Petőfi Népe, 1976. június (31. évfolyam, 128-153. szám)

1976-06-13 / 139. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1976. június 13. JANUÁRTÓL Együtt szépül Gara és Takaros házak sorakoznak az út mindkét oldalán, rázkódás- és tengelytörésmentes megérkezést „garantál” a beton, s messzire ellátszik a két tábla: Bácsszentgyörgy, mond­ja az első, határőrközség, hirdeti a zöldre festett másik. A megye majdnem legdélibb községe, legközelebb a határhoz. — Mivel gazdagodott Bács­szentgyörgy tavaly? — kérde­zem Kedvek András vb-titkárt. — Bekerítettük a temetőt. Ez százegyezer forintba került. Épí­tettünk egy korszerű, gyönyörű autóbusz-váróhelyet, kilencven- négyezer forintért. A községiek régi vágya valósult meg, a köz- világítás bővítésével, ez negy­vennégyezer forint értékű mun­ka. Most már hatvanhat lámpa világít esténként az utcákon. — Mit terveznek az idén? — Egy másik buszvárót is épí­tenénk, ha lenne sóder az ala­pozáshoz, jó volna, ha valame­lyik vállalat vagy termelőszövet­kezet ki tudna segíteni bennün­ket — mindössze tíz köbméterre lenne szükség. A tetőszerkezet kész, az egész épület előregyár­tott elemekből áll. Ha minden úgy megy, ahogy akarjuk, augusz­tus húszadikán át is adnánk. Jö­vőre kezdünk hozzá a vízelve­zetési munkákhoz, de már az idén folynak az előkészületek: a tervdokumentáció lassan végle­ges formát kap, a Bácskai Víz­gazdálkodási Társulat készíti. Ez hatvanezer forint, maga a mun­ka pedig félmilliót ér. — A helységtáblát követően egy másik feliratot pillanthat meg az utazó: Bácsszentgyörgy határőrközség is. Mit jelent ez a falubelieknek? — Ügy fogadtuk ezt, mint egy megtiszteltetést. Büszkék va­gyunk rá. Meg is alakult május nyolcadikén egy tizennégy tagú önkéntes határőrcsoport. Nagyon jó egyébként a kapcsolatunk a határőrökkel... * Az 1975-ös januári adatok sze­rint háromszázkilencvennégyen élnek a községben. Munkaalka­lom helyben csak egy van: a garai Vörös Csillag Termelő- szövetkezetben dolgozik a bács- szentgyörgyiek egy része. A fia­talabbak Bajára járnak. Vonat nem érkezik, de jó a buszköz­lekedés: reggel fél öttől este ti­zenegy óráig összesen nyolc já­rat érkezik és indul vissza Bajá­ra. Nagyon könnyű felsorolni, mi vari Bácsszentgyörgyön. Egy presszó, egy italbolt, egy osztat­lan általános iskolai alsótagozat, egy óvoda — tizennégy kisfiúval és kislánnyal — és egy kultúr- ház. Négy telefonon teremthető kapcsolat a világgal, a postán hetvennyolc televízió- és nyolc­vannyolc rádióelőfizetést tarta­nak nyilván. Egy tucat személy- gépkocsit és öt ló után fizetnek adót a községiek. i — A művelődési ház hetente háromszor van nyitva — tájé­koztat Kovács Ferencné, a köz­ségi tanács gazdasági előadója, aki egyben a kultúrközpont igaz­gatója is — szerdán, szombaton és vasárnap. Egy Ifjúsági és egy gyermekklub működik, a fiata­lok tévét nézhetnek, pingpon­gozhatnak. és szombatonként tán­colhatnak. Évente három-négy bálát rendezünk, a határőrök ze­nekara húzza a talpaié valót. A moziban vasárnaponként két elő­adást tartunk. Tavaly két haláleset történt, . három házasságot jegyeztek be az anyakönyvbe. Az asszonyok a bajai kórházban szülnek, a köz­ségből hatan adtak életet újszü­lötteiknek 1975-ben. Jelenleg nincs szolgáltató kis­iparos a faluban. A helyi fodrász tavasszal nyugdíjazta magát, a szobafestő-mázoló, aki ugyan ga­rai, de engedélye van dolgozni a községben is, két éve nem is na­gyon volt Bácsszentgyörgyön — mondják a helybeliek. * Néhány nappal ezelőtt falu­gyűlésre igyekeztek a bácsszent- györgyiek. Arról kellett dönteni­ük, ogy egyesüljön-e a község Garával, vagy sem. A megyei pártbizottság és a megyei tanács •ezzel kapcsolatos határozatát — amely ajánlja az egyesülést — Kedvek András ismertette. A művelődési központban megje­lentek közül tizenegyen (!) szó­laltak fel, ezzel is bizonyítva azt, hogy szűkebb hazájuk ügyét szí­vükön viselik. Bár többen meg­fogalmazták: félnek attól, hogy elmarad fejlődésében Bácsszent­györgy, azért a felszólalók még­is bizakodással néznek a jövőbe. A falu döntését, amely szerint 1977. január elsejétől Garóhoz csatolják Bácsszentgyörgyöt, a június 14-i tanácsülés is megvi­tatja. A felszólalók tartanak attól, hogy „megáll a fejlődésben a község”,,. de aggQdatorik,, alapta­lan. BácsszéntgyÖrgy —megfi­gyel ve, .gdrngi. sz.^püjfé.sih — egy­re „otthonosabb”; s a folyamat attól, hogy a tanács ezentúl Ga- rán lesz, a községben pedig közi­gazgatási kirendeltség működik, nem áll — mert nem állhajt meg. Üj szakasz azért mindentől füg­getlenül kezdetét veszi jövőre, de ez a szakasz a lényegen — a fejlődésen — nem változtat. Ami a különbség: ezentúl együtt szé­pül Gara is, Bácsszentgyörgy is, mindkét község lakóinak elkép­zelhető örömére. B. J. 0 Kovács Ferencné, aki nemcsak a tanácson dolgozik, hanem a művelődési ház igazgatója is. • Lenn: tavaly egy ház épült a községben. 0 Szinte mindent lehet kapni nálunk — állítja Far­kas Ferencné, a vegyesbolt vezetője. Mozgóbolt Lajosmizsén A Bács-Kiskun megyei AGRO- K.ER Vállalat tavaly a kistermelők kiszolgálására mozgóboltot létesí­tett. A pótkocsis teherautó azóta mintegy másfél millió forint érté­kű áruval járja a megyét. A kez­deményezés jónak bizonyult« az üzlet forgalma havi átlagban eléri az 500 ezer forintot és olyan kis­termelők is hozzájutnak a kívánt műtrágyához« növényvédő szerek­hez, szerszámokhoz, egyéb eszkö­zökhöz, akiknek egyébként tíz, sőt száz kilométereket kellene utazniok. — Főként olyan helyekre já­runk, ahol a legrosszabb az ellá­tás, messze van a város és rossz a közlekedés is — mondta Pálfi Pályáz AGROKER igazgatója. — Leggyakrabban a piaci napokon megyünk ki a falvakba, vagy a tanyaközpontokba, de ott va­gyunk majdnem minden kirako­dóvásáron, ha kell, szombat—va­sárnap is. — Jeelenleg hány mozgóbolt­juk van? — Egy, de a községi ÁFÉSZ-ek- kel közösen tervezzük a megye több területén kisebb boltok nyi­tását. Ezekben kaphatók lesznek majd a háztáji gazdálkodáshoz szükséges eszközök. — Mit keresnek leggyakrabban a kistermelők? — kérdezem Szvo- rényi Lászlótól, a nlozgóbolt ve­zetőjétől. — A bolt indulása óta nyolc fejőgépet adtunk el az állattar­tóknak. Helyben fel is szereltük mindegyiket és bemutattuk ij. tu­lajdonosaiknak a gépek műkö­dését. Keresik az emberek a vé­dőruhát, a gumicsizmát, sajnos, nem olyan mértékben, mint ami­re tulajdonképpen szükségük volna. Sok helyen még mindig az a szemlélet uralkodik, hogy per­metezéskor megjárja az elhasz­nált, szakadt ruha, a szájra pedig elég egy kendő. A kisüzemekben is egyre terjednek a kémiai sze­xek, ami az óvórendszabályok elmulasztása esetén súlyos mér­gezésekkel járhat. — Felhívják erre a vásárlók figyelmét? — Természetesen, sőt a meg­vásárolt szerekhez prospektust is adunk, amiben megtalálják a le­írást a kórokozó elleni permete­zés időpontjáról, ugyanakkor szó­ban is kiegészítjük a növényvé­delemmel kapcsolatos teendőket. A legújabb gyomirtó és nöyépy- védősZérek kijuttatásához 'van ' gé­pünk is. # A lajosmizsei ÁFÉSZ növény' védőszer.bolt ja. (Szilágyi Mihály felvételei) ® Tessék, ezzel a kötözöspáréá. val tudok szolgálni. — Hány típust; tudnak aján­lani? —t Ötöt. A japán motoros háti­permetezőgépből eddig már ötve- net eladtunk. A boltvezető szavaira szinte válaszként két ember, jelent meg a lajosmizsei Kakukk Étterem előtt parkoló mozgóboltnál. A há­tipermetezőgép iránt érdeklőd­tek. Igaz, nem vásárolták meg, de még elmenőben is hallatszott, amint bajusza alatt mormolta az egyik: „Ha összejön a pénz, úgy­is veszek egyet." Közben újabb vásárlók is érkeztek, nézelődtek, érdeklődtek. — Eszti néni, vegye csak meg azt a borjúszoptatót, mondta Ma­kai László, a láthatólag közeli is­merősének. — Én már öt .borjút neveltem fel ezzel a készülékkel, de megint veszek egyet, mert ná­lam bevált. Erre Eszti nénit, asszonynevén Simon Józsefnét sem kellett biz­tatni ... — Lacikám, szedjük már széj­jel, ezt a micsodát, hadd nézzem meg jobban. — Körülforgalla, megtapogatta alul, felül, aztán már csomagoltatta is a borjú­szoptatót. Közelebb somfordál- tam hozzá, gondoltam, csak meg­kérdezem, mennyi jószágot tart. — Jaj, lelkem, nem olyan so­kat. Csak két tehenet, néhány sertést és baromfit. De hát kor­szerűsödik az élet. Kipróbálom én is ezt a borjúszoptatót, hátha be­válik. Nekünk a jószágtartós adja a mellékjövedelmet, mert a fér­jem a helyi Béke Szakszövetke­zet tagja. 4 ;,“i"Én is az vagyok/“- vág'ész- ti néni szavába Makai László. — Ha'1 ,áx'szakszövetkezét' 1 nem adna legelőt, marhákat sem tudnék tar­tani. Így van három tehenem, a fiamnak meg, akivel együtt la­kunk, kettő. A mozgóbolttal még az elmúlt héten Lajosmizsén találkoztam. A községben ugyan van növényvé- dőszer-üzlet is, de mivel a helyi Kakukk Étteremben akkor tar­tották a kistermelők országos ta­nácskozásét, a résztvevőknek a mozgóboltot is bemutatták. Ügy hiszem, az üzletre nem fizetett rá alz AGROKER sem, mert az esős idő ellenére is sok vásárló akadt. B. Z. Menetkészen Nagyobb fajta lakóépület — eléggé a közepén Orgovány köz­ségnek, Hogy nem családi hajlék, afelől a kapufélre kitett „cég­tábla” igazít el. Eszerint a küszö­bön belül a Kecskeméti ’Kon­zervgyár tisztítótelepe működik. — Miit tisztítanak itt a kon­zervgyárnak? „Egyenkendős” fiatalasszony, Megyes Istvánná csoportvezető informál. — Gyümölcs- és zöldségféléket. Sárgabarackot, elvétve almát. A zöldségszezon főzőtökkel szokott indulni. Zöldpaprika, pritamin- paprika, főző- és vöröshagyma a többi termék. — Éppen most melyiket csi­nálják? Hiszen aligha van itt az ideje... — Egyiket sem. Az export cse­megekukorica dobozainak tisztí­tása, előkészítése folyik. Az udvar sarkában levő fedett, oldalról nyitott rakterületre mu­tat. Nikkelfényes, hengeres do­bozok máglyái útrakészen várják már az elszállítást. Kecskeméten nyugodtan megtölthetik őket ten­gerivel ; ^gusztusos csemegekon- zerv indulhat külföldre. — Vari-e időszak, amikor nincs munkájuk? — Most már egész éven át van mit tennünk. A jelenlegi létszám negyvenhat, s ez már állandó. Hetvenegy előtt még állományon kívüliek voltunk. — Nők—férfiak aránya ? — Egyszem férfink van: az éjjeliőr. — Mi lesz a legközelebbi „élő” munka? — Menetkészen várjuk a bor­sószezon indulását, s akkor irány Kecskemét. Hármas váltó mű­szakra járunk be, s haza a gyári busszal. — Hármas műszakra? Nem ne­héz elszabadulni a családtól — nőknek? — öten-hatan itthon maradnak; ahol gyerekek vannak. — Maga például bejár? — Négyéves kislányom van, de bejárok. A háziasszonyom, aki szintén itt dolgozik, GYES-en van és elvállalta, hogy míg a hármas műszak tart, törődik a gyerek­kel ... Csoportvezető vagyok, fur­csán jönne ki, ha kivonnám ma­gam. # Doboztisztítás. • Megyes Istvánná ellenőrzi a munka minőségét. (Tóth Sándor felvételei) — Van-e kilátás a telep bőví­tésére? — Napirenden is van. Ide nem messze van egy épület, vele egy- holdas terület. Oda költözünk ót a • kézi tisztítással. Ebbe a mostani épületbe az őszön vezették be az ipari áramot. Tizenkét egység paprikafúró gépet, s hozzá pörge- tőt kapunk. Ügy tudjuk, a lét-, szám is növelhető lesz. Szeret­nénk, ha paprikaszezonkor két műszakot szervezhetnénk. Beszélgetés közben a dobozok­ból rakott gúlákhoz sétálunk. A fialtad asszony, szúrópróbaszerűen ki-kliemel néhány dobozt. Nincs szükség vizitálásra, valamennyi fénylik, mint az ezüst. Az épület sarkánál jó pár szak­társnője összegyűlt ekkorra. Két- három perc cigarettaszünetre a délutáni napsütésben. Persze, hogy kíváncsiak, mint vélekedik a csoportvezető a vendégek előtt. Evődnek vele. — Ezt melyik brigád csinálta? — mutat a kezeügyében levő lá­da dobozaira Megyesné. — Benne van a cédula a ládá­ban. Már meg is találja. Rajta a név: Juhász. — Juhász Rozália brigádja. — tesfci hozzá. — Igazán szép mun­ka! — De most előttük nem aka­rom ... Meg tetszik írni úgy is, s az hatásosabb lesz ... Lámcsak, milyen diplomata az . asszonyka. Most ő tartja a frontot. A te­lepvezető, Gyaírmati Károlyné ta­vasz óta táppénzen van, s a he­lyettese, Gyuricsek Istvánné szintén beteg most. Az asszonyok, lányok jókedvé“ bői ítélve nem lesz itt semmi baj a munka körül. S lehet, hogy mirie e sorok megjelennek, a kecskeméti gyárban már elter­vezték. mikorra várják az orgo- ványiakat a borsószezonban való közreműködésre. Az első szállít­mány zöldborsó már befutott. Tóth István AZ ÓCEÁN TITKA FANTASZTIKUS KÉPREGÉNY IRTA : Szigethv András - RAJZ: Greskovits L J- taeu vott. ojöt az/oo, tudom, hoay AziJtr iauerzseneu oeuuOU KZT AZ AUTOMATÁK. MEAT At. sterna--*. OMoek mea/a/t et ­Jr f AT A AAA A rsottf­tJ of SI FOAM* , A06 Y TV03A AUSZT/­_ „I Tam az eaSsi M fi'ioer.- Kvioerfrouter tcloesiteni v Kell. V I-a uFszoetzo 'J.I AZÖUT fátteszi Azeur Fettssznw, noar ezr Aten - AAAMlYolZUA. A TÄSOUNOA ÚK !- NEM S2ABAO r/SSZAAE TENuMA SCMMITOL. J--­M INTHA UtUAM TUOTOlrA VOLNA-A BtOAUAMU AAOAAOA AaXA F&AAfUTtU At. Ante aztu msuezY/je teuer. Meaueu menteni tFlua a PüíOer / Ft At j W»f4VÍ&T. A Segítség // A UAOVAYMlNtSZJKU Hosszul van . A ..es ezeuaeN a pea- ceueeN to os use , Aouessvu sieufiv Holtan A06Y0W A fölötte

Next

/
Oldalképek
Tartalom