Petőfi Népe, 1976. október (31. évfolyam, 232-258. szám)

1976-10-31 / 258. szám

1976. október 31. • PETŐFI NÉPE • 7 ÉVFORDULÓ OKTrtHER 31. VASÁRNAP 1841: Ezen a napon született Galileo Fer­raris olasz fizikus és elektrotechnikus, aki 1885-ben felfe­dezte a forgó mág­neses tér elvét („Ferraris-elv”) és ezzel gyakorlatban a váltakozó áramú elektrotechnikának lett a megalapítója. Felfedezése döntő hatással volt az elektromos műsze­rek és a villamos­grnck feilodesére. N« >\ FMHF.R 1. HÉTFŐ vázolta. 1866: Meghalt Mi­hail PetrasevszkiJ orosz utópista szo­cialista. 1845-ben Pé- tervárott forradalmi csoportot S2:ervezett, •nclyet Petrasevsz- kij-körnek neveztek cl. Az utópista szo­cializmus elvet az Idegen szavak szó­tára című müvében N< >\ V MHK It 2 KEDD 1901: Ezen a napon született André Mal- raux francia író. Részt vett a köztár­saságiak oldalán a spanyol po’^árháho- rúban és az ottani éim''--”~'»ről könyvet irt. A TI. világhábo­rú folyamán a fa­siszta német meg­szállók ellen az el­lenállók soraiban ku \ehany magyar fordításban mcciclcnt regénye: Az emberi sorsok, Hódítók. N< >VKMRF/Ri 3. SZERDA 40 évvel ezelőtt 1936. november 3-án halt meg Kosztolá­nyi Dezső költő. író, • műfordító. A sze­génygyermek pana­szai c. ciklusával szerezte meg az el­ső elismerést. (1910). Trodnimi működése csaknem valameny- nvi műfait. felöleit: megható lírála mel­lett a novella és a látra mestere volt. Jelentős munkás­ságot feltett ki a magyar nyelvet vé­dő mozgalomban. Néhány kedvelt müve: Aranysárkány. Édes Anna. Mint műfordító eeveni hangiét hal­latta az Idegen költők című köteté­ben. M'VFMRER 4. CSÜTÖRTÖK 1891: E napon szü­letett Karikás Fri­gyes író. forradal­már. Az I. világhá­borúban orosz hadi­fogságba esett, majd 1917-hen a nroletár- ^mW/ -wi/ forradalomért har- *“Olt előbb Oroszor- \lw/ sz.ágban. majd itt­hon. Emigrálnia kel­lett. de illegális munkára mégis ha­zatért. letartóztat­ták. Müvei ízes nyel- ^e/etukkel az öntudatra ébredt egy­szerű emberek ábrázolásával tűnnek ki (Járatos ember és más elbeszélé­sek. A harminckilences dandár, ami­ből film is készült.) Nn'TMnrw 9 PÉNTEK 1851: Ezen a napon hunyt el Gartív Já­nos költő. Legismer­tebb müve az Obsi­tos (1843). melyben a hazudozó. de hall­gatóságát ezzel mu- ittató Háry János figuráiát teremtette meg. Müve nyomán Kodálv Zoltán dal- 7 a tokot írt. Olva­dónknak vele kap­csolatban Ferenczy i munkáját ajánljuk. V KMRFR 6. SZOMBAT 1891: Született Kari <í»*ünberg német író. Jelentős a proletár irodalom fejlődése szempontjából a Knapo-ouccs ideiét, ábrázoló Égő Rurh (19291 című regénye. 1933-ban a fasiszták koncentrációs tábor­ba küldték. Hazája fpic—ohadulása után ielent meg az Ar­in rkk\ártott című önéletraizi regé­lne. Grünberget —. akinek novellái a nemet munkássá on qi< a fasizmus elleni harcát ábrázolták — Nemzeti- dítial tüntették ki. SPORT* SPORT SPORT A PETŐFI ADÓN „ön kérdez, az MLSZ válaszol” Nevelődik a vízilabdázó utánpótlás Amikor valami szép sikerről, egy sportág kiemelkedő nemzetközi, hazai vagy akár megyei sikeréről van szó, rend­szerint azt is hozzáteszik: Szép — szép, de az lenne igazi, ha a labdarúgók ... így van ez sokszor nálunk például a vízilabdával is, pedig ki merné állítani, hogy éppen a vízilabda nem egyike a leg­eredményesebb sportágainknak. Valahogy azt jelenti nálunk, mint japánoknak a torna, a kínaiaknak az asztalitenisz, vagy a csehszlovákoknak a jégkorong. A november 11-én, csütörtö­kön, a Petőfi adón a 14 órától 17 óráig tartó „Sportvilág” cí­mű műsor vendége a Magyar Labdarúgó Szövetség Intéző Bi­zottsága: Andó Ferenc, Baróti Lajos, Berzi Sándor, Garai Vil­mos, Krizsán József, Kutas Ist­ván, Pusztai László és Tibor Ta­más. A közönség — a- labdarú­gással kapcsolatos bármilyen kérdését — november 11-én, csütörtökön — az adás napján — 11—tői 17 óráig a 296—660-as telefonszámon teheti fel, illetve írásban a következő címen: Ma­gyar Rádió, 1800 Budapest. A levelezőlapra kérjük írják rá: „ön kérdez, az MLSZ válaszol.” — Tavaly szeptemberben 6 gye­rekkel kezdtem el a munkát. Szeptemberben már 14 főből állt a keretünk, s azóta — bár történt lemorzsolódás, s jöttek újabbak — a létszámunk nem gyarapodott lényegesen. Jelenleg 22 igazolt fiatal játékosunk van. Milyen munkát végeznek az úttörő vízilabdázók? — Kidolgoztunk egy 2 éves felkészülési tervet. A 10—12 éves korosztály számára a mai kor­szerű vízilabdára való felkészü­lésnél legfontosabb a sok úézás, a megfelelő alapállóképesség ki­alakítása. A második a techni­kai tudás, labdakezelés, a véde­kezés és a védők elleni harc technikai és taktikai elemei. S mit tudnak a mai fiatalok? — Viszonylag rövid idő alatt is jól megtanultak úszni. A csa­pat tagjai jó eredményeket ér­nek el 100 m-en, s a hosszabb távokon is. Jól passzolnak. A védekezés, a kapuralövés, vagy a taktikai elemek kezdetben ne­hezen mentek. Ezen a téren az idén ősszel sikerült csak komo­számára olyan fontos sikerél­mény miatt sem. Ez persze nem könnyű, mert mi a legfiatalab- bakkal kezdtük, s a Budapest IB. osztályú úttörő bajnokság­ban a résztvevő csapatok korát­laga 2—3 évvel magasabb, mint a mi csapatunké, s ebben a kor­ban még egy év is sokat számít, így aztán a tavasszal még több­nyire hiányzott az a bizonyos si­kerélmény. A' nyáron aztán ala­posan rádolgoztunk, s most, az őszi fordulóban már igazán nem panaszkodhatunk. Jónéhány szép győzelmet arattunk már olyan csapatok ellen is, akik tavasszal még simán vertek bennünket. Mennyit kell edzeni egy út­törő vízilabdázónak? — Naponta két edzést tartunk. Probléma persze bőven van. Is­kola, váltott tanítás. Ennek el­lenére a legtöbb gyerekünk hoz­záállása pozitív. Hegedűs, Bozsik, Kiss Ernő, Haralyka, Jenei, Nagy- pál, S. Juhász, vagy Csillag, hogy csak a legszorgalmasabba­kat említsem, de a többiek is örömmel járnak az edzésekre. A további terveik? — Nem akarunk a fellegek­ben járni, s csak megvalósítható terveket szövünk. A járható út az iskolákkal való jó kapcsolat. Kecskeméten sokan tudnak már, s még többen tanulnak meg úsz­ni. Mi azon dolgozunk, hogy le­het ezeket a fiatalokat, tehát akik tudnak úszni, de azokat akik nem tudnak, de kedvük van hozzá, a szakosztályunk szá­mára megnyerjük. Tehát lehet jelentkezni? EGY GAZDAG PÁLYAFUTÁS LEGSZEBB TRÓFEÁJA • Ezt a csodálatosan szép vándordíját Abonyi Imre, a fogathajtás vi. lágbajnoka kapta és őrzi az egyéb tiszteletdíjak mellett. Az értéke több mint félmillió forint. (Rádi József felvétele.) Gulliver Kétszázötven éve jelent meg Ja- oathan Swift műve, a Gulliver uta­zásai A dublini székesegyházban levő sírján olvasható a vízszintes 1. és függőleges 14. sorokban elrej­tett idézet. VÍZSZINTES: 1. az Idézet első része (zárt betűk: V, E, U, E.). 14. A hét egyik napján. 15. Község a kiskőrösi járásban. 16. Könyvel, ford. 18. Be­jelölő szerszám 19. Autó Fej­lesztő Intézet. 20. Lóverseny egyik tormája. 23. Korlátolt felelősségű tár­saság közismert idegen rövidítése. 24. Bátya, bácsi népis alakja. 25 A függőleges 29. sor alatti író ezen u címen írta meg a Gulliver folytatá­sát (zárt betűk: U. M, A.). 27. EEE. 28 Mutató névmás. 30. Építkezésre alkalmas hely. 31. Férfinév. 32 Szol- mis'.ációs hang (+’)• 33. Juttat. 35 Pakli része. 36. G. M. 37. Félkör ala­kú görbe vonal 38. Szovjet félsziget. 40. Fehér-fekete csíkozásé achát. 41. Sorszárnnév ragja. 43. Ipari tanuló a régi időben. 45. Az áramforrás pozi­tív sarkával összekötött elektród. 46. Igás egynemű betűi. 47. Az I. világ­háborúban híressé vált költő 49. Ha­tározórag, ford. 51. Lehetőséged. 53. Sir. . . 54. ... ógla, magaslégkörtan. 56 Sokszoros válogatott labdarúgó. 58. AAA. 81. Orvos neve előtt áll. 62. Román, luxemburgi, spanyol gépko­csik jelzése. 64. Gyep, pázsit, ford. 65. Mássalhangzó kiejtve. 66. Szili' nevekben alatt, alja a jelentése. 07 Nehezen viszik. 70. Kézi szerszám FÜGGŐLEGES: 2. Esőben, hidegben szenvedő. 3. Neon és lítium vogy.je­le. 4. Német, román, portugál gép­kocsik jelzése. 5. Rácsap. 6 Clbál. 7 Menő egynemű betűi. 8. Nitrogén és szén vegyjele. 9. jsi. .10. Spanyol földrajzi nevekben hegységet jelent. 11. Magyar, norvég és német gép­kocsik jelzése. 12 A gyorsulás mér­tékegysége. 13. A fegyvert lövésre előkészíteni. 14. Az idézet második lésze (zárt betűk: S. A, P.). 17. Az ellenséghez csatlakozott. 21. Mutató névmás. 22. Elődei 26. Hangtalan fó­ka. 29. Az első irodalmi értékű tel­jes magyar Gulliver-fordítás szerzője (zárt betű: H.). 34. Becézett férfinév. 36. Mesebeli gonosz törpe. 39. Jelen­leg. 46 Puha lem. 42. Erőtlenül bil­len. csuklik. 44. Esz,köz. szerszám. 45. Amilyen módon. 46. Képzel, hisz fél­ti ólt alakban. 48. Mint a függőleges 40. számú sor. 50. Idegen férfinév 52 Ellentétes kötőszó, 54. Vegyrokon. 53. Hűtőgép-márka. 57. ... Irt, fákat dönt 59. Gyűlés közepe. 60. Baranya megyei község. 63. Keserű emésztő­nedv. 66. Barnás szőrű, sötétsörényű ló. 68. Mássalhangzó kiejtve. 69. KY. 70. Szolmizációs hang (+'). 71. Száj része Beküldendő: a vízszintes 1.. függő­leges 14.. vízszintes 25. es tuggwlegt‘8 29. számú sorok megfejtésé. Az október 24-én közölt kereszt- rejvény helyes megfejtése: Vissz. l.t A Nagy abonyi kocsma, Vízsz. 16.: öreg Marci. Vizsz. 50: Palló Imre Vfzsz. 73.: Garay János. Függ. 19.: Burkusország. Az elmúlt héten közölt keresztrett- vén.v helyes megf-Höi közül könyv- uta’vánvt nyertek: Hegedűs Zoltán, Tiszakécske; Somogyi lstvánné, Bát- monostor: Péteri Józ-e»’' Kalocsa: Aszódi Klára, Agasegyháza. lyabb előrelépést tennünk. Mit kíván a szakosztály az út- leirő csapattól? — Azt, hogy hosszútávon old­juk meg az utánpótlás-nevelés gondjait. Hogy megfelelően elő­készített játékosokat adjunk a serdülő, majd a nagycsapat szá­mára. Közvetlen, számszerű ered­ményt tehát nem várnak az út­törőktől? — Nincs ilyen kitűzött cé­lunk, de mivel közben bajnok­ságon veszünk részt, természete­sen nem mindegy, hogyan szere­pelünk. Már csak a gyerekek A mesterfokú bajnokság óta ala­posan emelkedett a KSI fiatal tor- uásznőinek „ázsiója”. Az érdeklő­dök ismét láthatják őket, ezúttal csa­pattalálkozón. A szeptemberi látoga­tást viszonozza a már Budapestre ér­kezett. csehszlovák Detva gárdája amely hazájában területi bajnoki címmel büszkélkedhet. A KSI-t a felnőtt válogatott Müller, Káldi és Gabonyl, továbbá Cselé- nyi, Bukta Antalik képviselik, tar­talékjuk Csukovlcs. Minden bizony­nyal színvonalas visszavágónak le­hetnek szemtanúi a nézők hétfőn 17 urától a Körcsarnokban, ahol csak szabadon választott gyakorlatokkal szerepelnek a csapatok. Kovács István, a holland Ajax. majd a francia nemzeti válogatott labdarúgóinak egykori mestere jelen­leg Olaszországban vezet egy edzői továbbképző tanfolyamot. Az ott el­hangzottak közül a következő érde­kességeket jelentette az AP hírügy­nöksége : — Megfelelő edzésekkel javítható egy csaoai erele-erőnléte. de ma már elengedhetetlen követelmény, hogy — Igen. Akár már 8 éves kor­tól szívesen veszünk, és várunk a vízilabdázáshoz kedvet érző fiúkat. A kecskeméti vizilabdázás te­hát, a most már országosan is számító felnőtt csapat mellett nem feledkezett meg a közvetlen utánpótlás neveléséről sem. Ha az úttörők nevelését most és a következő években sikerül rend­szeresebbé tenni, akkor ez min­den bizonnyal lökést ad a to­vábbi előrelépéshez, s nemcsak az eredmények elérésére, hanem a megtartása sem jelent majd néhány nagy egyéniség játsszék a tizenegyben; — Az edzésmunkának nemcsak a megszokott elemeket keli tartalmaz­nia, mint a gimnasztika és a lab­darúgás. hanem más labdajátékok gyakoroltatása is rendkívül hasznos lehet; — A modern játékos az, aki a ka­pus kivételével valamennyi poszton alkalmazható, s Innen csak egy ug­rás a ..totális futball”. A Magyar Teke Szövetség közlése értelmében az FTC női teke-csapata továbbjutott BEK • selejtező csoport­jából és jogot szerzett arra. hogy november 27—28-án Csehszlovákiában re«-»* vegven a hármas döntő mérkő­zésein. Baselben folytatódott a négy nem­zet nemzetközi férfi kézilabdatorná- ja. A magyar válogatott második mérkőzésén Franciaországgal mérkő­zött és 24—ll-re fölényesen győzőit. (MTI) problémát. Szabó Zoltán SPORTHÍREK v HUMOR — A szomszédban, mama. szí­nes televíziót néztem! — És hogyan fogadtak? — Nagyon kedvesen. Kinyitot­ták az ajtót, s ahogy megláttak, felkiáltottak: „Éppen te hiányoz­ta!!”... * Mr. Brown elégedetlen az ebéddel. Hívatja a főnököt, és így szól: — No, ezt a vendéglőt sem fo­gom ajánlani a barátaimnak. — Nekem az is elég, kedves uram. ha az ellenségeinek tet­szik ajánlani — felel a tulajdo­nos ... * Yvonne, a rendkívül csinos, húszéves párizsi lány bemutatja kérőjét, Yvest. Az anya elége­dett. Egészen kedvére való. — .Ez a fiú nagyon tetszik ne­kem — suttogja leányának. — De anyu, hisz' neked ott van az apu!... * Óra végén a tanító felteszi a kérdést: — Gyerekek, ki tudná meg­mondani, mi a bátorság? Egy szőkehajú, szeplős kisfiú jelentkezik: — Bátorság az, ha valaki je­lentkezik, de felelni nem tud... MAI MŰSOR Vasárnap TELEVÍZIÓ 8.59: Angol nyelvtanfolyam. (Ism.) 9.15: Francia nyelvtanfolyam. (Ism.) 9.30: Mindenki iskolája. 3. Ma­tematika. (Ism.) 955: Tévétorna (ism.). (Színes!) 10,05: 2. Történelem. (Ism.) 10.35: Hírek. 20.45: Ken a farkasfiú. Ameri­kai rajzfilmsorozat. 4. rész: Zsivány visszatér. 11.00: Mozdulj! A Madách Szín­ház és a Vígszínház mű­vészeinek játékos vetél­kedője. 13.13: Kérem a következőt. (Szí­nes!) Magyar rajzfilmso­rozat XIII/4. rész: Szamár­kór. (Ism.) 13.25: Erdei ház (színes!) Fran­cia filmsorozat VII. rész. 14.25: Pedagógusok fóruma. 15.10: Műsorainkat ajnáljuk! 15.35: Galoppverseny. Ménesek Nagydíja. Közvetítés a Dobi István úti pályáról. 16.15: Az Atlaszon át a Szahará­ba. Ütifilm. (Ism.) (Szí­nes!) 16.50: A ..fehér asszony” köztár­sasága. (Színes!) A Hori­zont Szerkesztőség műso­ra. 17.10: Reklámműsor. 17.15: A Magyar Televízió Sza­badegyeteme (színes!). 2. A mikrovilág. 18.00: Játék a betűkkel. 18.25: Reklámműsor. 18.35: A Közönségszolgálat tájé­koztatója. 18.40: Esti mese. (Színes!) 18.50: Tévétorna. (Színes!) 19.00: A Hét. 20.00: Hírek. 20.05: A három testőr. (Színes!) Francia film. II. rész: Mi­lady bosszúja. 21.45: Sporthírek. 21.55: Musical dióhéjban. Ez fan­tasztikus! (Színes!) 22.25: Hírek. KOSSUTH 0.10: Kellemes vasárnapot! 7.23: Faluról mindenkinek. 8.10: üt kontinens hét napja. 8.20: Régi magyar dalok és tán­cok. 8.55: Kulturális Magazin. 10.03: A tápai szatyorszentelés. Takács Tibor mesejátéka. 10.50:'Az MRT szimfonikus ze­nekarának hangversenye. 12.10: Édes anyanyelvűnk. 12.15: Operalemez-érdekességck — 12.56: Tiszta szívvel. 13.00: Jó ebédhez szól a nóta. 13.59: Kozmosz. 14.19: (Jj felvételeinkből. 15.13: Operettrészletek. Kálmán Imre: A csárdáskirálynő. 15.58: Pillantás a szocialista vi­lágba. 16.18: Daloló* muzsikáló tájak. 17.10: A magyar humor és sza­tíra története — II. 18.10: Mascagni: Parasztbecsület — Santuzza és Turiddu kettőse, Lola dala, Santuz- za és Alfio kettőse. 18.50: Slágermúzeum. 19.40: Nagy mesterek — világ­hírű előadóművészek. 21.03: Remekírók — remekmű­vek (ism.) 22.20: Nóták. 22.50: Eszmecsere — irodalomról, művészetről. 23.20: Kerekes János szerzemé­nyeiből. 0.10: Éji zene. PETŐFI 7.30: Régi orgonamuzsika. 8.05: Mit hallunk? 8.33: A „Nyitnikék” postája. 9.00: Szívesen hallgattuk! (ism.) 10.33: Szivárvány. 12.33: Lendvay Kamilló fúvós- műveíból. A Budapesti Koncert-fúvószenekar ját­12.52: Egy állástalan ló kaland­jai. Csetényi Anikó mese­játéka. (ism.) 14.00: Táskarádió. 15.00: Jelenidőben. 15.33: Az MRT gyermekkórusa énekel. 15.48: Harminc perc rock. 16.18: Csajkovszkij: Vonósszere­nád. 16.50: Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő. 17.00: A vasárnap sportja. Totó. 17.33: Ötórai tea. 18.20: 35 éve szólalt meg a moszkvai Kossuth rádió. 18.30: Én láttam, neked hogy tetszett. 19.00: Csákányi László énekel. 19.38: Kritikusok fóruma. 19.48: Színes népi muzsika. 20.40: Frau Giese-ék vendége vol­tam. 2l.oo: Dzsesszfelvételekből. 21.37: Puccini: Tosca. Háromfel- vonásos opera. Közvetítés Münchenből, a Bajor Ál­lami Operaházból. 23.50: Két Kodály-kórusmű. 3. MŰSOR 8.08: Zenekari muzsika. 9.06: Operarészietek. Borodin: Igor herceg. 10.00: Új Zenei újság. 10.35: Chopin-művek. Arturo Be- nedetti Michelangell zongo­rázik. 10.59: Csak fiataloknak! 12.10: Írószobám (Ism.) 13.05: A Berlini Filharmonikus zenekar hangversenye a Berlini Rádóban. 14.06: Balladáink világa (ism.) 14.31: Amiből nekünk is sok van Riport Veszprém megye alumíniumiparáról. 15.08: Lemezmúzeum. Közben: 16.31: Kis magyar néprajz. 16.36: A Lemezmúzeum c. műsor folytatása. 17.44: Zenekari operarészletek. 18.03: Mozart-szonátaest. Közben: 18.38: Edgar Allan Poe versel. 18.53: A hangverseny közvetítés folytatása. 19.36: Világszínház. 20.51: Bartók: II. vonósnégyes. 21.19: Szimfonikus zene. Hétfő KOSSUTH 8.25: Operanégyesek. 8.50: A Szovjet Rádió Napja. 9.10: A hét zeneműve. 9.41): Fehér liliomszál... 10.05: Iskolarádió. 10.30: Zenekari muzsika. 11.25: Gazdátlan hangszerek. 11.40: Barabás Tibor Egy cím- író emlékiratai című re­génye folytatásokban. IV. rész. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Válaszolunk hallgatóink­nak. 13.35: Nóták. Világhy Erzsébet és Lerner Ferenc énekel, Ráduly Árpád gordon- kázik 14.04: Ezeregy délután. 14.34: Országos zenei műveltsé­gi verseny. 15.10: Édes anyanyelvűnk. 15.15: Maja, a méhecske Mese­játék. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Szocialista brigádok akadémiája. 16.35: Népdalok. Duga Ilona énekel, Németh János cin4balmozik. 17.05: Mocsáry Lajos emlékezete. 17 23: A Szovjet Rádió Napja. Jelena Obrazcova dalest­je a Moszkvai Konzerva­tórium nagytermében. 19.15: Szamuil Aljosin Ranglétra című színművének rádó- változata. 20.33: örökzöld dallamok. 21.20: A földrésznyi országok rádiója. Műsor a Szovjet Rádió Napján. 22.20: Tíz nerc külpolitika. 22.30: Zenekari muzsika 0.10: Nagy Tibor táncdalaiból. PETŐFI 8.05: A Pénzügyőrzenekar Játszik. * 33: Népdalok, néptáncok. 9.33: A Szovjet Rádió és Te­levízió énekkara énekel. 9.50: Algériai költők versei. 10 00: A zene hullámhosszán. 12.00: Részletek zenés játékok­ból. Bernstein: Candide. 12.33: Országos zenei műveltségi verseny. 12.58: Moldován Stefánia és Radnai György énekel. 13.25: Kis magyar néprajz. 13.33: Mit teszek, ha felnövök? 14.00: Kettőtől ötig . . . 17.00: Az Ifjúsági Rádió órája. 18.00: Utazás az agy körül. 18.33: Nénzene a Moszkvai Rádió műsorából. 18.58: Sanzonok. 19.30: Könnyűzenei felvételek, bői. Simándy József énekel 20.10: Régi niagyar históriák. 20.33: A Szovjet Rádió Napja. Emberek az utcánkból. Vidám séta Moszkvában. 21.33: Harminc perc rock. 22.03: Népi zene. Déki Lakatos Sándor zenekara játszik. 22 33: Kellemes pihenést! 3. MŰSOR 14.05: Zenekari muzsika. 15.30: Mindenki iskolája. 16.03: Kamarazene. 17.05: A hét zenemüve. 17.35: 25 perc heat. 18.03: A Zsebrádiószínház bemutatója 18.27: Barokk muzsika. 19.15: Iskolarádiő. 19.33: Hovanscsina. Muszorgszkij négyfelvonásos operájá­nak közvetítése a Moszk­vai Nagyszínházból. 21.19: Láttuk, hallottuk — a színházban és a moziban. 21.34: Az operaközvetítés folytatása. 22 40: Dzsesszfelvételekből. Kecskemét vízilabda sportja a harmincas évek óta most először ért el kiemelkedő eredményt az NB II-be jutással. A felnőtt csa­patot ismeri a közönség, s bár hamarosan róluk is lesz még szó, mi most inkább a sportág egyik legégetőbb kérdésével, az utánpótlással szeretnénk foglal­kozni. s mindjárt a legfiatalab- baknál. az úttörő csapatnál kezd­jük, hiszen őket alig ismeri a közönség. Igaz, edzéseken olykor — főleg akik későn járnak uszo­dába — megnézhetjük őket, de a bajnokság furcsa rendszere folytán a mérkőzéseiket kivétel nélkül mindig Budapesten játsz- szák. Utánpótlás-nevelés szinte az újrakezdés óta mindig volt Kecskeméten, s értek is el átme­neti sikereket, de a rendszeres, folyamatos úttörő nevelőmunka lényegében az elmúlt ősszel, te­hát alig egy esztendeje indult meg. Valkay Ferenc, a fiatalok nevelésével megbízott edző így beszél erről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom