Petőfi Népe, 1976. október (31. évfolyam, 232-258. szám)

1976-10-31 / 258. szám

APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan ELADÓ háromszobás kom­fortos családi ház. Hozzá­tartozik még utcára nyíló, 30 négyzetméteres üzlethe­lyiség, nagy üvegezett fo­lyosó. műhely, több mel­léképület nagy udvar, kert. garázs. Kiskunfélegy­háza, Bercsényi u. 55. 2410 BEKÖLTÖZHETŐ “családi Tiáz eladó. Kecskemét, Czollner tér 50. sz. alatt. Megtekinthető: pénteken és vasárnap délelőtt 10-töl 12 óráig. ________I|__________4515 H ÁZRÉSZ eladó (szoba, konyha. kamra. pince)*. Kecskemét, Bem u. 11. sz. Virágbolt. ___ 43758 E LADÓ 200 és 400 négy­szögöl szőlő hobbykértnek, Alsószéktó 132 4 Korhánkö- zi út 2-es km-kőnél. Érdek­lődni: Kovács Antalnál, Kecskemét. Alsószéktó 150. daráló.__________________4615 BALATONLELLÉN az Autó­klub társasüdülőben lak­rész sürgősen eladó. Érdek­lődni: Kecskemét. Poprád U. 1 43751 VADKERTI-TÓNÁL társas- iWülőben lakrész eladó. Érdeklődni: Soltvadkert, Költségvetési Üzemnél, Bo- gáromi Zoltánnál. 4637 rnr'rí'rvj yeGYHAZA köz­pontjában 200 négyszögöl telek, alappal építési enge­déllyel. bekerítve, víz be­vezetve. áron alul eladó. Érdeklődni: Nagyaluljáró mellett. Kecskemét. Hunya­diváros 48. 4632 KISÖRÖSÖN. Deák Ferenc utcában telek eladó. Érdek­lődni: Soltvadkert, Költség- vetési Üzemnél, Bogáromi Zoltánnál. 4636 Lakás SZÉCHENYIVAROSI két­szobás szövetkezeti lakás eladó. Érdeklődni: Kecske­mét, Gőzhajó u. 10. II. em. »7. 17 óra után. _______4638 K ECSKEMÉT, Wesselényi utca 3. II. emelet 2. számú összkomfortos lakás eladó. 4634 KECSKEMÉT belterületen levő társasházban 3 szobás lakás plusz garázs eladó. Levp'ptp^ ..Gázfűtéses 18 262” jeligére a Kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek. 4608 Gépek és alkatrészek MB 1000-es Skoda eladó. Kecskemét, Kazinczy u. 1. 4609 KISIPARI szétszedhető fém­garázs sürgősen eladó (6x4 m-es). Dr. Fáy Tamás. Kecskemét, Megyei Kórház. 4614 IGEN jó állapotban levő, 1200-as Zsiguli eladó. Cím: Bácsalmás, szülőotthon. __________________________778 K OMÁR kismotor eladó. Kecskemét. Csongrádi út 33. Érdeklődni: 16—17 kö­zött. 4619 RÉGI Wartburg-sebváltó, szélvédő ajtó, kerekek, mo­toralkatrészek eladók. Kecskemét. Budai út 39. II. em. 3. 4596 FORD Taunus 12 M sze­mélygépkocsi eladó. Érdek­lődni: 17 óra után, Kecske­mét 13-417-es telefonon. 43763 UN-es Skoda S—100-as, (fehér) igényesnek eladó. Érdeklődni: Kuczy. 6331. Foktő. Kossuth u. 6. szám alatt, valamint Kalocsa 391 telefonon. MARÓGÉP, oszlopos fúró- gén. hiánvos kéthengeres kompresszor 3 fázisú meg­hajtó motorral, hegesztő- tranq-7*or-ná*or eladó. Kecs­kemét. Kuruc krt. 17. sz. özv. Sinkóné. 43759 TELJESEN újszerű állapot­ban levő. Trabant Limou­sine szeméi-~'íi-‘T’ncsi, igé­nyesnek eladó Érdeklődni lehet: Kókai Lajos. Kalo­csa. Széchenyi Ikt. 5-ös éoüiet. D-lépcsőház III. emelet. 10-es ajtó. Egész nap. Egyéb adás-vétel ÉPÜLETBONTÁSBÓL el­adók: gerendák, horogfák, ablakok deszka, egyéb bontási anyagok. Kecske­mét. Honvéd utca 22. (Bat­thyány utcai virágbolt mö­gött.) 4583 OLAJ*' M V hordók, kannák eladók. Érdeklőd­ni: Kecskemét. Kertváros I. u. 3. I. em, 6, Csellár, ________________*________43760 E LADÓ szép, fehér, zomán- cos. kétaknás, román kály­ha. Kecskemét, Kertváros I. u. 11. I. em 1. 43732 Vegyes ALBÉRLETI «:zoba kiadó, azonnal elfoglalhatóan, két személy részére. Kecske­mét, Attila u. 7. 43743 EGYEDÜLÁLLÓ tanárnő külön bejáratú szobát ke­res Kecskeméten. Levele­ket ..Fürdőszoba-használat­tal” jeligére a kiadóba ké­rem. 43753 Házasság 25 ÉVES, 175 cm magas szakmunkás férfi megis­merkedne házasság céljá­ból hozzáillő leánnyal. Le­veleket .,Együtt könnyebb” jeligére a kiadóba kérem. 43723 50 ÉVES. elvált férfi keresi 40 éven felüli, elvált, vagy özvegyasszony ismeretségét házasság céljából, aki hű feleségem lenne. akivel hátralevő éveimet le tud­nám élni. Lakásom van, anyagiak nem érdekelnek. Gyermek nem akadály. Fényképes leveleket ..Meg- tés” jeligére a kiadóba ké­rem. 43772 Á Kecskeméti ÁGROKER Vállalat nagy választékkal és készletekkel áll rendelkezésre! — Nagy teljesítményű erőgépekből, — mezőgazdasági és speciális pótkocsikból, — nagy teljesítményű, önjáró gabona- és szálastakarmány- betakarító gépekből. — 48 és 96 soros pneumatikus gabonavetőgépekből. — szerves- és műtrágyaszórókból, — talajművelő gépekből, — magtári- és szárítóberendezésekből, — folyamatos- és horizontálprésekből, — hagyományos és védőgázas hegesztőberendezésekből. A gépesítés megoldja a munkaerő-problémáikat, növeli a termelékenységet, csökkenti az időjárás kedvezőtlen befolyá­sait. Az év végén megmaradó összegekből megalapozható a jövő év tavaszi munkáinak biztonsága. Felvilágosítással és szaktanácsadással készséggel szolgál a vállalat géposztálya. AGROKER VÁLLALAT Kecskemét, Halasi út 29. Telefon: 12-550 14. Telex: 26-230. 4621 Közlemény Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak és ismerősöknek, akik felejthetetlen édesapánk SZAKONYI GYÖRGY temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, vagy virágot helyeztek, részvétükkel fájdalmunkat enyhí­tették. Gyászoló család. 43771 A Volán 9. számú Vállalat „D” KATEGÓRIÁS AUTÓBUSZVEZETŐI TANFOLYAMOT SZERVEZ, 2 éves gépkocsivezetői gya­korlattal rendelkező, 21. életévét betöltött jelentke­zők részére. Jelentkezés: a vállalat személyzeti és oktatási osztályán. Kecske­mét. Csáktornyái u. 4—6. Baján. Nagy István út 39. személyzeti és oktatási csoportnál. _____________4562 A Volán 9. számú Vállalata Hivatásos B + C kategóriás tanfolyamot szervez, 18 életévet betöltött, kecs­keméti és bajai lakosok - részére. Jelentkezés: Kecskeméten, Csáktornyái u. 4—6. személyzeti és ok­tatási osztályon, Baján, Nagy István út 39. sze­mélyzeti és oktatási cso­portnál. 4565 Munkaalkalom SZOBAFESTÖ-MAZOLO szakmunká­sokat keresek állandó munkára. Ér­deklődni: Kecskemét Kisfaludy utca 26. szombat délután és vasárnap egész nap. Ifj. T. Nagy. 4587 FELVESZÜNK belsőellenőrt. pénzUgyl osztályra előadót munkakörbe szám- iázókat, továbbá normatechnológust. A munkakörök betöltéséhez szüksé­ges képesítéssel rendelkezők jelent­kezését várjuk a vállalat személyzeti vezetőjénél. Közép-magyarországi Pincegazdaság, Kecskemét, Katona Jó­zsef tér 8. sz. alatl. 1417 Szurkolás - infarktusig Két nő les az ajtón befelé. Ép- pencsak boglyas haj koszorúzta fejük, kimeredt tekintetük, s egyikük öntkéntelenül mozduló keze látszik. A szobasarokban füstölgő tévékészülék — képer­nyője bezúzva, dobozába baltát vágott valaki, mint munkája vé­geztével a favágó szokta a tus- kóba. Kép a Ludas Matyi egyik szá­mából, az „importált humor”- ból. Aláírás: — Ügy látszik, me­gint vesztett a csapat... Derülünk rajta, pedig nem vicc. Nevetésünket mégis előcsal­ja a látvány, mert eszünkbe jut­tatja a hisztérikus szurkolókat, akik elvakultságukban elképesz­tő „megnyilvánulásokra” képe­sek. A nevetségességig kifordul­nak önmagukból. No igen, nevetségességig, amíg eltorzult arccal tajtékzanak, s mintegy révületben átkozódnak, paprikajancsi módra pattognak, hadonásznak — egy, szerintük tévesen megítélt taccsdobás mi­att. Ilyenkor a drukkerok jórésze is inkább őket nézi, mint a já­tékot, hiszen partdobás pillana­taiban még az „ötössel egy ma­gasságban” sem alakulhat ki „végzetes” helyzet. Esetleg hosz- szú pillanatok múltán — sem ... Szóval önmagából csinál bohócot, akit ennyire kihoz a sodrából a mérkőzés egy-egy mozzanata. Biztos, hogy a Ludas Matyiban látott vicc a valóságban is meg­történt már erre-arra a nagyvi­lágban. Csak az úiságok nem ír­tak róla. Mert hát a vad szur­koló odahaza is vadember, s a tréfabelihez hasonlók aztán sa­lát négy faluk között gátlásta­lanul kiélik mérgüket. Vitézük — olyan ártatlan tárgvon némául, mint a televízió amely foteljuk elé hozta a pályát. Még az. a hír is nevetséget kel­tett inkább, amely a labdarúgó világbajnokság idején futotta be a világot. Az olasz válogatott kudarcát követően Róma délke­leti kerületében robbanás hangja ijesztette meg a körnvék lakóit. Már a rendőrséget akarták ér­tesíteni. amikor kiderült, hogy egy elkeseredett szurkoló a har­madik emeletről kidobta az ab­lakon a televíziókészüléket ­— Hogy lehet valaki ennvire hülye?! — csóválta fejét a világ és az olasz, személvében kinevet­te a futball fanatikusait Az olyan esetekben persze már megborzadunk, amikor játékost, bírót vernek, pisztollyal leDuf- fantanak, vagy egyenesen a po­kol szabadul el a stadionban, * Munkaalkalom DUNAVIDÉKI Vendéglátó Vállalat Ki- rendeltsége Kecskemét, Katona J. tér 8. (volt Megyei Tanács épülete) azon­nali belépésre keres erkölcsi bizonyít­vánnyal rendelkező büfévezetőket, valamint konyhai dolgozókat. Jelent­kezés 8—16 óra között a kirendeltsé­gen. 1403 KŐMŰVES, villanyszerelő, víz-gázsze­relő. tetőfedő, bádogos, ács, központi­fűtésszerelő, építőgép-kezelő, építő­gép-szerelő szakmunkásokat, kőműve­sek mellé segédmunkásokat, rakodó­kat, éjjeliőröket keresünk felvételre. Jelentkezés: Kecskeméti Ingatlanke­zelő Vállalat, Kecskemét, Villám Ist­ván u. 2—4. sz. Munkaügyi csoport. 4169 nyomában halottak, sebesültek terítik be a porondot. Ez már őrület... Hátborzongató. Pedig hányszor volt már ilyen — kevésbé „tét”-es mérkőzések alkalmával is, mint mondjuk egy kontinens- vagy világbajnoki se­lejtező... Sőt! Félelmetes indu­latkitöréseknek lehetünk tanúi „egyszerűbb” osztályú csapatok viadalain is. Amikor majdhogy­nem korra, nemre, vallási hova­tartozásra és pártállásra való te­kintet nélkül borítják el a szen­vedélyek a már nem vérbeli, ha­nem inkább vérengzésre is kész. szélsőséges drukkercsonortokat. Ezért is jók a közbiztonsági intézkedések. Sajnos. Már tudni­illik az. hogy a nemesnek, tisz­tának. szentnek, a derekak szén küzdelmének, bajnokok tornáié­nak titulált, s mi minden költői ielzővel illetet sportot, például e ■abda i á t é k o t.! világszerte jól felfegyverzett közegek védőszár­nyai alatt élvezhetik a szurkolók. Ami szájtépő hőzöngők miatt Akikből a mi soortpályáinkon is „üzemel" iónéhánv. Akik nemcsak egyesületre, ha­nem városra, községre is szé­gyent hoznak randalírozásukkal. S esetenként olyan botrányt szí­tanak. amelyben már vert hely­zetbe esett a iózanság. és igaz­ságérzet. Az ádáz düh vicsorít házigazdák s vendégek felől egyaránt. Megalázó ez minden ióérzésű sportember, -barát számára. Az. is. hogv egv-egv hőbörgésbe ful­ladt mérkőzés után — menteni a mundér becsületét —. neves közéleti emberek. befolyásos egyének kénytelenek hadakozni. Az igazságért. Ami már akkor odaveszett, mikor a nézőtéren elszabadultak a fékevesztptt ösz­tönök. Amikor idáig fajulhatott a hangulat. A játék, a sDort sze- retetéhől — egvmás elleni gyű­lölködéssé. Bizonyára a modern élettel velejáró rengeteg ingerhatás is fölöttébb érzékennyé teszi a mai ember idegzetét. Ezért kéDes sok­szor semmiségek miatt „érthetet­lenül” felpaDrikázódni. vagy ahogv lépcsőházi zsargonban mondani szokás — a plafonig ugrálni. Elannyira. hogy szurkoló mivalt.áhan eevenesen ön is közveszélyessé válhat. A közve- szélvességre elég sokat céloz­tunk már. hogy finoman felez­zük ki magunkat. De, hogv ön­veszélyes is lehet a drukker? Ó — hát csak vissza kellene keresni, hányán ugrottak ki so­kadik emeleti ablakukból, bána­KAZANKEZELO és kazánfűtő szak­vizsgával rendelkező munkavállalókat, valamint hőközpontkezelő segédmun­kásokat keresünk felvételre. Jelent­kezés: Kecskeméti Ingatlankezelő Vállalat Kecskemét. Villám István u. 2—4. sz. Munkaügyi csoport. 4171 A MAGYAR Államvasutak Állomás- főnöksége Kecskemét felvesz nőket pénztárosi munkakörbe. Férfiakat ko­csirendező és vonatkísérő munkakö­rökbe. Érdeklődni lehet az állomás­főnökség munkaügyi irodájában 8—16 óra között. 1422 A BRG Magnetofon Gyáregysége fel­vételre keres női betanított munká­sokat és férfi segédmunkásokat kettő illetve három műszakra. Jelentkezés a gyáregység munkaügyi osztályán, Kecskemét, Szolnoki út 16. 4467 tukban, mert kedvenceik veszí­tettek. Mint a tévégyilkos római szurkolóról —, ilyenekről is ol­vashattunk a lapokban. Megaki­ket a meccs izgalmában ért szív- szélhűdés! Egyes esetekről érte­sülvén azt gondolhattuk, hogy minden csak kuriózum — kü­lönlegesség —, ritkán előforduló, ennélfogva publikálni „érdekes” halál. Alaposan meglepődtünk most. amikor a Hétfői Hírekből — Szepesi György híradásából — megtudtuk, hogy az Anderlecht, a híres belga egyesület szív­masszírozó gépet vásárolt — a nézők számára. „Az idei mérkő­zéseken ugyanis tizenheten kap­tak szívrohamot a lelátón s kö­zülük hatan meghaltak, mert túl sokáig tartott a kórházba szál­lítás. Az egyesület vezető orvosa az infarktusveszély megnöveke­dése miatt javasolta a szívmű­ködtető megvásárlását.” — írja a riporter. Miért a sok rosszul- lét? A mérkőzés kedvéért a rendszeres étkezésről is megfe­ledkeznek a drukkerok. Ahogy leteszik a kalapácsot, körzőt, be­csukják a bélyegzőpárnát, máris rohannak a pályára. Hogy vala­mi legyen a gyomrukban, jól be­soroznék — lévén a sör ott is folyékony kenyér —, aztán „eszik” az özön cigarettát — mindmegannyi koporsószeg —, s nyomtatóul következik a mérkő­zés hullámzó izgalma, s azok a a hullámok hol az egekbe emel­nek az öröm vizein, hol a sír mélyébe taszítják a kedvet ... Végül is megvan a baj. Szóval — kedves Szurkolótár­sak. már csak e szomorú kilátá­sok miatt is — alább azokkal a fenekedő indulatokkal. Nem a munkahelyről kell lóhalálában a pályára vágtatni, ennélfogva a sörivászat célszerűbb megszer­vezésére is jobban van módunk, mint a belgáknak, avagy az NB I-es városok sportbarátainak .: . Ne éljünk vissza ezzel a szeren­csés helyzeti előnnyel. Ne őr­jöngjünk azért, mert az ellenfél is győzni szeretne. Mellőzzük a pokolba kívánó, ellenfelet, el­lendrukkert nyállal befröcskölö átkokat. .. Képzeljük el, mily borzasztó élmény lenne egy olyan mérkőzés, ahol a vendég­csapat — a saját kapujába akar­na mindenáron gólt rúgni és a vendégszurkolók is erre biztat­nák őket kidülledt szemmel, ha­donászó karral. Bár tény, hogy ez esetben ele­gendő volna, ha csupán egy csa­pat játszana a pályán. Tóth István HIRLAPKÉZBESlTÖKET azonnal fel­vesz a megyei postahivatal hirlaposz- tálya. Kecskemét Kálvin tér 8. TAKARÍTÓNŐT 4 órás munkára fel­veszünk. Jelentkezés az OTP Igazga­tóságán. Kecskemét, Szabadság tér S Munkaügy, 1422 AZ ÓVÓNŐKÉPZŐ Intézet felvételre keres konyhai dolgozót. Cím: Kecs­keméti Óvónőképző Intézet Kaszap u. 6—14. 141« FÉMIPARI Szövetkezet Kiskunfélegy­háza. Alpári út 3. felvételre keres he­gesztőgépek, javításában jártas vil­lanyszerelőt, szerszámkészítő-lakatost, tmk-lakatost csoportvezetői munka­kör betöltésére, valamint hegesztő szakmunkásokat, illetve állami he­gesztő minősítő vizsgával rendelkező hegesztőket. I3n7 SZILVASI LAJOS (83.) A/, a csúszó-maszó. aki körülötted is settenkedett, elszö­vegelte ;í mamikának!, hogy mi az a fontos üzleti ügy, ami miatt 4 Prokácz papikának bent kellett maradnia a városban. Mintás csempe! Van egy üzletfelük, aki olyan boltot vezetget, ahol für­dőszoba-felszerelési árulnak a dolgozó népnek. Ez az üzletfél értesítette délben Betű papiká- |át, hogy jött egy Szállítmány mintás csempe. A szövegből ki­derült, de én anélkül is tudtam, hogy a mintás csempe állatira hiánycikk. A Prokácz papika ezért kapta az értesítést, hogy sürgősen vásárolja fel, és tüntes­se is el rögtön <í raktárból a mintás csempét. Még mielőtt hét- lön a pitiáner kis civilek1 meg­rohanják az üzletet. Érted a bu­lit? Betli papikája egy tételben felvásárolja a mintás csemjét, aztán beépítve adja tovább a pi­tiánereknek, de akkora haszon­nal, amekkorát csak nem szé­gyell. Értettem. Luxy „üzlete", csem­pére alkalmazva. — A mamilca — folytatta Lé- di — meg volt döbbenve, hogy a papika egy ezrest fizet a boltve­zetőnek az értékesítésért, és egy további ezrest a raktári dolgo­zóknak, akik a hátsó ajtón ki­csempészik a csempét a teher- taxira. De a csúszómászó hódo­lód gyorsan megnyugtatta a ma­mikat. hogy a két szerény ezres szorozva fog megtérülni pillana­tok alatt. Hát nem aranyosak? Csak azért nem hányok, mert sajnálom ezt az aranyos kis Mor- riszt. Fél óra múlva itthon voltam, klasszul gurul a kis Morris. To­tál dilis módon a kapu alatt me­gint kinyitottam a levélszekrényt. Mintha nem tudtam volna, hogy szombaton még az expresszleve- let sem kézbesítik ezen a vidé­ken. Az ujjtfim már gémberednek a sok gyorsírástól. Egyébként is: elmúlt tíz óra. A napozástól és a pitimedence kristályvizétől egészségesen fáradt vagyok. Nor­mál alvásra számítok. Odateszem magam mellé a szőnyegre a mag­nót, hallgatom a Hair-t és Shelley Plimpton panaszos énekét, és amíg elalszom, szoktatgatom ma­gamat a szomorúsághoz, ami hét­főig. amíg Attilától nem kapha­tok levelet, honos lesz bennem. ATTILA Június 22. vasárnap Még az én edzett idegrendsze­remet is ériki meglepetések. Mert a látogatás, amire aztán abszo­lút nem számítottam, meglepetés volt a köbön. Ma, mivel vasárnap volt egész nap, nem kint a terepen me­lóztunk, hanem társadalmi mun­kában három óra hosszat facse­mete-telepítést vállaltunk bent a faluban, a jankavölgyi új óvoda javára. Konkrétan; nem mi tele­pítettük az óvoda köré a facseme­téket, ez majd a lány tábor lét­számából a soproni erdészeti technikum lánytanulóinak a dol­ga lesz, a mi vállalásunk az volt, hogy kiássuk a kist gödröket (a facsemeték alá). Tiszteletünkre a jankavölgyi eszpresszó tündéri és páratlan (egyetlen) főpincérlá- nya bedobta a közforgalomba a presszó teljes cola- és narancs- lévagyonát, kb. 200 palackkal, és mi a munka szünetében habo­zás nélkül magunkba szivattyúz­tuk az üvegek habzó tartalmát. Délre meneteltünk vissza a tá­borba, megebédeltünk, utána szieszta (angol lordok ernyedtsé­ge vei), hogy aztán az egész dél­utánt a Pagony-tó vizén és part­ján löllhessük. Éppen elaludtam volna, amikor az egyik tábornapos beordított a sátorba: — Fábián Attila! Látogató! Pattantam, mint egy bolha, aki alkotóereje teljében van. Tomka! — ez volt az első gondolatom, és mar vágtáztam is (Borzov stílus­ban) a táborkapu felé. Apa es anya látogatott meg. Amíg odaértem, végig biztosan hittem, hogy Tomka is velük jött, csak rejlőzik valahol, hogy . át- ütőbb erejű legyen a meglepetés. Fegyelmezetten elviseltem, hogy apa és anya felülvizsgálja a halmazállapotomat, a színeze­temet* és térfogatomat. De a' pu­szik és a fncgiridntés után már nem álltam meg, hogy meg ne kérdezzem: — Tamarát hová teltétek? Legalább egy másodpercig tar­tó zavart csend itatta át a lég­teret. Vagyis eszükbe se jutott, hogy Tomkát magukkal hozzák. Nem tükröztem a hangulatot, ami lombtalaniló hatással pusz­tított bennem. Haladéktalanul tisztáztam magammal: milyen alapon várhattam volna el, hogy két felnőttben Tamarára is ki­terjedő figyelmesség lakozzon. Legyek földobva inkább a má­sik pozitív történelmi fejlemény­től. vagyis attól, hogy apa és anya együtt látogat meg (plusz: együtt ültek végig az úton a VW csotrogányban). Hiszen mielőtt eltávoztam otthonról, állatian boldog voltam, hogy apa és anya legalább miattam (a jogosítvá­nyom miatt) hajlandó volt négy- szemközt szóba állni egymással. Már az a négyszemközt is pozi­tív jelenség volt a családi mikro- társadalomban, hát akkor meny­nyivel pozitívabb, hogy apa be­ültette anyát a VW-be, és ket­tesben autóztak ide, plusz: ket­tesben lesznek hazafelé is. Mi­után fél pillanat alatt meggyőz­tem magam az érvelésemmel, utasítottam az agyamat, hogy szíveskedjék törölni a szemrehá­nyó gondolatokat, amelyeket Ta­mara miatt termelt. A fél pillanatot apa nyilatko­zata követte: — Én tegnap fölhívtam a kis­lányt, hogy talán el tudunk hoz­zad szaladni ma reggel, de senki se vette fel a telefont. Bevallom, fiam, hogy ma délelőtt elfelej­tettem újra fölhívni. Az volt, tudod, hogy hajnalban még egy­általán nem volt biztos, hogy csak négy óra szolgálatom lesz. Ügy is lehetett volna, hogy dél­utánig kocsin kell maradnom. Becsúszó szereléssel gyors irányváltoztatásra kényszerítet- tem a szöveget: — Anya, délben fölvettem á kockás ingemet. Elrepedt — mu­tattam — innen a vállamtól ... Anya nevetett: — Már akkor is szűk volt ne­ked, amikor eljöttél. — De én frankón tudom, hogy deltásodtam — közöltem szigo­rúan. — Nem vitás — masszírozta meg a vállamat apa. — Le is bámultál tisztességesen. — Kiné­zett a tábor kapuján. — Útköz­ben beszereztünk neked egy pár szárazkolbászt. Átveszed? — A kollektíva nevében — mondtam. — Klassz a kajánk, de itt mindenki bélpoklos, plusz húsevő. Kimentünk a VW-hez, kipakol­tuk a kolbászt. Tíz-tizenkét szál volt, igazi szárazkolbász, nem olyan silány utánzat, amivel a fővárosi ABC-pultokat dekorálják. — Disznót vágtatok, valid be — mondtam apának. — Dehogy — nevetett. — Út­közben ráakadtunk egy olyan bisztróra, amit egy falusi szövet­kezet lát el, igazi falusi kolbász- szál, füstölt dolgokkal. Amikor visszajöttünk a tábor­ba, Snuki is előbukkant valahon­nan. — Messziről megütötte az or­rom a kolbászillat — harsogta, és csak ezután köszönt. — Csóko­lom! Bemutattuk apáéknak az egész tábort, a mi sátrunkat is, a köz­vélemény bosszantására létesített hűsítőautomatákat is. Ott talál­koztunk Vendellyel, aki éppen előbújt a táborparancsnoki sá­torból. Tájékoztattam, hogy apa meg anya tulajdonképpen az én őseim. Vendely jattolt velük. — Éppen most főztem le ma­gamnak kávét — közölte aztán — Meghívhatom önöket? (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom