Petőfi Népe, 1976. szeptember (31. évfolyam, 206-231. szám)

1976-09-03 / 208. szám

v 4 • PETŐFI NEPE • 1976. szeptember 3. | > KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN • KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN-« Hagyományok és változások Dunaegyházán „A mi falunkban élő szlovákok mindig nehezen fogadták be az idegent, de ha egyszer valakit meg­ismertek, megszerettek, akkor nagyon ragaszkodók tudtak lenni, és kedvesek." „Derék és jó emberek élnek itt nálunk. Szép szó­val mindent el lehet velük érni. Kiveszik a részü­ket a közös cselekvésből, bizonyítja ezt a sok el­végzett társadalmi munka is." „Keressenek egy szebb és romantikusabb fekvésű helységet a környéken, mint a mienk! Van itt víz, domb, vízmosás, erdő és sziget. Es zeg-zugos ut­cácskák, ligetek, pincesorok”. íme, három vélemény azok részéről, akikkel • riport készítés közben beszélgettünk. • Egy rész a ligetes, han­gulatos faluból Hol van már a „libaváros”? A kisközségben élők többsé­ge századokon keresztül nyögte küzdelmes, viszontagságos sorsát. Amióta a mai lakók ősei több mint két és fél évszázaddal ez­előtt felkerekedtek a felvidéki Hont, Nyitra és Nógrád megyék­ből, hogy itt, a Duna mellett te­remtsenek új életet maguknak, sok minden történt. A szenve­dések, betegségek, természéti csa­pások, katasztrófák nem múltak el nyomtalanul, őrzi még a bu- ,tok keserű ízét az emlékezet. Mégse higgye senki, hogy a falu mai vezetői elsősorban ezeket emlegetik. Nem: inkább a válto­zás jeleit. Méghozzá a gyönyörű válto­zásét. Hogy három éve már mintegy félezer lakásban gáz forralja a levest; hogy kemen­cét, egyet-kettőt lelhetnénk fel mutatóban: csaknem mindenütt olajkályhával fűtenek, s hogy tizennégy kilométer hosszúságú a vízhálózatuk, és sokat javul­lak az utak. Szó szerint ideírok néhány mondatot, amit a község vezetőitől hallottam: ,,Régen ..libavárosnak” csúfolták a fa­lut. A hatalmas libalegelő he­lyén ma egy új lakótelep lát­ható, kétszáznegyven házzal. És menjenek be a lakásokba: elcso­dálkoznak azon, amit látnak. A lakáskultúráról nemcsak a vá­rosban lehet beszélni.” „És ötvennél több személyko­csi szaladgál a községben” — te­szi hozzá egyikőjük, nem kis büszkeséggel. A megváltozott élet jeleit so­káig sorolhatnánk. Javult az áruellátás; épül a legújabb bolt­juk. Nagyjából elégedettek a szolgáltatásokkal: legfeljebb a rádió- és tévéjavítósok lehetné­nek gyorsabbak. Kitűnő a köz­lekedés: naponta tíznél többször indulnak a buszok Budapest, Kalocsa, Dunaföldvár és (átszál­lással) Kecskemét irányába. Van elég pedagógusuk; nem szorul­nak képesítés nélküliekre. A fiatalok kivétel nélkül tovább ■tanulnak; kevés helységről mond­ható el ugyanez. Mégis: panasz. gond, probléma is van. Abba. hogy kicsi termelőszövetkezetük egyesült az apostagival. kezdenek belenyugodni, bár gyakran fel­emlegetik nem titkolt keserűség­gel. Igaz, megszavazták a tagok, de utána sokan kifakadtak elle­ne. megbánták. Ám. mivel az élet, a gyakorlat az egyesülés helyességéi bizonyítja, fogynak a panaszok. Bővíteni kellene az óvodát Évente legalább ..tizenöt gye­rek kívül marad. A termelőszö­vetkezet tulajdonában levő. rég­óta parlagon heverő jónéhány holdas nagyságú. úgynevezett szurdoki részt szeretnék megvá­sárolni hobbikerteknek. Nagy an érdeklődés, legalább száz kicsi teleknek lenne gazdája — ha engednék. De nem lehet: ez a környék nincs kijelölve ilyes­fajta célra. „Dehát inkább így maradjon még sokáig, teljesen kihasználatlanul az a terület?” — kérdezik a dunaegyháziak. minden jel szerint jogosan. Szlovákul tanulnak ; Bármerre is járunk a girbe­gurba utcákon, mindenütt fel­fogja "fülünk a szlovák beszédet. Mint Bács-Kiskunban még Mis­kén, Kiskőrösön, itt is a szlovák nyelv magyarral kevert helyi nyelvjárását beszélik. S mint másutt, itt is elsősorban, sőt csaknem kizáróan az idősebbek. A hivatalos helyek kétnyelvű feliratai is a nemzetiségi tudat ébrentartására való igyekezetei mutatják. Mint ahogyan az a tény is. hogy az óvodások és kis­ír kolások is szervezett keretek között tanulják őseik nemzeti­ségi nyelvét. Évente legalább kétszázan. Nagy az érdeklődés az ismét­lődő nemzetiségi napok iránt. Ilyenkor más szlovák helysé­gekből. sőt a szomszédos bará­ti Szlovákiából is érkeznek szó­listák és csoportok, hogy saját • A Hajnörzirnl elnevezett művelődési ház. (Méhesi Éva felvételei) • Egy Tematikus kis pince — a sok közül. nyelvükön szórakoztassák az egybegyűlteket. Legközelebb az eg'yik pozsonyi ének- és tánc­együttes lép színpadra náluk. A miskeiekke! is gyümölcsöző kap­csolatot építettek ki eddig. Lega­lább egy-két fiatal szlovák is­kolában tanul tovább az egyete­men. főiskolán. Mondtak egy ér­dekes számot: jelenleg kilenc helybéli fiatal készül az életre felsőfokú oktatási intézményben, S közülük hatan részben szláv szakosok. Három esztendő óta működik a nemeztiségi szakkör az iskolá­ban. A tagok közül Szabados Eszter hetedikes tanuló tavaly országos szlovák nyelvű szaktár­gyi versenyen második lett. Tóthné Váczi Éva tanárnő ve­zetésével igyekeznek a fiatalok elsajátítani az irodalmi szlovák nyelvet. A kilenctagú citeraze- nekar is gyakran játszik helyi gyűjtésű dalokat. A hagyományaik között sze­repel egy olyan tény is, mely a magyar történelem nagy kor­szakához, a felvilágosodáshoz kapcsolódik. Hajnóczi József az üldöztetése idején menekülésre kényszerült, s a faluban élő szü­leinél bújt meg egy ideig. A csa­lád évtizedeken keresztül lakott Dunaegyházán. Ezt büszkén em­legetik az itteniek. Mint aho­gyan azt is, hogy a műemléki jellegű, kétszázéves templo­mukban a hires' 'történelmi fes­tőnek. Than Mórnak egyik biti­vé látható. Ami kevés helyen van meg Tapasztaltunk Dunaegyházán valami olyasmit is, ami bizony- kévés helyen van meg. Azt, hogy itt a különböző posztokon mun­kálkodó emberek nagy része — csaknem egytöl-egyik —, sok esz­tendő óta ugyanazon a munka­helyen található. Így aztán iga­zán van alkalmuk megismerni az emberek életét, a legjellem­zőbb sajátosságaikat és törekvé­seiket. Nézzünk néhány példát. Bakos János iskolaigazgató — egyben a népfront bizottság el­nöke is — éppen negyedszázad óta van ebben a beosztásában, ugyanez mondható el Szabados Sámuelné vb-titkárról és Sza­bados Antal községi párttitkár- ról is. A tanácselnök, Herényi László huszonhárom év óta vég­zi megtisztelő hivatását. Az egyesült termelőszövetkezet el­nökhelyettese ,— sokáig elnök — tíz éve; Pincés Aladár művelő­dési ház igazgató nyolc esztendő óta dolgozik jelenlegi munkahe­lyén. A vezető óvónő, Pinczés Aladárné is éppen egy évtizede neveli a legkisebbeket. S Fafka Sámuelné óvónő húsz év óta. És még nem is soroltunk fel min­denkit. — Mi a titka ennek? — kér­dezem a község vezetőit. — Az, hogy nálunk jó a köz­szellem; aki egyszer otthonra lelt a mi szép kicsi falunkban, az nem vágyik el innen. Varga Mihály Béniék pasztellpirosa éni és Gazsi, a hires-neves Zöld az arpa. zöld a búza téesz építőbri- gádjának tagjai el­választhatatlan jó cimborák voltak. Abban a korban járták, amikorra benői máraz em­ber fejelágya, de azért marad még egy kis puhája: húsz és harminc közölt. Kettejük közül a mokány, göndör Gazsi volt az eszesebb, a medvecammogású Béni az erő­sebb. Azzal szereztek maguknak tekintélyt a luesznél, hogy ha fír párban nekihuzakodtak a munkának, négy másik hátán hiaba retett tajtékot az ing. nem győzték a tempójukat. De egy. s más kópéságuk is közrejátszott, hogy ismerték és kedvelték őket szerte a szövetkezetben, □ □ □ Az egyik reggel Béni a téesz- iroda folyosóján várta barátját, akire a brigád kormányzását bíz­ták. hogy amint kijön az eligazí­tásról, menten beszélhessen rele. — Te. Gazsi! Figyelsz? Fi­gyelsz? — csapott le rá. — Mondjad, no! — biztatta amaz. — Jó lenne valami könnyű me­ló. A derekam ... Figyelsz? — Könnyű meló? Hjuj!... Nekem is fáj minden csontom. De könnyű meló mára nincs. — Istenbizony? Találj ki vala­mit! Figyelsz? — Nem tudok. Hacsak... De ahhoz nem értek. — Mi az? Gazsi! Figyelsz? Mi az? — A, ahhoz nem értünk. A pékséget kellene kifesteni benn a városban, mert nem kaptak rá festőt. A főkönyvelő kérdezte, de... — Megcsináljuk! Figyelsz? En érlek hozzá. Elvállaljuk ketten. Ne marhulj, Béni, mert orrba­váglak! Életedben se volt még pemzli a kezedben. — Hogy nekem? Mikor Pes­ten melóztam... — Tudom, tudom. Pesten ezer­mester lettél. Menöjenö. Csillag a magyar építőipar egén. — Idefigyelj. Gazsi! Hazudtam én már neked?! — Hajjaj, komáin ... — Ki a legjobb kőműves a bri­gádban? Utánad? — Te. komám, de festőnek csak olyan lehetsz, mint Keresztapa szólóénekesnek. Keresztapa, a téesz építőrészle- géhez beosztott izmos, középko­rú paripa már indulásra készen állt ri szekere előtt, amikor a kél barat kilépett az irodaház torná­cáról az udvarra. A brigád szo­kás szerint a vénséges-vén szo­morúfűz alatt gyűlt össze. „Hl jör. Gazsi, a magyar huszár, meg Betti, az amerikai cowboy!" — kiáltozták az érkezők felé, haho­tával elegyítve. Gazsi megtor­pant. — Állj! — szólt Bénihez. — Ezektől máma nem lesz nyugtunk. Tényleg tudsz falat festeni? — Vallatóan a szemébe nézett. — Bizonyúristen, hogy tudok — vágta rá Béni, bal kezét, szí­vére helyezve, jobbját esküre emelve. — Akkor gyerünk vissza a fő­könyvelőhöz! □ □ □ Előző nap történt ugyanis, hogy az Ürögi-tanyára, a birka- hodályhoz parancsolták a brigá­dot, hogy hozzák rendbe. Már kététrafelére végeztek. Utána, a szokásos egymás-ugratása közben Béninek az a gondolata támadt, hogy rendezzenek lovasversenyt. Ráérnek estig. Döntsék el, ki üli meg legjobban Keresztapát. A pejkónak abba kellett hagynia a leqelészést. Elsőként Gazsi kászálódott föl Keresztapa hálára, amit nyereg htján kapaszkodónak rajtahagy­ták a hámot. A brigádvezető tán életében ha kétszer ült lovon, kis­gyermekkorában. Akkor is csak álló pacin. De el nem vállalta volna semmi pénzért. Pedig tar­tott a versenytől. Ugyanis Ke­resztapa egyszer-kétszer kimutat­ta már a foga fehérjét. Gazsi úgy okoskodott, hogy jobb lesz elsőnek lenni, mert ha elölte va­laki felidegesíti Keresztapái, ak­kor neki régen rossz. Szépen kocogva tette meg a ló az első kört az akácerdő és a kukoricás közé zárt szikes gye­pen. ..Uraim, ez itt Gazsi, a ver­hetetlen magyar huszár!” — het- venkedett a brigádvezető a siker mámorában. Pedig úgy zötykfílö- dr.lt Keresztapán, mint a táska a szaladgáló iskolásgyerekek há­tán A második körnél, mikor a lovas a kis erdő felé közeledett, motorbicikli ugrott ki a fák mö­gül a dülőúton. Brrrr . . . Kereszt­apa a fejét felkapva fékezett, az­tán egy valóságos macskaugrás­sal vágtába kezdett az ellenkező irányba. Lovasa nélkül. A ma­gyar huszár úgy repült le a há­táról, mintha egy jobb nevű baj­nok, — mondjuk Toldi Miklós — kopjája taszajtotta volna. A brigád fetrengett a gyönyörűség­től. A megbokrosodott Keresztapát csak nagynehezen fogták el. Bé­ni vette kezébe a gyeplőt. „Az Először a kötelesség • Nem lámpást emelgetve ke­resgéljük az önzetleneket, a kö­telességüknél többet, s mást is adókat, akik megtetézték; tenni­valóikat, s úgy hordják terheiket, mint kitüntetést. Sokan vannak, akik a köz javát a maguk java­ként értelmezik, s gyakorolják, hiszik is, tanúsítják is, hogy a tettvágy, az alkotókészség, a köz­reműködés nemes igénye nem áll meg a kenyérkereset szabta határnál. Túllép azon, a terme­lést segítő ötletekkel, javaslatok­kal, a lakóhely dolgainak inté­zésével, társadalmi tisztségek vállalásával, melyekért, mind­ezekért, ha jár valami, csupán egy kézfogás, a köszönet. A miértre egyszerű a válasz: így érzik jól, s teljes embernek ma­gukat. A kisebb közösségekben egy, vagy néhány ember, az üzemben csoportnyi, a lakóhelyen szint­úgy, s tágabb látóhatáron belül seregnyi már, aki vállalata és vállalja a kötelességein, a fizetett munkáján felül állót. Példájuk fénye erős, bevilágít odal is, ahol kényelmesen meghúzódik a kel- letlenség, az immel-ámmal tett kötelesség, a javadalmazással arányban nem álló munka. Azok sorában tehát — s miért tagadnék, hogy hosszú, népes sor ez —, akik követeléseikben, igényeik­ben, vágyaikban mindent járan­dóságuknak vélnek], ám cseleke­deteikben addig sem jutnak el, ameddig el kellene jutniuk: fize­tett dolgaik maradéktalan telje­sítéséhez. Csak a fizetési boríté­kot teszik el, fáradhatatlanul tártjuk a markukat, rínak, hogy nem jut semmire, ennyi pénzből megélni nem lehet. S lám. él­nek, de méghozzá milyen jól! Azokból és azok hátán, akik csak akkor nyugodtak, ha senki sem kiálthat utánuk, félben a munka, hová- szaladnak. • Leírtuk, igaz: sokan vannak, akik szívesen vállalják a köte­lességen túli többletet. Leírjuk, igaz: sokan vannak, akik mást ugyan nem. de maradéktalanul megteszik a kötelességüket. Saj­nos, azt is leírhatjuk, mert az is igaz, hogy társadalmunk minden osztályában és rétegében akad­nak napot lesök, időt lopok, buz­gó semmittevők, semmiért jó pénzt kapók. Emberi gyengék viszik, sodorják partszélre eze­ket, -.hogy onnét nézzék, miként küzd ,,a többi az árral, Van. aki ezért ügyesnek hiszi magát, a másik csak a mai napot rakja az elmúlt mellé, úgy ió neki, ahogyan éppen van. Sokfélék, abban mégis azonosak, hogy lé­tezhetnek így ia, mert azok, akik­nek erkölcsi alapja lenne a no­szogatásra. a számonkérésre, bé­kén hagyják őket. Hagyják? Hiíföen mi más, ha nem az érthetetlen belenyugvás, a szemhunyás tisztességeseket csúfoló ingerkedése a már-már jelmondattá lett méltatlankodás: „Ha nem hagynak békén, kilé­pek”. meg „ennyi pénzért nem ér­demes dolgozni”. Mondják, fúj­ják, s bár hihetetlen, de sajnos, igaz, nem akad, alig akad, aki penderítene rajtuk egyet, s meg­mutatná, hol, az ajtó. • Gyorsabban akarunk halad­ni, lépést tartva rohamosan nö­vekvő igényeinkkel. Folyamato­san emelve az életszínvonalat, gyarapítva az egyéni és családi jövedelmeket, jobb holnap kör­vonalait rajzoljuk fel, s közben, mintha elfeledkeznénk azokról, akik vigyorgó vagy közömbös képpel kiálltak a sorból, vagy be sem léptek abba. Túl sokan, a megengedhetőnél, a ritka re­ménytelen eseteknél jóval töb­ben vannak azok, akik letörölték palatáblájukról a kötelesség szót, akik úgy hiszik, csak jogaik lé­teznek, Nehogy félreértés legyen; aligha bizonyos foglalkozási he­lyek, borravalós szakmákként emlegetett tevékenységek saját­ja, kísérője ez. Ott esetleg szem­betűnőbb, jobban ingerli a be­csületesek íriszét — vagy tenye­rét inkább —, ám meglelni a nyűgöket, a sóhajtozókat, a pa- naszkodókat, de semmit nem csi- nálókat mindenütt. A muszáj sohasem fullad a Dunába — mondták apáink, azaz a kötelesség nagy úr, parancsa messzire hangzik. Igenám, de mit hallanak belőle azok, akik bedugják, befogják a fülüket? Semmit, vagy annyit, hogy má­soknak szól, nem nekik! Mi meg szitkozódunk, s mérges beszéde­ket tartunk. Cikkeket írunk, nyi­latkozunk a rádióban, a televí­zióban. az üzemi lapban, mun- kásgyűlésen, Általában Károly­ról és Mognevezellen Pálról, akik gyorsan szedjék össze magukat. Akik vegyék észre, hogy ez így nem megy. Zárkózzanak fel tár­saik többségéhez. Lássák be, hogy a nemzeti jövedelem, a ter­melékenység. a solejtcsökkentés, az anyagtakarékosság . . . Általá­ban Károly és Megnevezetlen Pál nincs ott a gyűlésen, nem olvas újságot, mást hall, lát a rádió­ban, a televízióban, ö, ők azt választják ki mindezekből ma­guknak, ami nem zavarja őket. • Mert nehéz Általában Ká­roly helyett a mellettünk dolgo­zó Károlvnak azt mondani, ko­mám, ez így nem megy. Mert kényelmetlen fölhívatni a főosz­tályvezetői, vagy igazgatói íródé­ba Megnevezetlen Pál helyet! a valóságos ténfergő, munkáját Imitáló ügyintézőt, a azt monda­ni, keressen más sétahelyet, vagy színpadot. Kinos a termelési ta­nácskozáson, a brigádgyűlésen, szakszervezeti, vagy párttaggyű­lésen azt mondani, hogy kik fö­löslegesek, kik temetik naponta a munkát, nem érdemlik meg a bért. Nehéz, kényelmetlen, kí­nos ... Mennyi jelző menti, ma­gyarázza a megmagyarázhatal- lant. Azt, hogy hallgatunk, tesz- szük a dolgunkat, s azt is meg­csináljuk, amit nekik kellene el­végezniük. M. O. £ amerikai cowboy következik!” — hirdette ki öblös hangon. Már néhány lépés után vágtára fogta Keresztapát, s úgy ülte meg, mint egy hivatásos zsoké. A többiek még a heccelödést is abbahagy­ták, úgy bámulták Béni délceg lovaglását. A „cowboy” mutatványt úgy öltötte ki: hol a ló egyik, hol a másik oldalán lecsúszott, s- az ellentétes oldalra mutatva azt kiabálta: onnan lőnek az indiá­nok, onnan lőnek az indiánok .. A társai már kezdték irigyelni Bénit a bátorságáért, és ügyessé­géért. Am amikor ismét a szik- verte, kőkemény foltra ért a vágtató Keresztapa. Béni lezu­hant a fehér földre, mint egy teli krumpliszsák. Súlya alatt el­szakadt a ló hámját megtartó h.aslószij... Felcsapott a brigádtagok hebe­gése. hihizése. meg köhögése. A bemutatónak végeszakadl, a „hu­szár” és a „cowboy” után senki sem volt hajlandó lóraszállni. n □ □ Bénit és Gazsii a festés sür­gősségére való tekintettel a saját kocsiján vitte be a főkönyvelő a téesz városi pékségébe. — Itt a kemencék terét pasz- tellszürkére, a dagaszlólermet pasztellpirosra, az üzlethelyisé­get pedig pasztellsárgára szeret­ném, mert így szokás — mondta a főkönyvelő. — Igen, főkönyvelő elvlárs. Igen... — bólogatott a kél cim­bora. Amikor magukra maradtak a kongóan üres sütödében, Béni be­letúrt hirtelenszőke üstökébe. — Te, Gazsi! Figyelsz? Mi az, hogy pasztell? — Én, komám nem tudom. Te i'agy a festő ... — Jó, jó. En vagyok. De azért mindent nem értek meg, amit az ilyen tanult emberek mondanak. Pasztell... pasztell... Biztosan jó erős színre gondolt a főköny­velő elvtárs. Hát persze! Tudom már! Gazsikám, ne félj te, míg engem látsz! Téglát, maltert, bort az állásra! Azt hozd, amit utol­jára mondtam — fújta el kedvenc mondókáját Béni felszabadultan minthogy megfejtette a pasztell szó titkát. Harmadnap estére elkészültek a pékséggel. Jött a főkönyvelő és az elnök, hogy megnézzék. Gazsi meg Béni úgy érezték, hogy jó munkát végeztek, kőműves létük­re szépen kifestették a téesz mel­léküzemét. Meg kell hagyni, mat­rac sót keresve sem lehetett ta­lálni a falakon. Lelkesen tessé­kelték befelé a főnököket, s visz­ketett a markuk a jutalom gon­dolatától. A kemencetérbe lépve elkomo- rodott a nyájas vezetők képe. A két cimbora megszeppenve hol a falra, hol a vezérekre fordította a tekintetét. Sötét volt mindket­tő. mint vihar előtt az ég. De a villámok csak a dagasztóterem­ben pezdtek csapkodni. — F,z ... maguknak ... pasz- tellpiros?! — tört ki magából a főkönyvelő. — Hisz ez a szín a gyomorra is hat!! — Szó, ami szó, pocsékabb sötétvöröset aligha má­zollak még falra a Dunától a Ti­száig nyúló rónán. Á rikítósárga kenyérüzletben az elnök is kieresztette a hang- ját. — Lekaparni az egészet! Vilá­gos. emberek?! Le-ka-par-ni!H — Gazsi és Béni behúzott nyakkal hallgattak. Így végződött, amikor a_ „mes­terlovasok” egy kis könnyű mun­kál szerezlek maguknak. Másnap már az egész téesz arról beszélt, — ki-ki a maga szájaíze szerint ecsetelve —, hogy a főkönyvelő­nek a gyomrára ment Béniék pasztellpirosa. A. Tóth Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom