Petőfi Népe, 1976. augusztus (31. évfolyam, 181-205. szám)

1976-08-25 / 200. szám

4 • PETŐFI NEPE • 1976. augusztus 25. • Az adminisztratív létszám, zárlat átmeneti jellegű kényszer- intézkedés. Nemcsak haszna, ká­ra is van. Egyformán érinti a szorgalmas és szervezett, vala­mint az embert és időt pazarló vállalatokat, intézményeket. Az Íróasztalok melletti létszámnöve­kedést korlátozza, illetve csök­kenti. Nagyok még a műhelyekben is a belső munkaerő- és munkaidő­tartalékok. Akkor miért vált ép­pen az irodai létszámzárlat szük­ségessé? Természetes, hogy a dolgozók ott helyezkednek el, ahol számukra kedvezőbbek a munka- és kereseti feltétetek. Megtehetik, mivel teljes körű a foglalkoztatottság és általános a munkaerőhiány. Vonzó az állan­dó délelőttös műszak, az idő­béres munka, a fehér köpeny, az íróasztal stb. A nagyon hátrá­nyos munkakörülményeket — ahogy az életszínvonal emelke­dik — egyre nehezebb anyagiak­kal ellensúlyozni. Különösen a fiataloknál figyelhetjük meg az anyagi ösztönzés korlátáit. Fon­tos feladat tehát a munkakörül­ményekben meglevő lényeges kü­lönbségek kiegyenlítése. Egyebek közt a rutin jellegű irodai mun­ka intenzitását is közelíteni le­het a normázott termelő tevé­kenységéhez, de a sajátosságok­ból és főleg a vélt presztízsből adódó különbségek azért óhatat­lanul fennmaradnak. • Meddig lesz hatályos, mikor fog megszűnni az adminisztratív létszámzárlat? Gyalkori kérdés. A válasz szinte magától adódik. A létszámzárlat feleslegessé vá­Meddig tart a ük, ha az intézkedés eléri cél­ját, ha az irodákban kényszer- pályára kerül az ésszerű, taka­rékos és szervezett munka. Az időpontot persze nehéz lenne megjósolni. Valószínűleg nem is jön létre mindenütt egyszerre a kívánatos és elfogadható állapot. Akkor pedig a zárlatot sem sza­bad feloldani egyetemes jelleg­gel, azonos időpontban minde­nütt, hanem csak differenciált módon, az adminisztratív lét­számmal való takarékoskodás színvonalától függően. S vala­mennyi esetben az eredményes, jó munkát a hatékony és szerve­zett adminisztráció elismerése lesz majd a létszámstop feloldá­sa, a szabad létszámgazdálkodás. • Vagyis a vállalatokon, az in­tézményeken a sor: adjanak ga­ranciákat, bizonyítsák, hogy megérdemlik a bizalmat. Ne ál­talában a létszámzárlat feloldá­sát szorgalmazzák, hanem a ha­tékony foglalkoztatás helyi fel­tételeinek megteremtését. . Az egyedi elbírálás és a fokozatos­ság lehetővé teszi, hogy a zár­latot ne ott oldják fel majd leg­először;, ahol leghangosabban protestálnak ellene, vagy ahol esetleg a legnagyobb létszám- megtalkarítást érték el, hanem ott, ahol intézményesítették a jó munkát, ahol a lehető legéssze­rűbben szjrvezték meg az admi­nisztrációt. Minderről nyíltan szükséges szólni, mivel a vállalatok, a ta­létszámzárlat? nácsok, az intézmények többsé­ge máról holnapra él, és csupán a létszámzárlat nyomán keletke­ző réseket igyekszik eltömni. Akkor is» amikor az átfogó tevé­kenységből kiragadva gépesítik például a manuális könyvelési, bérelszámolási munkákat. A tér. melést, a gazdálkodást, a fejlesz­tést kísérő teljes adminisztráció áttekintése, kritikai elemzése és újraépítése, a funkciók, a célok, a rendezőelvek megfogalmazása hozhat csak érdemi eredményt. Ennek az átfogó tevékenységnek szerves része a gépesítés, a szak­emberképzés, a személyzeti munka. Nélkülözhetetlen a rendszer- szemlélet, a vezetési, a szervezési, valamint a helyi ismeret, illetve a gyakorlatiasság. A döntések előkészítésének különösen hasz­nos segítője lehet az élenjáró tapasztalatok tanulmányozása. A hasonló adottságú, a rokonprofi­lú vállalatok összehasonlításakor derül fény ugyanis arra, hogy milyen létszámtöbbletet igényel például, ha sok az ügyintézéstől mentesített vezető és titkárnő, vagy ha a gyáregység, az üzem vezetőjét nem hozzáértő intéz­kedni, dönteni képes helyettes, hanem referáló, levelező, aZ ügyeket gyártó és halmozó ad­minisztrátorok, előadók segítik. A tapasztalatcserék nemcsak a szervezők, a vezetők, hanem az ügyintézők számára is meggyő­zően bizonyíthatják, hogy lehet másként és lehet jobban végez­ni ugyanazt a célt szolgáló mun­kát. S most a létszámstop miatt még attól sem kell tartani, hogy a valóban meggyőző erejű ta­pasztalatcsere kilépéssel, mun­kahelyváltoztatással zárul. • A szakszerű, gyors, érdemi ügyvitel, és adminisztráció nél­külözhetetlenül szükséges, a lét­számzárlat csupán a vadhajtá­sok, az ésszerűtlen, szervezetlen megoldások; a munkaerő-pazar­lás ellen irányuL Ezért a lét­szám-lemorzsolódás kivédése, át­vészelése sem lehet célravezető, ha hosszú távon nem alapozzák meg a hatékony irodai munkát, a korszerű ügyvitelt, a gyors ügyintézést és informálást. Szük­séges, hogy a kényszerhelyzet előidézte rögtönzéseket, az ösz- tönösséget, a tudatosság, az elő­relátás váltsa fel. Nem a napi munkában — ott óhatatlanul sok a mechanikus és rutinelem —, hanem az adminisztráció egész rendszerének, keretének, szerve­zetének kialakításában. • A létszámzárlatot követően tovább növekedtek az irodai munka szervezettségében, hatás­fokában levő különbségek, attól függően, hogy hol, hogyan rea­gáltak az intézkedésre. Az ad­minisztratív létszámzárlat felol­dásában már csak azért sem en­gedhető az „egyenlősdi”. Az élenjáró vállalatoknál és intéz­ményeknél célszerű már 1977-től megszüntetni ai zárlatot, bizo­nyítva, hogy vannak példamu­tató eredmények, jelezve, hogy a kényszerhelyzet kulcsa a helyi vezetők kezében van. K. J. Bocsa új üzlete (Szávay István (elvétele) ABC-áruházat nyitott Bócsán a Soltvadkert és Vidéke ÁFÉSZ. A régvárt létesítmény 1,1 millió forintba került, és félmilliós árukészlet­tel várja a vásárlókat. Az ÁFÉSZ szakemberei tervezték és építették fel az üzletet mind­össze tíz hónap alatt. Az élelmiszereken kívül a háztartásban szük­séges napi fogyasztási cikkek mind kaphatók. A 181 négyzetméter alapterületű ABC-áruházat önkiszolgáló beren­dezéssel, nagy befogadó képességű hűtő- és mélyhűtőtérrel szerelték fel. A beruházás teljes befejezésében Bócsa lakói is közreműködtek, több mint tízezer forintos társadalmi munkával. Bócsa főútvonalán, könnyen megközelíthető helyen van az új ABC-aruház, amelyet sűrűn látogatnak a vásárlók. Képünk az új üzlet nyitása előtt készült. Bontócsákány és toronydaru Óvodai helyre várnak... Tortúrás költözködés (2.) A megszokás gyökerei kötik az idős embert lakásához. Jobb körülményekért sem szívesen adja föl otthonát, magaszántából nehezen mozdul. Fájdalmas a parancsra történő lakhely- változtatás. Sajnálom azokat, akiket a fejlő­dés kérlelhetetlen követelményei késztetnek költözködésre. • Utolsó napok a régi otthonban. Biztosan szebb lesz az új, de értjük a néni szomorúságát. Jöhetnek a csákányosok. (Mcliesi Éva felvételei) Érthető, ha az építési terület­ként számba vett utcákban aggód­va lesik a híreket: mikor kell el- hagyniok a régi fészket. Még a?ok is fájó szívvel men­nek, akik belátják, hogy kényel­mesebben élhetnek az ú.1 helyen. Hiányzik a bólogató eperfa, a nagyapa kezenyomát őrzó fara­gott kapu. Lesz-e napsütéses he­lye a délutáni szunyókálásra, szol­gáló karosszéknek. Tűrl-e az új szomszéd a macskákat, lesz-e ár­nyas udvar, hová nyaranta rö­pülve sietnek a kisunokák. Mi tagadás, néhányan hátrá­nyosabb körülmények közé ke­rülnek. A költözködés minden- • képpen megrázkódtatás, főként a megbántottak mozdulnak fájó szívvel, keserűen. Riasztó híreket kaptunk a kecs­keméti Marx tér 4-es számú ház­ból. Levélírónk, H. J.-né kétség­bevonta a?t a megállapításunkat, hogy mindenki számára előnyös ennek a területnek a rendezése, csinosítása. Január óta szüntelen bizonyta­lanságban élnek. Mérnökök vet­ték szemügyre a házat, tőlük hal­lották, hogy társasház épül. Hiva­talos tanácsi értesítést csak má­jus elején kaptak. Néhányukat azóta úi helyre költöztették. A 65 éves, enyhe érelmeszedés­ben szenvedő öreg takarítónőt például, akit teljesen földúlt a gyors változás. Tárva-nyitva hagyja új lakásának ajtaját és vissza-visszatér az üres szobába. Ott ülne éjjel-nappal, étlen- szomjan, ha. jótét lelkek vissza nem vezetnék. Ráadásul sohasem lakott emeleten, ezzel is magya­rázható balesete. Megbotlott a lépcsőn, leesett, a,laposan meg­ütötte magát. Egv másik lakó hónapja költözött a Marx tér 4- be, most újra szedhette sátorfá­ját. A hetvenen fölüli házaspár­nak csereként jelölték ki néhány esztendeje mostani lakásukat, ök Is költözhetnek. Az egyik asszony addig 2 perc alatt munkahelyére ért innen, most húsz perc is ke­vés. Még bajosabbnak látszott H. J.-né ügye. Előadta» hogy fürdő­szobás lakása helyett először egy víz, WC nélkülit utaltak ki szá­mára, majd a világ végén ráadá­sul 2500 forint minőségi pótlék kifizetésére kötelezték. Bevallom, magam is azt hittem, hogy valahol súlyos szabálvsértés történt. Tévedtem. A ♦""*«•<« é« az Ingatlankezelő Vállalat betartotta a törvényes előírásokat. (Az más kérdés — visszatérünk rá —. hoev kicsit több figyelemmel elkerül­hették volna a kínos ügvet.) Ki, hol mulasztott? Jót akart H. J.-né. Miután többször eluta­sították fürdőszoba-kialakítási kérelmét saját pénzén komfor- íosította lakását. Az Ingatlanke­zelő Vállalat is szabályosan járt el, mert rendelkezések határoz­zák meg a korszerűsítés lehető­ségeit. Tulajdonképpen ennek a rendeletnek is igaza van. Ha nem lenne, mindenki követelné a für­dőszobát. Ez az igény is érthető, csak éppen a pénz és a kivitele­zési kapacitás kevés. Jót akart a vállalat, amikor a lakbéralap megállapításánál el­tekintettek a komfortfokozat módosításától. A nyugdíjas peda­gógus végeredményben a közva­gyont növelte. A városi tanács? Érvényesí­tette azt az elvet, hogy minden­kinek a meglevőhöz hasonló szín­vonalú lakást utalnak. Talán nem kellett volna ennyire ra­gaszkodni a papírhoz, mert az elsőnek kijelölt cserelakás sok­kal rosszabb volt a Marx téri­nél. Még a vízért is az udvarra kellett volna járnia. A két la­kás alapterületének csekély kü­lönbsége miatt H. J.-nétől 2500 forint pótdíjat kértek. Fellebbezett. A vele élő fia közbenjárására kedvezőbb aján­latot kapott. Itt meg az volt a baj, hogy a lakbér csaknem öt­szöröse a réginek és az 1500 fo­rintos nyugdíjból élő asszonyra a valóságban nem, de a papírokbn meglevő különbség miatt 8500 Ft hozzájárulást vetettek. Igaz, részletre. Rosszabbul járt, de végül is elfogadta a javaslatot. Üjabb meglepetés érte. A Jókai u. 8-ban kijelölt új otthonban egy család lakott. Költöztek volna, de a számukra kiutalt lakás valami okból nem üresedett meg. Az építők naponta sürgették II. J.-nét, költözzön már. De ho­vá? Bontották kerítését, udvarát, föltűnt a dózer, de a Jókai utcai lakó még mindig nem mozdulha­tott. A kényszerhelyzetbe került igazgatási osztály más megoldás­sal próbálkozott. Kérték az eddig kertes, földszintes házban élő pedagógust, hogy költözzön az egyik toronyház hatodik emeleti lakásába. Elment, megnézte. Áll­ványok mindenütt. Nem, nem. Tériszonyát sem tudta legyőzni. Meggyőződtem arról, hogy a tanácson nagy megértéssel ke­zelték most már ügyét és végül is elégedetten foglalta el az új ott­honát. Otthon lesz vagy csak fe­dél feje fölött, falak körülötte? Reméljük, megszereti az űj kör­nyezetet és ott is megtalálja be­hunyt szemmef az ajtó kilincsét, az ablak zárját. Csak ezt a három hőnapot fe­lejtse el mielőbb. Heltal Nándor Az óvodákat, bölcsődéket, nap­közi otthonokat társadalmi mun­kában építő kollektíváknak min­den évben, így augusztus táján, fölolvasnék a fellebbezésekből, amelyekben ismételen kérik a szülők gyermekük elhelyezését. Gondolom, ha valami, hát akkor ez igen-igen mélyen tudatosíta­ná az emberekben, hogy miért érdemes lapátot, kőműveskana- lal fogni; hogy miben, kiknek, s miért is segítenek. Vállalati vezetők, pénzügyek­ben döntő hatósági emberek is talán másként mélyednének el a mindenkor korlátozott anyagiak számbavételekor; amikor meg kell határozniuk, erre ennyi van, a fontossági sorrend pedig ez és ez. Mert ha valamiben, hát az óvodai gondok mélyén aztán tényleg ott az ember, a család, az összes sorsváltozataival. □ □ □ L. Andrásné kiskunhalasi édes­anya két gyermeket nevel, négy éve gyermekgondozási szabadsá­gon van. Az elmúlt esztendőben kérte, hogy vegyék fel a na­gyobbik gyermekét óvodába, ak­kor azt mondták a tanácsnál „csak akkor vehetik fel, ha az anyuka dolgozik”. Dolgozik. A Miskolc környéki nagymama jött el a gyerekekhez, de örökké nem maradhat, s most hogy az óvodai elhelyezési kérelmét el­utasították hely hiányában, nem dolgozhat tovább; sőt, rövid időn belül lejár a gyermekgondozási szabadság is és kénytelen lesz kivenni a munkakönyvét. Kere­setére pedig szükség van: „kis­keresetűek vagyunk” — írta a fellebbezésében. T. Dénesné egyik gyermeke már óvodás, de ha a másikat nem veszik fel. munkáját, amely állandóan vidékre és a tanyavi­lágba szólítja, nem tudja tovább ellátni. G. Józsefné nagyobbik gyer­meke iskolás, a kisebb óvodás­korú. A férj keresete 3000 forint, az övé 950 gyermekgondozási: „Ahhoz, hogy egy kályhát és a téli tüzelőt meg tudjuk venni, nekünk már az OTP-től kell kér­ni kölcsönt, mert másként nem megy.” — írta. Édesanyja két beteg testvérét ápolja és tartja el, az ő gyermekeire már nem vigyázhat. Magánháznál a felü­gyeletért 800 forintot kérnek. Ne­kik 580 forint a házrészletük; 790 forint az OTP-törlesztés, 250 fo­rint havi közműhozzájárulás, plusz villany, víz, gáz stb. „Csak úgy tudunk boldogulni, ha az egyik kölcsön letelik és vesz- szük fel a másikat. És nem azért, hogy elszórjuk, vagy nyaralni menjünk, hanem, hogy a legfon­tosabb meglegyen. ... sok olyan gyermek helyet kapott, akiknek a szüleik kocsival rendelkeznek és a havi jövedelmük 7000 fo­rint .:. V. Sándorné TBC-s beteg volt, egy szobában négyen laknak, gyermekgondozási szabadsága augusztus másodikén lejárt. s tsz-tag, dolgoznia kell, mert la­kás kell... . T. Zsigmond havi 2021 forint különböző összegű törlesztéseket fizet, s ha a felesége nem veszi fel a munkát, megélhetésükre 390 forint marad családtagon­ként ... Sz. I-né súlyos légzőszervi be­tegségben szenved. Mások albér­• Farkas Sándorné: nem tudom, ml lesz egy hónap múlva. letben laknak. Dr. B. T. és neje (ügyvéd, adminisztrátor) a mun­ka miatt nem érnek rá a gyere­kekkel foglalkozni; B. Vllmosné férje társadalmi munkában segí­tett a Lomb utcai óvoda építésé­ben, T. Illésnél „dolgozni szeret­nék 3 év után," .......az ötödik al bérletben lakunk, mindkét szü­lőnk idős, beteges” ... Dr. K. Mária három gyár üzemorvosa: .. az én hivatásom egyike azoknak, amelyek nem tűrik a hosszabb távolmaradást.” □ □ □ Igen. Ez idő tájt írták az anyák kézzel, kockás vagy vonalas ir­kalapra, s írógéppel fényes, mű­nyomó papírra summázva: „Is­mételten kérem gyermekem óvo­dai elhelyezését!”, vagy csak egyszerűen: „Kérem a Tisztelt Tanácsot, hogy segítsen raj­tunk." Szabó Károly, a kiskunhalasi városi pártbizottság osztályveze­tője: — Kiskunhalas lélekszáma 29 ezer, a 750 óvodai helyet 820 gyermek tölti be, de mégis el kellett utasítania a tanácsnak 120 szülő kérelmét. A zsúfoltság nyilvánvaló, s ennek messzeme­nő pedagógiai következményei vannak, másik oldalról pedig a gyermek puszta őrizete is nagy, sokszor megoldhatatlan gondot vesz le a szülő válláról. Nyolc év alatt három új óvoda nyílt, az idén már nyolc működik, s hiába tudunk az 1968-as 395-tel szemben az idén 820 gyermeket elhelyezni, mert ez Is kevés. A népesedéspolitikai határozat ered­ményeként az óvodáskorúak szá­ma már 1400. Továbbra is csak úgy tudunk változtatni a hely­zeten, ha az óvodaépftésben fo­kozódik a társadalmi segítség Kiskunhalason. /□ □ □ Utca, egészen a város szélén. Esőben sáros, szárazságban po­ros ez is, mint a többi itt a pe­riférián. Farkas Sándorékat ke­resem a Sóstó út 33. szám alatt. A nagyobbik kisfiú, elsős volt sporttagozatos osztályban, ahol az oktatás egész napos, de ebédet nem kaphatott, mert édesanyja a kislányukkal gyermekgondozá­si szabadságon volt. A kisfiú na­• Csaba, a sportiskolás, aki nem kaphatott a napköziben ebédet. ponta hat kilométer baktatott, hogy megebédelhessen, s mivel nem járt óvodába, nem tud tár­saival lépést tartani a tanulás­ban. A gyermekgondozási sza­badsága hamarosan lejár az édesanyának, s fel kell vennie a munkát, vagy ha nem, küldik a munkakönyvét, Tehát a kislányt mindenképpen el kell helyeznie az óvodában, hogy szeptembertől dolgozni tudjon, s hogy az isko­lás fiú ebédet kaphasson. — Tízéves házasok vagyunk, úgy vettük ezt a házat, minden bútorunk régi, az egyik szobát még nem is tudtuk berendezni, hűtőszekrényt is csak az idén vettünk; Itt van a két gyerek, s mondja meg, hogy vállaljam a harmadikat, amikor magánház­nál még havi nyolcszázért sem lehet elhelyezni? — és már nem tud mit mondani ha arra gondol mi lesz egy hónap múlva. — Legalább jönnének ki. néz­nék meg hogy élünk, győződné­nek meg arról, hogy nem tehe­tünk semmit, de nem jönnek ki az istenért sem a tanácstól... □ □ □ Mint minden „szorító helyzet­ben”, az óvodai felvételekkel kapcsolatban is különösen sze­met szúrnak ha — József Attila szavaival — „a törvény szövevé­nye” fölfeslik valahol. Adott esetben: ha olyan szülők gyer­mekét veszik fel, akik könnyen találnának más lehetőséget gyermekük elhelyezésére, de nem akarnak találni, mert jól tud­ják, az óvodában nem csak fel­ügyelnek, hanem nevelnek, ok­tatnak. a gyermekeket felkészítik az iskolára, s erről az előnyről nem akarnak lemondani, ami érthető. Az óvodai nevelésben pedig még nem általános gya­korlat, sőt az elbírálásoknál sem, amit az iskolai oktatásban úgy neveznek: „hátrányos helyzet.” Ez is szempont, s nem is akár­milyen. De ettől még a legfon­tosabb feladat az marad: több óvoda kell. Ez alapigazság ma, holnap, s még holnapután is. Kecskeméten például a KISZ vá­rosi bizottságának irányításával januártól egy 75 fős óvodát épí­tenek a megyeszékhely alapszer­vezeti a Bethlenvárosban. Csepp a tengerben? Lehet, de akkor is nélkülözhetetlen! Csató Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom