Petőfi Népe, 1976. július (31. évfolyam, 154-180. szám)

1976-07-30 / 179. szám

k4*!^*SKcSk*!*2cRmXs"X%v«'* Sk®OT»k®Kw;w! wXwvIví Takarmány tartalékaink Nagyot fordult a világ az utób­bi évtizedekben. Különösen fa­lun szembetűnő a változás. Má­sok a paraszti munka eszközei, módszerei és eredményei is. Gon­doljunk csak az idei aratásra! Jó­részén már túlvagyunk, s napról napra jobban beteljesül remény­ségünk; mindazokon a területe­ken, ahol az emberileg lehetsé­ges, úrrá lehetünk az időjárás vak szeszélyén. Nem lehet vitatni eredménye­inket, de tagadhatatlan, többre is tellett volna. Sokszor nagyvona­lúak vagyunk. Gondoljunk csak arra, hogy helyenként istállóépí­tés ürügyén vasbetoncsodákat al­kotunk, pedig esetleg megfelelne az egyszerűbb megoldás isi Az iga, hogy jó a gyári táp, az állat viszont szívesen eszi a répafejet és egyebet. Csakhát éppen oda kéne adni neki! Nem elég kor­szerű és nem eléggé elegáns? Az igazi korszerűség sosem pazarlás! Pedig mennyit eltékozolunk vagy mi másnak neveznénk azt, ami­kor naponta 10 ezer liter számra ömlik a csatornákba a tejüzemek hulladéka, a savó, a kiváló fehér­jedús takarmány. Közbe, drága pénzen külföldről vesszük a fe­hérjét. Az idén 20 ezer hektáron a. fü­vet is levágják, a csatornapartok­ról, útszélekről. Ez is enyhít gond­jainkon. De miért csak most, mi­kor az aszály kényszerít rá? Sok kicsi sokra megy, jól jönne ez máskor is. Főleg, mert ez a „ki­csi” évente legalább 160 ezer ton­na zöldtakarmányt eredményez­ne. Állatállományunk rte utóbbi idő­szakban szépen gyarapodni kez­dett, nem engedhetjük, hogy a biztató eredmények után vissza­essen. Gondoskodni kell a; takar­mányról. Nem lehet kifogás, hogy a mi gazdaságunknak elég a. kész­lete, az országos szükségletet kell előteremteni. Ahol lehet; ott ta­karmányt kell termelni! Nem árt arra is emlékeztetni, hogy a szal­ma sem elégetni való hulladék! Nem is csak alomnak való. Ap­róra szecskázva más zölddel si­lózva sok jó takarmányt pótol­hat'. A tarlót is érdemes aratás után birkákkal megjáratni. Természe­tesen amint lehet végezzük el a másodvetések talajelőkészítését. Sok növénnyel mostohán bán­tunk, kimentek a divatból akár­csak a másodvetés is. Ilyen töb­bek közt a takarmánykáposzta. Másodvetésként eredményesen termeszthetjük Egészen január végéig etethető, kiváló étrendi hatású takarmány. A takarmány­borsó vetésével is csak jól járha­tunk. A káposztához hasonlóan speciália fehérjéket is tartalmaz, fokozza a tejtermelést. A gabo­nák után eredményesen termeszt­hetünk fehérmustárt és napra­forgót is. Természetesen az öntö­zési lehetőségeket továbbra is ki kell használni, elsősorban ott ér­demes másodvetésként takar­mányt termelni, ahol azt öntözni is lehet, vagy pedig egyébként a talajadottságaink kedvezőek. Célszerű, ha az árpa- és borsó­szalmát külön tároljuk és már most felkészülnek a gazdaságok a kukoricaszár szakszerű össze­gyűjtésére és silózására. Mindig, de most még fontosabb volna a szűkös takarmánykészlet hatékonyabb felhasználására. A „vakon való etetés” még sajnos nagyüzemi gyakorlat. Nem vizs­gáljuk közvetlen etetés előtt a takarmány tényleges béltartal­mát. Az ésszerű takarmányfel­használásban most kell előre lép­nünk, ez nem a holnap, hanem a ma feladata. Addig takarékoskod­junk ameddig van miből! Annál is inkább, mert nincs biztosítékunk arra sem, hogy a következő évben vagy később kedvezőbb lesz az időjárás. Tar­talékot kell gyűjteni. Máskor is célszerű kaszálni az utak mentét, a csatornák partján levő füvet. Ja, igen a fű. Többet beszélünk gyepgazdálkodásunkról, mint amit teszünk érdekében. Pedig az intenzív fűfajokból vetett, jól kezelet rétek most is bizonyítot­tak, a nagy szárazság ellenére is jó hozamuk volt. Nincs olyan rossz föld, amit semmire sem lehetne használni. Ahol a kukorica se megy, rossz homokokon is 30 mázsa körül fi­zet a szemescirok. Igénytelen, szárazságtűrő és főleg értékes ta­karmány a magja, de a zöld, szá­ra is. Egyetlen a sok lehetőség közül. A hasznosítás módját a körülményeknek megfelelően kell megválasztani. De semmi esetre sem engedhetjük meg magunk­nak azt a luxust, hogy évente több tízezer hektárt parlagon hagyjunk akkor, amikor hazánk­ban egy főre alig fél hektár szán­tó jut. A korszerű termelést nem csak a gépek száma, vagy a gazdasá­gok területi nagysága jelzi, ha­nem a lehetőségek* teljés haszno­sítása. Már ma nem vagyunk védtelenek a természeti erőkkef" szemben, már nem képes az aszály éhínséget hoziti ránk, de fejlődésünket még Visszavetheti. Ennek elkerüléséért kötelessé­günk minden lehetségesét meg­tenni! K. J. Nagy Lajos Kiskunhalasom című, immár klasszikus értékű írásában a városból hazalátogató diák lekicsinylőén jegyzi meg, amikor a falu templomtornyában megkondul a déli harangszó; — Csengetnek! Ez jutott eszembe, amikor be­kanyarodtam Géderlakra, ahol ugyancsak elkezdték haran­gozni a delet. Valóban, a városhoz szokott embernek túl vékonyan, szokatlanul magas hangon szólnak a falusi haran­gok, mintha nem is harang, hanem csengő lenne a toronyba felfüggesztve. Azoknak azonban, akik itt laknak, ez a ter­mészetes, ez a megszokott és ezt szeretik. Ha idegen házba vendégként lépünk be, levesszük a sapkánkat. Ügy illik tehát, hogy most is ezt tegyük — legalábbis gondolatban — amikor Géderlakra látogatunk, ahol vendégként fogadnak. Tisztelni kell tehát szokásaikat, eredményeiket, terveiket, s összességében a falut, mint az ott élő, néhány fővel több, mint 1400 ember otthonát, lakóhelyét, szűkebb hazáját. Ki, hol dolgozik? Bures Tiborral, a községi tanács végrehajtó bizottságának a titká­rával lapozgatjuk a községi törzs­könyvet, hogy hozzávetőleges pon­tossággal megállapítsuk: hányán Is élnek a községben? A népes­ség száma csökkenő. Hiszen még 1959-ben 1613 volt a falu lélek- száma, 1966-ban már csak 1493, tavaly pedig 1404. Legtöbben 1964-ben és 1965-ben mentek el. A két év alatt háromszáz ember keresett „más hazát” Géderlak helyett. Hasíonló számokat más községekben is ki lehetne mutat­ni. De több faluban már megállt, sőt emelkedik a lakosság lélek- száma: ipart telepítettek, jól fi­zet a termelőszövetkezet stb. Visszajönnek’az emberek. Géder- lakon ilyet még nem lehet ta­pasztalni. A munkaképes kordák­nak] 30—35 százaléka a mezőgaz­daságban dolgozik, ez közel 350 embert jelent. Az Űj Élet Ter­melőszövetkezet viszont varrodát létesített, ahol kizárólag lányok- asszonyok találnak munkát, ugyanakkor két lakatosüzem is van a faluban. Szép számmal vahnafc ingázók is, akik Kalocsá­ra, ipari üzemekbe utaznak na­ponta, s Géderlakot már csak olyan „hálószobának" tekintik és vasárnapi pihenőhelynek. ívenként kétszázezer A község éves fejlesztési alap- ' ja kétszázezer forint. Ez Géder- lak esetében éppen úgy nem mérvadó, mint más kisközségek­nél, csupán némi eligazítási pont­nak felelhet meg. Hiszen például a negyedik ötéves tervben egy mil­lió forintnál jóval nagyobb érté­kű beruházás valósult meg a fa­luban. — Három évvel ezelőtt, 1973- ban készült el az egészségház. Az emeleten két szolgálati lakás épült, a földszinten pedig a ren­delő kapott helyet. Ez összesen egy millióba került, a járási hi­vataltól kaptunk 300 ezer forint támogatást, házilagos brigád dol­gozott az építkezésen. A föld­munkát, a parkosítást, a kerítést a termelőszövetkezet, az iskola fiataljai és a KISZ-tagok végez­ték. Ezen kívül — mármint az egészségházon kívül — elkészült a községben 340 méter vízhálózat bővítés is. A kettő jelentette ná­lunk a negyedik ötéves tervet — mondja Bures Tibor vb-titkár. Nyolcvanig: viz, járda Lépésenként haladva a telepü­lésfejlesztésben, a következőkben a vízvezeték és a járdaépítés je­lenti a programot Géderlakon. Még ebben az esztendőben 1240 folyóméter vízvezetéket építenek és ezzel valamennyi utcában, minden ház előtt ott halad el az egészséges víz, csupán a bekötést kell megrendelni a lakosoknak. A tanács fizeti a szakemberek munkabérét és az anyagköltsé­get, a többit — földmunka, szál­lítás — a lakosság vállalta társa­dalmi munkában. — Nálunk az emberek termé­szetesnek veszik a társadalmi munkát. Jövőre például az egész községre járdaépítés van beüte­mezve, pontosabban azokban az utcákban, ahol még nincs. Ez a takácsnak 108 ezer forintjába ke­rül. Adjuk az anyagot és egy szakembert. A többit ugyancsak a lakosság vállalta és erre — ahogyan mondani szokták — mér­get lehet venni — állapítja meg a tanács vb-titkára és jót moso­lyog. — Hány utcáról van sző? — Kilenc utcánkba kell még járda, ez összesen 2500 négyzet- méter járdát jelent majd. Ter­mészetesen nem csáki régi ut­cáink vannak, mert például a Kalocsai utcában új házsort épí­tettek az emberek. Évenként öt házhelyet sajátítunk ki és adunk el. Többet azért nem, mert nincs rá pénz, pedig 8—10 jelentkező mindig van egy évben. Ezi az évi öt házhely jövőre is meg lesz, s aki megveszi, hamarosan épít is a telekre. Belvíz: tizennégy kötet — Tehát az ötödik ötéves terv­ben vízvezeték és járda épül Gé­• Bővítik a vízvezeték hálózatot. • Űj házak a Kalocsai utcában. (Tóth Sándor felvételei) • Ai áj egéczségháa. • Bures Tibor és a belviz. rendezési terv. a víz, poshadni kezd, eláztatja a közelben levő házak falát. Amíg a vb-titkár előszedi a szekrényből a tervek köteteit, azon gondolkozom: nem túlzás-e ekkora tervet készíteni egy kis­községről? Nincs e ebben a ter­vezői munkában valamiféle eli­degenedés, a helyi érdekeket, le­hetőségeket és szükségletet fi­gyelmen kívül hagyó tervezői maximalizmus? Hány kötetet tesz ki ezek szerint például egy nagyobb város általános belvíz­rendezési terve? Szükség van-e ekkora irathalmazra ahhoz, hogy akt esővizet megfelelő helyre ve­zessék Géderlakon? — Ügy gondoltuk, — folytatja Bures Tibor —, hogy al belvíz te­rületén jeletkező legnagyobb gon­dokat azért megoldjuk. Számítva a társadalmi összefogásra és né­mi állami támogatásra is a kri­tikus 3—4 utcában 1978-ban' ren­dezzük a belvizet... Aztán az irathalmazt óvatosan beteszi a szekrénybe, kettőt fordít a kulcson és nagyot sóhajt. Nem tudom minek szólt ez a sóhaj: a nehéz tervnek, a hőségnek, a ré­gen „beköszöntött” ebédidőnek? Mert más oka nem lehet. Géder­lakon kiegyensúlyozattan dolgoz­nak, élnek az emberek. Gál Sándor Őceánkutató robot Az USA-ban a Massachusetts-1 Technológiai Intézet hallgatói professzoraik vezetésével robotgé­pet készítettek egy kb. 200 évvel ezelőtt elsüllyedt hajó roncsai­nak felkutatására. A robotgépet halformájúra képezték ki. A 2,40 m hosszú és kb. 125 kg súlyú robotgépet kívülről alumíniumle­mez borítja, orra és farka nagy nyomást is elviselő üvegből ké­szült. A robotgép kb. 200 m mély­re képes a víz alá süllyedni. Moz­gását és munkáját számítógép irányítja. Mindenkori helyzetét elektronikus érzékelő berendezés regisztrálja. Mozgásának iránya és sebessége előre programozott. 25 kg súlyú tudományos mű­szerparkot vihet magával (film­felvevőgépet, sugárzásmérőt, vi­lágítóberendezést stb.) Számító­gépe a robotgép által’ gyűjtött in­formációkat arra az anyahajóra továbbítja, amellyel a robotgép állandó összeköttetésben áll. A szakemberek szerint egy ilyen robotgép — amely viszony­lag egyszerű és olcsó — sokféle őceánkutató feladat ellátására al­kalmas lehet és speciális fela­datokra is továbbfejleszthető. Kincset érő fa Brazília északkeleti része csa­padékban meglehetősen szegény vidék. Az egyébként nem hasz­nosítható részekre még a II. vi­lágháború idején kísérletképpen egy szárazságtűrő fafajt telepí­tettek, amelynek becő termése tápdús és a fa magassága a 10 m-t is meghaladhatja. A fának magyar neve nincs, tudományos neve Prossopis juliflora. Száraz­ságtűrésére jellemző, hogy az évi 250—300 mm-es csapadékot adó körzetekben is gazdag termést hoz és jól fejlődik. Lombja tar­tós száraz időszakban is zöld ma­rad, amit szarvasmarhák takar­mányozására is fal lehet használ­ni. A fa törzse ipari célokra is alkalmas, a kérge pedig cserző­onyngokban gazdag. Termésének nagy a fehérje- és cukortartal­ma, ezért emberi tápláléknak és takarmánynak is megfelelő, tehát fontos gazdasági értéket képvisel. Mindezek mellett betelepítése a méhészkedés szempontjából is kedvező, mivel a fa 4—6 hóna­pon keresztül virágzik, a méhek tartósan gyűjthetik róla a mé­zet s így az évi pergetésí ered­mények is igen kedvezőek. Fel­sorolt előnyei alapján más szá­razabb területekre való betelepí­tésük is hasznos lenne. Altin-Depe műkincsei örmény geológusok bika és farkasfej formájú aranytárgyakat találtak az altin-depei lelőhelye- ,ken. A két-három évezreddel ez­előtti kultúra a korai indiaihoz, mezopotámiaihoz és krétaihoz ha­sonló. A tudósok tovább keresik a kézművesek és papok házait, a temetőt és más archeológiái objektumokat. Kísérleti csatornameder Üzbegisztánban a karsi sztyep­peken mintegy egymillió hektár sivatagos terület öntözését lehe­tővé tevő csatorna épül. Az épí­tőknek komoly nehézségekkel kell megküzdeniük, mert a csa­torna sok szakasza erősen víz­áteresztő talajon épül. A medret mintegy 78 kilométer hosszúság­ban betonnal kívánják kibélelni, hogy el lehessen kerülni a víz- veszteséget. Nemrég még mono­lit betont alkalmaztak erre a célra, az pedig igen nagy mun­kát igényelt. A tervezők és épí­tők most azt javasolják, helyet­tesítsék a monolit betont össze­szerelhető vasbeton-elemekkel és fóliabéléssel. Sikerrel jártak a fóliabélés lefektetését és hegesz­tését kipróbáló kísérletek. • Ezt a házat már meg kellett támogatni, Ok a belvíz. derlakon? — kérdezek vissza Bu­res Tibortól. — Nem! Vah még Itt egy nagy gond: a belvízrendezés, ügy ter­veztük, hogy 1978-ban fogunk hozzá a! megoldásához. A község általános belvízrendezési tervét megrendeltük az AGROBER me­gyei kirendeltségének bajai ter­vezőirodájától. A terv nemrégi­ben készült el; 14 vaskos kötet, 107 ezer forintért. A terv szerint a község belvízrendezése 4,2 mil­lió forintba kerülne — legyint egyet a vb-tikár, ami azt jelenti, hogy ennyi pénze talán soha nem lesz a kisközségnek. Egyébként is összesen 3—4 utcáról van szó, ahol nagy esőzések idején megáll lÜDOMAM TUDOM VN 4 • PETŐFI NÉPE • 1976. július 30. * • _______________________■ l_________ _ , _. ____________________________________ | • KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN • KISKÖZSÉGEK A MEGYÉBEN • Ahol természetes az összefogás

Next

/
Oldalképek
Tartalom