Petőfi Népe, 1976. augusztus (31. évfolyam, 181-205. szám)

1976-08-10 / 188. szám

1976. augusztus 10. # PETŐFI NÉPE • 5 „Sok szál köt Kecskeméthez Beszélgetés Gádor Istvánnal y y — Szívesen látom ezt a mun­kámat Kecskeméten — mondja Gádor István, Kossuth-díjas ér­demes művész, amikor az utolsó elem is helyére került a Keres­kedelmi, Vendéglátóipari Szak­munkásképző Iskola udvarában felállított plasztikán. örült, hogy a szobor jól érvé­nyesül a közreműködésével ki­választott helyen, szívesen idéz­te fel a hirös városhoz fűződő kapcsolatait. A múló idő is alig- alig halványította emlékeit. Olyan szemléletesen rajzolta meg szavakból Kada Elek alakját, mintha tegnap találkoztak vol­na. Pedig 12 éves diákként készí­tette el a polgármester portré­ját. Portré Kadáról, barátság Imre Gáborral — Hogyan ismerkedett meg Kadával? — Tulajdonképpen dédapám kezdte az ismerkedést a város­sal. Hallomásból tudom, hogy megbecsült szűcsmester volt. Fia, Steiner Sámuel az izraelita is­kolában tanított. Apám, a refor­mátus kollégiumban végzett, ké­sőbb alorvosként, majd egészség- ügyi tisztviselőként dolgozott. Így került Kókára, szülőhelyem­re. A rokonság Kecskeméten ma­radt, később rövid időre mi is visszaköltöztünk. A második ele­mit a Nagytemplom mögötti, rég lebontott iskolában jártam. Mindössze annyi maradt meg bennem erről az évről, hogy a tanítótól körmöst kaptam. A Nagykőrösi utca és a mostani Móricz Zsigmond utca sarkán laktunk. Apám jóban volt Fé­nyes Adolffal. A nyarakat rokonaimnál töl­töttem, a Vásári-Nagy utcában. Ott mintáztam meg nagyanyá­mat. Ügyeskedésem annyira tet­szett hozzátartozóimnak, hogy még a polgármesternek is elúj- aágolták tehetségemet. Megkér­ték Kadát: üljön modellt. Kötél­nek állt. Kecskemétet hallva Imre Gá­borra is gondolok. Már Buda­pesten a Német utcai középis­kolában együtt tanultunk Sződi Szilárd tanárnál. Legtehetsége­sebbnek tartott növendékeit vit­te a főiskolára, Gábort is. örül­tem, hogy együtt maradtam vele, mert szerettük őt, kicsit felnéz­tünk rá. Jól sportolt, ízléssel öl. lözködött, és sokszor bizonyította rátermettségét. A napokban láttam az Ipar- művészeti Főiskolán vörös már­ványba faragott egy szépen mun­kált fejet; alkotását. Ma is ki­tűnőnek érzem ezt a fiatalkori Imre Gábor-művet. A régi vásár csudái Napestig sorolhatnám kecske­méti élményeimet. A bicikliről beszéljek? Nagy dolog volt ak­koriban a századforduló táján. Mi szűkösen éltünk, rokonaim­nak biciklire is tellett. Nyaran­ta abban a teremben gyakorol­tam, ahol valamikor színlelőadá- eokat tartottak. A mostani szín­házzal szemben levő épületet • „Itt lesz a legjobb.” Gádor István az új iskola udvarán a fény­viszonyokkal ismerkedik. • A művész új plasztikája. egyik nagybátyám bérelte. Ami­kor már biztonsággal ültem a nyeregben, hosszabb utakra is vállalkoztam. Ma is magam előtt látom a vá­sárt, a fazekasokat, a szűcsöket, a lacikonyhát. A cirkusz volt az élvezetek .teteje. Bámultam a rézedényeket fabrikáló cigányo­kat is. Az itteni motívumokat később feldolgoztam. Talán a kecskemé­ti vásárban gyökerezik a népmű­vészet, népi élet iránti későbbi érdeklődésem. Munkásmozgalmi emlékek Vágó Bélával is többször ta­lálkoztam. O és dr. Lőwy Ödön, apám szűkebb köréhez tartozott. Hosszabb-rövidebb ideig, mind­hárman a szakszervezeti, szak­egyleti betegsegélyző intézetnél dolgoztak. Apámtól tudom, hogy Vágó és Lőwy is befolyásolta Kadát a kecskeméti művésztelep létrehozásában. A kecskeméti munkásszerve­zet alapító tagját, a Tanácsköz­társaság híres politikusát 1919- ben láttam utoljára. A szociál­demokrata párt — ha jól emlék­szem —, a régi parlamentben kibővített választmányi ülést tar­tott a proletárdiktatúra kikiál­tása előtt. A szakszervezetnél dolgozó apám négy meghívót szerzett, így jutottam én is a te­rembe. Ott volt az egész szociál­demokrata vezérkar. Többen el­lenezték a két munkáspárt egye­sülését, főként a jobboldali szem­léletűek. Vágó Béla az utolsók között lépett pódiumra. Hatáso­san, szép kecskeméti kiejtéssel sorolta á két pártot összekötő tényeket, célokat. Mindjárt meg­változott a hangulat. A proletárdiktatúra első nap­jaiban néhány iparművész arra gondolt, hogy csinálni kellene va. lamit. Sehova sem tartoztunk. A képzőművészek szervezetébe nem vettek fel bennünket. Mivel tudták rólam, hogy kapcsolat­ban állok a betegsegélyzővel és a párttal, engem küldtek be elő­zetes tájékozódásra a Népszavá­hoz. Szívesen fogadtak és a fiatal Szakasits Árpádot jelölték ki protektorunknak. Volt tanárom, Maróti Géza műtermében né­gyesben beszéltük meg a ten­nivalókat és hamarosan az ipar- művészeti iskolában megalakí­tottuk szervezetünket. Engem bíztak meg a titkári és pénztá­rosi teendők ellátásával. Tet­tünk annyit, amennyit a rövid idő alatt lehetett. Mi kezdemé­nyeztük a híres bélyegakciót, 1919 őszén emigrálnom kellett. Szobor porcelánból — Köztudott Gádor István­ról, 'hogy elapaszthatatlan buzga­lommal keresi, kutatja, a kor­szerű kifejezési formákat, képes önmaga megújítására. Sok alko­tásával — Bartókhoz hasonlóan — a legősibb, s a legújabb szin­tézisére törekszik. Tudomásom szerint porcelánból még senki sem készített hazánkban köztéri plasztikát. Milyen meggondolá­sokból dolgozott ezzel az anyag­gal? — Nem szívesen beszélek a művészi . alkotófolyamatról, mert úgy vélem, hogy feleslegesek a magyarázatok. A művet vagy ér­tik. vagy nem, szeretik vagy el­utasítják, ad egy hangulatot, fel­kelt egy érzést, vagy sem. Most mégis kicsit élőbbről kell kez­denem a választ. Meglódult a világ. Különösen az utóbbi fél évszázadban vál­tozik gyorsan minden. A művé­szet kénytelen, mert kénytelen alkalmazkodni a fejlődéshez. Akár akarjuk, akár nem. a gé­pek befolyásolják szemléletün­ket. Gondoljunk ‘ csak az építé­szet forradalmi átalakulására. A Kecskeméten most felállí­tott porcelánplasztikának ötlete, eszméje a pécsi porcelángyárhoz fűződik. Amikor ott jártam, le­nyűgözve néztem egy három- emeletes gépet. Nagy méretű porcelán hengereket készített. Mindjárt ^zon töprengtem, mit lehetne ebből csinálni, mit tud a gén. Elmondtam terveimet és mondjárt kaptam műtermet, la­kást, dolgozhattam. Az ottani munkások figyelme, ösztönzése biztatott. Remélem, hogy a kész mű megnyeri az újra fogékony ifjú nemzedék tetszését. Heltai Nándor Óvónőképzés Évente mintegy 40 ezer peda­gógust — oktatókat, nevelőket, módszertani szakértőket, zeneta­nárokat — képeznek az óvodák és bölcsődék számára a Szovjet­unió közép- és felsőfokú oktatási intézményei. Az iskoláskor előtti gyerme­kek nevelésével foglalkozó szak­emberek képzési programját a Szovjetunió művelődésügyi mi­nisztériuma határozza meg. A hallgatók a kötelező tantárgya­kon kívül több szaktárgyat is tanulnak: az óvodák és bölcső­dék leendő nevelői a pedagógián kívül pszichológiával gyermek­fiziológiával és anatómiával fog­lalkoznak. Érteniök kell a rajz­hoz, énekhez, tánchoz, játékok összeállításához és különböző hangszereken kell játszaniuk. Napjainkban a Szovjetunióban több mint 200 pedagógiai szakis­kolában és a pedagógiai főisko­lák mintegy 30 tanszékén fog­lalkoznak az óvodai és bölcsődei nevelők képzésével. (APN — KS) Törtszám és törött üveg • A Moszkvai 5-ös számú Peda­gógiai Főiskola tanműhelyé­ben. A képzőművészeti készség fejlesztése a jövendő pedagó­gusok felkészítési programjá­nak alapvető része. (Fotó: APN—KS— Sz. Szubbotyin felvétele) A tornázunk vagy tornászunk tárgyalása után szóhasadások, vagyis kettős alakok további is­mertetésével mutatunk rá a nyelvi kifejezések gazdagságára. A vesz tárgyas igének 19 je­lentését sorolja fel az értelmező szótár. Használatában nincs semmi nehézség. A tárgyatlan vesz igének már vész, veszik alakjait is számba veszi a szótár tájnyelvi jelzéssel. Használatuk már meggondolkodtat. Igaz, a fel­sorolt példák kerülik a vész, ve­szik alakot. Vagy múlt időben idézi a szótár a példákat (éhen veszett), vagy a jelen idő többes számában (egyre vesznek a köny­veim), vagy csak úgynevezett tildével, a címét helyettesítő fekvő hullámalakú jellel utal rá (ködbe, távolba^). Tehát me­lyik a jó? Éhen vesz, vész vagy veszik, elvesz, elvész vagy elve­szik a könyvem, ködbe, távolbá vesz, vész, veszik? Ennek a tárgyatlan igének két fő jelentése van: valami el­vesz, valaki összevész valakivel. Ma még bajos lenne valamilyen elkülönülést megállapítani (hogy pl. a könyv elveszik, ő minden­kivel összevész). Az összevesz is csak ebben az egy alakban ta­lálható az értelmező szótárban (összevesz valakivel). Hasonló­képen az elvesz is (sok időm el­vesz, hangja elvesz a zsivajban). Pedig mindkét esetben használ­ható az összevész, összeveszik valakivel, elvesz, elvész, elveszik valami. Ebben a példában pedig ^már bizonyos elkülönülést lehet megállapítani: leveszekszik a székről. Így figyelmeztetünk va­lakit: Ne izegj-mozogj, mert le­veszekszel (nem pedig levesze­kedsz) a székről. A párhuzamos alakok jelentésének elkülönülése bizonyosan be fog következni. Egyes igék múlt idejében ket­tős alakok használhatók. Szállt vagy szállott, hulltak vagy hul­lottak egyaránt jó. A játszik ige múlt idejében már más a hely­zet. Játszottam a gyakori. Színé­szek nyilatkozatukban gyakran mondják, hogy „ebben és ebben a darabban játsztam”. Ez már ünnepélyesebb, alkalmi használat. Sokszor stílusárnyalat kifejezé­sére is alkalmas a kettősség. Ma pl. a zengtük, áradt és mondtam a gyakoribb. Arany János pedig így ír: Zengettük a jövő remé­nyit. Elsírtuk a múlt panaszát. Tompa Mihály A gólyához című versében pedig ezt olvassuk; Ne járj a mezőn, temető van ott, Ne menj a tóra, vértől áradott. Madách így fejezi be Tragédiá­ját: Mondottam ember, küzdj és bízva bízzál. A törik. forr. varr és áll ige múlt idejében és befejezett mel­léknévi igenevében már határo­zott elkülönülést figyelhetünk meg. Eltört az edény, de: törött edény. Kitört a háború, de: a szék lába kitörött. Megtört az ereje. „Megtört szívvel” szókap­csolattal kezdődnek a gyászjelen­tések. Itt csak így jó. Különbség van a tört arany és a törött arany (tárgy) között is. A nem egész számokat sem törött, ha­nem törtszámoknak nevezzük. A levesről egyaránt mondhat­juk, hogy felforrt vagy felforrott; de ha valaki nagyon mérges, ak­kor csak azt mondhatjuk róla: Felforrt benne a méreg. Ugyan­ide sorolható a varr és áll ige is. Ruhát varrt magának, de: • kézzel varrott ruha. Szilárdan állt a lábán, de a sokáig álló vizet állott víznek mondjuk. Más igéknél is megfigyelhető a jelentés szerinti különbség. Az elfelejt és feled igepár most vív­ja harcát. Egyelőre a feled ige kerekedett felül, pedig régen az ünnepélyes stílus szava volt. Mintha elfelejtettük volna az elfelejt igét. már a reklámszö­vegek is így kezdődnek: Ne fe­ledje ... Az eltévedt az erdőben és a tévedett valamiben eltérő használatát alighanem az igekötő befolyásolja. Még bőven vannak példáinkj majd azok is sorra kerülnek. Kiss István Pályaalkalmassági vizsgálat Képünkön egy érdekes pszicho, fiziológiai vizsgálatot láthatunk. De félreértés ne essék, a vizs­gálatot nem a fehér köpenyes technikus, hanem egy magyar gyártmányú R—10 számítógép végzi! A Számítástechnikai Koordiná­ciós Intézet munkatársainak a szegedi kutatókkal együttműköd­ve olyan, számítógéppel elvégez­hető és értékelhető tesztet sike­rült kidolgozni, amely a reflex- működés, alakfelismerő készség és tanulékonyság vizsgálatára al­kalmas. Pl. a képen látható „cikcakk” tesztnél a vizsgált személynek a képernyőn megje­lenő mozgó vonalat kell megállí­tania, nyomógomb segítségével, egy adott tartományban. A mód- < szer nagy előnye, hogy a számí­tógép a vizsgált személyről azon­nal értékelést ad, ezzel közvetlen ember—gép kapcsolatot tesz le­hetővé. (14.) Nem kétséges, hogy Tamarára is rászálltak. Vagy talán nem. (^udja a franc. Persze gőzöm ■incs, hogy énrólam miket léhet szövegelni Tamarának. Már az első szünetben ki­szúrtam. hogy téma vagyok a közvéleményben. Amikor lefelé ügettem az udvarra, a lépcső­házban ki kellett kerülnöm a Fürkészdarázs Triót. Vihogtak, amikor elhúztam a csíkot mellet­tük, és én voltam a dinnye, hogy lefékeztem.- Visszafordultam és rájuk néztem, pedig akkor még eszembe se jutott, hogy miattam szatirikusak. Fürkészdarázsék el­hallgattak, aztán egymásra bá­multak, és erre megint kipuk­kadt belőlük az idétlen kacaj. Tizenhét évesek, de komplett in­fantilis mindegyik. (A múltkor is, e gyermeknapi ünnepségen haj­szálon múlt, hogy nem lett bot­rány, hiszen Dóra alig tudta pengetni a gitárt, Juli is csí­kokra harapdálta a száját, Tilda pedig talán össze is pisilte ma­gát és ez az egész dili minden ok nélkül honolt bennük.) Nem kellett volna lefékeznem mellettük ott a lépcsőn. Hármuk közül csak Tilda tudta abba­hagyni a vihogást. De ő abba­hagyta. Az ügy érdekében. Köny. nyes szemmel tekintett rám, úgy rebegte: — A III/c a másik udvaron található, siess, rövid a szünet! De ha vársz, megspórolod az utat, helyedbe jön ... Nem elég, hogy megálltam, még rá is tettem egy lapáttal a hülyeségemre. Azzal, hogy megkérdeztem: — Kicsoda? Még csiklandósabb vihogás, hiperszopránban. Amitől végre leesett bennem a tantusz. Oda- vakkantottam, hogy hülyék? megfordultam, és visszacselleng­tem az osztályba. Mire becsöngettek történelem­re, már végig megfejtettem az ábrát. Frankón nem lehet más­képpen — állapítottam meg —, mint úgy, hogy Betli hintette szét az információt, tehát hogy én tegnap az ő szeme láttára találkoztam Tamarával, és együtt mentünk fagylaltozni stb. Aba Sámuel mindjárt az óra elején felszólított, és amíg feleltem, Betli folyamatosan vigyorgott rám a második sorból, és a po­fájára volt nyomtatva, hogy tényleg mindenkit tájékoztatott már Tamaráról és rólam. Lead­tam a szöveget Aba Sámuelnek, nem is rosszul (bevéste az ötöst), pedig közben arról tár­gyaltam magammal, szétverjem-e Betli pofáját, vagy ne verjem szét. óra végére határozatot hoztam, hogy nem teszem meg neki a szívességet, amit vár. vagyis a pofája szétverésével nem fogom igazolni a dumája tartalmát. Ha ugyanis nem ha­jítok új kavicsot a vízbe, ha­marabb megnyugszik a közvéle­mény posványos állóvize (a ki­fejezés a tévéből, valamelyik esti híradó tudós kommentár­jából, amely rögeszmefuttatás természetesen nem a hazai vi­szonyokra von atkozott). Utolsó szünetben Amadé Katf hivatalos meghívást juttatott el hozzám (személyesen), hogy ha nincs más elfoglaltságom, suli után vándoroljunk közösen ha­zafelé, mert meg akar beszélni velem valamit. — Edzésem van — mondtam. — És délután? — kérdezte. — Még nem tudom — mond­tam. Pedig már tudtam, hogy Tamarával úgyse fogjuk ma már keresztezni egymás útjait. — Szervezd úgy, hogy négyre feljössz hozzánk — mondta Kati. Most pedig fél négy. Most rágyújtok, mintha komoly dohá­nyos volnék, aztán pontosan négyre átszédelgek Katiékhoz, és becsöngetek, kihallgatásra ké­szen. Ha Tamarát nevezi ki té­mának, rövid leszek, sőt szűk­szavú. Pedig Katit jól bírom, és nem akarom bántani egy szóval se. Persze az is lehet, hogy Bet­űről lesz szó. Vagyis arról, ne­hogy pacallá verjem Betűt, mert egy ilyen akció méltatlan lenne hozzám. A Tamara-téma és a Betű-téma esélye 50—50 száza­lék. A télen egyszer már előfordul­tam Katiéknál, hivatalosan, mert Kati beteg volt. Kollár Ildivel látogattam meg, hogy informál­juk, melyik tárgyból mennyit haladtunk, amióta ő az ágyat nyomja. Akkor nem értem rá megfigyelni a lakást, mert Kati hálóingben feküdt a betegágyán. A hálóingén pedig kivágás volt (dekoltázs, szalaggal átkötve a nyakán), ami engem annyira idegesített, hogy mindig oda kellett csillagásznom a szemem­mel. Az idegességtől akkor éjjel álmodtam is valamit Katiról. Ál­momban még hálóing sem volt rajta. — Foglalj helyet — mondta. Előttem ment be a szobába. Ahogy mögötte lépkedtem, meg kellett állapítanom, hogy Kati­nak lába is van. Ugyanis nem emlékszem, hogy egyszer is lát­tam volna szoknyában. Pedig szoknyában kiderül, hogy klassz lába van. Versenyképes Tama­ráéval és Kollár Ildiével. De Kollár Ildi bokája olyan vé­kony, hogy azt se a Katié, se a Tamaráé nem tudja utánozni. Arra a heverőre ültem le, amelyiken Kati a télen beteg volt. Azonnal következtettem, hogy ez a szoba Katié és a hú­gáé. A falak ugyanis tele vol­tak plakátokkal. Kati leült velem szemben, de nem a fotelba, pedig az lett vol­na a kényelmesebb neki, ha­nem a tanulóasztala mögé, mert a jellemén ilyen hivatalos el­színeződést okozott a közéleti sze­replés (amikor én tavaly szep­temberben idekerültem ebbe a suliba, akkor választották be a KISZ-vezetőségbe, és most Ő' lesz a KISZ-titkár, mert Tóth Barna jövő tanévben már csak érettségire készül, tehát nem marad elég ideje a közéletre). Vártam a témát, ami miatt Kati hívott, és várás közben a falakat borító plakátokat néz­tem. Főleg modern lengyel pla­kátok hemzsegnek a négy falon náluk, de még a mennyezeten is van egy: szkafanderbe dugott űrhajós hasal vigyorogva a súlytalanságban. Vica plakátjai. — Ezt Kati mentegetőzve és bosszúsan közölte. — Ez a dilije. Tizen­három éves. mit csináljak ve­le... — Tűrj békességgel — idéz­tem nagy nemzeti drámánkból. — A nővéremet is erre oktatom, de nem tanulékony. Velem szemben a falon a pla­kát napszemüveget reklámozott. Megállapítottam, hogy a túltáp­lált keblű csaj melltartója majd­nem kisebb, mint a napszemü­veg, amivel szemérmesen eltit­kolja a szeme színét. — Rágyújthatok? — kérdez­tem. — Közben te majd a tárgy­ra térsz. — Persze — mondta Kati. — — Várj csak — belenyúlt az íróasztalba. — Van itt amerikai cigi. Vicától koboztam el. Egy ilyen taknyos ne dohányozzon. Tessék. Vettem a Winstonból. Meg­gyújtottam. — Nos, ahogy mondtad, vagy­is, hogy térjek a tárgyra... Ed­dig még sohase láttam zavarban Amadé Katit. Ma 16 óra 8 perc­kor zavarban volt. Segíteni akar­tam neki. Pedig sejtettem, hogy magam ellen segítek. Kifújtam a füstöt a mennyezeti űrhajós felé. — Közérdekű? — kérdeztem. Láttam hogy a kérdés nem segített. — Hogy is mondjam... — Kati is felnézett az űrhajósra. — Hülyeség lenne, ha azzal kez­deném, Attila, hogy ugye tudod, hogy a barátod vagyok... — Kissé izgatottan mondta a szö­veget, kissé fontoskodva is, és kissé olyan hanghordozással, ahogyan a moziban idültebb anyaszínésznők alakítják az őszinte aggódást. — Nos, nem is kerülgetem a lényeget. Atti­la... (A nos minden szövegében szabályszerűen benne van.) Ta­maráról van szó. Ventus Tama­ráról. (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom