Petőfi Népe, 1976. június (31. évfolyam, 128-153. szám)

1976-06-27 / 151. szám

MŰVELŐDÉS • IRODALOM • MŰVÉSZET • IRODALOM • MŰVÉSZET Egy bibliográfia tanulságai Szobrok - betonból Párbeszéd Vili Tiborral Elkészült a világhírű szovjet­orosz író, Solohov műveinek vá­logatott bibliográfiája, a Katona József nevét viselő Bács-Kis­kun megyei könyvtárban. Az összeállításra Ramháb Mária vál­lalkozott, aki felhasználta a Fő­városi Szabó Ervin Könyvtár összefoglaló jellegű, 1963-as Írói arcképvázlatát és bibliográfiáját, majd a Magyar Könyvészet jegyzékei és a Magyar Folyóira­tok Repertóriuma alapján cso­portosította, s rangsorolta is az időközben napvilágot látott ta­nulmányokat, kritikákat, riporto­kat, interjúkat. Különböző ajánló jellegű, fő­leg évfordulóhoz kötött összeál­lítások korábban is megjelentek. A kaposváriak például kis füzei­kében adtak ízelítpt tavaly a Nobel-díjas író életművéből. A legújabb, kecskeméti gyűjtemény összehasonlíthatatlanul gazda­gabb, felsorakoztatja a magyar- országi, szakirodalom többségét Illés Béla 1929-es bemutató cik­kétől a 70 éves Solohovot kö­szöntő tavalyi méltatásokig. Irodalmunk jeleseinek mindig is volt mit mondaniuk a XX. századi prózairodalom egyik leg­kiválóbb művelőjéről. Radnóti Miklós az „érzelmesSégtőL men­tes, pontos és kemény Iíraiságá- ban szinte egyedülálló valóság­ábrázoló erőt” emelte ki. Kas­sák Lajos, is elismerte, hogy a ..Csendes *bon a nagy orosz iro­dalom egészségesen virágzó ága”. Veres Péter egy évvel később, 1936-ban Traven: Fehér rózsa és Solohov: Csendes Don című re­gényéről szólva azt hangsúlyoz­ta, hogy mindkét műben önma­gára ismerhet a parasztság. Ám szinte ugyanekkor Szakáts Lász­ló annak a véleményének adott hangot a Napkeletben, hogy a Csendes Don naturálista-realis- ta irányzatú, pesszimista alko­tás. Tudni kell persze, hogy a Napkelet című folyóirat koránt­sem a haladó, hanem épp a kon­zervatív és a nacionalista tábor lapja volt. Solohovnak nem ár­tott á téves minősítés. S meg­maradt az élő tanulság, hogy aki másokat minősít így vagy úgy, ezzel óhatatlanul önmagát is mérlegre teszi. Halász Ferenc. Meg kellene kérdeznem: ő ma­ga vajon miképpen munkálná meg a saját arcát. De hát meg­munkálták azt a köz- és magán­történelem tektonikus és eróziós erői: csúcsokat, árkokat.,hajlato­kat, figyelő tekintetet, szólásra kész szájgörbületet, erőteljesen túlrajzolt füleket formált arra az idő. Szívós, hajlékony testét min­denesetre Csupán egy dinamikus pillanatában ragadhatná meg az önportrékészítő szobrász. S per­sze a szüntelen vibrálást meg a pápaszemet sem hagyhatná fi­gyelmen kívül... — Kis- és nagyméretű kompo­zíció, /hagyományos és teljesen szokatlan mű egyaránt megtalál­ható a művészetében. A laikus elcsodálkozik, némelyik szakem­ber gyanakszik e sokrétűség lát­tán ... — A művészi munkát nagy­mértékben megszabja a feladat, amely, egyben az alkotás műfa­ját is pontosan kitűzi, meghatá­rozza. Más dolog egy' harminc centiméteres bronz kisplasztikát, s egészen más egy huszonöt mé­-teres.1 természetétől fogva szigo­rúan megszabott geometrikus szerkesztésű tárgyat elkészíteni, amely — tegyük fel — a város­kapu funkcióját látja majd el. A sokrétűség csak ennyi tehát: megtalálni a megfelelő formát, elvégezni a tartalom adta fela­datokat. — Olvastuk, hallottuk, láttuk: újabban egy alkotó kollektíva tagjaként különösen nagyméretű szobrokat tervez... — A Gulyás—Kass—Vilt kol­lektíva a nagy autósztrádák, óriás lakótelepek plasztikai igényeit óhajtja kielégíteni. Két. kiállítá­son is beszámoltunk ilyenféle el­képzeléseinkről. Ezek minden esetben a legszélesebb értelem­ben vett közösségi igény kielégí­tésére irányulnak. A Beton- és Vasbetonipari Művek megértésé­vel találkozott a gondolatunk. Így tehát — reális költség-előirány­zattal — megvalósulhatnak ezek a nagyméretű munkák. A BMV- gyártotta hatalmas épületszerke­zeti elemeket kívánjuk plaszti­kái alakítás céljára kifejező mó­don felhasználni. Hogy mikép­pen? Most dolgozom például egy modellen, amely két huszonnégy és fél méter hosszú hídelemből készül. Ügy kerül egymás mellé a két test, hogy éjjel egyetlen reflektor fénye húszméteres vi­lágító csíkot rajzol majd közé­jük. Nappal pedig'az óriás osz­loppár jelzi már messziről: itt van a cementgyár. S ami egyál­talán nem mellékes: más plaszti­kákhoz képest ez az épületszer­kezet-szobor sokkal-sokkal ol­csóbb. — Közismert gond a lakótele­pek, új üzemek, s egyéb beépí­tett térségek szabad területeinek sivársága, egyformasága. Az el­képzelésűk alkalmas-e ezek ta­golására, egyfajta szabadtéri „la­kályosság” megteremtésére? — Épp ez az ilyen betonele­mek egyik feladata Véleményem szerint. Voltaképpen ősi hagyo­mányt újítunk fel: munkáink egy része a városkapu funkció­ját látja el. Az efféle, gyakran színes plasztikai mű idővel az adott település jelképévé vál­hat ... Egy-egy városba, község­be betérve minden új beépítés körülzár bizonyos tereket. Ha­gyományos értelemben ezeknek mindig van egy tengelye. S épp ez a tengely teszi a térséget tér­ré. (Ilyen szerepet tölt be sok­helyütt a Kossuth-szobor. a fel- szabadulási emlékmű stb.) Ez a tengely-szerep az általunk alkal— mazandó elemek másik fontos rendeltetése... Ugyanakkor e plasztikák a sakktáblaszerűen el­helyezett, egyforma épületek kö­zött bizonyos útmutató funkciót is betölthetnek. Hogy miért be­ton e térformák anyaga? Nem­csak a költségmegtakarítás szán­déka diktálja ezt. A Rómában és másutt felállított obeliszkek is ugyanúgy kőből vannak, mint az őket körülvevő épületek. A szo­bor és építmény anyagi mivol­tában homogén tehát! S hason­lóképpen: egyneműek a beton­technikával előállított plasztikák, s a körülöttük elhelyezkedő pa­neles házak, épületszerkezetek ... — Eljut-e a szobrász műve a ki.-ebb városokba is? — Franciaországban utaztam egyszer. Egésznapos út volt, el­el.szundikáltam. S a városokat, falvakat körülvevő építkezések olyannyira hasonlóak voltak, hogy' amikor fölriadtam, azt gon­doltam: még el sem indultunk egyik településből a másikba. Csak a régi városrészek külön­böztek egymástól, megnyugta­tóan ... Idehaza talán még rosz- szabb a helyzet. Város és falu, ha megújul, gyakran uniformi­zálódik! A szobrász vágya: lega­lább plasztikai megkülönböztető jelek legyenek az ilyen egyenrur hán. Hiszen a sivár környezet egész közérzetünkre visszahat. Jó volna, ha a lakók, s az átuta­zók kedvére, örömére minél vál­tozatosabb. színesebb lenne az a lánc, mely a meggyorsult uta­zással közelkerült helységeinket összefűzi. — Csupán megrendelésre dol­gozik, vagy akad azért idő és szándék más munkákra is? — A magam kedvére éppen úgy dolgozom, mint az elmúlt öt évtizedben bármikor. Ha a fent elmondottak után meglepő is: erőteljesen foglalkoztat az úgy­nevezett figurális ábrázolás. Ez nem más, mint-a realizmus cím­szóval megjelölt kívánalom. Ami persze sokféleképpen értelmezhe­tő. Nem bizonyos például, hogy akár a legcsodálatosabb görög szobrászatot, mely oly behatóan és érzékenyen ábrázolta a való­ságot, e kategóriába sorolhatná minden műitész. Mert e szobrá­szat teljességigénye volt realista. Ez utóbbira gondolva próbálom a magam szerény eszközeivel • tágí­tani a figurativ művészetet, a realizmus fogalmát. Nádor Tamás GYURKOVICS TIBOR Kérés Kis napot adj, kicsiny napot, amilyen embereknek juthat, őrjítő-puha meleget, kétségbeejtöt, nyomorultat. Kis napot adj, kicsiny napot, a háztetőkön épphogy élőt, ar fejünkön, a hajunkon rajongva érezzék az élők. Kis napot adj, kicsiny napot, kifordultat, elveszitettet, amilyen jut, ha elhever, egy nyitott ingű tizedesnek, f Kis napot adj. kicsiny napot, nem nyarat kérek, csak hogy este húsba burkolt csontjaimat valami átmelegithesse, kis napot adj. t Bodri Ferenc: Lovas, PARDI ANNA Idő Bizony elkel, elkél a vigasz mindenkinek. A dél nagy hanggyűjtő bokrán szól a Nap-madár; este lesz, és az árnyék elégett csontvázait átadja a sötétedésnek, , s az ének nyugtalansággal zengi az átmenetet; hirtelen múlt el a dél, s hirtelen lett újra est. MáV-f • Klossy Irén rajza. SZALAI CSABA Megbeszélt jel, ködöt durrant a kúp. Bemászok gyomvidékem sárga kráterébe állam alá lóbált dudvaporfüstölőkkel, — érzem, erőmből herdálhatok. Hörcsögök oltárán közeleg őszi lánctalp, gránátos testőr tengeri csörömpöl mellettem tovább: hü csatlóst had, — megnyílt az ég, besurran toprongyos verébcsapat. LÁZÁR TIBOR Elmentél Elmentél mikor megtaláltalak tested helyén viz nélküli tavak és hullámverés jött akár a sírás tajtékos hab félszeg bátorítás elvesznek naponta szelet kenyér másnak étke vagy és kolduskenyét az arcom büszkén fillért gyűjtöget morzsolgat percet reménylö rügyet EMBER MARIA Hopp! I — Margitnak meg egyetemre jár! — mondta az öreg mama. Féloldalason nézett rám, kissé restellkedve, és némi vidám gúny­nyal: mit szólok hozzá. — A színiakadémiára? — mondtam mohó örömmel. Mi­csoda téma! Margit már akkor színésznő akart lenni, amikor még az elemi iskola padjait hin- táztattuk együtt, egészen elfe­küdve vízszintesen elnyújtott kar­jaink között, és vágyakozva éne­keltük a szünetben, miközben a pocsolyákat kerülgetve ugrán-' doztunk az agyagos udvaron: „Pesten jártam iskolába, térdig jártam a rózsába" láttam a Bős- két, szedte a büszkét, kértem tő­le, nem adott, hopp!” Karunk ilyenkor , egymás felé feszült, mint az andráskereszt, a„hopp"- nál összehangoltan együtt fordul­tunk. Micsoda riportot fogok én ebből írni... Csak az bántott, hogy akadémiát találtam monda­ni a nagymamának. Fölényesnek tűnhettem, holmi beavatottnak, foiiToskodónak. — Nem — ingatta meg a fejét, füle fölé hajtogatott barnakockás kendőjében, az öregasszonyk — fogorvosira jár. Átirányítottak. Naiv, amilyen voltam: fellel-, kesültem egy percre. Mindig túl­ságosan nagy jelentőséget tulaj­donítottam a szavaknak. Most például annak, hogy ez a pa- rasztasszony, aki a vasárnap tiszteletére még mindig téglafor­mán vasalt, fényes fekete kö­tényt illeszt a hasa elé, ilyen ter­mészetesen bánik modern ko­runknak ezzel a tervgazdálkodá- sos alapfogalmával. „Átirányítot­ták”. De ugyanakkor le is her­vadtam valahogy. Elment a ked­vem a lelkesült riporttól. Evekkel később azt hallottam aztán, az éjjel-nappal Közértben összeakadván a szülőfalunkbeli volt úriszabó irigy özvegyével, hogy Margitnak igencsak felvit­te az isten a dolgát: hozzáment egy évfolyamtársához, szintén fogorvoshoz, s az egyik távolab­bi Tisza menti községben „nyi­tottak praxist". így mondta, tu­dálékosan, — mintha üzletet. Hány év telt el közben? Ti­zenöt, huszonegy? Az embert úgy elsodorja a saját élete: nem is jutottak eszembe szinte soha. De a Margit nevét, előtte a Dr., mö­götte, hogy fogszakorvos, azon­nal felisipertem a nagy zomán- coS táblán, habár az volt a má­sodik, a középső — fölötte a fér­jéé, alatta meg, külön-külön, a rendelési idők. Riportúton megint az a kör­nyékbeli tanító vitt oda a Tra­bantján, aki helytörténeti tárgy­körben irogatni is szokott. De én most nem muzeális témában utaztam, hanem a falu jelenkori egészségügyi ellátása érdekelt. A tanító egy férfinevet mondott (nem tudtam, hogy a Margit fér- jéét). Még akkor sem gondoltam semmire, amikor lefékezett a vil­la előtt. — Ügy látszik, rendelés van — mondta nagy helyismerettel. — Épp jókor jövünk. Tiltakozni akartam, de ben­nem rekedt a szó: hogy dehogy­is akarnám én munka közben za­varni. A ház előtt annyian vár­tak — az hökkentett meg. Az árok partján ülve, néhányon a lépcsőn szorongva, békés terefe- rében, lehettek vagy százhúszon. Egész hetivásár — csúszott ki a számon. A házat drága kovácsolt vaskerítés vette körül, aligha­nem a felkelő napot ábrázoló su­gárkévékkel, ha jól tudtam ki­egészíteni a terméskő alapza­ton is sorbaülö nép háta mögött. A tanító becsöngetett, bágyad­tan tiltakozó mozdulatomról tu­domást sem véve. A lakkozott parkettához hasonló, aranybarna ajtó nem nyílt ki. De legalább lenézett egy nő az ugyancsak fel­kelő napot mintázó vaskorlát mögül, az emeleti teraszról. Bi­kiniben volt, napozás közben za­varhattuk; hogy jobban odanéz­\tem, a nyugágy tarka vásznát is láttam, s a napernyő hosszú fe­lkér rojtjait. — Pá, Bercikém, — szólt le a Itanitónak. — Gyulámat kere­sift? __ Már rég itthon kellene le nnie, rendelési ideje van. — Jobbkeze üres tenyerével a vára­kozók felé intett. — Látom — nevetett a tanító. — Egész hetivásár, ha nem or­szágos! Margit visszanevetett a terasz­rács mögül. Még mindig arányo­san szép volt a teste, egészsé­ges. napbarnított a fénylő olaj­réteg sugárzásában. A fehér fog­orvosi köpeny is jól állhat feke­te-kun fejéhez. — Az elnök hivatta — nyúj­tott készséges felvilágosítást. — Golfpályát akarnak csinálni, vagy mit. Mondaná meg neki, Berci­kém, hogy már kezdek ideges lenni — az a tenyér megint a várakozók felé inteti. — Dol­gunk van estére! — Haza zavarom, Gréti, le­gyen egész *nyugodt! — intege­tett a tanító, és már nyitotta előttem a kocsi ajtaját. Töprengve szálltam be, s fel­szabadulva is, hogy nem kellett felújítani a régi ismeretséget. Nem Margitnak hívják? — kér­deztem mégis. — A táblán mint­ha... — A táblán — legyintett a ta­nító. Azután kissé elbátortala- nodva rámnézett. Asitást vagy sóhajtást nyomott el. — Akkor hát: az elnökhöz? Szerencsém volt: mégcsak nem is kellett latbavetném minden rábeszélő képességemet, hogy dolgom végeztével térhessek vissza Pestre. Müvészmosoly Az irodalmi anekdotakincsből Az apostagi születésű Nagy La­jos sakkozott egyszer a kávéház­ban. Bejött egy férfiú, nézegeti a kávéházban összegyűlt írókat, és megkérdi valakitől. Nagy Lajos­ra mutatva: — Hát ez kicsoda? Az illető meglepetten félelte: — Ez Nagy Lajos. Nem isme­ri? Most kapta meg a Baumgar- ten-díjat! A férfiú arca félderült: — Ügy, — válaszolta. — Olyan jól sakkozik?... • Móra Ferencet szülővárosa, Kiskunfélegyháza 1929-ben dísz­polgárrá választotta, és a Daru utcát, — ahol született — Móra Ferenc utcának nevezték el. Eis­te, a diszünnepségen, Móra Fe­renc így emlékezett az eltelt har­minc esztendőre, amióta Kiskun­félegyházáról elindult: — Mi történt azóta? Harminc esztendővel ezelőtt elment in­nen .egy foltozó szűcsnek és egy kenyécaükögető asszonynak a fia, feketehájú diákgyerek, akinek hátán a háza, kebelén kenyere. Harminc év után hazajött egy öreg ember. A diákember haja megfehéredett,' de folytatja az apja mesterségét... tollal. Tol­lal hímezi a virágokat, a rozma­ringokat és tulipánokat. Az anyám mesterségét is folytatom. Kenyeret sütök a magyar iroda­lom asztalára. Nincs változás. Ma sincs egyebem, mint a raj- tamvaló, ma is isten szegényké­je vagyok... Révész Tibor \

Next

/
Oldalképek
Tartalom