amely a társadalmi szervezetekben, a különböző intézményekben és mozgal­makban rejlik ahhoz, hogy műveltebb, kulturáltabb legyen a tár­sadalom. Fontos feladatként jelölte meg, hogy jobban, okosabban és céltudatosabban gazdálkodjunk a közművelődés céljaira rendelkezés­re álló anyagi eszközökkel. Dr. Pozsgay Imre szólt arról, hogy terve­zik a hivatásos népművelők bérének emelését az V. ötéves terv idő­szakában. Az újságírók kérdéseire válaszolva kiemelte: a közművelő­désben fontos szerepet tölt be az amatőr művészeti mozgalom, amely akkor felel meg hivatásának, ha feladatait elsősorban a helyszínen, saját szőkébb közösségében oldja meg. Erőfeszítéseket tesznek a ku­tatási kapacitás jobb kihasználására, a kutatómunka összehangoltabbá tételére. Fontos feladat a munkásművelődés megteremtése, a szocia­lista brigádok tevékenységének tartalmasabbá tétele — hangoztatta a továbbiakban. Ebből jelentős részt vállalnak a szakszervezetek, amelyek azonban bekapcsolódhatnak a lakóterületi kulturális tevé­kenységbe is. A szakszervezetek és a KISZ érdekképviseletének a kulturális életben is tükröződnie kell. (MTI) • Indiába utazik Losonczi Pál Losonczi Pál. az Elnöki Tanács elnöke, Shri Fakhruddin Ali Ah­mednek. India elnökének meghívására 1976. december első felében hivatalos látogatásra Indiába utazik. (MTI) • Visszahívták Kína BNSZ-nagykövetét Kína kedden este hivatalosan bejelentette, hogy az ország állandó ENSZ-nagykövetét, Huang Huat visszahívták állomáshelyéről. Huang Hua sorrendben a nyolcadik kínai nagykövet, aki rövid idő leforgása alatt visszatér Pekingbe. A visszahívott nagykövetek nagyobbik része igen fontos posztokon, nyugat-európai fővárosokban, NATO- országokban, illetve Tokióban dolgozott. Pekingben nem tartják ki­zártnak, hogy egyikük éppen a külügyminiszteri cím várományosa. Ebben az összefüggésben gyakorta említik Huang Huat is, habár sokan úgy tudják, hogy a 66 éves diplomata egészségi okok miatt végleg visszavonul. Huang Hua a Kínai Népköztársaság egyik leg­tekintélyesebb diplomatája. Sok éven át a néhai Csou En-laj minisz­terelnök közvetlen külpolitikai tanácsadójaként dolgozott, később nagykövet volt Kairóban és Ottawában. A „kulturális forradalom” idején ő volt az egyetlen kínai nagykövet, akit „átnevelésre” nem hívtak vissza. A kínai ENSZ-missziót annak megalakulása óta 6 vezette. (MTI) • Vacsora a Kremlben Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára kecL den vacsorát adott a Kremlben abból az alkalomból, hogy Moszk­vában most tartja negyedik ülését az amerikai—szovjet kereskedelmi és gazdasági tanács. A vacsorán beszédet mondott Leonyid Brezsnyev és William Simon, az amerikai—szovjet kereskedelmi és gazdasági tanács tiszteletbeli igazgatója, az Egyesült Államok pénzügyminisz-, tere. A vacsora baráti légkörben zajlott le. (TASZSZ) (

Next

/
Oldalképek
Tartalom