Petőfi Népe, 1976. augusztus (31. évfolyam, 181-205. szám)

1976-08-04 / 183. szám

Aratás, másodvetés és termékfelvásárlás KECSKEMÉTI anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Bozsó Róbert (anyja neve: Pacskó Éva), Körtvélyesi Sára (Laczi Sára), Varga Zoltán (Oláh Va­léria), Csernus László (Kis Ilona)', Kiss Zsuzsanna (Tolnai Zsuzsanna), Göblyös Mónika (Ciriák Julianna), Bódóg Tamás (Virág Irén), Kozma Tünde (Buda Ilona), Mihály Irén (Fa­ragó Irén), Müller Ferenc (Cserényi Jolán), Magó Erika (Gyöngyösi Ro­zália), Kovács Szilvia (Virág Terézia), Kása Csaba (Hegyi Erzsébet). Nagy Pál (Fazekas Ilona), Zöldi Bernadett (Szabó Alice). Gömöri László (Mé­száros Katalin), Fialsz Erzsébet (Kecs­keméti Ilona), skultéti Árpád (Cégai Ilona), Haskó Renáta (Lévai Klára), Szászvári Tibor (Verbanics Viktória). Marton Gizella (Szabó Gizella). Kal­már Márta (Gomda Márta), Barta Edi­na (Gábor Erzsébet), Cseketa Mariann (Tóth Éva). Bánó Katalin (Tóth Irén) Arasz János (Biró Katalin). Cseh La­jos (Szurok Mária), Szíjártó Mária (Lovai Éva). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Szlávik Sándor és Járó Julianna, Orbán La­jos és Lajos Edit. Kovács József és Benda Katalin, Dohi István és szlá­vik Aranka, Magyar József és Zsadá- nvj Katalin. Búzás Ferenc és szabó Margit, Balázs Kovács és Nagy Ma­rianna, Szentesi József és Wladimir Irén, Varga Imre és Danku Erzsébet, István és Kósa Zsuzsanna, Zsá­kéi Károly és Hencz Sára, Csocsó Ti- hor es Nyilas Ildikó. Nvilas József és Maizlmger Éva. Szabadszállási József és Varga Erzsébet. Bóna Pál és Kor- rés Gabriella. Baksa János és Csikai Julianna. p^ECííSnLiTA?; Kért József- Gere Pa'. Kállai János. Kovács Mihálvné K'ss Terézia, szatmári Imréné Jan- L™. Anna, Bende Jánosné Könvves P‘5'ka' PfO« .Mihály. Tóth Ferenc. i,T\SZ Lászlóne Keresztúri Zsófia, várkonvi Lászlóné Nagy Katalin, To- kodi István Hanga Lajos, Vörösmarti Lászlóné Végh Lídia. Durucz István, Bucsi Gáborné szabó Etelka. Szokola András. Ernhoffer János, Szíjártó Já- nos. Juhász György. Varga Kálmán­ná Kovács Erzsébet. Kun Imre. Ke­lemen Sándor. Móczár Ferenc. Márfi Géza. PapD Alatosné Matók Etelka. Fe/enc- Jakubáes Mihálv. sza­bó Elemér. szolgai Istvánná Sziiártó Julianna. Pápai János. Ölvödi Eszter PoDa László. Nvikt József. Kolozsvá­ri György, Hajdú Sándor. Ferencz Já­nos. Az elmúlt félévben a kiskőrösi járásban ia a mezőgazdasági ter­melő üzemek legnagyobb gond- *ját az aszály okozta Az elmúlt három hónapban a tavalyi csa­padékmennyiségnek csak egyhar- mada hullott le. A hiányt a me­zőgazdasági nagyüzemek öntözés­sel próbálták pótolni. Nagyobb arányú öntözést valósított meg a császártöltési Kossuth, a fülöp- szállási Vöröscsillag, az akasztói Béke Tsz, főleg takarmánytermő területeken. A keceli Vörös Zászló és Szőlőfürt a zöldségnö­vényeket, a páhi Ifjú Gárda, a soltszentimrei Ezerjó pedig a sző­lőültetvényeket öntözte. A járásban a gabonabetakarítás szervezetlen halad. A munkát mintegy 75 kombájn végzi, s egy- egy kombájnra 130 hektárnyi ara­tás jut. Az artást 80 százalékban befejezték. Teljesen végeztek az őszi és tavaszi árpa aratásával, befejezéshez közeledik a búza betakarítása és 60 százalékban a Augusztus 20-21.: kétnapos munkaszünet Ebben az évben augusztus 20-a pénteki napra esik. A Munka Törvénykönyve végrehajtási ren­deletében foglaltak szerint ha a munkaszüneti napot a vasárnap­tól egy munkanap választja el, a heti pihenőnapot a közbenső munkanapon kell kiadni. Ennek megfelelően 20-ával kapcsolato­san ebben az évben a munka­rend a következőképpen alakul: Augusztus 19-én csütörtökön szombati munkaidő-beosztás; augusztus 20-án, pénteken mun­kaszüneti nap; 21-én, szombaton heti pihenőnap; augusztus 22-én, vasárnap rendes munkanap lesz. Nem vonatkozik ez a munka­rend megszakítás nélkül üzemelő (folytonos) és a rendeltetésük folytán munkaszüneti napokon is működő vállalatoknál, illető­leg ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott dolgozókra. (MTI) Orgonakoncert és magyar est A művelődési központ nyári hangversenysorozatának kereté­ben szombaton este első ízben szerepelt Kecskeméten Zászkar liczky Tamás fiatal orgonamű­vész. Műsora jó ízlésről, értékes adottságokról tanúskodott. Az orgona aranykorát, a barokk kor muzsikáját Bach és kortársai képviselték előadásában. Johann Walther h-moll concertóját len­dületesen szólaltatta meg, Pac­helbel yariációsorozata színes re­gisztrálással. Bach C-dúr prelú­dium^ és fugája pedig az orgona lehetőségeihez mérten plasztikus előadásban hangzottak el. Közben egy olasz barokk áriát, Stradella híres és népszerű Pie­ta, Signore című darabját hal­lottuk Németh Zsuzsa énekmű­vésznő meggyőző tolmácsolásá­ban. A barokk műveket Kodály rit­kaságnak számító Magyar misé­je követte. Németh Zsuzsa telt hangja igen alkalmas volt a pu- iitán egyszerűségében is szép kompozíció megszólaltatására. Az első tételekben az orgona olykor kissé erősnek tűnt, az Agnus Dei viszont "mind az énekes, mind pedig a kíséret szempontjából az előadás csúcspontját jelentette. A műsort — amely éppen Liszt halálának 90. évfordulóján hang­zott el — a nagy romantikus mester Weinen, Klagen című Bach-változatai zárták. A mű méltóképp koronázta Zászka- liczky Tamás orgonaestjét. Hétfőn este a művelődési köz­pont kiállítási csarnokában, a Kodály-szeminárium második szakasza megnyitásának alkalmá­ból rendezték meg a Zeneművé­szeti Főiskola hallgatóinak Liszt-, rozs aratása. Az előzetes becslé­sek szerint a járásban búzából 20, rozsból 15, őszi árpából pedig mintegy 8 százalékkal több ter­mésre számítanák. A gabonafelvásárlás is szerve­zetten történik. Eddig 630 vagon kenyér- és takarmánygabonát vásároltak fel, ebből a soltvad- kerti József Attila Tsz 156 va­gont szállított a felvásárló te­lepre. Nem ilyen jó a szalmabeta­karítás, valamint a tarlóhántás és a másodvetés helyzete. A szal­mabetakarítás a learatott terü­letnek csupán 80 százalékán fe­jeződött be, a tarlóhántás pedig csak 70 százalékos. Alacsony a másodvelés mennyisége. Az egész járásban mintegy 250 hektárra te­hető, s ez is zömmel takarmány- növény. A Szövetkezetek ennek okául az aszályos időjárást je­lölték meg, de akad más gond is. Nincs burgonya-vetőgumó, amely­re 300 hektárnyi üzemi és lakos­sági vetésterületre van igény. A szövetkezetek egyébként 25 hek­tár zöldségnövény vetését vállal­ták, amelyből a MÉK 11,5 hek­tárt szerződött le. A fülöpszállási Vörös Csillag Tsz csupán egy­maga 12 hektár másodvetésű uborka megtermelését vállalta. A felmérések alapján a szö­vetkezetek állatállományának szá­las- és tömeg takarmánnyal tör­ténő ellátása az új termésig biz­tosított. Nagyobb arányú szálas- takarmány-hiány mutatkozik a császártöltési Kossuth és a páhi Petőfi Tsz-nél, de itt kukorica­szár felhasználásával a hiányt ellensúlyozni tudják. A járási pártbizottság úgy fog­lalt állást, hogy fokozni kell a másodvetést, különösen a tömeg- takarmányok és a késői zöldség­félék vonatkozásában. A közös gazdaságoknak elsőrendű felada­ta a szükséges szálas- és tömeg- tákarmányok megfelelő mennyisé­gének biztosítása. G. G. Bartók- és Kodály-hangverse- nyét. Pogány Imola zongoramű­vésznő kíséretével Gulyás Dénes Liszt német nyelvű dalai közül hármat szólaltatott meg. Tehet­ségesen, de hangnemben és ze­neileg még nem elég érzékenyen. Kiss Krisztina máris rutinosan, biztosan játszotta az igényes Liszt-műveket; az É-dúr Petrar- ca-szonettet és a Villa d’Este szökőkútjai című darabot. Játé­kából egyelőre hiányzik a meleg­ség, a színek igazi változatossá­ga. Talán ezért is tűntek legin­kább megoldottnak a motorikus karakterű Bartók-tételek. Te­hetségéről, pianista rátermettsé­géről leginkább Kodály Székely nótájának előadásában győződ­hettünk meg. Jelinek Rita még „csak” a ze­neakadémia előkészítő évfolya­mait végezte el. Így érthető, hogy nem rendelkezik a magabiztos és felszabadult előadók rutinjával. Bartók Szigeti Magyar népdalok című sorozatát jó karakterérzék­kel. Kodály Adagioját szépen, intenzív, meleg tónussal adta elő. A három fiatal művészjelölt közül kétségtelenül Gulyás Dé­nes a legérettebb egyéniség. Örömmel hallottuk Bartók jó ér­zékkel és ügyszeretettel előadott remek népdalfeldolgozásait és Kodály régi költők verseire írt Három ének című szép ciklusát. Pogány Imola derekasan helyt­állt az igényes, olykor kifejezet­ten virtuóz kíséretekkel. Reméljük, hogy a fiatal mu­zsikusok más alkalommal is szá­mot adnak művészi fejlődésükről Kecskeméten. I. M. Dallal, tánccal Holnap este 8 árakor kez­dődik Kecs­keméten, a megyei műve­lődési központ­ban a Magyar Néphadsereg Művészegyüt­tesének műso­ra, amelynek címe — Dallal, tánccal. Az együttes tagjai Erkel, Verdi, Gounod, Kodály, Mu­szorgszkij ope­ráiból adnak elő áriákat, il­letve kórusra írt részleteket. Bizonyára nagy sikere lesz a Ránki— Molnár L. ál­tal komponált Kardtánc— férfitánc, Kiss —Novák: For­gatás és friss, valamint a Grabócz: Ma- docsai táncok című kompozíció­jának. A műsorban az együttes ének­karán, lánckarán, szimfonikus és népi zenekarán kívül fellép Ro­zsos István is, a Magyar Állami Operaház énekese, a tánckar szó­listái közül Vásárhelyi Sándor Liszt-díjas. Vezényel G ürgéi György Lisztbdíjas érdemes mű­vész, Kis István Liszt-díjas és Kühner György. A vezetőprímás Szálai Antal. Képünkön: jelenet az előadás­ból. IDEGENFORGALMI GYORSMÉRLEG Egymilliónál több magyar járt fél év alatt külföldön Az év első felében 2 millió 800 ezer külföldi látogató fordult meg az országban a Központi Statisz­tikai Hivatal most elkészült ide­genforgalmi gyorsmérlege szerint — mintegy 200 ezerrel több, mint az elmúlt év első felében. Emelkedett a külföldre látogató magyarok száma is, fél év alatt 1 millió 325 ezren jártak kül­földön — többségükben turista­ként —, mintegy 100 ezerrel töb­ben, mint 1975 első hat hónap­jában. A hazánkba/ utakott vendégek többsége — megközelítően 2 mil­lió 400 ezer — a szocialista or­szágokból érkezett. Az utazási irodák közötti együttműködés bővülése nyomán tovább élén­kült a Szovjetunióból a turista- forgalom, 123 ezer szovjet ven­dég érkezett fél év alatt Magyar- országra, 16 ezerrel több, mint 1975 első felében. A Nyugatról érkezett vendégek közül a legtöbb NAPTÁR 1976. augusztus 4., szerda Névnap: Domonkos Napkelte: 4 óra 25 perc. Napnyugta: 19 óra 15 perc. Holdkelte: 14 óra 28 perc. Holdnyugta: 23 óra 51 perc. AZ IDŐJÁRÁSRÓL A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium jelenti: augusztus 2-án a középhőmérséklet 16,4 fáz 50 éves átlag 22,4), a legmagasabb hó­mérséklet 21,8 Celsius-fok volt, a nap 10 órát sütött. Tegnap reggel 7 óra­kor 13.6. 13 órakor 21,9 fokot mértek, a reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 10,1 Celsius-fok volt. MOZIMŰSOR 1976. augusztus 4.: KECSKÉM KT V A KOSI fél 4. háromnegyed t> es 8 órakor MR. MAJESTYK 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Az ifjúsági bérletek nem érvényesek! 50 százalékkal felemelt hu': árú! Színes amerikai kalanuiiim KECSKEMET AK PAH Négy, negyed 7 és tel 9 órakor MR. MAJESTYK 14 éven aluliaknak nem ajánlott! Az ifjúsági bérletek nem érvényesek! 50 százalékkal felemelt helyárú! Színes amerikai kaland film MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor ZSUZSI ÉS A VARAZSGYÜRÜ Színes, magyarul beszélő német mesefilm Esti hangverseny Kecskeméten Ma este 8 órakor Kecskeméten, a Szabadság téri református templomban rendezik meg Kisté- tényi Melinda orgonaestjét. A szólista műsorán Johann Sebas­tian Bach müvei szerepelnek. A közönség hallhatja majd a D-dúr fantáziát, az e-moll prelúdium és fúgát — valamint két korál- elöjáték. a d-moll trió szonáta és a népszerű C-dúr prelúdium 6s fúga is elhangzik. es osztrák volt, csaknem 154 ezer. A tavalyi első félévihez képest többen utaztak Magyarországra Angliából, a skandináv országok­ból és az Egyesült Államokból. A KSH adataiból kitűnik az is, hogy a vasút helyett mindinkább a közutakra tolódik át a nemzet­közi idegenforgalom: fél év alatt 200 ezerrel több vendég érkezett gépkocsival hazánkba, mint az elmúlt év első felében, s a kül­földre utazók közül is több mint 100 ezren választották az autót a vonat helyett. (MTI) _ Az ország legkisebb mező­g azdasági üzeme a huszonhét hek­táron gazdálkodó szombathelyi Kertész Tsz jelenleg 37 ezer négy­zetméter üvegfelület alatt folytat dísznövénytermesztést. A növek­vő hazai és külföldi igények ki­elégítése érdekében mintegy 78 millió forintos beruházással to­vább fejlesztik a dísznövényter­mesztést, a jelenleginek duplájá- i'H növelik áz üvegfelületet 1982- től évi egymillió dollár exportbe­vételre számítanak — Üj ösztönző rendszert vezet­tek be a dusnoki Egyesült Mun­kás-Paraszt Termelőszövetkezet állattenyésztő üzemágában. Ennek az eredménye is, hogy az év első negyedében 166 literrel több egy tehén átlag tejtermelése, mint ta­valy ilyenkor. A borjúszaporulat a iavalyi 42-vel szemben pedig 58-ra emelkedett. — Huszonhatezer pecsenyelibát ad közfogyasztásra a balotaszál- lási Aranyhomok Termelőszövet­kezet állattenyésztő üzemága. Meglevő épületeiket korszerűsí­tik, s másfél milliós beruházással elérik azt,, hogy 1980-ra 60 ezer pecsenyelibát hizlaljanak. — Megnövekedett a legelő te­rülete a haltai Lenin Termelő­szövetkezetben, ezzel a juhászat fellendítése is lehetőve vált. 1980-ra a tavalyi 2917 juh he­lyett 5500 hasznosítja majd a íü- vet, ezen belül növekszik az anyajuhok száma is. Az V. ötéves tervidőszak végére 2300 lesz belő­lük. GYALOGOST GÁZOLT A ZEBRÁN Halálos baleset Kecskeméten MINI KENGURU, VAGY ERSZÉNYES NYÚL A ma élő valódi emlősök leg­primitívebb csoportját képezik az erszényesek. Már legalább 135 millió évvel ezelőtt kialakultak, és akkor valószínűleg az egész földön el voltak terjedve. Ha­zánk területén is éltek, ezt bi­zonyítják azok a leletek, csont­maradványok, amelyek előke­rültek a föld mélyebb rétegeiből. Megjelenésük idejére tehető a föld mai képiének a kialakulása is, de a hőmérséklet abban az időben jóval melegebb volt, mint ma. Később, a jégkorszakokban életfeltételeik állandóan romlot­tak, ezért élőhelyük összezsugo­rodott. Máig tulajdonképpen csak Ausztráliában és egyesek Dél-Amerikában maradtak meg, de az oda behurcolt egyéb em­lősök ott is veszélyeztetik létü­ket; ha az ember nem védte volpa őket tudatosan, már régen ki is pusztultak volna Az erszényes emlősök eleven­szülők, de terhességi idejük alatt nem képződik méhlepény, ezért olyan rövid is a terhességi ide­jük, mindössze 8—42 nap. Az új­szülöttek csupaszok, fejletlenek, és csak úgy maradnak életben, ha bebújnak az anya erszényé­be. Az ivadék ott megragadja az emlőt, és szájbőre ideiglenesen összenő a csecsbimbó bőrével, így rendkívül szoros kapcsolat alakul ki az anya és magzata között. Ez a szoros kapcsolat csak a szopási idő vége felé oldódik szét. Képünkön egy furcsa kis állat látható, jellegzetes kengurutar­tásban. Az erszényes nyúl ez, amely Ausztrália füves pusztáin él, és itt föld alatti utakat, fész­keket épít magának. Általában rovarokkal táplálkozik. Szelíd, félénk, jóindulatú állat. Fogság­ban gyorsan megszelídül. A ké­pen látható állat egy nyugatné­met állatkertben született. Hétfő délután fél 6 óra fáiban Kecskemét belterületén a Kos­suth körút és a Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződésében Demény Sándor budapesti lakos az 1-es számú Volán Vállalat tehergép­kocsijával a Kossuth körúton Szeged felé haladt. A tehergép­kocsi vezetője nem adta meg az elsőbbséget a kijelölt gyalogos át­kelőhelyen áthaladó özv. Kovács Imréné 94 éves, Kecskemét, Da.n- kó Pista utca 52. szám alatti gya­logosnak és elütötte. Az idős asz- szony olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházba szállítás után egy órával meghalt. Demény Sándor ellen a rendőrség eljárást indí­tott. Kiskunfélegyháza belterületén a Bajcsy-Zsilinszky és a Romhá- nyi utca keresztezőJésben Térjék Ferencné Kiskunfélegyháza,' V. kerület 49. szám alatti lakos sze­mélygépkocsijával az Elsőbbség­adás kötelező-jelzőtábla ellenére nem adott elsőbbséget Dénes Ist­ván Kiskunfélegyháza, Űi élet >>f- ca 37. szám alatti motorosnak és összeütköztek. A motorkerékpá­ron utazó ifj. Dénes István 9 éves kisfiú súlyosan megsérült. Teriék Ferencné ellen a rendőrség eljá­rást indított. Garázdaságért 15 nap elzárás Július elején egyik vasárnap este alaposan felöntve a garatra jelent meg Soltvadkerten a Han­gulat eszpresszóban Hegedűs Vil­mos, Soltvadkert, Damjanich ut­ca 11. szám alatti lakos. A részeg emberek szokása, szerint a felszol­gálóktól nagyhangon szeszes italt rendelt, ám azok — jogosan — nem szolgálták ki. Több se kel­lett Hegedűsnek, hangoskodni kezdett, majd trágár kifejezése­ket használva ordítozott, szidal­mazta, a felszolgálókat. Ezzel a magatartásával nemcsak a ven­dégekben, de a felszolgálókban is megbotránkozást és félelmet kel­tett. A szabálysértési hatóság Ga­rázdaság elkövetése miatt 15 napi elzárással sújtotta. A határozat jogerős. Kádár János megkezdte szabadságát Kádár János, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Központi Bi­zottságának első titkára megkezd­te rendes évi szabadságát. — Borsos Miklós 70. születés­napja alkalmából gyűjteményes kiállítással tiszteleg a művésznek a Magyar Nemzeti Galéria. A ki­állítást augusztus 5-én, csütörtö­kön, délután 4 órakor Czigány György író nyitja meg. — Együttműködési szerződést kötött az ország egyik legnagyobb szőlőtermő nagyüzeme, a Bada­csonyi Állami Gazdaság a Borá­szati Kutató Intézettel. A megál­lapodás célja általában a szőlő- termelés fejlesztése, de kiterjed például szőlőtermelési rendszerek kidolgozására, az új szőlőt-' ;<ák elterjesztésére, illetve üzemi törzsültetvények telepítésére is. — Sokrétű háztáji termelést folytatnak a Taksony és Vidéke ÁFÉSZ nyolc községre kiterjedő ellátási körzetében. Ez arra ösz­tönözte a szövetkezetét, hogy me­zőgazdasági ABC-áruház építésé­be kezdjen. Az úi boltban a ter­meléshez. szükséges szerszámok, kisgépek, gyümölcsfacsemeték, palánták, növényvédőszerek lesz­nek kaphatók. Számítások szerint az idén átadandó bolt jövőre már 24 milliós forgalmat bonyolít le. — Új nagy teljesítményű víz­kivételi mű épült Bálát onfüreden az Észak-balatoni Regionális Víz­mű részeként. A települést a Ba- latonarács és Csopak határában most felépült napi 8000 köbméter hozamú rendszer a nyári csúcS- idényben is megfelelően ellátja. — Sopron legszebb völgyében, a gesztenyésekkel és fenyvesek­kel határolt Tacsi-árokban elké­szült a Sopron környéki parker­dők legújabb létesítménye, az öt­ezer négyzetméter felületű víztá­rozó. Vize fürdésre nagyon hideg, de haltelepítésre kiválóan alkal­mas. — Tavaly ősszel kezdték a nagyüzemi táblásítást a ladány- benei Zrínyi Szakszövetkezetben. Terveik szerint jövőre már 220 hektárra növekszik a korszerűen növelhető szántóterület. Intenzí­vebben foglalkoznak a gyepgaz­dálkodással is, ezért kísérletkép­pen öt hektáron hatféle füvet ve­tettek. KÉPNÉZŐBEN — Most dolgozom a leg­újabb művemen. PETŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András Igazgató Szerkesztőség és kiadóhivatal: 6001 Kecskemét, Szabadság tér 1/a Telefon: 12-619, 12-516 (központi): 11-709, 11-132. Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj: havi 20,— forint Postautalványon, valamint átutalással KHI 215—95162 jelzőszámlára Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással* 8001 Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. Telefon: 13-729 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 ■HMM HÍREK • HÍREK

Next

/
Oldalképek
Tartalom