Petőfi Népe, 1976. szeptember (31. évfolyam, 206-231. szám)

1976-09-15 / 218. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1976. szeptember 15. I • KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN • KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN • múltja van Szeremlén. Jelenleg több mint 200 igazolt tagja van a horgász egyesületüknek. A felsorolni is sok eredmény mellett azonban van még megol­dásra váró feladatuk is. Köztu­dott, hogy Szeremlén egyetlen ivásra alkalmas ártézi kút van, a többi „házikút” a KÖJÁL, vé­leménye szerint vizük nem alkal­mas ivásra. Tízmillió forintba kerülne a törpevízmű, amely az egész községet ellátná kifogásta­lan minőségű ivóvízzel, de a mai 100 ezer forint községfejlesztési lehetőségüket figyelembe véve éppen 100 évig kellene a törpe­vízműre gyűjteni, mire kifizet­hetnék. Itt már megyei segítség­re van szükség, ami bizonyára nem maiad el. Igaz, a tsz-ben 41 év a dolgo­zók átlag életkora, de a fiatalok többsége mégis Bajára jár dol­gozni. A régebbi évek negatívu­mai még most is éreztetik ha­tásukat a szövetkezet életében. Az erejüket meghaladó beruhá­zások adósságait még ma is fi­zetniük kell, s bár a termésátla­gok az idén jók, bérfejlesztésre mégsem tudnak annyit fordítani, hogy ez a fiatalok előtt vonzóvá válna. A községben a termelőszövet­kezetben évről évre erősödő pártszervezet működik, amely je­lenleg 51 tagot számlál. A párt­tagok a községfejlesztési munká­ból és annak szervezéséből is derekasan kiveszik részüket. Ha­sonló a segítőkészség a KISZ- szervezetben is. Szeremléről a régi krónika azt írja, hogy a ragályos, gyógyítha­tatlan betegség egyre csökkenti a lakosság számát. 1974-ben 26, 1975-ben 30 újszülöttel gyarapo­dott a község. Szabó Ferenc szilárd útburkolaton közlekednek a járművek. Megnőtt a lakosság művelődési igénye is. Több mint 300 tv és 300 rádió juttatja a lakásokba a napi híreket, zenét, szórakozást. Az általános iskolába az idén 183-an járnak. Ma már nem agi- tációs téma a község fellendíté­séért végzendő társadalmi mun­ka. Míg 1971-ben az egy lakosra jutó évi társadalmi munka érté­ke nem érte el a félszáz, ma meghaladja a 300 forintot. A se­gítő kéz nem hiányzik akár ut- carendezésröl, akár parkosítás­ról, művelődési ház építésről, vagy iskolai tantermek festéséről van szó. Messze híres a szeremlei nem­zetiségi tánccsoport, amely már számos elismerő oklevél tulajdo­nosa. Nyáron nagy sikerrel sze­repeltek a Bajai Nyár ’76 műso­rában a víziszínpadon. A horgászásnak már nagy Zeremlentől Szeremléig Kevés olyan község van a megyében, amely négyszer változtatta a helyét, hatszor pedig a ne- , vét. A mai Szeremle eredete még a honfoglalás idejéből való. A régi feljegyzések szerint Botond törzse szállta meg ezt a vidéket, amelynek betele­pített lakossága a sok háborúskodás miatt alapo­san meggyérült, s 1122-körül a besenyőkkel ol­vadt össze. Később uralkodók, királyok, bárók és apátságok ajándékaként került a település, majd a község kézről-kézre. A legrégebbi fejlegyzések Zeremlen- ként említik, majd Zeremlien néven jegyezte a későbbi történelem. Zeremlyan, és Zeremlian, majd Szeremlye után kapta'meg a mái elnevezést, amely szerint Szeremle-ként található a térképen. A ma kialakult község már á negyedik helyén épült. Régi ma­radványai megtalálhatók a Du­na jobb partján is. A pusztító árvizek nem kímélték a sok meg- • \z általános próbáltatást kiállt községet. Volt iskola már „gazdája” Tolna, Pest és udvarán. Bács-Bodrog megye is. A törté­nelem azt is feljegyezte, hogy 1874-ben Ádám József lelkész idején úrbéri egységet kellett fi­zetni, ami nagy felháborodást váltott ki a község lakosságából. Emiatt többeket börtönbünte­téssel sújtottak, sőt már annyira fajult az ellenállás, hogy a köz­séget a rend megőrzése végett katonasággal kellett megszállni. 1864—1914-ig (ötven év alatt) 487-el csökkent lakóinak száma. 1932. szeptember 1-én a krónika a következőket jegyezte fel: „A községben fellépő krónikus, ra­gályos, gyógyíthatatlan betegség miatt további fogyatkozás vár­ható, hacsak a viszonyok válto­zása e téren is nem idéz elő ked­vező változást.” A krónikás jövendölése való­ban igaz volt: 1945 meghozta a tulajdonviszonyokban történt „kedvező változást”, a község többé nem volt és nem lesz aján­dékozás tárgya. * Szeremle mai lakosságának száma 1820. Az egykori szatócs- üzletek helyén önkiszolgáló élel­miszerboltban vásárol a lakos­ság, vegyesbolt, műszakibolt és húsbolt van a községben. Sze­kerek helyett 50 személygépko­csival közlekednek, s akinek még ninps, vagy nem is szándé­kozik vásárolni, annak megteszi a kényelmes, újtípusú sárga Vo­lán-busz is. 1955 óta évente mintegy 10— 12 új családi ház épült a köz­ségben, amelynek életébe 1949 hozott újabb változást. Ekfcor alakult meg az első szövetkezeti társasgazdaság, a Béke Termelő- szövetkezet. Ezt követte a Kos­suth Tsz 1952-ben. majd a Rá­kóczi, a Zöldmező és a Petőfi. Tíz év múlva pedig — az össze­vonások után — a rpa egyedüli Dunagyöngye Tsz, amely 2629 hektáron gazdálkodik 740 dolgozó taggal. A lakosság közel felét foglal­koztatja a helyi termelőszövetke­zet, sokan Bajára járnak külön­böző üzemekbe, intézményekbe dolgozni. A felszabadulás előtt egyetlen emeletes háza volt Sze- remlének,' azt is úgy csúfolták, hogy „le-föl”-ház. Egykor kocs­ma és szálláshely volt, ma' falu­múzeum és 3000 kötetes könyv­tár. A múltban, a járványos beteg­ségek idején magánlakásoknál rendelt a Bajáról kijáró orvos. Ma korszerű emeletes orvosi ren­delő és egészségház segíti a köz­ség egészségügyi ellátását, min­dennapos rendeléssel, itt lakó orvossal és ' védőnővel. Minden utcában szilárdburkolatú járda teszi könnyebbé a közlekedést, míg a községben 2 kilométeres • Őszi szántást végeznek a Duna­gyöngye Tsz traktorai. • Az új orvosi rendelőben. .. W‘V*TT7i r BBT» "ü ■ [jn iw »im íj ren Munkaerőtartalékok - útközben Az elmúlt öt év egyik legfon­tosabb tapasztalata, hogy a gaz­dálkodás mai feltételei között, a munkaerőforrások beszűkülése önmagában nem váltja ki az ész­szerűbb vállalati munkaerő-gaz­dálkodást. Mi több: ebben az idő­szakban a vállalatok úgy „alkal­mazkodtak” az erősen csökkenő munkaerő-kínálathoz, hogy még jobban növelték a keresletüket. De megkockáztatnám: ezért nem­csak — s talán nem is elsősorban a vállalatok hibáztathatok. Igaz: — a vállalatok hibáztathatok. Igaz: számolni kell az úgyneve­zett — és sokat ostorozott — „helytelen vállalati szemlélettel”, a konzervatív vállalati magatar­tással. De nem szabad megfeled­kezni egyéb tényezőkről; arról például, hogy a vállalati bér- és jövedelemszabályozási rendszer a legutóbbi időkig lényegében az 1967—69-es állapotoknak megfe­lelően működött, s ez alapvetően befolyásolta a vállalati munka­erő-gazdálkodást. Tekintsünk most el az átlagbér-szabályozás előnyeinek és hátrányainak apró­lékos méricskélésétől, s annak boncolgatásától is, hogy a külön­böző bérszabályozási formák, ösz­tönzési módszerek esetleges ko­rábbi alkalmazása mennyit segí­tett volna a munkaerő-gazdálko­dás korszerűsítésén. Ma már tény: az átlagbér-szabályozás kitöröl­hetetlen nyomokat hagyott a vál­lalati létszámgazdálkodáson, s mindenre ösztönözte a vállalato­kat, éppencsak a munkaerővel való takarékos, ésszerű gazdálko­dásra nem. De ne feledkezzünk meg egyéb, úgymond „apróságokról” sem, amelyek hosszú évek alatt szin­tén nem a legkedvezőbb irányba befolyásolták a sokat emlegetett vállalati magatartást. Gondolok például arra, hogy nem is olyan régen, alig néhány éve, az átla­gosnál magasabb színvonalú szo­ciális ellátást nyújtó vállalatok egyrészt követendő példaként ál­líttattak a közvélemény elé, más­részt kárhoztatnivaló munkaerő­csábítókként ítéltettek el, abban az esetben, ha szociális tevékeny­ségüket — nagyonis önös és ért­hető szempontoktól vezettetve — kökhir'ré tették. Vagy gondolok azokra c® szórványos és félénk ki- serietekre, amelyek a vállalati létszám belső átcsoportosításaival voltak kapcsolatosak, vagy éppen bizonyos létszámfeleslegek meg­szüntetésével próbálkoztak, s az­tán gyorsan beleütköztek azok értetlenségébe és ellenállásába, akik előtt egyedüli és kizárólagos szempontként lebegett a teljes foglalkoztatottság jelszava és akik közül sokan,,a mai napig is kép­telenek fölfogni, hogy a teljes foglalkoztatottság megteremtése és fenntartása nem a vállalatok, nem a munkahelyek, hanem az állam feladata. A létszámgazdálkodással és ál­talában a munkaerőpolitikával kapcsolatos vállalati magatartást befolyásoló tényezők közül — meglehet: önkényesen — a már- már parttalan méretű fluktuációt tartom a legfontosabbnak. És gyorsan hozzáteszem: a vállalatok legföljebb csak hozzájárultak" ah­hoz a gazdálkodási környezethez, amelyben a munkaerő spontán, befolyásolhatatlan és jószerével ellenőrizehetetlen mozgása tág teret kapott. A társadalmilag nem szükség- szerű munkaerőmozgás összes kéltsége — tehát a népgazdaságot ért közvetlen anyagi kár — már a hetvenes évek elején is megha­ladta a 3 milliárd forintot. Egy- egy nagyobb vállalatnál, évente több millió forint veszteséget okozott a munkaerőfluktuáció, s amikor az ebből származó káro­kat bizonyos nagyvállalatok már elviselhetetlennek minősítették és egymással szövetkezve radikális intézkedéseket hoztak a fluktuá­ció csökkentésére, akkor megint- csak bizonyos körök, bizonyosfaj­ta értetlenségével és tiltakozásá­val találhatták magukat szemben. Mondván: nem lehet korlátozni a szabad munkavállalás jogát. (Megjegyzendő: ezek a próbálko­zások, kicsiben és a helyi viszo­nyok figyelembevételével, kísérte­tiesen hasonlítottak a mai — és országosan érvényes — kötelező munakerő-közvetítéshez.) Az egyre nagyobb méretű fluk­tuációnak volt azonban egy más­fajta — s a közvetlen anyagi kárnál sokkal súlyosabb — kö­vetkezménye is. Az emberek te­kintélyes része ugyanis állandó — és többnyire csak személyes indo­kokkal okolható — mozgásban volt. (Mert kedvezőbb körülmé­nyek között akartak dolgozni, mert többet akartak keresni, vagy egyszerűen csak azért, mert unták a munkahelyüket...) E mozgás mértékét, nagyságát köny- nyű volt — különböző ígérgeté­sekkel — fokozni. S miközben so­kan jöttek és mentek, kiléptek és beléptek, rövidebb távon és vál­lalati szinten valahogy elmosód­tak az általános munkaerőhiányra utaló tények és jelek. Jutott is, maradt is. Ha valaki kilépett, he­lyére rendszerint másvalaki je­lentkezett, a vállalati létszám — bár a fluktuáció miatt sokat kín­lódtak — valahogy azért mindig megvolt. S mert a vállalati mun­kaerőgazdálkodás többnyire csak az aktuális tennivalókra, a rövi­debb távra szóló feladatokra fi­gyelt — ez is jórészt a „szoktatá­son” múlott, mert sokáig, még a legnagyobb, a népgazdasági szem­pontból különösen fontos beruhá­zásoknál sem vizsgálták komo­lyan, hogy honnan és hogyan lesz majd kellő számú ember az új gyár működtetéséhez), szóval niert munkaerő-szempontból in­kább csak máról holnapra gon­dolkodtunk, a munkaerő társa­dalmilag szükséges mozgatása gyakorlatilag ismeretlen volt. A kívánatos — és tervszerűen ala­kított — munkaerő-mobilitás he­lyett kizárólag a spontán fluktuá­ció jellemezte a „munkaerő-pia­cot”. A feltételeket a munkavál­lalók diktálták, a munkáltatók — irányító hatóságaikkal együtt — kénytelen, kelletlen alkalmazkod­tak ezekhez a feltételekhez. S mert ez éveken át így volt, nyil­vánvaló, hogy — az ugyancsak éveken át jelzett — belső munka­erő-tartalékok mobilizálása, hasz­nosítása, nem automatizálható, nem könnyen megoldható feladat. Annak ellenére sem, hogy az el­múlt öt évben, az ipar, a terve­zett létszámnövekedés egyharma- dával teljesítette az eredetileg tervezett termelési tervét. Vértes Csaba Következik: Elrejtett milliárdok Hangulatos homlokzatok A házgyári lakótelepek egy­hangúságának csökkentésére sok- iéle megoldással kísérleteznek világszerte. ,A szakemberek tisz­tában' vannak azzal, hogy vala­mi módon ellensúlyozni kell az egyébként legtermelékenyebb építési mód „falanszter” jellegét. A próbálkozások arra irányul­nak, hogy nagyüzemi módon és olcsón állítsanak elő időálló bur­kolóanyagokat, amelyek ráadá­sul változatosak is. Ügy tűnik, hogy e célra az üvegnek a ke­rámiai készítmények jó tulajdon­ságaival felruházott változata nagyon megfelelő lesz. \ , • Amikor az üvegben, amely amorf anyag — vagyis olyan, amelynek nincs kristályszerkezete —, valamilyen technikai zavar, vagy tudatos külső beavatkozás következtében kristályszerkezet alakul ki, az előnyös tulajdonsá­gok egész sorával rendelkező anyagféleség keletkezik. Az üve­get átkristályosító technológiai folyamatnak keramizálás a ne­ve, az ilyen módon kapott üveg­kerámiai terméket pedig viíro- kerámnak nevezik. Első ízbén szovjet kutatók ké­szítettek ilyen vitrokerámot — szitál néven hozták forgalomba —, mégpedig természetes bazalt­ból, -amelynek fő alkotórészét az üvegével azonos szilíciumvegyü- letek képezik. A vitrokerámok kiválóan megfelelnek mindenütt, ahol nagy szilárdságú, kopásnak, vegyszereknek ellenálló, a vizet és az elektromosságot jól szige­telő anyagra van szükség. Több országban külön üzemek épülnek a vitrQkerám gyártásá­ra. Lengyelországban is így tör­tént: Olaszországból vásárolt automata gépekkel a kék, barna, zöld és lila 40 féle árnyalatában állítják elő az ún. vitrpmozaikot, főleg homlokzatburkolásokhoz, de fürdőszobák, konyhák jól tisz­títható, színes burkolóanyagául is. A jánoshalmi Petőfi Mezőgaz­dasági Termelőszövetkezet Híra­dójának Hl. negyedévi számában A szocialista brigádmozgalom a művelődés bázisa címmel jelent meg egy cikk, amely arról ta­núskodik, hogy a közös gazdaság­ban igyekeznek kihasználni a mozgalomban rejlő valamennyi lehetőséget. így a személyiséget gazdagító, a termelési eredmé­nyekre közvetett úton ható mű­velődési felajánlásokat is szép számmal tettek az idén a brigá­dok. Sokan vesznek részt világ­nézeti oktatáson; mások marxis­ta—leninista középiskolába jár­nak, többen látogatják a nagy­községi továbbképző politikai elő­adásokat, vitaköröket, szeminá­riumokat. A brigádtagok rend­szeresen olvassák a napilapokat, s szeretik a politikai könyveket és kiadványokat is. A múlt esztendőben, a brigád­mozgalom fellendülésekor 26, nagyrészt negyven éven felüli dolgozó vállalta és teljesítette is, hogy elvégzi az általános iskola hiányzó hetedik vagy nyolcadik osztályát. Mint a cikkből kiderül, a já­noshalmi Petőfi Tsz-ben 1976­ban összesen 153 taggal 17 brigád tevékenykedik a versenymozga­lomban. Egy munkacsoport arany, hat brigád ezüst, hat bronz-, négy pedig zöldkoszorús kitüntetésre pályázik idei mun­kájával. A brigádtagok között hetvenhét nődolgozó található. A kiskunfélegyházi Egyesült Lenin Mezőgazdasági Termelő- szövetkezet Híradójának legutol­só kiadásában az egyik írás az ifjúsági és nőpolitikái határozat helyi végrehajtásával foglalkozik. A téesznek 418 harminc éven aluli dolgozója van. az aktív" nő­dolgozók száma pedig 248. A termelőszövetkezet vezetői igyekeznek javítani a nők és a íisítalok élet és munkakörülmé­nyein — tűnik ki az elemzésből. Többek között fokozzák a gépe­sítést, emelik a szociális ellátás színvonalát, bővítik az üdülési lehetőségeket. Az egészségvédel­met üzemorvosi rendelő létesíté­sével segítették elő. Akad azért még tennivaló is a félegyházi téesz házatáján az említett határozatok megvalósí­tásában. Kevés például a fiatal vezető. A 23 tagú szövetkezeti vezető testületben csak két har­minc éven aluli van. Ez a szám kicsi, mivel az aktív dolgozóknak 38,2 százaléka nem töltötte még be 30. életévét. A Bács-Kiskun megyei mező- gazdasági, ipari és fogyasztási szövetkezetek lapja, a Szövetke­zeti Élet érdekes információt kö­zöl augusztusi számának első ol­dalán. Az írás arról számol be, hogy a megye mezőgazdasági szakembereinek az egyik téesz- ben bemutatták a szerves trágya robbantásos módszerrel történő szétterítését. A módszernek elő­nye, hogy a talaj tápanyag-után­pótlásához kevesebb gép kell, s gyors és olcsó is az eljárás. Ha az új módszer elterjed a megyé­ben, akkor az évenként összegyű­lendő 2 millió tonna szervestrá­gya hasznosítása nem okoz gon­dot a jövőben. Termelési szerkezetváltozás me­gyénk mezőgazdaságában, A kömpöciek takarékosak, Élete egybeforrt a szövetkezeti mozga­lommal, Gondolatok a vezetésről — néhány írás címe még a Szö­vetkezeti Életből. A Bács-Kiskun megyei Állami Építőipari Vállalat üzemi lapjá­nak 8. számában többek között a BÁCSÉP első félévi gazdasági eredményeiről olvashatnak a dol­gozók. Az építés-szerelési és ipari termelés összességében 607,2 mil­lió forintot tett ki az első fél­évben ami 95,2 százalékos terv­teljesítésnek felel meg. Az építés- szerelési tevékenység — amit a megyei pártbizottság határozata értelmében a tervidőszakban 50 százalékkal kell növelni a cég­nél — csak 90,5 százalékra kö- zelítette\ meg az előirányzatot. Lakásikadási tervét 96 száza­lékra teljesítette a vállalat. A ki­emelt beruházásoknál, a solti rá­dióadónál, ^a Halasi Kötöttáru- gyárnál és á Bajai Húskombinát­nál időarányosán jó a teljesít­mény. / A termélekenység. bár nőtt a vállalatnál, nem érte el a ter­vezett mértéket. A BÁCSÉP — olvasható a sokféle adat között — az jelső félévet 35 millió fo­rintos veszteséggel zárta. A vesz­teségforrások feltárása folyamat­ban van — olvásni a cikkben, amely bizakodó hangnemben zá­rul az elmaradás felszámolását illetően. A T. S. 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom