Petőfi Népe, 1976. május (31. évfolyam, 103-127. szám)

1976-05-01 / 103. szám

4 • PETŐFI NÉPE 9 1976. május 1. 9 A László Károly műszaki szocialista brigád röpgyülést tart. Tavaly fürdőkádat ajándékoztak Vajda László családjának. Aranyeső a fürdőkád-gyárban Neve: Kék Duna 1965. december 31-én egyesült Fajszon a Vörös Csillag és a Dunagyöngye Termelőszövetkezet. A megnagyobbodott kö­zös gazdaság neve Kék Duna lett. A tagság döntésének he­lyességét igazolta az idő. Talán legjobban az, hogy azóta a mezőgazdasági termelőszövetkezetek közötti országos ver­senyben a közös gazdaság mindig elsők között szerepelt. Az egyesülést követően, 1967-től kezdve esztendőnként elnyerte a Kiváló szövetkezet címet, tavalyi eredményei alapján pe­dig a Minisztertanács Vörös Zászlaját. Amikor Rózsa Imre, a Lam- part Zománcipari Művek kecs­keméti gyárának munkaverseny- szervezője azt mondta: náluk a szocialista brigádok valóban meghatározó lényezői a gazda­sági eredményeknek,,s nagy ha­tással vannak a kollektíva kul­turális és politikai arculatára — hinnem kellett neki- Ez a meg­állapítás ugyanis bizonyítékok regimentjének felvonultatása után hangzott el. Rózsa Imrétől megtudtam, hogy) náluk iöt esztendővel ez­előtt kezdett tartalommal telí­tődni a szocialista brigádmozga­lom. Akkor mindössze 307 bri­gádtagot számláltak, 23 közös­ségbe tömörülve. Jelenleg — hála a mozgalom egészséges fejlődé­sének — 639-en tartoznak az öt­vennégy brigád valamelyikében. A Zománcipari Művek kecske­méti gyárának brigádmozgalma az MSZMP XI. kongresszusának és hazánk felszabadulásának 30. évfordulója tiszteletére meghir­detett ’munkaverseny idején len­dült fel: igazán. A fürdőkád-gyár dolgozói a elsők közt .kapcsolód­tak- be az országos versengésbe, s felajánlásaik révén már az el­ső szakaszban 6 millió forint . megtakarításával tették .nyeresé­gesebbé a gazdálkodást. 1,975- ben pedig a minőség javítására, a selejt csökkentésére, "az anyag­gal és qnergiával való takaré­koskodásra tett felajánlásokkal a gyár történetében ’kimagasló eredményt értek el: túlteljesítve vállalási tervüket, 11 millió 300 e$cer forintdt) takarítottak meg, illetve értek el a jobb munkával. Főként ennek tudható bé, hogy a gyár a világpiaci anyagárak emelkedése ellenére — egyedül a vállalat egységei közül — ké­pes volt teljesíteni, sőt túlteljesí­teni a nyereségtervét. A kecske­méti gyár vitte el a pálmát, az­az a vándorzászlót és a vele' já­ró anyagiakat is a vállalati munkaversenyben. — Május 1. alkalmából arany­eső hullik nálunk — mondta a munka verseny-szervező, moso­lyogva 'enyhe túlzásán. Arra cél­zott, hogy a múlt évben a szo­cialista munkaversenyben részt- vett kollektívák közül ll kiérde­melte az aranykoszorús jelvényt: a gépi öntöde Reiszmann Sándor és Ady Endre, a tisztítómúhely Rajk László, a íorgácsolómúhely Ady Endre és Forgácsoló, az üzemfenntartás energiarészlegé­nek Kossuth és Augusztus 20., a műszaki fejlesztési osztály Újí­tó, a készáruraktár Kállai Éva női, a technológiai és a műszaki fejlesztési osztály Delta ifjúsági, valamint a zománcozó üzem László Károly szocialista brigád­ja. Az ezüstöt tizenkettő, a bronz- jelvényt egy, a Szocialista bri­gád zászlót tíz, az oklevelet pe­dig öt szocialista brigádnak ítél­ték oda. Tizenkét közösség a vállalat ki­váló brigádja címre szerzett ér­demeket tavaly: a mintaműhely Ságvári, a gépi öntöde Egyetér­tés, Felszabadulás és Táncsics, a kézi öntöde Május 1., a zománco­zóüzem Béke, Petőfi és Ságvári, a zománcgyártó üzem Alkot­mány, Április 4. és Kossuth, va­lamint a csomagolóműhely Szal- vai Mihály brigádja. — A versenybe benevezett kol­lektívák közül három nem szol­gált rá a szocialista címre — tá­jékoztatott Rózsa Imre. — Egyi­kük nem teljesítette vállalásait, s ráadásul tagsága súlyosan vétett a munkafegyelem ellen. A másik kettő széthullott, eleröt- lenedett, azért nem versenyezhe­tett sikerrel. A ZIM kecskeméti gyárában á kollektívák! 'teljesítményének mérlegelésekor szem előtt tart­ják a Szocialista módon dolgoz­ni, tanulni és élni jelszavának egységét. Tehát a tanulás és az életmód kategóriájába eső vál­lalásokat egyenrangúnak tekin­tik a gazdasági felajánlásokkal. Nem-teljesítésük negatív értéke­lésre ad okot. Tudvalevő, hogy a hármas kö- vetelény közül sok helyen éppen a két utóbbi teljesítése megy a legnehezebben. A munkaver- senj szervezői, bírálói általában beérik a puszta formalitással, s ezzel lemondanak1 'arról, hív"' olvasó, színházbajáró, • önmaguk iránt új igényeket támasztó kö­zösségék alakuljanak ki munka­helyükön. Nem ígv a kecskemé- . ti ZIM-gyárban. Ott valóságeal a műhelyekbe viszik a .kultú­rát. Klubot létesítettek, két- és fél ezer- kötetes könyvtáruk van, amelynek gazdagítására évente ló ezer forintot költenek a jólé­ti keretből. A szocialista brigá­doknak 50 színházbérletet váltott a gyár, s filmklubot is szerveztek. A TIT-tel évenként 9—10 elő­adásra kötnek szerződést. Há­rom éve kihelyezett marxista középiskolai tagozatot működtet­nek. amelynek jelenleg 18 hallga­tója van. A dogozók kihelyezett általános iskolájának 7. és 8. osztályába összesen negyvenen járnak ebben az évben. Negy­venkét dolgozó egyéb középisko- át, négy a marxista—leninista es­ti egyetemet, kettő a vezető-to­vábbképző speciális kollégiumot végzi ez idő szerint. Tavaly öt képzőművészeti kiállítást és négy szellemi vetélkedőt rendeztek a ZIM-gyárban, valamennyit siker­re], A költészet napján minden esztendőben versenyt rendeznek a város üzemeiben dolgozó vers­mondók számára. Az idén hu­szonhárom résztvevőt vonzott a bizonyítás lehetősége. A helyi szakszervezeti és tömegpolitikai oktatásnak 680 résztvevője van. Rózsa Imre tucatnyi számada­tot, tényt sorolt még fel annak bizonyítására, hogy a gyárukbeli szocialista brigádok nem szegé­nyek a szocialista közösséghez méltó tettekben. Több iskolával van szocialista szerződésük, me­lyeknek eleget tettek tavaly is, s ezenkívül jónéhány intézmény­nek végeztek társadalmi munkát, összesen mintegy 25 ezer órányit. A kecskeméti óvodák és bölcső­dék fejlesztését évente kommu­nista műszakkal támogatják. A szocialista brigádok tagjai egy­mást is segítik, például lakásépí­tésben. — A homokműbeli Ady-brigád — mesélte a munkaverseny- szervező — egy szüleitől elha­gyott gyereket patronál. A bri­gádtagok hétvégeken hazaviszik az otthonból a családjukhoz a kisgyereket. Havonta egy szerény összeget takarékba tesznek a ne­vére, hogy annak idején köny- nyebb legyen nekivágnia az élet­nek. A zománcozó üzem Ságvári és Petőfi szocialista brigádja a szo­ciális otthon lakóival tart fenn kapcsolatot. Rendszeresen láto­gatják az idős embereket, s ol­vasnivalóval és esetenként aján­dékokkal kedveskednek nekik. Rózsa Imre elmondott egy tör­ténetet a gyári szocialista közös­ségek segítőkészségének példázá- sára. Vajda László dunavecsei lakos, rokkant, kedvezményes árú fürdőjcádat kért a gyártól le­vélben. Válaszul ingyenkádat kapott a László "Károly 'műszaki szocialista brigádtól, amely a szerelést is elvégezte a szeren­csétlenül járt ember lakásán. Május 1-én aranyeső hullik a fürdőkád-gyárban. És hogyan to­vább? — kérdeztem meg néhány kitüntetett brigád vezetőjét. — Az idén 3 százalékkal ke­vesebb fenyőt használunk az éx- portcsomagoláshoz — emelt ki egyet vállalásaik közül ■ a válla­lat kiváló brigádja címet 1976- ban megvédeni akaró Szalvai- brigád vezetője, Bogasov Ger­gely. — Két százalékkal javítjuk a minőséget — így H. Szabó Jó­zsef, a zománcozó üzem három­szoros vállalati kiváló Béke bri­gádjának vezetője. — Csökkentjük az anyagfel­használást, 1 százalékkal javít­juk a minőséget — felelte kér­désemre a fürdőkádakat öntő, a Vállalat kiváló brigádja címet el­nyert Egyetértés brigád vezétő- je, Kiss József. A Zománcipari Művek kecske­méti gyárának szocialista bri­gádjai az idén folytatni akarják a kongresszusi és felszabadulási munkaversenyben megkezdett si­kersorozatot. Újabb vállalásaik — a korábbiakhoz hasonlóan — jelszavuk hármas követelményé­nek egységére épülnek. A. Tóth Sándor 'Táskáján gyors mozdulattal ■* behúzza a fémzárat. Kész., Minden benne, amire szüksége lesz. Munkaköpenye még meleg a vasalótól barna gumiköténye, új száras cipője, meg egy kevés elemózsia is, tízóraira. Izgatot­tan várja a reggelt, az ébredést, amikor 43 évesen végre törölheti azt a szót neve mellől, hogy ház­tartásbeli. Menyecske kora óta ez a szó áll bejelentőlapján, személyi iga­zolványában jelölve foglalkozá­sát.. A jogot ennek gyakorlására annak idején még az ura ruház­ta rá. Kímélni akarta, úgymond, Nem engedte munkába járni. Maradjon csak otthon háztartást vezetni, - az a neki váló elfog­laltság. Amikor 1952-ben felvételt hir­dettek az olajütőbe, ő is jelent­kezni akart, de az ura leintette: — Nájlonharisnya kéne, meg retikült lóbálni... Azt szeretnéd, mi? Kiöltözni, mint azok a A szinte példátlan sikersoro­zat sok-sok munka eredménye. Dr. Berta Jenő, aki az egyesülés óta elnöke a szövetkezetnek, hangsúlyozza: Szorgalom, tenniakarás — Az emberek szorgalma, ten- niakarása nélkül nem jutottunk volna el idáig. Egy évtizeddel ezelőtt sok-sok vita előzte meg az emlékezetes döntést. A beszélge­tések arra vezettek, hogy szinte valamennyi tag megértette: együtt többre lehet jutni. A si­kerek ellenére soha nem va­gyunk elégedettek munkánkkal. Talán ez a legnagyobb hajtó­erőnk. A gazdaság területe több, mint 3200 hektár, a taglétszám meg­haladja az 1200-at, melynek csaknem fele nyugdíjas. Ami kü­lön érdekesség, a nők aránya magasabb, mint a férfiaké. A növény termesztés'adja ja be­vételek mintegy háromnegyed részét. Megint egy szokatlan arány: nagyrészt szántóföldi zöld­ségtermesztéssel foglalkozik a termelőszövetkezet. A legfonto­sabb növényük a fűszerpaprika. Régi hagyományai vannak ter­mesztésének. Gonddal, szeretet­tel végzik művelését. A fajsziak- nak is köszönhető, hogy e fon­tos fűszernövényünk nagyüze­mivé vált. Az elnök szinte szerelmese a fűszerpaprika termesztésének. Már 19 eves korában — még mint egyéni gazdálkodó — a kör­zeti termesztési versenyben első lett. Az akkori termelési viszo­nyokhoz képest rekordtermést ért el: hektárra átszámítva 70 mázsát. Tavaly viszont a terme­lőszövetkezet kereken • 340 hek­táron 160 mázsa termést takarí­tott be a vízkár ellenére. Két­száz hektáron 200 mázsa volt az átlag.' « ; • Küzdelmes út után nők ott! Dolgozó nőkl Te is közéjük akarsz állni?!... Ritka szerzet volt az ura, be- léfojtotta a mehetnéket. A nyi­tásra álló ajtó az olajütő remé­nyével nyomban vissza is zárult. Mint egy áthághatatlan, diófa börtönajtó, amely nem ígér egy­hamar szabadulást. Életfogytig- lanig? Vagy pár év, évtized? ... Akkor még nem sejthette.' Dehát a családi béke minde­nek fölött! Legyen úgy, ahogy az ura akarja, ö tudja, ő a férfi, ö a családfő, ö ül az asztalfőn. Állami állása van, hát jobban el kell, hogy igazodjék a dolgok­ban .., j mosóteknőn kívül eleget ** koptatta a templom pad­ját is akkoriban. Amit a pap a vasárnapi misén az úr verejté- kes keserveiről szólott, ahhoz na­gyon hasonlítottak az 6 keservei is. Keresztet ugyan nem cipelt otthon a hátán, de húzta a kar­ját elégszer moslékos vödör, kaj­kiültetésével sok munkát taka­rítottunk meg. Növeltük a tőszá­mot. lépéseket tettünk a gépi betakarítás érdekében, kutattuk az utóérlelés új módszereit. — A fűszerpaprika termeszté­se öt esztendő alatt olyan fejlő­dést futott be, mint azelőtt évti­zedeken át. A következő években még gyorsabb ütemre számítha­tunk. Kényszerít bennünket az élet. Az idén 340-en dolgoznak a növénytermesztésben. Számítása­ink szerint 1980-ra ez a szám 130-ra csökken. Csak annyit: 1969-ben még 580-an dolgoztak ebben az ágazatban. — Néhány év alatt elérjük, hogy a fűszerpaprika termeszté­sének minden fázisa, a vetéstől az utóérlelésig korszerű, gépesí­tett lesz. Az iparszerű termelés érdekében máris újabb lépéseket tettünk. i A Kék Duna Termelőszövetke­zet kezdeményezésére jött létre a Fajszi Paprikatermesztési Rend­szer. A módszert 1974 őszén is­merte el a minisztérium és ta­valy már ennek alapján folytat­ták a termesztést. Nyolc gazda­ság csatlakozott a kezdeménye­zéshez. Ezekben 120 -mázsa fű- szerpaprikát termesztettek hek­táronként. A kalocsai körzetben egyébként 72 mázsa volt a hek­táronkénti átlag. Ezek a számok önmagukért beszélnek. Elkészült az idén 42 millió fo­rintos beruházással egy új, kor­szerű paprikaszárító üzem is, amely óránként 3 ezer kilo­gramm víz elpárologtatására ké­pes. Három gazdaság — a fajszi, a miskei és a bátyai — fogott össze építésére. Ezzel ismét nagy lépést tettek előre a korszerűsí­tésben. Fajszon az idén 417 hektáron termesztenek fűszerpaprikát. A háztáji gazdaságokban is foglal­koznak vele. A termelőszövetkev szis garabó, gazkapálás, piaci ka­sok garmadája, mosás, takarítás, súrolás, padláStapasztás, vízhú­zás — mindenféle munka, ami abba az óriási folyamba torkol­lott, amelynek a neve: háztartás. Anyagi gondjuk, igaz, sose volt. Nem szűkölködtek. Harmadéve te­levíziót is vettek. Nagyot, a leg­drágábbat. Jól mutat a nagy szo­bában. — Ennek ára van! — szokta dicsérni az ura a szép' készülé­ket, ha vendégek jönnek hozzá­juk. — Hajaj, az ámí — hagyja helybe 6 is, és fájós derekán akaratlanul végighúzza a kezét. M i értelme van? Miért tár­sul még mindig az urá­val ebpen az iszonyatos hajszá­ban? Jó ideje piszkálja a gondolat, hogy lábra áll mindenáron. Ha kell, az ura ellenére is felrúgja ezt a kényszer-szerződést, amely őt házhoz köti. Emberek közé, társak közé vágyik. . így lesz. Így akarja. Utána is járt a dolognak. Ezért aztán nagyon megörült, amikor egy napon megjött a zet vezetősége a gazdák munká­jának megkönnyítésére jövőre 12 kézivetőgépet rendelt, mivel a helyrevetés már a háztájiban is általánossá vált. Ezer vagon áru A fűszernövényen kívül 60 hektár mákot termesztenek. Fon­tos növényük az uborka, ez is évről évre kiváló termést ad. Tavaly például 280 mázsát szed­tek hektáronként. Az idén a szo­kásos 80 hektáron ültetik, de hét hektárról géppel takarítják be. Szoros együttműködést alakítot­tak ki a gépkísérleti intézettel. Több mint 400 hektáron ' van zöldborsó, jelentős a spenótvetés. Mindent összevetve, évente több mint ezer hektáron termesztenek zöldségfélét, és ugyanennyi van gonnal adnak árut az ország el­látására és exportra. Társultak az állattenyésztés fejlesztésére. A bátya] és a mis­kei termelőszövetkezettel össze­fogva korszerű sertéstenyésztő telepet építettek, amely évente 15 ezer hízót bocsát ki. A telep már évek óta kiváló eredményt ér el. A szarvasmarha-tenyésztés fej­lesztését is napirendre tűzték. A magyartárka állományt holsteln- friz fajtával javítják. A termelés fejlesztése egyúttal a jövedelmet növeli, az anyagi jólétet is elősegíti. A nyugdíja­soknak, járadékosoknak 1200 fo­rintra egészítik ki jövedelmüket már évek óta. Létrehozták és fenntartják az öregek napközi otthonát. Nemrég új óvodát léte­sítettek az asszonyok gondjainak enyhítésére. Esztendőnként elérni a kiváló szintet nem könnyű. Sok munká­ra, erőfeszítésre van szükség, a politikai és gazdasági vezetés összhangjára, szakértelmére, a kommunisták és pártonkívüliek lelkes munkájára, kezdeménye­zéseire. Csak így lehet a gazdál­kodás követelményeinek mércé­jét évről évre emelni. A fajsziak bebizonyították, tanácstól az értesítés: átveheti első munkakönyvét. Ujjaival előbb csak óvatosan merte érinteni a könyvecskén ragyogó címert. Neki legalábbis ragyogónak tetszett ez a friss festéktől átitatott jó illatú címer, amely ha nagy sokára is, de őrá is rátalált, és jogos tulajdonába került. — Tégy, ahogy jónak látod! Te tudod... Ha nem akarsz a magad ura maradni... Én nem bánom. Az ura már nem tudta vissza­tartani. Sikerült a felvétele a gyárban. A kopasztókhoz került, próba­idősnek. Olyan izgalommal várja most a másnap reggelt, mini az első hálózó a táncestélyt. Felkérik? Nem kérik? Befogadják? Hogy fogadják? ... lelőtt álomra' hajtotta a fe­"A. jét, tekintete még egyszer megállapodik a zippzáras tás­kán. Nézi, nézi, mintha hosszú útra készülne. Benne van a munkásköpenye, frissen vasalva. Kohl Antal • A Szál val Mihály brigád tagjai Máltába induló fürdőkádakat cso- . magolnak. Az idén még jobban takarékoskodnak a fenyődeszká- vaL *«••'•' ■* '"-a ' 1 (Szilágyi Mihály (elvételei) hogy képesek erre. k. a — Küzdel­mes út veze­tett el idáig — emlékezik visz- sza dr. Berta Jenő. — Az kellett, hogy a tagság is ugyanúgy sze­resse a fűszer- paprikát, mint a vezetőség. Lépésről lépés­re korszerűsí­tettük, gépesí­tettük a ter­melést. Erre kényszerített bennünket az egyre kevesebb munkáskéz. Hosszú volna felsorolni a küzdelem állo­másait. Először általánossá tet­tük a helyre­vetést, ez fs sokat jelentett, hiszen a palán­ta nevelésével, .... 9 Haklik István és Barna Sándor a spenót öntözését készítik elő. Az első munkakönyv

Next

/
Oldalképek
Tartalom