Petőfi Népe, 1976. szeptember (31. évfolyam, 206-231. szám)

1976-09-09 / 213. szám

4 • PETŐFI NEPE • 1976. szeptember 9. Villanások Miske hétköznapjaiból T T gy adódóit a minap, ahogyan monda- ni szokás: jól kijött a lépés. Kalo­csán a tervezettnél előbb sikerült elvégezni a dolgom, maradt egy órányi szabad időm a munkájával még elfoglalt kollégámmal való találkozásig. Elmélyült eszmecserére, tapasztalatgyűjtésre egy óra ke­vés idő. Röpke látogatásra viszont, megtudni, mi újság a já­rás valamelyik! közeli községében — erre elég. Gyors elhatá­rozás, s alig negyedórával később Miske hétköznapjai­ból meríthettem, ha csak villanásnyi, mégis kellemes közérzetre hangoló élményt. „Ágnes asszony a patakban ...” — jutott az eszembe önkéntele­nül Arany János balladájának so­ra a faluszéli kép láttán: néhány feliér réklis, bőszoknyás asszony mos a patakban, azaz, hogy a csatorna vizében. Igaz, nem fe­hér lepedőt, mint a balladabeli Ágnes asszony. Messziről is ki­venni: jobbára tarka holmi, mun­karuha a mosnivaló. S közben társadalmi életet élnek. Lám, ketten éppen felegyenesednek, bó­logatnak, széles karmozdula tok­kal is nyomatékot adva a szónak, a köztük folyó tereferének. Romantikus látvány; élő való­ság a régi hagyomány. Nyilván, mert jó alkalom egy kis eszme­cserére. Kényszerűséggel aligha magyarázható a mosásnak ez az ősi módja, manapság, amikor száz háztartás közül hetvenben gép segíti a ház asszonyát. — A tanácsházán két kislány — mint a nótában: egyik szőke, a másik barna — „tartja a frontot”. — Az elnök elvtárs? Épp az előbb ment el ebédelni. Ma kicsit később, mint máskor, mert ta­nácsülés volt délelőtt. Talán az iránt érdeklődik? Majnek Attila, a szlovákok szövetségének titkára is itt volt, mert a község nemze­tiségi jellegéből adódó feladatok­ról tárgyalt a tanács — készsé- geskedik a szőke kislány. A nyíló­rózsa arcú kolléganője pedig hoz­záteszi: — Mert falunk őslakosai, mint Dunaegyházán és Kiskőrösön is, szlovákok. — Érdekes volt a tanácsülés? — Szerintem igen — feleli is­mét a szőke lány. — Az elnök elvtárs beszámolt az 1969 óta tör­téntekről, az akkor elhatározott feladatok végrehajtásáról. Ilyen veit például a nemzetiségi érzés felkeltésére való törekvés, ami­nek egyik eredménye a miskei út­törő népi együttes. Két évvel ez­előtt nagydíjat kapott a Békés­csabán megrendezett nemzetiségi fesztiválon. Tavaly pedig Hódme­zővásárhelyen szerepelt nagy si­kerrel. A szlovák nyelvoktatásról is szó volt a tanácsülésen. Ezt még nem sikerült bevezetni. Nincs Miskén olyan pedagógus, aki a nyelvet tanítani tudná. Az idősebb embe­rek, akik még beszélik, azok is keverik már, a felét magyarul mondják. Az egyik tanácstag, Ko­vács Andrásné, aki szintén szlo­vák származású, úgy vélekedett, hogy egy kicsit késve van, nehéz lesz a nyelvtanítást elkezdeni. — De jó lenne Kovács András- néval találkozni — jegyzem meg, mintegy hangosan gondolkozva, mire informátoraim szinte egy­szerre ajánlják: — A templommal szemközti házban lakik, most biztosan ott­hon találja... Sajnos, nem találtam otthon. A derűs hangulatot árasztó, rendsze­rető gazdára valló portán, a sző­lőlugas mögötti rángatós kútnál, a macska tányérját öblítő nagy- anyó ezzel fogadott: — Lányom, az Erka? Ö, az csak bekapta az ebédet és már karikázott is. Ment a tsz-be, mert sok a dolog. Máskor korán reggel kint van, de máma tanácsülésre köllött menni. Mondta, hogy majd szlovákul is kiírják a tanácshá­zát, meg a többit, és hogy elmen­nek Kiskőrösre kitapasztalni, ho­gyan lehetne nálunk is szlovákul tanítani... — Vajon a kedves néni be­szél-e szlovákul? — kérdem a barátságos, kissé nagyothalló anyókát, aki büszkén rávágja: — Hogyne beszélnék! Éppen dnyeszká mám születésnap (ma vart a születésnapom). — Isten éltesse jó erővel, egész­séggel! Hányadik? — Nyolcvankettő. Ügy ám! De amit bírok, el teszek-veszek még a ház körül. Feltűnő itt az idegen — álla­pítom meg, miközben igyekszem vissza, a tanácsházára. Az egyik kapu előtt délceg, szobortermetű menyecske áll. Távolról is látom, hogy ugyancsak szemrevételez. Már-már köszönteném, s akkor kecses-fürgén a kapun belülre lép. A kukucskálásra szánt jókora résre tapasztott derűs szemein lá­tom: vették az üdvözlő fejbiccen­tésemet. — Mit vihet hírül a krónikás Miskéről? — kérdezem az időköz­ben visszatért Baracskai János tanácselnököt. — Szorgalmas lakosság szorgos hétköznapjait. De mondhatok konkrétumokat is. Azt például, hogy a május elsején birtokba adott 75 személyes óvoda után, augusztus 20-án kisvendéglőt és presszót avattunk; innen az ab­lakból is látszik. Az óvoda most már mindenki­nél: tetszik. Pedig tervének lát­tán, a falugyűlésen sokan mondo­gatták ám: a világosságot zsák­ban kell majd behordani... Lé­nyeg, hogy szép, s főleg, hogy nagy gondunk oldódott meg ve­le. Előtte, ahogy az igények nőt­tek, az iskolától csípdestünk el egy-egy termet. Most felújítot­tén visszaadjuk valamennyit az alsótagozatnak. Mert gyarapszik ám Miske. Az 1960-as években száz családra csak 75 gyerek ju­tott, ma viszont magától értetődő a kettő. Az óvodaépítés kétmilliós költ­ségéhez a lakosság fizetésének 1 százalékát ajánlotta fel. Ez 200 ezer forintot jelentett. Nem szólva a pluszként adott 150 ezer forint értékű társadalmi segítségről. Az összes festést, mázolást, takarí­tási a tsz és a paprikatelep szo­cialista brigádjai, elsősorban a nők végezték el. Volt, aki szabad­ságot vett ki ezért. A korábban inkább kocsma szövetkezeti kisvendéglőnk bőví­tése, felújítása szintén kétmillió forintba került. Nagyon kellett ez is. Nem utolsósorban a lakosság közétkeztetését megoldani. Műve­lődési házunk nincs, így a nagy­termét különböző rendezvények céljára is igénybe lehet venni. A helyi tanács 100, ezer forintot adott a felújításhoz, a tsz 400 ezerrel segített bele. Soron következő tervünk pedig? Látja, ott ferdén, szemközt azt a nagy házat? A tsz irodája volt, de már üres. Az öregek napközi otthonát szeretnénk benne kiala­kítani ... Perny Irén Emlékezés a pályakezdésre EGY BESZÉLGETÉS FOLYTATÁSA — Mikor megismeri az ember egy ilyen kisközség társadalmát belülről is, tehát nemcsak ami a kirakatban van — érzi, hogy be­illeszkedett ... Van itt munka a hivatásban is, és ha ezt közéleti tennivalókkal egészíti ki valaki, akkor érzi igazán, hogy otthonra lelt... E summázó gondolatokkal fe­jeződött be az a portré, amelyet „írásban és képben” a Petőfi Né­pe augusztus 20-i számában kö­zöltünk dr. Molnár István ho- mokmégyi körzeti orvosról. A 33 éves doktor 9 esztendeje volt „kezdő”. Rövid kórházi gya­korlat után immár hat éve mű­ködik Homokmégyen. — Akkor még csak ketten voltunk — a feleségemmel. Ö az orvosírnokom... Most már van egy ötéves kislányunk. Miért van az, hogy némely fia­tal értelmiséginek, orvosnak — jóval nehezebben sikerül vidé­ken, pláne falun gyökeret verni? □ □ □ Ennél a kérdésfeltevésnél már túl voltunk a „célfeladaton”. Megvolt a leglényegesebb, ami ä népfrontkongresszusi küldött gyorsfényképéhez kellett. A gusz­tusos kalocsai kávéskészletből szürcsöltük az élénkítő duplát, — és csak úgy riporton kívül be­szélgettünk. — Nem is olyan egyszerű az a bizonyos beilleszkedés. Vannak, akiknek nem sikerül hosszabb idő után sem... Hogy úgy mond­juk — kettőn áll a vásár. Az új emberen is, a község vezetőin is múlik... Én bármit kértem eddig, jóindulattal cselekedtek, segítettek. — Persze, függ ez az ifjú kap­csolatteremtő készségétől, termé­szetétől is. Biztosan emlékszik olyan évfolyamtársakra, akik ele­ve ódzkodtak a falura menéstől. — Ilyen is van ... Emlékszem, amikor az egyetemi felvételi iz­galmait éltük, mennyire fogad- koztak egyesek: „Bárhova elme­gyek majd orvosnak, csak vegye­nek fel!” — Aztán mikor végez­tek, már válogattak: klinika, kórház, nagyváros ... Molnár elvtárs említette, két és fél évig a kalocsai kórházban dolgozott... — Mikor lehetőség nyílott rá, — szívesen vállaltam itt Homok­mégyen a körzeti orvos feladat­körét, Itt érzem magáin igazán jól — Kapcsolatteremtés. Belül­ről'•’fe' megismerni a fálut, 'a csa­ládokat, embereket. Hogy . mielőtt belép egy ház küszöbén, már „magától jöjjön”, kivel hogy ért­sen szót. Mert ismerem a kör­nyezetet, az ott lakók körülmé­nyeit, anyagi viszonyoktól kezd­ve az iskolázottságig, érdeklődési körükig. Örömeiktől gondjai­kig... — Hat év erre nem sok idő... □ □ □ Szeretném még hozzátenni, hogy azért az életbe bocsátó fé­szektől is sok függ, de elhallga­tom. Nehogy a közvetett fogal­mazásból valami olyasmire kö­vetkeztessen, hogy „származási” alapon firtatok, holott ma már klnek-kinek a munkája, maga­tartása, szemléletének társadal­mi hevülete a mérce — ember­sége megítéléséhez. Dr. Molnár István is kis gon­dolkodás után tér rá. Csöndesén, szerényen: ne gondoljam, hogy ez az egyedüli magyarázat. — Állami gondozott voltam. Nevelőszüleim parasztok ... Ál­talános iskolába is a „periférián” jártam, Hódmezővásárhelyt. Pa­rasztgyerek, munkásgyerek, sze­gényebb, tehetősebb éppúgy volt, mint értelmiségi családból való vagy éppen cigány. Már ott se volt tőlem idegen egyik réteg sem... Már akkor eldöntöttem: orvos leszek. Nem a „doktor” cí­mért. Nem is azért, mert a szü­lék meg-megmutatták a tenyerü­ket : „Ládd, milyeij* kérges, hogy feltörte máma is a kapa?.. Ezért tanulj, hogy ne maradj pa­rasztnak” ... Nem, nem a parasz­ti munkától húzódoztam . .. Hogy mondjam, na, hogy ne hangoz­zék frázisnak... Gyógyítahi akar­tam ... Saját magamra voltam utalva, meg kellett nyomni a gombot, sok mindenről lemon­dani, de elértem, amit akartam. De az állam is sokat adott min- ehhez... □ □ □ — Ám nem minden kolléga indult ilyen — előzményekkel. — No igen ... Meg az anyagi oldal sem mellőzhető. Képzelje el, mennyi új viszonylat, feladat sűrűjébe kerül például egy kez­dő orvos. Indulni kell a pályán, feltalálni magát, beilleszkedni az új emberi, társadalmi környe­zetbe, családot is jó volna ala­pítani — de a továbbképzésről sem lehet lemondani. Egyenként is elég felelősség... S mindezt akkora fizetéssel, mint amennyi­vel annak idején kezdtem. — Mennyi volt a kezdő? — Ezerháromszáz forint — 9 éve —; ma körülbelül kétezer. Mikor' Homokmégyre jöttem, 1970-ben — kétezer-nyolcszáz volt már, aztán a rendezés ezt háromezer-négyszázra emelte. Je­lenleg négyezer a fizetés ... — A szép szolgálati lakás lak­bére mennyi? • Az orvosi táska „magánúton” se maradhat el a körzeti or­vos mellől. Munkahely a te­lepülés s a határ egyaránt, és mint dr. Molnár István mond­ja: — A munkaidő pedig ja­nuár 1-től december 31-ig tart. (Méhes! Éva felvétele) — Négyszázharminckét fo­rint... Van már autóm; ekkora körzethez — a „belközség”-hez .öt szállás, s most majd öregcser­tő — nélkülözhetetlen munkaesz­köz. A rendelő fenntartásához is jelentősebb költséggel járul hoz­zá a helyi vezetés — mint ré­gebben. □ □ □ — Megtalálta helyét... De le­hetnek kollégák, akik induláskor rögtön elkedvetlenednek, ha mindjárt nem sikerül valami. Mások csak több kudarc utálj húzódnak vissza, befelé fordult emberekké válnak, fiatalon. Ezt lehet elkerülni, illetve le­rövidíteni az otthonra-találás idejét — ha a kezdő ember se marad közömbös a falu, a most már hozzátartozó kis társadalom ügyei-bajai iránt... A közéleti munka és a hivatás gyakorlása együtt — hozza igazán közel egymáshoz az embereket... Én innen, őszintén mondom, nem kívánkozom el. Ha városba vá­gyom, bekocsizok. Hopp, erről jut eszembe: még ma beszala­dunk a feleségemmel Kalocsá­ra ... Krisztina napja van, — kislányunk első szava az lesz, mikor hazajön az óvodából: „Mit kapok nevem napjára?” Tóth István LEVÉL A TANÁCSHOZ + IGEN — NEM + AKIK SEMMIBE VESZIK + EMBERHEZ MÉLTÓAN Egy homokozó sorsa • Meg­szűnjön, vagy ne, ez volt a kérdés. A tanai . döntést a valóságban is be kell tartani. A játszadozó gyerekek mosolyánál nincs szebb látvány. S ami még fontos: nem a bölcsődések okozták a „kavarodást”. „Alulírottak kérjük, hogy Kecs­kemétem a Lenin tér 2-es. és JO-es épületek közötti részen levő homokozót szüntessék meg, helyet­te virágos ágyást hozzanak létre. A köztisztagág Szempontjából ugyanilyen megoldás történt a Schönhercz téren levő medencé­vel is, mivel az örökösen tele volt szeméttel. A Lenin téri homokozó távolról Sem szolgálja azt a célt, aminek készült. A közelben levő Borha­rapó vendéglőből a részeg álla­potban levők veszik igénybe, éret­len suhancok a peremére állva ízléstelen versenyeket rendeznek, a kutyabarátok állatai benne ka­parnak. Nem utolsósorban pedig a távoli környék utcán nevelke­dő gyerekei itt tombolják ki ma­gukat, A lakók nyugalmát za­varva. A homokozó tartalma határo- zottaln fertőzött. Délelőttönként kicsinyek játszadoznak benne, az óvónők mit sem tudnak arról, ami benne történik.” A Kecskeméti Városi Tanács el­nökéhez, Gádor Józsefhez inté­zett beadványt tizenegyen írták alá. A másolati példányt azzal a kéréssel küldték szerkesztősé­günkhöz, hogy lapunk a kérés tel­jesítése mellett foglaljon állást. „Megjegyezzük — áll a hozzánk irt levélben —, hogy a homoko­zótól 55—60 méter távolságra jól felszerelt és karbantartott játszó­tér van.” „Az öregek kívánsága ez...” A helyszínen. A homokozó fris­sen gereblyézve, az első, ami eszembe jut: rend, tisztaság. Néz­zük, hallgassuk meg, miért akar­ják a lakók a megszüntetését. — Nem mindenki írta alá a beadványt, mert nem mindenki ért vele egyet — mondja az egyik lakó, aki nem szeretné, ha nyilvánosságra kerülne a neve. — Arról van szó, hogy a levél­ben az öregebbek óhaja fogalma­zódott meg. Sokuknak nincs1 gyer­meke, így aztán természetesen nem szívesen hallgatják a homo­kozó felől beszűrődő zsivajt. Én megértem őket, idősek, ingerlé­kenyebbek az átlagnál. De a böl­csődések délelőttönként játsza­nak itt, nem este, a pihenés ide­jén. — Este tehát nincá is rendbon­tás? — Azt nem mondtam. A meg­oldás mégsem a homokozó meg­szüntetése. Az csak fél-, vagy, ha úgy tetszik, álcselekvés lenne. A gondok néma homokozó miatt, hanem egyesek helytelen maga­tartása miatt keletkeztek. „Ez anarchia...” — Ami itt folyik*' az már nem is a társadalmi normák megsér­tése, hanem anarchia. — Botsch- ner János, a Lenin tér 10-ből egyike a felhívás aláíróinak. Az ő írógépén kapott hivatalos for­mát a beadvány. Csendesen be­szélgetünk, a másik szobában szívbeteg felesége pihen. De Botschner is túlélt két infarktust, ami hatvanhat éves korban leg­alább is kímélő életmódot kíván. Mutatja a tanács 52 963/1976. IV. számú levelét, „A homokozó megszüntetését nem tartjuk indokoltnak, mivel azzal a céllal létesítettük, hogy óvodáskorú gyermekek ott játsz­hassanak. A panassz jogosságát nem vitatjuk, ezért — jelen le­velünkkel egyidejűleg — intéz­kedtünk a Kommunális és Költ­ségvetési Üzem felé, hogy a park­őr ezt a homokozót kísérje foko­zott figyelemmel, és szükség ese­tén a homokot cseréljék ki.” — Parkőr? — néz rám talá­nyos arccal. — Tanúja voltam a Schönhercz téren egy esetnek, ke­rékpáros suhanc feldöntött egy asszonyt. Kérdem a parkőrt, miért nem szól rá. Az szomorúan csak legyintett. „Uram, mondta, én öreg vagyok és beteg. Ha rájuk szólok, megvernek.” Tudja mikor láttak itt utoljára parkőrt? — Nemi mondja mikor, ez tehát azt jelenti, nagyon régen. — A kisgyerekek ellen senki­nek sincs kifogása. Viszont sze­met szúr az, hogy este mi törté­nik a homokozóban, s hogy dél­előttönként ugyanott játszadoz­nak, A fő gond nem az óvodás- hanem az iskoláskorúakkal van. Miattuk nehéz itt az élet. ,, Volt itt egy virágágyás ” Az ablakhoz lépünk, látjuk, megérkeztek a bölcsődések. A gondozónők vizsgálgatják a ho­mokot, majd beleengedik a kicsi­nyeket a betonteknőbe. Botsch­ner János lefelé mutat. — Fű nőtte be a szegélyköve­ket — mondja bánatosan. — pe­dig. — Pedig? — Volt itt egy virágágyás ... Látja, itt az ablak előtt azt a pla­tánfát, meg amott azt a nyírfát? Mágam nyesegetem őket. Nézze meg a többit, azzal senki sem tö­rődik. A lakásszövetkezet elnö­ke már belefáradt az ilyen ügyek­be. Érti ugye? —• Huszonnyolc gyerekünk van. Napos időben eljövünk velük ide. Egésiz nyáron még soha sem ta­lálkoztunk részeg emberrel. Ke­resztes Istvánná és Hegyi Erzsé­bet kíséri a Batthyány utcai böl­csőde kicsinyeit — A másik le­hetőség a Czollner tér —, de a picik nem bírnak akkora gyalog­lást. Mi szívesen elmennénk in­nen, halenne másik játszótér, Tény, hogy a homokozótól úgy ötven méterre van egy, de nem ilyen kicsi gyerekeknek való. Meg kell elégednünk a kiégett, kopasz földdel, meg ezzel a ho­mokozóval. Játszanak a gyerekek, készül a homokvár. Nevetés, sikongás, ka­caj hallatszik. Nem az első eme­letig. ,,Kivizsgálták az ügyet” A körzet tanácstagja dr. Rebek Lőrinc. — Két tábor van, az egyik akarja a megszüntetést, a másik nem. Nekem a többség vélemé­nyét kell magamévá tennem. Tu­dok a beadványról, árról is, hogy kivizsgálták az ügyet. A döntés helyes, de a meghatározott dolgo­kat meg is kell valósítani, mert anélkül semmit sem ér. — Március végén töltöttük fel új homokkal a Lenin téri játszó­kát. A tanács intézkedése után nyomban kitisztítottuk. — Da- rida József városi főkertész hang­jából bosszúság érződik. — Ab­szurd, ami ott folyik kérem, egész egyszerűen az. Ismerem az ügyet. Részegek — nincs jobb szó — ve­szik igénybe, a kutyások is ott végeztetik el a dolgot az ebbeL De, ha tizenegyen aláírtak egy beadványt, ákkor sem értem. Ha­sonló kérések tucatjai futnak be hozzám. Pedig nem a játszótere­ket, a homokozókat kell meg­szüntetni, hiszen így is nagyon kevés van belőlük. Valamiféle társadalmi összefogásra lenne szükség, egy új fajta közösségi szellemre. És főként olyan beje­lentésekre, amelyekben nem a panasz szerepel, hanem az, hogy a rendzavarást ki, kik követték el. Szabálysértési eljárást indít­hatnánk ellenük, s állítom, hogy négy-öt bírság megfelelő ered­ménnyel járna. — Hány parkőr van most a Lenin téren? — Kettő, az egyik kórházban. De a parkőr, hal senki sem áll melléje egy kritikus percben, egymagában kevés. A homokozó — kell Sokfajta — divatosan szólva — vetülete van a Lenin téri homo­kozónak, amely aA ott lakók egy részének szemében valamiféle szimbólummá is vált. Vélem, a társadalmi együttlét megsértésé­nek jelképévé. A névtelen nyilat­kozó is elismeri, esténként fura és megengedhetetlen dolgok tör­ténnek. Botschner János amiatt aggódik hogy egyszer fertőzést kapnak á bölcsődések, mások fe­lelőtlen magatartása miatt. Köz- tiszteletben álló, megbecsült em­berek írták alá a beadványt. Pe­dig — véleményem szerint — a homokozó kell. Ha fejfájásról ván szó, gyógyszert adnak, nem a fejet vágják le — a megszün­tetés nem a megoldás. Napjainkban — általánosabb síkra terelve az ügyet — a „mi­ből éljünk” kérdésre nem nehéz válaszolni. A gond á „hogyan él­jünk” firtatása. Az, hogyan gaz­dálkodunk a rendelkezésünkre álló javakkal, az anyagi feltétele­ket miként hsSsználjuk fel. A ho­mokozó —■ áttételesen — ebbe a témakörbe tartozik. Hogyan, ez tehát a kérdés. A fentiekből, re­mélem, kiolvasható a válasz is. Emberhez méltóan, ez az alapve­tő. A homokozó — kell, marad­jon. Homokozni. Ballai József

Next

/
Oldalképek
Tartalom