Petőfi Népe, 1976. augusztus (31. évfolyam, 181-205. szám)

1976-08-10 / 188. szám

Apróhirdetések, apróhirdetések Ingatlan ELADÓ családi ház. Kecs­kemét, Epreskert u. 29. Ér­deklődni bármikor. 42867 HÁZ eladó. Csere is érde­kel. Kecskemét, Liliom u. *■ ____________________42853 S ZOBA, konyha, mellékhe­lyiségből álló házrész el­adó. Kecskemét, Hosszú u. 37. Érdeklődni lehet min- dennap 9—17 óráig. 42865 ELADÓ Kecskemét, Magyar utca 43. számú ház, beköl­tözhetően._____________ 3285 E LADÓ házrész, szoba, konyha, mellékhelyiségek­kel, konyhakerttel. Kecske­mét, Csángó utca 2. (Garal utca végénél.)___________3307 E LADÓ ház melléképüle­tekkel, 3 hold területtel eb­ből kb. egy hold gyümöl­csös és szőlő. Villainy van. Műúthoz közel. Helvécia, Magyar sor 53,______ 3298 E LADÓ jószágtartásra al­kalmas 800 négyszögöl te­rület, házzal, nagy mellék- épülettel. Villany, víz van. Helvéciái útban, Jusztin megállónál, egyes nyárfa bejárata.__________ 3315 E LADÓ 2 szobás utcai házrész beköltözhetően. Kecskemét, Bethlen körút 21h______ 32119 K ÉTSZOBÁS házrész eladói Kecskemét, Erzsébet körút *?:___________________ 3113 C SALÁDI ház eladó. Szo­ba, konyhás cserelakás szükséges. Kecskemét, Tal­fái köz 1,_________42906 M ÓFAS gyümölcsös, 525 négyszögöl, a Búdal beton­úton, a második autóbusz- megállónál. bekerítve, vil­lanymotoros kúttal eladó. Két részben is. Berényi, Kecskemét. Sétatér u. 19. _________________________42910 K ECSKEMÉT. Matkói út 45. sz. alatti ház eladó. 42944 KERTES kétszobás ház~eiP adó. Kecskemét, Oltózi u. *• sz. alatt (Muszái). Ér­deklődni : szombat, vasár­nap.____________ 3323 3 50 NÉGYSZÖGÖL telek, két szobából, konyhából és spájzból álló házzal eladó. Érdeklődni: Tercsi Imre Kecskemét, Máriahegy 84. ._____________________3319 B EKÖLTÖZHETŐEN eladó központhoz közel szoba, konyhás házrész, több mel­lékhelyiséggel. Érdeklődni: Kecskemét. Ybl Miklós út­ig. 14-____• 3344 k ertvárosban házhely eladó. Érdeklődni: Kecske­mét, Mártírok útja 21. ___________ 3357 B EKÖLTÖZHETŐEN eladó Kecskemét, II. kerület Dó­ssá György u. 15. számú káz.______________________3345 B ALLÓSZÖGBEN 240 négy­szögöl telek építési enge­déllyel. sürgősen eladó. Ér­deklődni: Kecskemét. Cé- ’ dulaház utca 13. 16 órától. 3348 VÁROSKÖZELBEN 750 négyszögöl fiatal gyümöl­csös eladó. Villany van. Ér­deklődni: Kecskemét, Ybl Miklós utca 14. 3345 Lakás ISTVÁN király körút 6. I. emelet, 3. számú kétszobás összkomfortos garázsos la­kás eladó. Érdeklődni: napközben. Kecskemét, Kis­faludy utca szabóságban. ___________________________3231 E GYSZOBÁS, összkomfor­tos, szövetkezeti lakás el­adó. Kecskemét, Árpád krt. 11. fsz. 37. Érdeklődni: hét- köznap 17—19 óráig, 42893 FÖLDSZINTI 2 és félszobás öröklakás OTP-hitel átvál­lalással, Igényesnek eladó. Kecskemét, Ady E. u. 20. Érdeklődni Villám I. u. 6. 3-as szoba, pénztár. 42859 széchenyivarosban kétszobás összkomfortos, házgyári OTP-s lakás kész­pénzért plusz OTP-hitel át­vállalással eladó. Kecske­mét. Lánchíd u. 1/b II/6. autóbuszállomás mellett. ___________________________3269 B UDAPESTI, egyszobás, ta­nácsi lakásom elcserélném kecskeméti hasonlóra. Bő­vebb felvilágositás Kecske- mét. Holló u. 1/b. 42896 ELCSERÉLEM két szoba, konyha, mellékhelyiségből álló magántulajdonban le­vő, főbérleti lakásom, szo­ba, konyhás lakásra meg­egyezéssel. Leveleket ..Kecskeméten 479 799" jel­igére Kecskeméti Magyar Hirdetőbe,_______________3300 K ÖLTSÉGMEGTÉRÍTÉS­SEL lakást keresek Kecske­méten. Leveleket „Szep­tember 479 851" jeligére a Kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek. _____________3352 E LCSERÉLEM Budapest, vn. kerületi szoba, kony­hás, komfort nélküli taná­csi lakásom kecskemétire. Leveleket: „Minél előbb 479 859" jeligére a Kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek. 3360 Gépek és alkatrészek ZSIGULI eladó. Kecskemét, Zsinór u. 64.____________3324 A DUNAPATAJI Vas- és Fémipari Ktsz 60 tonnás présgépet venne. Ajánlato­kat kérjük Dunapataj, Pe­tőfi u. 16. sz. címre külde­nl.________________________1031 20 000 KM-t futott Wartburg eladó. Kecskemét, Kandó K. u. 19. este 5 óra után. _________________42905 R AJ Gaz 69-és. tavasszal műszaki vizsgázott, jó ál­lapotban eladó. Bognár Bé­la, Izsák, Garal u. 6. Tele­fon: 95,________________42930 2 23-AS Warszawa futómű (hátsóhid, sebváltó, kor­mány, kuplung) eladó. Cím: Kecel. Thököly u. 36. 1052 WARTBURG de Luxe új állapotban eladó. Berényi, Kecskemét, Sétatér u. 19. __________________________42911 U B-S, most műszaki vizs­gázott Zsiguli eladó. Bús Sándor, Orgovány, III. kér. 234. sz. 42915 Egyéb adás-vétel ÜJ „Pillangó” garnitúra el­adó. Kecskemét, Zsinór u. 67. Érdeklődni: egész nap. ____________________________3316 1 0 ÉVES kanca ló eladó. Érdeklődni: délután, Mén­telek 132. Csuporéknál. ____________ 3303 M ODERN hálóbútor maha­góni színben, sürgősen el­adó, 2 fotel és olajtüzelésű bojler is. Kecskemét, Ist­ván király körút 16. 16 órá­tól._________________ 3328 K UKORICA eladó. Kecske- mét. Szultán u. 28. 42908 XIV. LAJOS korabeli fran­cia, barokk asztal, 2 fotel, Tünde méretű, új japán te­levízió (2-es programra is), értékes antik ebédlőszek­rény, generálozott 500-as Trabant Combi olcsón el­adó. Kiskörös, Árpád u. 10 1. 1/2. _____________ 3370 S ZÉP. Intarziás ebédlőbútor eladó. Kecskemét, Vörös­marty u. 12. Érdeklődni: szombat, vasárnap. 42886 ELADOK: szép hálóbúto­rok. konyhabútorok, reka- miék, sezlon. Kecskemét, Vak Bottyán utca 9. (Rá- kóczl út végénél.) 3262 CSERÉPKALYH A-CSEMPE eladó. Kecskemét, Bethlen város 6. (Hegedűs köz.) ________________ 42900 3 50 MAZSA szalmástrágya eladó. Kecskemét, Szolno­kihegy 32. Békéscsabai út mellett. Irházléknál. 42920 GAZPALACK nyomáscsök­kentővel. modern konyha­szekrény. gépkocsiba akaszt­ható gyermekkocsi eladó. Kecskemét, Cédulaház u. 3. _.__________________»______42939 K ÖZÜLETNEK Főnix pál­ma eladó. Érdeklődni: Kecskemét. Vörösmarty u. 5._______- 42945 7 DB süldő eladó. Kovács Györgyné. Városföld. II. kerület 6. 3311 PIROS mély gyermekkocsi eladó. Kecskemét. Rendőr­falu. Benke József u. 19. Kiss Mihályné, 3312 NDK mély gyermekkocsi príma állapotban eladó. Kecskemét, Hunyadiváros, Rózsa Ferenc utca 4. 3335 ELADÓK kéménybe köthe­tő konvektorok csövekkel, spájzajtó, szoba, WC. új, konyhaszekrény, szekrény, villanymotorral hajtható vattakártológép. Kecske­mét^ Otemető utca 4. 3349 HALÖSZOBABŰTORi eladói Kecskemét. Mátyás király Vegyes KISGYERMEK nappali gon­dozását vállalom. Száraz­ná. Kecskemét, Jókai utca 5. _____________ 3295 T SZ-EK! Bisztró—borozó céljára épült több helyisé­ges 110 négyzetméteres, új épületrész elvi engedéllyel bérbe adó. Budapest 1141. Kőszeg u. 20. Tel.: 834-169. ___________ 42860 K ECSKEMÉTEN ' tanuló leánynak, vagy fiúnak szeptember l-től, külön be­járatú, bútorozott szoba, fürdőszoba-használattal ki­adó. Kecskemét, Klapka u. 43. Dékány István. __________________ 42890 K OZMETIKUS tanulónak érettségizett lányt keresek. Érdeklődni: Kecskemét, Sé­tatér utca 9. III. emelet l. Vasárnap, hétfőn, szerdán vagy Izsák, Kozmetika (mozival szemben) csütör­tök, péntek, szombat. _______ 3330 K EREKEGYHÁZI Kos­suth Mg. Szakszövetkezet 19. számú bélyegzője elve­szett, használata 1976. jú- lius 20-tól érvénytelen. 1055 IDŐS néni meíié kisegítőt keresek bentlakással. Kecs- kemét, Iflnyj u. 10._ 42954 MAGÁNLAKÁS takarítását vállalom, heti három alka­lommal. Leveleket „Dél­után” jeligére a kiadóba kérem. 42916 KIADÓ üres, kertes ház­rész, Máriahegyben. Érdek­lődni: Kecskemét, Halasi Út 5. fsz, 6. 42943 ­KECSKEMÉTEN nyugdíjas asszony keres olyan magá­nyos, idős nénit, aki gon­dozásra szorul és anya­giakkal rendelkezik. Leve­leket „Lakásom van 479 800" jeligére a Kecskeméti Ma- gyar Hirdetőbe kérek. 3301 BÚTOROZOTT szoba kiadó olyan néninek, aki mosást, vasalást, takarítást vállal. Kecskemét, II.. Szamuely Tibor u. 3, JI338 KECSKEMÉTEN idős sze­mély eltartását vállalja fia­tal házaspár. Leveleket: „Szeretet 479 850" jeligére a Kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek. 3351 Házasság körút 36. 3358 73 ÉVES, kétszobás lakás­sal rendelkező, MAV-nyug- díjas, megismerkedne há­zasság céljából, komoly öz­vegyasszonnyal, 65 éves ko­rig. Leveleket „őszirózsa” jeligére a kiadóba kérem. ______________• 42926 38 ÉVES, 165 cm magas, barna, független férfi meg­ismerkedne hozzáillő elvált vagy özvegyasszonnyal há­zasság céljából. Lakásom van. Fényképes leveleket várok: „Anyagiak nem ér­dekelnek 479 863” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirde­tőbe. 3364 MUNKAALKALOM Közlemények KÜZÉP-MAGYARORSZAGI Pincegaz­daság üdítő palackozáshoz férfi és női munkásokat felvesz. Foglalkoztatás két műszakban. Jelentkezés: Kecske­mét, Kiskőrösi út 14. Márka-üzem. Felveszünk továbbá villanyszerelő és lakatos szakmunkásokat változó mun­kahelyre. Jelentkezés: Kecskemét, Széchenyi tér 12. Gépműhely. 1057 AZ IGV Finommechanikai Gyára azonnali belépéssel felvesz gépgyár- tástechnológiai szakon végzett mér­nök, illetve üzemmérnök képesítésű munkaerőket termelésirányítói és mű­szaki ügyintézői munkakörbe, vala­mint marós, esztergályos és automata Képbeállító szakmunkásokat. Jelent­kezés: írásban vagy személyesen a Kyár közgazdasági osztályán. Kiskő­rös, Petőfi S. u. 85. 1047 FELVESZÜNK segédasszisztenseket tartós külszolgálati tevékenységre. Érettségizettek előnyben. Jelentkezés: Megyei Tüdőgondozóban Kecskemét, Komszomol tér 7. Minden munkana­pon délelőtt 8—10-ig. 3350 FELVESZÜNK autó-motorszerelőt, autóbuszvezetőt osztott munkaidő-be­osztással, szerelő mellé segédmunkást, villanyszerelőt, ácsot. Jelentkezni le­het: Kecskemét, Városi Tanács Épí­tési Költségvetési Üzeme, Kecskemét, Reiszmann Sándor u. 20. 3355 FELVESZÜNK: kőművest, kőművesek mellé segédmunkást, útépítési segéd­munkást. Jelentkezés: Kecskemét, Vá­rosi Tanács Építési Költségvetési Üze­me. Kecskemét, Reiszmann Sándor ut­ca 20. 3356 AUTÖ-MOTORSZERELÖT, szerszám- készítőt, valamint géplakatost tmk- munkára gyakorlattal, azonnali belé­péssel felveszünk. Gépjavító Közös vállalkozás, I.ajosmlzse, Dózsa György Április 4. Gép­ipari Művek Kis­kunfélegyházi Vegyipari Gép­gyára felvételre keres: lakatos, esztergályos, ma­rós, hegesztő, ko­vács szakmunká­sokat és férfi se- , , . gédmunkásokat, valamint Irodatakarítókat. Jelentke­zés: Csányi út 2. 3097 KOMMUNÁLIS Költségvetési üzem azonnali belépéssel alkalmaz portást, éjjeliőrt, parkgondozókat, szemétbe­gyűjtéshez rakodó és úttisztító mun­kásokat. Parkgondozó munkára szün­idős középiskolás fiúkat is felve­szünk. Jelentkezni lehet: Kecskemét, Bagi László u. 4. sz. 3165 KUBIKOS brigádot felveszünk! Jelent­kezés: MEZŐGÉP Vállalat Építési Üze­me. Kecskemét, Kül­ső-szegedi út 136. 1008 A DEMÁSZ Kecskeméti Kirendeltsé­ge közli, hogy Kecskeméten a Mű­kért városrészben a SZÖV-TERV ál­tal épített 1, 2, 3, 15, 16. 17, 18, 19. jel­zésű földkábeleket 1976. augusztus 1-ei feszültség alá helyezte. Fenti idő­ponttól a létesítmények érintése és megközelítése életveszélyes és tilos! 3361 rnezŐGép kecskémét Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, ismerősöknek, a Fém­ipari Vállalat vezetőségének és dolgozóinak, akik felejthetetlen, jó testvérünk PAPAI JANOS temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló testvérei. 42 938 FELVÉTET.RE keresünk villanyszere­lő, víz-gázvezeték szerelő szakmun­kásokat és segédmunkásokat. Jelent­kezés Kiskunhalasi Építőipari Válla­lat Kiskunfélegyházi Főépltésvezető- ségénél Kiskunfélegyháza, Izsáki út 16. 852 Ipari - Szakmunkásképző rító­él 126. 3365 S A FÉMMUNKÁS Vállalat Kiskunhala­si Gyára azonnali belépéssel felvételre keres férfi és nő szak és betanított munkásokat lakatos és hegesztő munka­körökbe. Vidékiek­nek útiköltséget térítünk. Jelentkezés: Kiskunhalas, Középsőlpartelep 8. 981 A KECSKEMÉTI Ezermester Ipari Szövetkezet felvesz azonnali belépés­sel lakatos, festő szakmunkásokat, valamint segédmunkást. Egy műszak és szabad szombat biztosítva. Jelent­kezés a szövetkezet központi telepén, Kecskemét, Malom u. 6. sz. alatt, Ge- buia József üzemvezetőnél. 1007 A 607-ES SZ. . _ _______________ I ntézet Tanműhelye felvesz takaríl nőt. Jelentkezés Kecskemét, Szolnoki út 31. sz. alatt a Tanműhelynél. 3329 A KÖJÁL laboratóriumába assziszten­si állásra érettségizett leányt felvesz. Érdeklődni lehet szombat kivételével 9 órától 15 óráig. Bács-Kiskun megyei KÖJÁL Kecskemét, Ady Endre u. 19. 1049 PÁLYÁZATOT hirdetünk Solti szer­vizünk, szervizvezető munkakörének betöltésére. Technikumi végzettség szükséges. A pályázatot önéletrajzzal GELKA Kirendeltség Kecskemét, Trombita u. 1. sz. alá kérjük be­küldeni. 3333 LIKŐRIPARI Vállalat kecskeméti üze­me zetorvezetőt felvesz. Jelentkezés: Kecskemét, Külső-Szabadság út 19. Üzemvezetőnél. 3299 FELSZOLGÁLÓT és népművelőt vesz fel a Fegyveres Erők Klubja. Kecs­kemét, Lechner Ödön utca 3—5. 3302 A KECSKEMÉTI Tejüzem felvételre keres üzemi segédmunkásokat, áru­kihordó gépkocsikísérőket. Egészség­ügyi alkalmassági vizsgálatok szük­ségesek. Jelentkezés: Kecskemét, Ró­bert Károly körút 6. 3166 A KSH SZÜV Kecskeméti Szá­mítóközpontja felvételt hirdet 1976. szeptember 1-i belépéssel adatrögzítő, ellenőrzőlyukasztó két- müszakos munkakörök betöltésére. A felvételre kerülők három hónapos tanfolyami kiképzésben részesülnek. A jelentkezéseket írásban, részletes önéletrajzzal kérjük megküldeni, Kecskemét, Izsáki út 1. címre. A be­érkezett pályázatok alapján a felvé­teli vizsgák időpontjáról külön érte­sítést küldünk. 949 SPORT - SPORT - SPORT A jugoszláv ifjúsági labdarúgó-válogatott a Magyar Hírlap Kupa esélyese % M • A 9-cs Fodor a magyar ifjúsági válogatott első gólját lövi a Bács-Kiskun megye elleni mérkőzésen. Magyarország— Bács-Kiskun megye 2:1 (1:1) A vártnál is gyérebb érdeklő­dés mellett kezdődött meg szom­baton a Magyari Hírlap Kupa if­júsági labdarúgótorna a kecs­keméti Széktől Stadionban. Alig kétszáz néző foglalt helyet a le­látón, amikor Kávai játékvezető sípszavára elkezdődött a Magyar- ország—Bács-Kiskun megye mér­kőzés. A papírformának megfele­lően a magyar utánpótlást képvi­selő válogatott játszott eredmé­nyesebben és ai 3. percben Fodor révén vezetést is szerzett. 1:0. A 16. percben történt szabálytalan­ság után Táj ti 11-esből egyenlí­tett. 1:1. A 41. percben Fodor ki­cselezte a védőket és ezúttal sem hibázott. 2i:l. A válogatottban Dalnoki, Forgó, Lukács és Fodor, míg a megyei csapatban Hege­dűs, Tajti, Brindzsa- és Vörös já­téka érdemel dicséretet. A 11-es rúgások eredménye: 3:3. Jugoszlávia—Csehszlovákia 3:1 (2:1) A mezőnyben jól adogató cseh­szlovákok szereztek vezetést Ho- mola góljával. 0:1. Ezt követően a jugoszlávok vették át a játék irányítását a Szabardzsija 2, il­letve Lilicsics góljával biztosan nyertek, a jugoszláv csapatban^ f0gadták a Kecskeméti Városi Tanácsnál • Szamardzsija remek fejesgólja a Jugoszlávia— Csehszlovákia mérkőzésen az egyenlítést jelentette. Jugoszlávia— Bács-Kiskun megye 4:1 Góllövők: Szamardzsija, 2, Var­ga, Milicsics, illetve Kovács. Csehszlovákia—Magyarország 2:0 (1:0) Góllövők: Kvocera, Homola. A torna állása: (0:0) T. Jugoszlávia 2. Csehszlovákia 3. Magyarország 4. Bács-Kiskun 2 2-------4-2 2 1-13-3 2 1-12-3 2---------2 2-6 — A mai nap műsora, Kiskunfél- egyháaán, 15 órákor: Bács-Kis- kun megye—Csehszlovákia, IT órakor: Jugoszlávia—Magyaror­szág. A nemzetközi labdarúgótorna képviselőit Gyuricskó, Szamárdzaija, Mili csies, a cseheknél Loder, Homo- lo és Stefani nyújtott átlagon fe­lüli teljesítményit. A 11-es rúgá­sok alapján a jugoszlávok bizo­nyultak jobbnak 3:2 arányban. Vasárnap Kiskőrösön folytató­dott a négyestorna, ahol a követ­kező eredmények születtek: Tegnap délelőtt a Kecskeméti Városi Tanács V. B. Testnevelé­si és Sportfelügyelőségén fogad­ták a Magyar Hírlap Kupa ifjú­sági nemzetközi labdarúgótorna csapatvezetőit Fekete Béla vá­rosi sportfelügyelő tájékoztatta őket Kecskemét város fejlődésé­ről, a közeljövő feladatairól» majd átadta a Kecskeméti Vá­rosi Tanács plakettjét. Ezt köve­tően a város közművelődési éé kulturális intézményeivel ismer­kedtek a vendégek. A PGSK csapata nyerte a nagydíjat Kiss és Tormási volt a legeredményesebb kecskeméti Vasárnap reggel motorberregés ébresztette a kecskeméti Rákóczi út lakóit. Az országos go-kart- bajnokság ötödik fordulójának résztvevői melegítették motorjai­kat, próbálták a meghosszabbí­tott pályát. Tíz órakor huszon­egy egyesület kilencvenhat ver­senyzője sorakozott fel -a meg­nyitóra, amelyet Csontos Gáspár, a Kecskeméti Autó és Gépjavító Ipari Szövetkezet elnöke tartott, majd rajthoz szólították 9 ver­senyzőket. Mintegy nyolc-tízezer néző előtt indították az első fu­tamot. Eredmények, I. osztály (17 in­duló): 1. Sebestyén Mihály (PGSK), 2. Kovács Sándor (PGSK), 3. Tormási Attila (Kecs­kemét, c. k.); II. osztály (16 in­duló): 1. Pingiczcr István (ÉP­GÉP), 2. Kiss György (Kecs­kemét, e. k.), 3. Nádas Zsolt (PGSK); III. osztály (51 induló): 1. Langmár Béla (IKARUS), 1. Varga Károly (Tatabánya), 3. Eszes József (IKARUS). Ifjúsá­giak (12 induló): 1. Kesjár Csaba (PGSK), 2. Nagy József (Győri Volán), 3. Sebestyén Fereno (PGSK). A Kecskemét város nagydijáérf megrendezett futamot a Pestvidé- ki Gépgyár (Sebestyén, Kovács. Fekári) együttese nyerte. A díja­kat Kovács Jenő, a Kecskeméti Spartacus go-kart szakosztályár nak vezetője adta át a győzte­seknek és helyezetteknek. • Azt hinné az ember, hogy együtt könnyebb... Ifjú Nagy László (23-as, Győri Volán) és Balogh László (40-es, IKARUS) a megmondhatója, hogy nem mindig... • Kétlábon és kétkeréken. A 67-es Sebestyén Sándor (BKV Előre) és a 82-es Dániel Tibor (Tatabánya) magánszáma... (Banczik István felvételei) „D” KATEGÖRlAjü AUTÖBUSZ­GÉPKOCSIVEZETÖI TANFOLYAMOT SZERVEZ a Volán 9. számú Vállalat. Jelentkezés: KECSKEMÉT, Csáktornyái u. 4—6. Személyzeti és oktatási osztályon. 3100 MAI MI SOK TELEVÍZIÓ 17.23: Hírek. 17.35: A sebészek évszázada. NSZK tévéfilm-sorozat 18.00: Tíz perc figyelmet ké­rek ... Vértessy Sándor ngisora. 18.10: Vizet a földeknek. 16.35: Játék a betűkkel. 19.00: Reklámműsor. 19.05: Esti mese. 19.20: Tévétorna. 19.30: TV-hiradó. 20.00: Kisfllmmek a nagyvilág­ból. Ember és föld. Spa­nyol ismeretterjesztő rövidfilm-sorozat. 20.25: Népvándorlás naponta. Magyar rövidfilm. 20.40: Vrangel szigetén. Szovjel dokumentumfilm. 21.05: Borobodur. UNESCO- fllm. 21.25: Esztendők terhével. Port­réfilm Csanádi Imréről. 22.25: TV-híradó 3. 2. MŰSOR: 20.00: Hildegard Knef műsora. NSZK film. 20.50: A bányász. Portrék a Német Demokratikus Köztársaságból. I. rész. 21.00: TV-hiradó 2. 21.20: Fodor Sándor: A feltá­madás elmarad. Tévéjáték. 9.20: A szimfonikus zene foly­tatása. 10.05: Gyermekeknek. 10.32: Donizetti: Betly. Egyfelvo- násos vígopera. 11.29: Polkák fúvószenekarra. 11.39: Epizódok Boleslaw Prus A fáraó cfmű regényéből — XX. rész. 12.35: Melódiakoktél. Közben: 13.10: Törvénykönyv, 17.30: Patali Kálmán énekel. 18.00: A Szabó család. 19.15: Ül lemezeinkből. 20.00: Virágot Algernon nak. Tűnődések egy fantasz­tikus regény ürügyén. 20.28: Lakodalmas dalok és tán­cok. 21.05: Húszas Stúdió (falusi). 22.20: Bemutatjuk ÚJ felvételein­ket. 22.49: Meditáció. 0.50: A szakszervezet tárgyalta. 21.01: Magángyűjtemény. 9.00: A Dzsesszfelvételekből c. 23.00: Szimfonikus zene. műsor folytatása. 9.33: Derűre is derű. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. q MŰSOR 11.55: Látószög. 12.00: Népi zenekarok mflsorá- 14 0II Századunk zenéjét*!. 12.33: Arcképek a lengyel iroda- H-57: A régi magyar irodalom lomból 13.25: A Melódiakoktél folytató- 22.59: Offenbach: A gerolsteinl nagyhercegnő. Részletek KOSSUTH 8.25: Szimfonikus zene. Közben: 9.00: Mi méri az embereket? III. Ancsel Éva filozófus­sal beszélget Zeley László. 13.57: Ezeregy délután (Ism.). 14.48: Éneklő Ifjúság. 15.10: Franck: f-moll zongora­ötös. 15.44: Magyarán szólva... 16.00: A világgazdaság hirel. 16.05: Harsan a kürtszót 16.35: Népdalkórusok, népi hang­szerszólók. 17.05: Indul az Amal express! (ism.) az operettből. 0.10: Morley-kórusok. PETŐFI 6.05: Gyöngy Pál: Igazolatlan éjszaka. Részletek a zenés Játékból. 12.50: Zongoramuzsika. 13.25: Barkácsolók ötperce. 13.33: Paul Robeson énekel. 14.00: Kettőtől hatig... 16.33: Csúcsforgalom — siófokon. 18.00: Könnyűzenei Olimpia — Döntő VŐ. rész. 18.33: Daloló, muzsikáló tájak. 18.59: Richard Tauber operett­felvételeiből. 19.15: Tudományos újdonságok a Novoszty sajtóügynökség­ben. 19.30: Csak fiataloknak! hetei. 15.17: szimfonikus zene. 16.53: Lux Erika zongoraestje a Zeneakadémia nagytermé­ben. 18.03: Francia madrigálok. 18.11: Beülni: Norma. Kétfelvo- násos opera. Közben: 19.33: Irodalmi miniatűrök. 20.00: Az operaközvetítés folyta­8.20: Tíz perc külpolitika (ism.) 20.33: A régi magyar irodalom 8.33: Dzsesszfelvételekből. hetei. 20.56: Hangfelvételek felsőfokon 22.13: Az 1975. évi Drezdai Nem­zetközi Dixieland Fesztivál felvételeiből.

Next

/
Oldalképek
Tartalom