Petőfi Népe, 1976. május (31. évfolyam, 103-127. szám)

1976-05-01 / 103. szám

1976. május 1. • PETŐFI NÉPE • 5 A választóimért akarok többet Anyám szépsége tenni... Beszélgetés Tóth Ferencné képviselővel. Délután két óra. Kalocsán, a Sütőipar- ri Vállalatnál végét­ért a délélőtti mű­szak. Tóth Ferencné is hazafelé igyek­szik, kerékpárral jár az üzembe a Széche­nyi lakótelepről. El­magyarázza, hogyan találom meg az egy­forma épületek kö­zött, s megállapod­tunk,' hogy fél órán belül otthon találko­zunk és beszélge­tünk ... A lakótelep olyan, mint bárme­lyik az országban. Tétován járkálok háztól házig. Egy tizenéves kislányt kérdezek: — Tóth Ferencnét keresem. Nem tudod hol la­kik? Az országgyű­lési képviselőt? — Igen! '■' — A hármas épü­letben, a középső lépcsőházban .megta­lálja Erzsiké nénit. , A kétszobás, egyszerűen, de jó ízléssel berendezett bérházi la­kásban egyedül van Tóth Ferenc­né. Asztalán a Pártélet áprilisi száma, mellette tankönyvek. — Tanulok! — jegyzi meg tö­mören, s hozzáteszi, hogy minden beszámoló előtt iszonyú lámpaláza van. Munkatársai nem értik ezt, .s azt mondják, neki nem kellene izgulnia, hiszen úgysem merik megbuktatni. Egy országgyűlési képviselőt? De ő nem így fogja fel. A tanár előtt ő is tanuló, akit . ha! kérdeznek, felelnie kell. — Ügy vagyok vele, hogy tő­lem méginkább elvárják a felké­. szültséget. 5 — Bennszülött kalocsai? «­s —- Nem. Huszonöt éve lakunk Jtt, Ä Tolna megyei Tamásiban születtem, a család is ott lakott, ma is ott élnek a nővéreim. Apám a? erdészetben dolgozott. Az in­téző megkedvelte és fogatosnak vette fel. 1928-ban, amikor har­minchat éves volt, megfázott és .t&tflt&éséiflidvlőtt egy Bhónappal tneghalt. A negyedik gyerek.,vol­tam, legkisebb. Anyámra hárult minden. Ma is emlékszem, h°gy egyedül tette fel a kocsira az eke­taligát. Ment szántani. Később is mindig dolgozott. Gyakran ag­gódtunk nővéreimmel, hogy nem bírja tovább. — Nem lehetett valami gond­talan gyerekkora, igaz? — Gond, az bőven volt. Bár engem, mint legkisebbet megkí­méltek a nővéreim. Iskolába jár­hattam. A munkát akkor még nem is bírtam volna, de mégis, nekik nagyon sokat köszönhetek, s természetesen édesanyámnak. — Tamási nem olyan parányi község. Mégis, akkor, a felszaba­dulás előtt láttak-e ott újságot, járt-e valami napilap a család­nak, olvastak-e? — Újsággal kapcsolatos első emlékem 1944-ből van. Azelőtt nem is 1 hallottam, nem is láttam újságot. Akkor, 1944-ben a mi házunkban magyar katonák lak­tak. Egy este azt mondják az anyámnak, hogy reggelre ők el­tűnnek, átmennek a szovjet csa­patokhoz. Reggelre valóban el­tűntek, s dél körül jöttek keresni .•■őket} .-ugyancsak rmagyar+-k-atpiják. Valami .újságot kerest^k, sfeltúr- -ták-^az-?,egész tttlakástia .Kérdették tőlünk, hogy hová mentek a ka­tonák? Azt válaszoltuk, hogy nem tudjuk... Az újságot nem talál­ták meg. — Ott, Tamásiban, a család, az ismerősök, szomszédok környeze­tében volt-e szó valamikor or­szággyűlési képviselőről, hallot­tak-e ilyen emberről, s tudták-e, hogy ki az? — Nem. Soha nem hallottunk, s így nem is tudhattuk mit csinál, aki képviselő. Egyszer, talán 1940- ben, vagy 1941-ben a kerítésekre kiírták, hogy „Éljen Gömbös Gyu­la”. Később hallottam, hogy ott járt Tamásiban, és a főtéren nagy beszédet tartott. Ma már jól tu­dom, ki volt az, akit akkor képvi­selőnek választottak. — Kalocsára 1950-ben kerültem, amikor férjhez mentém. Tizenki­lenc éve dolgozom a jelenlegi munkahelyemen,, közben megsze­reztem a sütőipari szakmunkás­bizonyítványt. Szeretek itt dol­gozni, hiszen mindenki ismer, s úgy érzem szeretnek is a munka­társaim. Mostanában gyakran megkérdezik: — Erzsiké, nem vagy te fáradt? Pihenned kelle­ne ... S ez a- törődés nagyon jól esik, s ha valóban fáradt is va­gyok, újabb erőt ad nekem. — Mit szóltak a nővérei, mun­katársai, a férje, amikor képvise­lővé választották? — A férjem nagyon rendes em­ber. Róla csak annyit, hogy min­denben mellettem van, számítha­tok rá. Testvéreim levelet írtak akkor. Ök az újságokból tudták meg a hírt és meghatódva gratu­láltak. Munkatársaim szintén örül­tek, s ma is drukkolnak nekem. Én pedig hónapokig riadtan néz­tem a tükörbe: — Tudod te Er­zsi, mit vállaltál? Országos ügyek­be beleszólni, törvények, tervek, kooperációk fölött szavazni? Őszintén szólva, nem a megtisztel­tetést éreztem, hanem a felelősség nyomasztott. Ma már, hogy job-' ban belejöttem a munkába, nincs bennem ez a szorongás, de ha va­lahol szólnom kell, remeg a ke­zemben a papír és érzem, hogy ég az arcom. — Támogatják-e a képviselőt, kap-e segítséget munkájához a helyi vezetőktől, a vállalatoktól? .síönelíe -sezIsív b ad ttot — .Váta^ztókörzelemhez,,öt .köz­ség és Kalocsa város tartozói­dig még nem fordultaik hozzam azzal, hogy képviselőként eljárjak egy-egy ügyben. Megmondom őszintén, ez rosszul is esik. Ügy érzem, hogy néhol nem akarnak „beavatni” olyan kérdésekbe, ügyekbe, folyamaitokba, amelyek­ben pedig talán segíteni is tud­nék. Ha másként nem, mint mun­kásasszony a több szem többet lát alapon ... Ne higgye, hogy szerep­lési vágy van bennem. A válasz­tóimért akarok többet tenni, akik megtiszteltek a bizalmukkal. Én ezt komolyan veszem. — Közvetlen munkatársaim, amiben' tudnak, segítenek, De az már gond, ha egy-egy levelet* vagy mást akarok legépeltetni. A napi nyolc órát le kell dolgoznom, te­hát napközben nem mehetek el sehová. — Időnként azért meghívják különféle rendezvényekre? — Nagyon sok meghívót kapok. Hogy csupán az idei rendezvénye­ket soroljam: zárszámadások a termelőszövetkezetekben. Minde­gyikre meghívtak, s ahová tud­tam, elmentem. Községi tanács­ülések, nőnapi rendezvények, a Tanácsköztársaságról szóló meg­emlékezések, felszabadulási ün­nepségek, költészet napja, kiállítá­sok, stb. Terveztem, hogy a vá­lasztókerületemben levő ipari üze­meket is meglátogatom. Nem ju-. tottam el még egyikbe sem, mert közben tanulni kell, vizsgázni kell, készülni az országgyűlési ülésszakokra, fogadónapokat tar­tani. Soroljam-e még? Reggel négy órakor kelt, hogy ötkor felvegye a műszakot. Dél­után fél háromra ért haza, de nem a pihenést keresi, pedig a he­verő egy karnyújtásnyira van. Előtte a könyvek, füzetek, folyói­ratok. Tanul. Előjegyzési naptárá­ba pirossal beírva: Hazautazás, Tamásiba. Három nappal később újabb bejegyzés: Hazajövünk Ka­locsára ... — Melyik az igazi „haza”? — kérdezem búcsúzóban. , — Tamásihoz az emlékek köt­nek, meg a testvéreim. Ide, Kalo­csához a családom, a lányom és .annak férje, .sLpersze ^ munkáv á M8äf máí^^ázfgazP^ha- ‘ka”.?* f Gál Sándor ATe kér- í » dezzé- tek, szép volt-e anyám? Nem tudom. Csak azt mond­hatom, megis­mételhetetle­nül szép volt. Vissza nem té­rő belső ragyo­gás, mely egy- egy mosolyban, simogatásban, . féltő-szerető tekintetben süt a gyermekre. Az anyák szép­sége nem ha­sonlítható vi­rágok színéhez, mezők szőke­ségéhez, mert nem külsősé­geiben pompá­zik; inkább be­lül, az anyai emberség leg­mélyén rejtőző sugárzás. Külö­nös fényű. Éltető. Otthont adó. Biztató. Dorgálva is szerető. A nők lehetnek karcsúk, iz­galmasak, érdekesek, mondha­tunk rájuk különböző jelzőket. Az anyák, nagyanyák szépsége egészen más,' olyan, melyet nem jakit az arc ráncainak sokasága, a test elnehezülése, görnyedtsé- ge. Ellenkezőleg, mindez hang­súlyozza a gyermekükért fárado­zó asszonyok anyai szépségét. Mert legfőbb jellemzője éppen az önfeláldozás, a maga testi­lelki életerejének önzetlen el­használása — a gyermek felser- 'üléséért. Az anyák tűnő szépsé­ge így lesz örökkévaló a gyerme­kek — leendő ifjú anyák, apák — újjászülető szülői szépségé­ben. De minek bizonygassam az anyák szépségét? Mindannyian éreztük és érezzük naponta, akik gyermekkorunkra eszmélünk. Anyák napja van. köszönteni kéne az édesanyákat. Van-e, le- ^et-e méltó szavunk e köszön­tésre? Vagy talán úgy járunk vele, mint a hazatérő Petőfi, aki a „számtalan szebbnél szebb gondolat” közül a legszebbet vá­lasztotta? A hallgatást... Ugye, emlékezünk a sorokra: „csüng­tem ajkán szótlanul, mint gyü­mölcs a fán”. A legszebb anyai köszöntő a szavakon lfúj..,kezd^díl^3, ^ j (j,3< Olyan társadalomban élünk, amely i fá3any/gn £jjágfjfffgpsti rigó­féleképpen honorálja: anyai jo­gok védelmében, a gyermekne­veléshez szükséges fizetett sza­badságok, segélyjuttatások, illet­ve gyermekvigyázó intézmények (bölcsődék, óvodák) megteremté­sében. A szocialista társadalom sokát tett az édesanyák boldog­ságáért. Ma alig akad gyermek — hacsak nem a saját vagy a szülök hibájából —, aki nem cse­peredhet fel a szülők örömére, iskolázotton, szakképzetten, meg­becsültén. Az - anyák boldogságá­hoz pedig" mi más kell még, mint a fiák „fizetsége”. , Nem pénzben — emberségben! Az anya azért szül,. azért nevel csöppséget, mert kimondatlanul is reméli: „Nekem nősz nagyra, szentem...” Az anyáknapi öröm tehát nem. virágcsokrok nagyságától; vagy szóvirágok illatától lesz teljes, hanem első­sorban attól: felnőtt-e bennünk, a fiákban, lányokban az anyai álom? Vigyázzunk örömükre, a magunk emberségét őrizve, hasz­nosan, értelmesen élve táplálhat­juk az anyai boldogságot. Nos, ne kérdezzétek, szép volt-e anyám. Míg van, nagyon szép és mikor nincs, éppenséggel kimondhatatlanul szép az anyai arc. Ügy emlékszünk sugárzásá­ra, mint a napba néző gyermek, ki szemét behunyva érzékeli a ragyogást, a sugaras simogatást. ‘Anyák napja van. Köszöntsük hát szóval, virággal, hallgatás- áí^rfíég^feefíeV őket. ~p)faazífrlj:iihgj/ D ivatba jöttek a klubok! Van már klubja a nyugdíjasoknak és a bélyeg- gyűjtőknek, a zenebarátok­nak és a verskedvelőknek. Kiskőrösön úgy gondolták —• nagyon helyesen —, miért ne legyen azoknak is, akik a legjobban szorulnak a társa­ságra? így született meg né­hány hónapja, a megyében elsőként, a társadalmi ün­nepségeket szervező iroda, a városi szakmaközi bizottság és a művelődési központ tá­mogatásával, a kisgyermekes anyák klubja. A klub egyelőre minden máso­dik héten működik. Hétfői na­pokon, délutántól többnyire késő estéig. A művelődési központ hangulatos kis előadótermében gyülekező fiatalasszonyok csino­sak, jól öltözöttek, ismerősként, barátságos mosollyal üdvözlik egymást. Bár a városban több mint 350 gyermekgondozásos kis­mamát tartanak számon, a klub- foglalkozásokon átlagosan 30— 40ren jelennek meg, ami itt már­is eredmény, siker! — Mi tagadás — mondják egyszérre, most már utólag jó ízű nevetéssel — nagy harcot vív­tunk, a „kimaradásunk” enge­délyezéséért. Hiába van egyenjo­gúság, a férfiaknak mégsem kell kérni, hogy elmehessenek a meccsre, vagy baráti összejöve­telre, de merjünk csak mi moz­golódni ! ■*- Annyira jó éz a kikapcso­lódás — állítja határozottan dr. Gregus Ferencné, a városi ta­nács dolgozója, hogy szinte jó volna sűrűbben megszervezni. Mert hiába van otthon tévé, könyv, újság, az1 ember egy idő után úgy érzi, hogy teljesen el­szakad a világtól. A munkahe­lyén alkalmi vendég, otthon ki sein látszik a mosásból, etetésből, pelenkázásból. Igaz, nincs annál nagyszerűbb érzés, mint három éved keresztül kizárólag ..főhi­vatású” anyának lenni, ' látni, ahogy a kicsi cseperedik, ott len­ni mellette, amikor elindul. Szá­munkra ez a klub vitafórum; ba­ráti kör, továbbképzés, szinte az Egy este a kismamák klubjában... egyedüli lehetőség arra, hogy ne hároméves késéssel kerüljünk vissza az emberek közé __ * Ősz inte, világos szavak. Az a felismerés szüli őket, hogy az ember társaslény és miért ép­pen a legszebb és legnagyobb fe­lelősség, az anyaság fosztaná meg minden hasznos, építő kap­csolattól? Pedig soha ennyire nem érezték a munkahelyi közösség szükségességét. Nem drága aján­dékokat, hivatalos ünneplést várnak csak? friss híreket, egy szál virágot, egy kis biztatást, hogy gondolnak rájuk, vissza­várják őket. Erről is, másról is sokat beszélgetnek egymás kö­zött. És a hangjuk egyre bát­rabb, felszabadultabb. Bevallom, kezdetben attól fél­tem, hogy majd nem lesz mi­ről beszélgetnünk. Nem akad közös témánk. Kiskőrösön már gyűjtöttem néhány kedvezőtlen tapasztalatot és most meglepett, hogy éppen azokkal bonyolódom parázs közéleti vitába, akikről sokan azt hiszik: három évre az érdeklődésüket is szabadságolták. Talán, hogy nem így történt, a klubnak is köszönhető. Itt, ahol egymás szemét is nyitogatják, egymás hangját is bátorítják a fiatalasszonyok, már nemcsak úgy csapódnak le a sérelmek, hogy ez egyedül nekem fáj, ha­nem mindannyiunknak. — Azt írtad a múltkor — em­lékeztetnek egy régebbi cikkem­re, minden harag nélkül —, hogy nálunk vagy alszanak, vagy du­hajkodnak az emberek. Nem mintha nem lenne igazad, de 0 Csvila Pálnénak, az ÁFÉSZ ABC-áruház pénztárosának sok munkát, de sok örömöt is ad Csaba, a kisfia. Elhatározta: akkor is visszajár a klubba, ha letelik a gyermek- , gondozási segély három esztendeje. 0 Darin Sándornénak minden percét z lefoglalja a kis Balázs. Szerencsére, megértő segítőtársat talált a férjében, aki a Homokhátság! Vízgazdálkodási Társulás ' párttitkára. hová menjen az, aki a férjével egy kis zenét szeretne hallgatni a vacsora mellé? Nincs külön helye a zenekedvelő, szolidabb fiataloknak, sem a kikapcsolód­ni vágyó házaspároknak. A környezet talaját megforga­tó szavak egyre mélyebbre ás­nak. Régi szokások bukkannak elő. „Errefelé mindennek meg­volt a kiszabon rendje. Szóra­kozni csak szerdán és hét végén lehetett. Ez ma már nincs így kimondva, de azért hat, főként az idősebbek körében. Ma is megszólják azt, aki nem alkal­mazkodik a hagyományos felfo­gáshoz.’ Valójában ez tart távol még sok kismamát is a klubtól. De az idejárok már túlvannak a kezdeti elfogódottságon, élvezik a nagyszerű előadásokat, szín­házba, moziba járnak közösen, még kondicionáló tornán isrészt- vesznek a Petőfi Gimnázium­ban. Varga Sándornét, az IGV sze­relőjét kétszer sem kell biztat­ni, hogy beszéljen a munkájáról. Ö készítette a pénztárgépeknek azt a belső szerkezetét, ami a számokat üti le. „Mi csak úgy hívtuk, hogy a csíptető.” — Végre egy szakember — örvendezik Csvila Fálné, az ABC-áruház pénztárosa —, ak­kor legalább elmagyarázod, hogy mitől olyan rosszak a pénztárgé­pek? És miért nem lehet szala­got szerezni hozzájuk? Varga Sándorné azonnal kész a válasszal. A talpraesett, beszé­des fiatalasszony egyébként az élelmiszeriparban szerzett szak­mát, itt a gyárban csak „beta­nított”, viszont a keresete ugyan­annyi, mint a konzervgyárban volt. — Nem szeretnéd a műszerész szakmát is kitanulni? Nagyot sóhajt. • — Már elkezdtem, a szülés miatt lemaradtam a vizsgáról. Szakmai gyakorlatokra kellett volna járnom, de kire hagytam volna a gyereket? Állítólag ősz­szel lesz egy pótvizsga. Még nem tudom, belevágjak-e. Sze­retnék. És most már a fiammal is egyre könnyebb .. j A jelenlevők közül egy sem mondja azt, hogy nem vágyik vissza a münkakörébe, szívósén maradna otthon. Tulajdonképpen ide is azért járnak, hogy „edzés­ben” tartsák magukat, ne marad­janak le a többiektől. Szilágyi Jánosné, aki körzeti ápolónő, szintén kismama és a klub ve­zetője, büszkén mutatja a nap­lójukat. Rövid idő alatt mennyi érdekes és értékes találkozás! Orvosokkal, pszichológusokkal, a gyermeknevelés országos hírű szaktekintélyeivel, színészekkel, sőt szakácsokkal is, akik kóstoló­val egybekötött hidegkonyhai be­mutatót tartottak és • a szervíro- zás, terítés művészetébe avatták be a klubtagokat. — A jövőben szeretnénk még tartalmasabbá tenni ezeket a foglalkozásokat — avat be ter­veikbe Lakos József, a társadal­mi ünnepségeket szervező iroda vezetője. — Kismamáink zöme szakmunkás, szakszövetkezeti dolgozó és ÁFÉSZ-eladó. Szeret­nénk meghívni az érintett ‘ válla­latok vezetőit, ezzel is lehetősé­get teremtve . a közeledésre. Az a célunk, hogy a közösségből ideiglenesen kiszakadó fiatalasz- szonyok rendszeresen értesülje­nek a munkahelyüket érintőfon- tosabb gazdasági változásokról és lépést tartsanak mindazokkal az eseményekkel, amelyek j itthon, vagy a világban történnek. — Foglalkozzunk többet a kül­politikai helyzettel is — java­solja mindjárt Darin Sándorné egészségügyi dolgozó és önként jelentkezik az első összefoglaló megtartására. Késő este van, mire a lelkes eszmecserében összemelegedett társaság szedelőzködni kezd. Senki sem nyugtalan, távollétük­ben a papák vigyáznak az apró­ságokra, ők pedig legfeljebb azért türelmetlenek, mert vár­ják a részletes beszámolót. Mi­vel már őket is érdekli, hogy mit hallottak az asszonyok, mj- ről esett szó az egyre népsze­rűbb kismamaklubban... Vadas Zsuzsa • Fotó: Molnár Edit — MTI—KS

Next

/
Oldalképek
Tartalom