Petőfi Népe, 1976. szeptember (31. évfolyam, 206-231. szám)

1976-09-24 / 226. szám

A fegyveres erők hetének programja Az MHSZ megyei, járási, vá­rosi vezetőségei és klubjai együttműködve a KlSZ-bizottsá- gokkal, az Üttörőszövetséggel. tan­intézetekkel és más társadalmi szervekkel, szeptember 25. és ok­tóber 3. között immár hagyomá­nyossá váló rendezvénysorozatá­val, a honvédelmi héttel köszön­ti a fegyveres erők napját. Szep­tember 26-án Kecelen a honvé­delmi öttusaversenyt, Tiszakécs- kén honvédelmi napot, lőtérava- tást tartanak. Szeptember 28-án Kecskeméten az MHSZ megyei vezetőségénél kitüntetések átadá­sára kerül sor. Ezen a napon a kunfehértói úttörőtáborban MHSZ-létesítmény kerül átadás­ra, amelyet lövészverseny követ. Szeptember 29-én Garán Kiváló Határőr Község cím adományo­zására és a termelőszövetkezeti dolgozók lövészversenyének já­rási döntőjére kerül sor. Hajóson fedett lőteret adnak át, Dunave- csén lövészverseny lesz, Kiskő­rösön koszorúzási ünnepséget rendeznek a 48-as emlékműnél, majd katona-találkozón vesznek részt a fiatalok. Vetélkedő is lesz, Ki tud többet a Magyar Néphadseregről címmel. Kiskun­félegyházán a tartalékosok ha­gyományos pisztoly lóversenyét rendezik meg a fegyveres erők napja tiszteletére. Tapasztalatcsere A szőlőültetvények korszerűsí­tésének előnyeit, gazdasági vo­natkozásait vitatták meg tegnap üzemi tapasztalatcserén a Kis­kunsági Mezőgazdasági Szövetke­zetek Területi Szövetségének kezdeményezésére. A szőlőter­mesztéssel foglalkozó mezőgazda- sági szövetkezetek elnökei, szak­emberei az Izsáki Állami Gaz­daságba és a keceli Szőlőfürt Termelőszövetkezetbe látogattak el. Burgonyaszedés • A kiskunmajsai Jonathán Szakszövetkezetben több mint nyolcvan hektáron termesztenek burgonyát. A termés jó közepesnek ígérke­zik. Eddig a terület körülbelül egyharmadáról szedték fel a gumó­kat. (Pásztor Zoltán felvétele.) Népszabadság-ankét Bátmonostoron A napokban a bátmonostori művelődési házban tartották a Népszabadság terjesztésével kap­csolatos ankétot, amelyen többek között részt vett Vadász Ferenc, a lap levelezési rovatának veze­tője, Pintér István a Hírlapkiadó Vállalat instruktora. A megyei pártbizottságot Csányi Sándor, a járásit Búza Mátyás képviselte, megjelentek a bajai járási köz­ségek, állami gazdaságok párt­titkárai is, és ott volt Preiszinger András a Bács megyei Lapkiadó Vállalat igazgatója. A résztvevők meghallgatták Vadász Ferenc beszámolóját a levelezési rovat tevékenységéről, a párt központi lapjának munká­járól, majd Pintér István a ter­jesztési eredményekről és a fel­adatokról szólt. Megállapította, hogy a bajai járásban nőtt ugyan a Népszabadság olvasottsága, de még vannak tennivalók a ter­jesztéssel kapcsolatban. Sz. F. Sűrűn kopogtat szerkesztőségünkben a postás leninvárosi lakók leveleivel. A téma mindig ugyanaz. Meddig kell még szenvedni a városrész lakóinak a Zománcipari Művek gyárá­ból áradó fluorgáztól? A levélírók pedig egyre sürgetőbben kérik a választ, s joggal, hiszen nemcsak a türelmi idő járt már le, hanem a beígért megoldás határideje is. A ZIM vezetői maguk mondták, hogy az idei év szeptemberében üzembe helyezik a 13 millió forintos költséggel épülő fluor- gázelvonó kéményt. A késés okait kutatva kerestük fel Sö- vegjártó Zoltánt, a ZIM kecskeméti gyárának főmérnökét. — A Zománcipari Művek ez év májusában tartott igazgatói tanácsülésén még gyárunk veze­tője arról adhatott számot, hogy a fluorgáz-elvonó kémény próba- üzemeltetésének szeptemberben való megkezdése előtt nincs aka­dály — mondotta a főmérnök. — A Bács-Kiskun megyei ÉPSZER Vállalat a kémény alapozását so­ron kívül, az ígért határidőre, jó minőségben elvégezte. Az acélké­ményt Székesfehérváron elkészí­tettléik és leszállították. A ventillá­torok és egyéb berendezések is megérkeztek, s a szerelők jól ha­ladtak a munkával. Ezután következett be az amire nem számítottunk. A hődilatá­ciós kompenzátor — amelynek elkészítése a Salgótarjáni VEGY- ÉPSZER Vállalatra hárult — le­gyártásához szükséges speciális tűzálló acéllemezt egész Európá­ban nem lehetett beszerezni. (A kompenzátorra a 61 méter magas acélkémény hő hatására való tá­gulása miatt van szükség). Vé­gül a METALIMPEX Külkeres­kedelmi Vállalat egy japán cégtől vásárolta meg a szükséges anya­got — annak idején jelezték —, hogy Hamburgba érkezik az 5,2 tonna különleges acél. A kamion a megadott időre ott is volt, a szállítmányt azonban nem talál­ták, s hosszas keresgélés után dolgukvégezetlenül tértek haza. Hetek múlva mégis előkerült a hatalmas forgalmú kikötőben a Japánból küldött acél, amit már meg is kapott a Salgótárjáni VEGYÉPSZER. Ez a vállalat most a saját hibáján kívüli ké­sést igyekszik csökkenteni, s mi­előbb leszállítani Kecskemétre a hődilatációs kompenzátort. A kémény egyébként már tel­jes magasságában áll, külső szi­getelése is elkészült, jelenleg az alumínium lemezburkolatot rak­ják fel rá. A BUDAVILL dolgo­zói a légiközlekedés biztonsága miatti világítótesteket szereli.. A kémény — a kompenzátor besze­relésének kivételével — még eb­ben a hónapban elkészül. Hogy mikorra várható üzembe helye­zése? A VEGYÉPSZER jelzése szerint a munka olyan ütemben halad, hogy a kompenzátort rö­videsen szállítani tudják, s lehe­tővé válik, hogy a fluórgáz-el- vonó berendezések egy részét még az év vége előtt bekapcsol­hassák. A teljes üzembe helye­zésre a jövő év elején kerül sor, s akkor végleg megszűnnek majd a Leninvárosban a fluorgáz miat­ti panaszok — mondotta Söveg- jártó Zoltán, a ZIM Kecskeméti gyárának főmérnöke. N. O. Gépesített rakodás Földtani és hidrológiai tanácskozás Tegnap fejeződött be Kecske­méten a TÜZÉP Egyesülés rako­dásgépesítési bizottsága és az országos rakodás és csomagolás­fejlesztési bizottság kétnapos együttes ülése, amelyen a rako­dólapos rakománytovábbítás ed­digi eredményeit és további fel­adatait tárgyalták meg. A tanács­kozáson részt vettek az ország valamennyi TÜZÉP-vállalata, valamint a Szegedi MÁV Igaz­gatóság, a 9. sz. Volán Vállalat és a termékszállító üzemek kép­viselői. A szállításnál és rakodásnál már jó ideje munkaerőhiány mu­tatkozik. A megbeszélést azért rendezték Kecskeméten, mert az Alföldi TÜZÉP Vállalat kezde­ményezője volt a gondokat meg­oldó rakodólapos építőanyag-szál­lításnak, s ebben jelentős ered­ményeket ért el. A vállalat ugyanis nyolcféle term'ék egység­rakományos szállítását oldotta meg. Különösen figyelemreméltó az az újítás, amelyet Ziegner Nándor, a vállalat szállítási osz­tályvezetője és Apró Lajos, szál­lításszervező dolgozott ki. Üjítá- suk alapgondolata a meglevő gé­pek hatékonyságának növelése, a rakodólapos egységrakományok vagonból való ki- és berakásának gépesítése, az eddigi kézi rakodás helyett. Módszerükkel tízszerte gyorsabbá vált a munka, keve­sebb lett az anyagtörés, s az is jelentős eredmény, hogy hama­rabb kiürültek a vagonok, s a vállalatnak nem kell kocsiállás- pénzt fizetnie a MÁV-nak. Az Alföldi TÜZÉP Vállalat szállító partnerei közül az új ra­kodólapos módszerrel küldi az építőanyagot már a Békéscsabai Téglaipari Vállalat, a Nyerges­újfalui Eternitgyár, a Somogy- Zala megyei Téglaipari Vállalat és a Betonipari Művek miskolci gyára. Az Alföldi TÜZÉP Vállalat új rakodási törekvéseihez nagy segítséget nyújtott a MÁV és a Volán. A kétnapos kecskeméti tanácskozást nagy érdeklődéssel kísért szakmai bemutató követte a vasútállomáson. N. O. Ankétot tartottak Baján a Ma­gyarhoni Földtani Társulat Dél­dunántúli és Délalföldi területi szakosztályai, valamint a Magyar Hidrológiai Társaság bajai cso­portja az Alsó-Dunavölgyi Víz­ügyi Igazgatóság klubhelyiségé­ben. A csaknem száz résztvevő je­lenlétében Zentai Tibor, a Ma­gyar Állami Földtani Intézet tu­dományos osztályvezetője nyi­totta meg az ankétot, amelyet kilenc előadás követett. Ennek Véget ért a levéltárosok konferenciája Három napon keresztül tár­gyaltak Kecskeméten az ország minden részéből összesereglett levéltári szakemberek, az irat­megőrző intézmények igazgatói, vezetői. A tanácskozáson —’ a Tudomány és Technika Házában és a megyei művelődési központ­ban — előadások hangzottak el a levéltári munka időszerű kér­déseivel kapcsolatban, s az eze­ket követő vitákban a szakembe­rek sok értékes észrevétellel, ja­vaslattal járultak hozzá ahhoz, hogy a levéltári munka minél eredményesebb lehessen a jövő­ben. Különös hangsúlyt kapott a konferencián az úgynevezett nem írott történelmi dokumentumok (magnószalagok, fotók, filmek és során a szakemberek ismertet­ték Dél-Dunántúl, valamint a Duna-Tisza köze déli és középső részének földtani felépítését, va­lamint az elmondottakkal kap­csolatos hidrológiai, hidrogeoló­giai és környezetvédelmi problé­mákat. Az ankét befejezéseként a résztvevők a Bajai Állami Gaz­daság sertéskombinátjának kör­nyezetvédelmi problémáit, illetve annak megoldási lehetőségeit vizsgálták. 1976. HAHluR^ szeptember 24.. IM|nNlV péntek Névnap: Gellért Napkelte: 5 óra 33 perc. Napnyugta: 17 óra 38 perc. Holdkelte: 6 óra 14 perc. Holdnyugta: 17 óra 46 perc. — Idős emberek közlekedési hete ez a hét Ebből az alkalom­ból számos községben tartanak előadásokat a közlekedéssel kap­csolatos tudnivalókról. Tegnap­előtt például Kerekegyházán az öregek napközi otthonában hang­zott el beszámoló az idős em­berek közlekedési szokásairól. A hasznos tanácsokkal is kiegé­szített előadást Herczog István tartotta. — Lajosmizsén, a járási szoci­ális otthonban holnap bensőséges ünnepségre kerül sor. A járási KISZ-bizottság szervezésében fia­talok látogatnak el az otthonban élő öregekhez, és az ajándéko­kon kívül rövid műsorral is kedveskednek nekik. Az est be­tetőzése a szüreti bál lesz. — Mindenki nyelve. Eszperan­tó nyelvtanfolyam kezdődik Kecskeméten, a megyei művelő­dési központban októberben. A tízhónapos tanfolyamét kezdők­nek szervezik, az első előadásra október 7-én este 6 órakor kerül sor. — Tanyavillamosítás. Az újsol­ti Gyármajor és Vásárhalom kör­zetében az év végéig 14 tanyába vezetik majd be a villanyt, amelynek költségéhez a megyei tanács 30 százalék arányban járul hozzá. — HÁROM BETŰ ROSSZ TRÉFÁJA. Mi mindent produkál a véletlen, meg a pillanatnyi figyelmetlenség. Megírtuk, hogy önmagát szegényíti a megye, ha elzárkózik Berki Viola alkotásai elől. Sajnos, a szöveg némileg módosított formában jelent meg szerdai számunkban. Három be­tű helyet cserélt, így lön a sze- gényítésből szégyenítés. Kitar­tunk az eredeti megállapítás mel­lett. A Kecskeméti Katona József Színház műsora 1976. szeptember 24. Sárbogárd 19.00 órakor: A NAGYMAMA MOZIMŰSOR 1976. szeptember 24.: KECSKEMÉT VÁROSI: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor azonosítás 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Színes magyar film KECSKEMÉT ÁRPÁD: » fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor AZ ÉLET DICSÉRETE Színes angol film MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor OTTO A VILÁGHÍRŰ VADASZ Színes magyar mesefilm-összeállítás diák) beszerzése, összegyűjtése, feldolgozása és tárolása. A konferencia résztvevői meg­ismerkedtek a kecskeméti Mikro­film Technikai Központ munká­jával. Tegnap, a tanácskozás utolsó napján a gépi feldolgozás lehetőségeinek a bővítésével, al­kalmazásának kiterjesztésével foglalkoztak a levéltárosok. Áz országos konferencia alkalmat adott arra is, hogy a résztvevők megismerkedjenek a kecskeméti levéltárral. Iványosi Szabó Tibor igazgató ismertette a megjelen­tekkel az intézmény sokoldalú te­vékenységét. A konferencia dr. Varga Já­nosnak, a Kulturális Miniszté­rium Levéltári Igazgatósága ve­zetőjének zárszavával ért véget. V. M. BAJUSZKIRALY Rakodólapon szállított tetőfedő-cserepeket emelnek ki a vagonból az új módszerrel. • • Önbizalom Kedves hölgyem, nem haragszik, ha leülök ide az ablakhoz, maga mellé? — Másutt is van hely. — Köszönqm a szíves kínálást. Engedélyével, rágyújthatok? — Utálom a füstöt, uram. — Volna egy szál gyufája? — Nincs. — Könnyelműség így elindulni hazulról. Egy kicsit kinyitom az ablakot, hogy bejöjjön a levegő. — Huzat van. — Vegye fel a télikabátját nem fog fázni __Sajtot kér? Finom p álpusztal. — Utálom. — Pedig nagyon egészséges. Egy korty szilvóriumot? Húzza meg az üveget! — Ném húzom. — Hová tetszik utazni? — Utazom, ahová utazom. — Megáll ez a vonat Pácsgorgo- la-f elsőn? — Nem tudom. — Én Pécsgorgola-alsóra me­gyek. A sógoroméknál disznóvá­gás van. Ha megadja a címét, ho­zok egy kis hazait. — Nem adom. — Talán férjnél van? — Semmi köze hozzá! — Megmondom őszintén, engem nem zavar, ha férjnél van. Azért találkozhatunk. Mikor akar látni? — Soha. — Rendben van. De pontos le­gyen. Felírom magának a címe­met, itt bármikor megtalál. — Értse meg, ha maga volna az egyetlen férfi a világon, akkor sem érdekelne. — Tudom, csak a női büszkesége nem engedi, hogy elmondja, tet­szem magának. — Ha azonnal nem hagyja el a fülkét, meghúzzom a vészféket. — Kis könnyelmű. És fizetné ér­te a büntetést? Ilyen sokat jelen­tek magának? — Tökkelütött! Idióta! — Még, még súgjon Ilyen becé­ző szavakat a fülembe. — Akar egy pofont? Tessék! — Ugye, most boldog, hogy hoz­záérhetett az arcomhoz? Kis ra­jongóm. Belém szédült. Szerelem az dlső látásra! Van ilyen 1 Galambos Szilveszter — ELHUNYT Varga István. Hetvenegy éves korában elhunyt Varga István, a Szocialista Ha­záért Érdemrend és több más magas kitüntetés tulajdonosa, a párt régi harcosa. A pártnak 1924- tól volt tagja, aktív szerepet töl­tött be a magyar és a nemzetkö­zi munkásmozgalomban. 1930-tól a felszabadulásig az illegális KMP-ben végzett fontos munkát. A felszabadulás után jelentős párt-, állami és gazdasági funk­ciókat töltött be; a Vasas Szak- szervezet főtitkárhelyettese, ké­sőbb az Elnöki Tanács tagja volt. Varga István életét a szocialista Magyarország építésének szemel­te, halála fájdalmas vesztesége a magyar munkásmozgalomnak. Búcsúztatása szeptember 30-án, csütörtökön 14 órakor lesz a Me­ző Imre úti temető fedett ravata­lozójában. Elhunyt elvtársunk harcostársai, elvtársai, barátai 13.30-tól róhatják le kegyeletü­ket a ravatalnál. — Ünnepi közgyűlést tartottak a héten a Magyar Autóklub bajai szervezetének tagjai. Bács-Kis­kun megyében az autóklubok sízervezetei közül a bajai alakult meg elsőként 1961-ben. Erről a 15 esztendőről számolt be dr. Papp László a bajai szer­vezet elnöke. Ezután Nedelka András, a Magyar Autóklub fő­titkárhelyettese emlékezett a Magyar Autóklub fennállásának 75. évfordulójára. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatóriunf jelenti: szeptember 22-én a középhömérséklet 12,6 (az 50 éves átlag 15.4), a legmagasabb hő­mérséklet 16,4 celsius-fok volt. Nap­sütés nem volt. Szeptember 23-án a reggel 7 órakor mért hőmérséklet 10,6, a délben egy órakor mért hő­mérséklet 18, a legalacsonyabb hő­mérséklet 8,6 Celsius-fok volt. — A HARKÁNYI TÉLI EGYE­TEMET immár 8. alkalommal rendezi meg a TIT. Az idein — december 4. és 17. között — részt vesznek azok a bolgár veteránok is, akik 31 évvel ezelőtt a Dráva mentén harcoltak a fasiszta meg­szállók ellen. M’ágyar és bolgár történészek méltatják majd a száz évvel ezelőtti, török elleni nagy bolgár felkelés történelmi jelentőségét is. — AZ MSZBT GORKIJ NYELVISKOLÁJÁN ezekben a napokban tartják a felvételi vizsgákat. Várhatóan ötezer hall­gató kezdi meg október 4-én az idei tanévet a központi iskolán és megyei tagozatain. Valameny- nyi tanfolyamon diavetítéssel és egyéb audiovizuális eszközökkel igyekszenek könnyíteni a tanu­lást. — A települési környezetet vé­dő erdőtelepítések! nagysága az előző tervidőszakban 13 ezer 500 hektárt tett ki, értéke mintegy 300 millió forint volt. A mostani tervidőszakban 15 ezer hektár erdő telepítése a feladat, s ezzel párhuzamosan megkezdődött a nagyüzemi majorok, komplex ál­latnevelő telepek környékének a fásítása. Eddig mintegy 500 hek­táron ülte tték el a csemetéket. — MEGJELENT a „Mezőgazda- sági statisztikai zsebkönyv 1976", amely az elmúlt ötéves tervidő­szak mezőgazdasagi, élelmiszer- ipari és a termékek külkereske­delmi adatait tartalmazza. A ki­advány a vetésterület és a ter­mésátlagok alakulásáról is képet nyújt, s megyék szerinti felosz­tásban átfogóan tájékoztat a me­zőgazdasági nagyüzemek gazdál­kodásáról. ► Az olaszországi Tárán tóban ba­juszversenyt rendeztek. A „Mis­ter Bajusz 1976” büszke címét a képen látható athéni görög, Nikolaus Stassions nyerte 44 vetélytársa előtt. Bajuszának hossza 70 centiméter. (Telefoto —AP—MTI—KS.) A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságámak napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét, Szabadság tér l/a Telefon: 12-619, 12-916 (központi): 11-709, 11-128 Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 215—95162 jelzőszámlára Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. 6001 Kecskemét Külső-Szegedi út 6. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065

Next

/
Oldalképek
Tartalom