Petőfi Népe, 1976. június (31. évfolyam, 128-153. szám)

1976-06-27 / 151. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1976. június ZX (1677 hektár ültetvény a Helvéciái Állami Gazdaságban Az írásos emlékek szerint az első szőlő- és gyümölcstelepítést Wéber Ede végezte 1892-ben azon a területen, amely ma a Helvé­ciái Állami Gazdaságé. A század- forduló táján mintegy ezer hek­táron alakult meg a Helvécia ne­vű. szőlőtermelő társaság. A következő telepítés már több évtizeddel később az 1950-ben megalakult állami gazdaságban történt, amelynek eredményeként i 1363 hektárra nőtt a mezőgazda- sági nagyüzem szőlő- és gyü­mölcsültetvényeinek területe. A termelésfejlesztés az ötödik ötéves tervben is folytatódik. 1980-ra már 1677 hektár lesz az állami gazdasági ültetvények te­rülete. A sárgabaracké 81, az őszi­baracké 64, az almáé 518, a sző­lőé 994 hektárra nő. • A gép mossa, szárítja, osztályozza' a gyümölcsöt, mégis nagy fi­gyelmet követel a válogatás. (Szilágyi Mihály felvétele) Gépesítik a munkafolyamatokat I, A Helvéciái Állami Gazdaság .földjének többsége gyenge ho- jnioktalaj, amelyen az ültetvények feljavítására 1975-ben és az idén ■200 ezer mázsa szervesanyagot, ^valamint műtrágyát dolgoztak be. A gépesített munkafolyama­itok évről évre nagyobb területre gerjednek .ki. Tavaly Helvécián #60 hektár szőlőt szüreteltek ^kombájnnal, ez évben már 330 .hektáron terveztek gépi szüre­tet. Néhány éve csupán földi ■permetezőgépek működtek az ál­lami gazdaság szőlő- és gyü­mölcsültetvényeiben. Az idén 770 hektáron a szőlő növényvédelmét már a helikopterre alapozták. Az Izsáki Állami Gazdasággal együtt­működve. a szomszédos nagy­üzem gépével bérmunkában vé­geztetik- el. A kritikus időszakok­ban kiegészítő földi permetezést alkalmaznak. A szőlő- és gyümölcstelepí­téssel egyidőben a tervidőszak végéig 40 ezer hektoliterrel gya­rapodik a bortárolók befogadó- képessége. A fejlesztést a gazda­ság, valamint a veié együttmű­ködő szőlőtermesztő nagyüzemek készleteinek megfelelő elhelye­zése és a bor korszerű kezelése indokolja. Az idén kezdődött meg az óránként 4 ezer nnlnrk tnltécérp alkalmas üzem kivitelezése Hel­vécián, ahová az NDK gyárfmá- nj’ú berendezés jórészt meg is érkezett. A szerelés rövidesen megindul. Az új borpalackozó üzembe helyezését a jövő év első hónapjaibán tervezik. A létesít­mény nemcsak a helvéciai gaz­daság. hanem a vele együttmű­ködő szőlőtermesztő nagyüzemek ► borainak palackozását is győzi. Az állami gazdaságban folyta­tódik a gyümölcstermesztést ki- egésztő létesítmények fejlesztése, teljesítőképességük növelése. Ta­valy korszerű gépsorral szerel­ték fel a gyümölcsválogató és osztályozó üzemet. Áz idén az eddiginél nagyobb mértékben gé­pesítik az áruk mozgatását, s növelik a fedett tárolóteret. Óvodák ­szeptemberre (?) • A kiskecskeméti óvodában száz gyermek találhat második otthon­ra szeptember elsején — ha az építők jól kihasználják a még hát­ralevő heteket a munkálatok gyors befejezésére. Köztudomású dolog, hogy az utóbbi években, jórészt a társa­dalom segítőkészsége nyomán, rendkívül erőteljesen fejlődött az óvodai hálózat: Bács-Kiskun me­gyében. A szocialista brigádok, a szövetkezetek, üzemek dolgozói kommunista műszakok keresetét ajánlották fel a gyermekintéz­mények bővítésére, és nem egy vállalat, szövetkezet saját fej­lesztési pénzeszközéből is sokat fordított az új foglalkoztatási termek létrehozására. Tették, mert tudták, hogy szükség van rá. A társadalom szinte vala­mennyi tagja, rétege felismerte az óvodák fontosságát, közhasznú voltát. A három—hat év közötti gyer­mekek körülbelül nyolcvan szá­zaléka ma már óvodákban szer­zi meg az iskolai tanuláshoz szükséges elemi, ismereteit, ilyen közösségekben sajátítja el a kol­lektív magatartás és együttélés formait. Ez a megyei átlag ter­mészetesen nagy helyi „ingado­zásokat mutat”. Egyes települé­seken valamennyi igényjogosult fiatalt befogadják az intézmé­nyek, másutt azonban még min­dig sok az elutasított felvételi kérelem. A községekben általá­ban jobb a helyzet, mint a váro­sokban, s a városok között Kecs­keméten van a legkedvezőtlenebb helyzetben, itt a legzsúfoltabbak a foglalkoztató termek, és hoz­závetőlegesen annyi az óvodai el- helyézésre váró gyermek, mint a megye községeiben összesen. Itt a legégetőbb a probléma, ezért a cselekvés is itt a legsürgetőbb. Kecskeméten jelenleg négy új intézményt hoznak tető alá az építők, további három a tervező­asztalon formálódik. Ezek elké­szültével további több mint fél­ezer gyermek elhelyezésére nyílik mód. Az intézmények közül há­romnak — a Szeleifaluban, Kis­kecskeméten és a Nyíri úton — mgr az idén, a szeptemberi évad-» kezdésre meg kellene nyílnia, hogy kétszázhetvenöt apróság be-r fogadásával segítsenek a szülök gondjain. A Szeleifaluban a Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetke­zet szakemberei szorgoskodnak, a munka a hidegburkolás és a központi fűtés szerelésének sza­kaszában tart. Az Észak-Bács- Kiskun megyei Vízmű Vállalat építi a kiskecskeméti, 100 szemé­lyes intézményt. Itt a nyílászá­rók hiánya és a közműhálózatra való csatlakozás okozott átmene­ti nehézséget. A Bács megyei Ál­lami Építőipari Vállalat munká­sai pedig a Nyíri úton dolgoz­nak, a vállalat vezetőinek ígére­te szerint szeptember végén ide száz gyerek költözhet. Az oktatási intézmények neve­lőinek) nem kis gondja, hogy az építők egy-két hónapos határidő­csúszása rendkívül nagy problé­mát okozhat az érdekeltek — fia­talok és szülők — számára. Kü­lönösen érzékletes ez az óvodák esetében. A késedelem dolgozó emberek sokaságát kényszeríthe­ti szükségmegoldásokra, és igen sokain akadnak — elsősorban az anyák között — akik hosszabb, rövidebb időre kénytelenek ki­maradni a termelő munkából Fz pedig senkinek nem érdeke. Hisszük: jól tudják ezt mind­három építkezés résztvevői. En­nek ellenére úgy gondoljuk, nem árt emlékeztetni minden érde­keltet: már alig két hónap van csak hátra szeptember elejéig. Nem sok idő, de arra talán ele­gendő, hogy ki-ki a maga szak­területén segítsen elhárítani az esetleges akadályokat, és így járuljon hozzá a rendkívüli fon­tosságú gyermekintézmények ha­táridőre való elkészüléséhez. P. M. Hol tart a magyar paradicsomnemesítés Gépi szedésre alkalmas fajták, pirosabbra érő bogyók A mi brigádjainkra lehet számítani! 21, többnyire új nemesítésű paradicsomfajtát kínál hazai ter­mesztésre a Zöldségtermesztési Kutató Intézet. Az európai'- hírű kecskeméti nemesítő telep, amely - az új fajták magszaporításáról, feldolgozásáról is gondoskodik, további hibridek előállításával segíti az üzemág megújulását, a gépesített nagyüzemi paradicsom- termesztést., Tenyészkertj ükben az idén is számos, újabb tulaj­donságokkal rendelkező hibrid érleli a termését. Bőtermőek, egyszerre érőek ezek, kocsányuk- ról a bogyót könnyen rázhatja le a gép. Az újabb tulajdonsá­gok közül figyelemre méltó az is, hogy a bogyók bőséges, fes­tékanyagot tartalmaznak, ami a paradicsom ipari és piaci értékét növeli-. A mélypirosra érő sze­mekből szebb színezetű konzerv­ipari termék, ivóié és por készül­het. Az elmúlt év nemesítés! munkáját értékelve, a magyar paradicsomkutatás megfelel a követelményeknek, a kertgazda­ságokon múlik a gyakorlati meg­valósítás. A megfelelő fajták, s a tudo­mányos gondossággal kidolgozott termesztési technológiák ellené­re stagnál a paradicsomterme­lés. A korábbi éveknél, országo­san 2000 hektárral kevesebb te­rületen foglalkoznak a friss fo­gyasztásra »keresett, s jelentős iparj nyersanyagot adó zöldség­növénnyel. A szakemberek véle­ménye szerint, a paradicsomter­mesztés technikai feltételeinek megteremtésén túl szemléletvál­tozást is igényel. Meg kell szün­tetni a növény külterjességét, s jobban figyelembe kell venni ta­Rákosy Gergely: Az üzenet H! Tény, az idegei is pdavol- tak. 45-től 57-ig nagyon keserve­sen éltek. A férje detSktívfel- ügyelő volt, s bár sok huzavo­na t után igazolták, azonnal nyug­díjazták. Hiába bizonygatta, hogy soha közönséges bűnténye­ken kívül mással nem foglalkp- zott, megbélyegzett ember ma­radt. A legalacsonyabb nyugdí­jat kapta, azonnal munka után kellett néznie, s végül a Gold- bergerben alkalmazták raktári segédmunkásnak; lélekben tel­jesen megkeseredve rakos[gatta a számára- majdnem elbírhatatla- nul nehéz végeket a recsegő deszkapolcokra. Azon emberek közé. tartozott, akik szívvel-lé- lekkel a mesterségüknek élnek. Elvették a* mesterségét —majd­hogynem az életét vették el. 57- ig egyetlenegyszer sem mesélte el a kedvenc történetét. „— Fel­ügyelő úr, teljesen kifosztottak, kiraboltak, azaz hogy levetkőz­tettek. Egy szál gatyában kellett hazamenjek a Kiserdőről. Még a cipőmet is elvitte Missura Pista. — Missura Pista? — Az, az lajigényét ahhoz, hogy előállí­tása gazdaságossá váljon. A je­lenlegi alacsony hozamok mel­lett nem térülnek meg a növény intenzív termesztésével járó költ­ségek. Mindent egybevéve, a tő­kés országokból behozott drága gépek sem enyhítették az ágazat gondját. Így a gépkonstruktőrök­re vár. hogy a fűszerpaprikához hasonlóan, sajátos természeti vi­szonyainkhoz igazítva oldják meg a paradicsom termesztés gé­pesítését. A program megvalósí­tóinak pedig a paradicsom ha­gyományos termőtájain kellene nagyobb ösztönzést adni a nö­vénykultúra fellendítésére. El­sősorban a barna homoktalajú megyék, Heves, Pest és Bács- Kiskun válhatnak paradicsom­kertté.- V. E. Missura I’ista, ismeri tán a, fel­ügyelő úr? — Én nem, de maga honnan ismeri, bemutatkozott tán vetkőztetés közben? — Nem kellett annak bemutakozni, a kajla füléről, az örökös szipáko- lásáról bárhol felismererti. Ha a letartóztatáshoz kell a pontos cí­me, mondom azt is, de tessék már elővenni a ceruzát. —Mind­járt veszem, csak még kérdezek valamit. — Akármit, mindenre felelek pontosan. Tán csak nem gondolja, hogy hazudnék! — Nem gondolok én semmit, csak kér­dezek, azért; vagyok itt. — Tes­sék! — Hát mit szólt a házmes­ter, mikor éjnek-éjszakáján be­csöngetett egy szál gatyában? — Hm. Hogy a házmester? Már, hogy mit szólt? Ngm szólt az kérem semmit, mármint, hogy nem is szólhatott, mert nem csöngettem én be. Kapukulcsom van. — Ha így volt, hát fura egy ember maga! — Már mér lepnék az, felügyelő úr? — Csak aiért, mert magán kívül még senkiről nem hallottam, hogy a gatyájában hordta volna a kapu­Mészáros Mihály, az Április 4. Gépipari Művek kiskunfélegyházi Vegyipari Gépgyárának munka- verseny-felelőse mély meggyőző­déssel mondja: — Az évek során már nagyon sokszor megbizonyosodtunk ar­ról, hogy mennyire lehet számí­tani a szocialista brigádokra, ön­kéntes kollektíváink sokszor vet­tek részt olyan feladatok megol­dásában. ami a versenyszellem és a brigádokban rejlő erők nél­kül nem sikerült volna. Jelenleg hetvenöt brigád 686 tagja vesz részt az önkéntes vállalások tel­jesítésében. úgy a termelésben, mint a társadalmi, munkában, .valamint a tanulásban. — Vannak erre konkrét példák is ,.. — Nagyon sokat lehetne felso­rolni. de most csak néhányat említek. Nemrégen az egyik szov­jet megrendelőnk fordult a gyár vezetőihez segítséget kérve a XXV. kongresszus egyik határo-, zatának teljesítéséhez. Nálunk készülnek ugyanis az ivanovói új hőerőmű berendezéséi, s ezek gyártásának meggyorsítását kér­ték a megrendelők! Ezt a 3,5 millió forint értékű berendezést az eredeti program szerint a negyedik negyedévben kellett volna legyártanunk. A gyár ve­kül csőt... No, elővegyem-e a ceruzát?...” — 57.-ben, mikor rendezték a nyugdíját, az ünnepi vacsorán újra előhozta kedves történeteit, de akkor már öreg ember volt, aktív szolgálatra többé nem gondolhatott. És Klári sem ült velük az asz­talnál. Igen, ő akkor még az életet, a sorsot, a rendszert okol­ta a történtekért. Mert hisz, ha a férjének nem kell a Goldber- gerbe menni dolgozni, akkor Klá­ri sosem ismerte volna meg Mis­kát, és... Egy ideig mindig eb­be kapaszkodott bele, de mosta­nában még erőltetés árán is rit­kán és alig sikerült ez a beleka- paszkodás. Akkori indulata nem volt sehol, s nemcsak hogy nem volt sehol, de akaratlanul szé- gyellte is az egykori indulatát... Nem igaz az, hogy egyik gye­rek pótolhatja a másikat, ha egy van, egy is betöltheti az anya szívét, de ha tíz van, s abból egy messzire szakad, egy hely min­dig fájóan üres marad. Ilyen vasárnap délutánokon, a nagybácsi is átjött, nem mesz- sze lakott, három utcával föl­jebb, egy kis udvari szobában, társbérletben. „Zöldövezet, fen­séges .panoráma!” — mondogat­ta ritka látogatóinak; szobája egyetlen ablaka előtt egy hatal­mas tűzfal nyúlt fél az égig. öz­vegyember volt, gyerektelen, zetői megbeszélték a Kossuth és Ságvárl brigáddal, hogy mit le­hetne tenni. A két kollektíva el­határozta, hogy programon felül vállalja • a munkát és lehetővé teszi, hogy november hetedikére az ivanovói hőerőműnek ezt az egységét üzembe helyezhetik. Már "meg is kezdték a gyárfás előkészítését, s biztos vagyok ab­ban, hogy a vállalást idejében teljesítik. Külön elismerést érdemel a darabolóüzem négy szocialista brigádja .is. Áprilisban a városi kórház részére társadalmi mun­kában egy műszerkocsií készítet­tek, ezzel is segítve a gyógyító munkát. Az Angela Davis bri­gád egy idős egyedülálló beteg asszony patronálását vállalta. Rendszeresen .meglátogatják. s ellátják minden szükségessel. A mozgalom hatását bizonyít­ja az is, hogy a májusi önkén­tes véradáson részt vevő 168 dolgozóból 160 volt brigádtag. összesen ötvennyolc liter vérrel segítették a rászorulókat. Ott vannak a brigádtagok az óvo­dákban, iskolákban, részt vesz­nek ezeknek az intézményeknek a csinosításában, ”n otthonosabbá tételében. — A jövő feladatai? — Gyárunk ebben az évbeji ünnepli fennállásának 25. jubi­leumát, s most felhívással for­dultunk a brigádokhoz: vegye­nek részt a gyár csinosításában, gyűjtsék össze a hulladékot, te­gyék még szebbé munkahelyüket a július végére tervezett ünnep­ségre. ■ Ekkor a többi között egy kiállítást is rendezünk az étte­rem előcsarnokában, s tablókon mutatjuk be az üzem negyedszá­zados fejlődését. Ezen túl természetesen a ter­melési vállalások teljesítése a fő tél, az, hogy a jubileumi esz­tendőt minél eredményesebben tudjuk majd befejezni, O. I». nyugdíjas, volt adótiszt, s bár negyvenöt előtt a hivatalnokré­teg legalsó szintjén bolyongott örökös hajlongások, kalaplenge- tések és kéremszépenek mocsári alvilágában (s a Szabadsági-kor­szak alatt pisszenni sem mert), most, szinte érthetetlenül, vagy talán nagyonis érthetően követ­kezetes és nagyhangú reakciós lett. Életében ez volt az első idő­szak, amikor minden következ­mény nélkül, mindennek és min­denkinek ellentmondhatott. Mu­tatta a felháborodottat, de vala­hol egészen mélyen nagyonis elégedett volt. Végre, ha hat­vanötéves korára is, de lehet ku- tyáúristenezni. Nem kis dolog. Egyébként nyáron is kalapban járt, s mindig bottal, bár sem a lábával, sem a derekával nem volt semmi baja. Mikor a taxi megállt a ház előtt, közvetlen a szürke Citroen mögött, s a vő ezt meglepetten megjegyezte, az ablakhoz tódul­tak, vajon ki lehet, ki jön kihez, nem olcsó mulatság a Zugliget­be kitaxizni. Mikor a taxiból egy ismeretlen nő és férfi szállt ki, még jobban meghökkentek, a kis kétemeletes villabérház mind a nyolc lakóját, ismerőseikkel, barátaikkal, budapesti és vidéki rokonságukkal együtt ismerték­(Folytatása következik.) • Varga János és Kis István, a Ságvári brigád tagjai egy szovjet exportra készülő, mintegy 2,5 millió forintos berendezésen dolgoznak. • A Komócsin brigád készíti a villamos távvezeték tartó­oszlopokat. Felvételünkön Sinkő István és Petróczi János munka, közben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom