Petőfi Népe, 1976. szeptember (31. évfolyam, 206-231. szám)

1976-09-25 / 227. szám

I AJÄI, EGYESÜLJETEK! r#V .. .> v '■••• 2*>» .. :> _ i~* PETŐFI NÉPE AZ MSZMP BÁCS-KISKUN MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA XXXI. évf. 227. szám Ára: 90 fillér 1976. szeptember 25. szombat Ülést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Az Elnöki Tanács módosítot­ta az ügyvédi hivatás gyakorlá­sáról és az ügyvédek szervezetei­ről szóló 1958. évi 12. sz. törvény- erejű rendeletet. A módosító rendelkezés szerint az ügyvédi kamarák választott szerveit (tisztségviselőit) a jövőben há­rom év helyett öt évre választ­ják. Az Elnöki Tanács bírákat mentett fel és választott meg, végül egyéb ügyeket tárgyalt. Virágágyak medencék fölé 3. oldal Mű és vallomás 4. oldal Bácsalmási fafaragó «. oldal A televízió és a rádió jövő heti műsora 5. oldal Befejeződött a városfejlesztési konferencia Tegnap Kecskeméten a Tudo­mány és Technika Házában az alföldi városok fejlesztési kérdé­seivel foglalkozó konferencia má­sodik napján Elekes Andrásné, az Építésügyi és Városfejlesztési Mi­nisztérium területrendezési és fejlesztési főosztály városrende­zési osztálya megbízott vezetőjé­nek elnökletével megkezdődött az előadások feletti vita. Felszó­lalt Araczki János Békéscsaba város tanácsának elnöke, Sándor Béla, a Bács-Kiskun megyei Ta­nács építési, közlekedési- és víz­ügyi osztályának vezetője, Fekete Anna, a Békés megyei Tanács ÉKV osztályának főmérnöke, Bozsó Ferenc, a Bács-Kiskun me­gyei Tervező Vállalat igazgatója, Csaba Márton, a békéscsabai vá­rosi tanács ÉKV osztályának ve­zetője, Kaposvári Gyula, a Szol­nok megyei múzeumok igazgató­ja. A kétnapos konferencia vitár ját Elekes Andrásné foglalta ösz- sze. Hangsúlyozta, hogy a ta­nácskozás jelentős mértékben hozzájárul majd azoknak a táv­lati koncepcióknak a kialakítá­sához, amelyek megjelölik az al-» földi városok további fejlődését. Mint a felszólalók is hangsú­lyozták, nem csak az ország más területein levő települések kor­szerű fejlesztésétől különböznek az alföldi városok gondjai, ha­nem maguknak is megvannak a sajátosságai. Nem azonosak pél­dául Szolnok vagy Kecskemét, Szeged vagy Debrecen adottsá­gai, s nem lehet azonos távlati fejlesztési tervük sem. A sok ro­kon vonás miatt azonban helyes ha a jövőben tovább folytatjuk a tavaly Békéscsabán megkezdett konferencia-sorozatot. A tanácskozás résztvevői dél­után a Kiskunsági Nemzeti Par­kot tekintették meg. N. O. Pártvezetők látogatása az őszi BNV-n Pénteken a Magyar Szocialista Munkáspárt több vezetője meglátogatta az őszi Budapesti Nemzetkö­zi Vásárt. A vendégeket: dr. Maróthy Lászlót, a KISZ KB első titkárát, Óvári Miklóst, az MSZMP KB titkárát, a Politikai Bizottság tagjait és Brutyó Jánost, a KNEB elnökét, Keserű Jánosné könnyű­ipari miniszter és Földes László, a HUNGEXPO vezérigazgatója fogadta a vásárközpontban, majd kalauzolta őket a fogyasztási cikkek szakosított vfc lasztékos bemutatóján. (MTI) KÉTSZÁZHETVENKÉT GYEREK ÖRÖMÉRE Tegnap délután úttörőruhás gyerekek hosz- szú sorfala között érkeztek a vendégek arra a bizonyára sokáig emlékezetes ünnepségre, melynek keretében felavatták a csaknem harmincmillió forintos költséggel készült ál­talános iskolai diákotthont, Lajosmizse köz­pontjában. Ä nagyközség, s egyben a járás, valamint a megye oktatási hálózata ezzel az impozáns külsejű, korszerűen berendezett és felszerelt intézménnyel nagymértékűén gaz­dagodott. Ezt hangsúlyozta Hegedűs Mik­lós, a nagyközségi pártbizottság titkára, amikor köszöntötte a megjelenteket. Ezután dr. Hanga Mária oktatási miniszterhelyettes mondott ünnepi avató beszédet. Többek között elismeréssel szólt azokról az erőfeszítésekről, me­lyekkel Bács-Kiskun vezető testü­letéi az ezen a tájon élő emberek életét könnyíteni akarják. A ta­nyavillamosításban, a kollégiumi hálózat fejlesztésében és egyéb fontos területeken születtek szá­mottevő eredmények, melyekre a más megyékben élők is felfigyel­hettek. Annak az örömének adott kifejezést, hogy a nevelés felelős­ségével együtt javulnak a felté­telek is; ezt a lajosmizsei diákott­hon is bizonyítja. Reméljük — mondta a miniszterhelyettes —, hogy a kollégium a falai között élő fiatalokban fokozatosan fel­kelti majd a szellemi értékek iránti érdeklődést és az alkotó­kedvet. A beszéd után Karig Istvánná kollégiumi igazgató átvette az in­tézmény kulcsát — a kétszázhet­venkét gyerek és a nevelői testü­let nevében — dr. Gátai Ferenc­Felavatták a lajosmizsei diákotthont • Dr. Hanga Mária miniszterhelyettes az avató beszédét mondja. (Tóth Sándor (elvétele.) tői, az Építő- és Szerelőipari Vál­lalat igazgatójától. Az avató ünnepségen jelen volt Katanics Sándor, az MSZMP Bács-Kiskun megyei Bizottságá­nak titkára, dr. Major Imre, a megyei tanács elnökhelyettese, Németh Ferenc, a KISZ Bács­Kiskun megyei Bizottságának el­ső titkára, Farkas József, a Ha­zafias Népfront megyei titkára, és Némedi Sándor, azSZMT titkára. A fiatalok nevében Halasi Má­ria, a IV. d. osztály tanulója mon­dott köszönetét a szép intézmény létrehozásáért. V. M. Az országgyűlés Pénteken a Parlamentben ta­nácskoztak az országgyűlés tiszt­ségviselői, állandó bizottságainak elnöke, a fővárosi és a megyei képviselőcsoportok vezetői. A tanácskozáson — amelyen részt vett Sarlós István, a Hazafias Népfront Országos, Tanácsának főtitkára is — Apró Antal, az orazággyűlés elnöke ismertette a tisztségviselőinek parlament soron következő, őszi ülésszakának előkészítésével kapcsolatos tennivalókat. Ezt követően dr. Pozsgay Imre kulturális vninisizter a közműve­lődési törvényjavaslat főbb jel­lemzőiről, megalkotásának cél­járól, dr. Korom Mihály igazság­ügyi miniszter pedig a tanácsta­gok megválasztásáról szóló tör­tanácskozása ^ényjavaslatról adott tájékozta­tást. Ezután dr. Simon Pál ne­hézipari miniszter beszámolóját hallgatták meg a résztvevők a tárca által irányított központi fejlesztési programok végrehaj­tásának jelenlegi helyzetéről, valamint az 1980-ig terjedő idő- szákra kitűzött fejlesztési célok­ról. Már ezerötszáz vagon paradicsomból A Kecskeméti Konzervgyár au­gusztus közepétől október köze­péig tartó paradicsomszezohja a félidőnél tart. A múlt hónap 10- én kezdték az idén kissé késle­kedve érő zöldségnövény feldol­gozását a 2-es telepi feldolgozó üzemben, mivel az első időszak­ban a nyersanyag beérkezése még nem haladta meg a naponkénti 30 vagont. A dömping beköszön­tővel, augusztus 26-án pedig fo­lyamatossá vált a munka a napi 110 vagonos teljesítőképességű 1-es telepi paradicsomfeldolgozó­ban is. Az előreláthatóan október 10-e táján záruló szezon alatt 3500 vagon nyersárut dolgoz fel a gyár. Ez — a mostoha időjárás okozta terméskiesés miatt — 500 vagonnal lesz kevesebb a terve­zettnél. Eddig 1500 vagonnyival végeztek a két sűrítőüzemben. Az idei szezonban már mintegy 35 vagon 15 kilós dobozokba cso­magolt paradicsomsűrítményt gyártottak, amely tőkés exportra kerül. Az egykilós dobozokba zárt friss áru 32 vagont töltene meg, s ugyancsak jelentős mennyiség készült már eddig is az ötliteres üvegekbe töltött, sótlan paradi­egyaránt keresett áru. Folyamato­san gyártják a 40 vagonos iraki exportszállítmányt. Az új termés egy részét pedig hordókba töltik, s a feldolgozási idény végeztével csomagolják, szállítják majd ki készáruként a Kecskeméti Kon­zervgyárból. Zs. A. • A válogatószalag mellett Valkai Eszter. csompüréből. Ez idehaza és a környező szocialista országokban • A tisza. kécskei Tiszagyöngye Termelő- szövetkezetben negyedik hete tart a para­dicsomszüret. Naponta 20 tonna alap­anyagot szállít a tsz a gyárba. Képünköp a szövetkezet dolgozói rakják le az 1-es telepen a friss termést tartalmazó ládákat IA sűrítmény minőségét a gyártás közben Schebeszta Józsefné ellenőrzi. • Ezekben a zárt főzőüstökben készül a paradicsom­püré. líUlTÍU Magyar-laoszi megállapodást írtak alá Barátsági nagygyűlés a Chinoin Gyárban Az Országház kupolacsarnokában pénteken aláírták a Ma­gyar Népköztársaság kormánya és a Laoszi Népi Demokrati­kus Köztársaság kormánya közötti gazdasági segítségnyújtási megállapodást. A megállapodást Borbándi Já­nos, a Minisztertanács elnökhe­lyettese és Sanan Southichak, a Laoszi Forradalmi Néppárt Köz­ponti Bizottságának tagja, közle­kedés-, közmunka- és szállítás­ügyi miniszter írta alá. Jelen volt az aláírásnál Lázár György, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Miniszterta­nács elnöke, Szépvölgyi Zoltán, a Fővárosi Tanács elnöke, a Kül­ügyminisztérium több vezető munkatársa. Jelen voltak Kay- sone Phomvihane, a Laoszi For­radalmi Néppárt főtitkára, a Lao­szi Népi Demokratikus Köztársa­ság miniszterelnöke vezetésével a laoszi párt- és kormányküldöttség tagjai. A laoszi küldöttség programjá­ban ezután városnézés szerepelt. A Magyar Nemzeti Galériában szobrászati és festészeti kiállítá­sokat néztek meg, a Halászbás­tyáról és a gellérthegyi Citadel­láról a főváros panorámájában gyönyörködtek a vendégek, majd megtekintették a kelenföldi lakó­telepet. A laoszi párt- és kormánykül­döttség pénteken délután elláto­gatott a Chinoin Gyárba. Részt vett a látogatáson Lázár György és Borbándi János is. A megérkezés után Mezey Bar­na vezérigazgató a nagy múltú gyár munkájáról tájékoztatta a vendégeket, akik ezt követően megtekintették az injekciógyár- to üzemet. A laoszi küldöttség ezt köve­tően barátsági nagygyűlésen ta­lálkozott a gyár dolgozóival. . A nagygyűlésen Lázár Görgy és Kaysone phomvihane mondott beszédet. Lázár György — üdvözölte a Chinoin Gyár dolgozóit és á lao­szi delegáció tagjait — ismertet­te a magyar—laoszi tárgyalások célját és eredményeit. Hangsúlyozta, hogy a laoszi nép egy évvel ezelőtti győzelme annak a forradalmi világfolya­matnak a része, amely a nem­zetközi erőviszonyokat a társa­dalmi haladás javára változtatja, s megszilárdítja a népeknek azt az elidegeníthetetlen jogát, hogy maguk rendelkezzenek sorsukkal. A laoszi nép győzelmének for­rása testvérpártunk, a Laoszi Forradalmi Néppárt következ'etes internacionalista politikája, amely alkotó módon alkalmazta a mar­xizmus—leninizmus elméletét a konkrét laoszi viszonyok között. Mozgósítani tudta a nemzet leg­jobb erőit a hosszú küzdelemre, összekapcsolta harcát a szom­széd népek küzdelmével. Emel­lett rendszeresen merített a nem­zetközi kommpnista és forradal­mi mozgalom tapasztalataiból, felismerte és igényelte a nemzet­közi összefogás, támogatás erejét, és állandóan támaszkodott a vi­lág haladó erőinek, elsősorban a szocialista közösség országainak, különösen pedig a Szovjetunió­nak a segítségére. Lázár György biztosította a laoszi nép képvi­selőit, hogy a békés alkotó mun­kában éppúgy a népi Laosz mel­lett állunk, mint a felszabadító háború idején. Kaysone Phomvihane köszöne­tét mondott a forró, testvéri vendégszeretetért, majd felidézte: a Chinoin Gyár gyógyszerei számos sebesült és beteg harcos életét mentették meg a laoszi nép életének legnehezebb idősza­kában. Ezek a gyógyszerek is jelképezik a harcos szolidaritást, a proletár nemzetköziséget. A magyar nép vívmányai — mon­dotta — hozzájárulnak a szocia­lista világrendszer megszilárdu­lásához, a békéért, a nemzeti függetlenségért, a demokráciáért, a társadalmi haladásért folytatott küzdelemhez szerte a világon, örülünk eredményeiknek, és újabb sikereket kívánunk — hangoztatta. A laoszi nép most minden ere­jét a háború ütötte sebek gyó­gyítására, az új hatalom megvé­désére, a termelés helyreállítá­sára fordítja. Meggyőződésünk, hogy ügyünk feltétlenül győzni fog, hiszen élvezzük barátaink segítségét — mondotta Kaysone Phomvihane. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom