Petőfi Népe, 1976. április (31. évfolyam, 78-102. szám)

1976-04-13 / 88. szám

4 • PETŐFI NÉPE • 1976. április 13. MEGFELELŐ FAJTA — KORSZERŰ TARTÁSTECHNOLÓGIA ÉS Mai ismereteink szerint — s ezt azért szükséges hangsú­lyozni, mert a tenyésztői munka folyamatos, s nem várt eredmények akár né­hány hét múlva napvilágra kerülhetnek — tehát már van olyan fajta, amely megfelelő a nagyüzemeknek és a feldolgozóknak is. Nem mindegy azonban, hogy milyen környezetben nevelik az állatokat. Az élőlény és környezete állandó kölcsönhatásban van egy­mással, s ennek következményeként áz élőlény kedvező tu­lajdonságai jobban, vagy kevésbé kerülnek előtérbe. Nem ál­lítjuk, hogy tökéletes fajta a HUNGAHIB, de azt meggyő­ződéssel mondhatjuk, hogy jelenleg hazánkban ,a legjobb. Hasonlóan vélekedhetünk az ISV technológiájáról is. Lehetőségek a sertéstartás hatékonyságának növelésére Korszerűsítésre 15 millió forint Mindenütt alkalmazható Legtöbb gazdaságban, ahol sertéstelep van, arról panasz­kodnak, hogy nem tudják tel­jesíteni a tervezett hizókibocsá- tást, drága a termelés, alig hoz nyereséget a telep. Sőt sok he­lyen veszteség, ráfizetés tapasz­talható. A megyében levő 23 iparszerű sertéstelepen a férő­hely-kihasználás átlagosan 70— 80 százalék között van s kevés a beruházás egy négyzetméterére számítható hústermelés, ugyanis ez csupán 170 kiló. A szakosított sertéstelepekről tavaly 250 ezer,' az egyéb telepekről pedig 110 ezer hízott sertést szállítottak el. Az újonnan létesített telepekről mintegy 20—25 százalékkal keve­sebb sertés került ki a tervezés­kor meghatározottnál. Ez egy­részt a telepek hibája, ugyanis a különböző fogyatékosságok miatt képtelenek a tervekben jel­zett mennyiségű sertés hizlalásé, ra, másrészt nem volt megfelelő fajta. Népgazdasági érdek, hogy a biztonságos hazai sertéshús-ellá­tás megoldódjon, s emellett ex­portra is jusson hús. Tehát több sertést kell hizlalni. Ismét lehet választani a megoldás módját il­letően. Vagy új telepeket építe­nek, vagy a meglevők kapacitá­sát kihasználják, sőt növelik. Nem kétséges, hogy az utóbbi a helyes, a járható út. Természe­tes, hogy legtöbb helyen ez sem oldható meg pénz nélkül, hanem úgynevezett hatékonyságot javító beruházással, amelyhez a Ma­gyar Nemzeti Bank kedvező fel­tételek mellett nyújt hitelt. A megyei banknak 15 millió forint áll rendelkezésére ilyen célra. • A kalocsai Iszkra Termelőszövetkezet szerfás sertésóljalban az ISV technológiát alkalmazzák. Most már „csak” egy kérdés van, pótlólagosan milyen beruhá­zást érdemes elvégezni” Ügy hisszük, az ISV technológiájának megvalósítása kedvező ered­ményre vezet. Az is nagy előnye, hogy nemcsak az új, hanem a ré. gi szerfás sertésólakban is al­kalmazható. Dr. Bajor Ferfinc, az ISV igazgatója minderről a ki­vetkezőket^ mondotta: — A sertéseknek is van úgy­nevezett komfortigényük, vagy­is szükséges egy optimális kör­nyezet, amely hozzásegíti az ál­latokat a teljesítmény és ter­melőképesség maximális kibon­takoztatásához. Két megpldatldjí feladat van: a sertéslelepelc ki­használásának javítása és az em­lített komfortigény megteremté­se. Az ISV által kidolgozott tech­nológia mindkettőnek eleget tesz. A más módszerektől eltérő eb­ben az, hogy az állatok nem a padozaton, hanem efölött ketre­cekben, dróthálón vannak szüle-, fésűktől a hizlalás befejezéséig. Ez a battériás tartásmód, amely higiénikus és jobb helykihaszná­lást tesz lehetővé. Az ilyen tech­nológiát megvalósító sertéstelepe, ken nagy gondot kell fordítani a fűtésre valamint a túlnyomá­sos szellőztetésre, amivel a sok állatnák biztosítani lehet az oxi­génben dús levegőt. — Kérem, szóljon a battériás tartásmód eredményeiről. — Az országban eddig több, mint 70 helyen alkalmazzák. A gazdasági eredmények mintegy 10 százalékkal növekedtek eze­ken a telepeken, a hízókibocsá­tás pedig 30—35 százalékkal. Nemcsak a jobb helykihasználás hozta az eredményeket, hanem a kevesebb állatelhullás, megbete­gedés. Országos adat szerint száz­napos korig a malacok 20 szá­zaléka, amelyeket a padozaton tartanak elhullik, és a i hizlal­dába került állatoknak ugyan­csak 20 százaléka csökött, rossz kondíciójú, nem hasznosítja meg. felelően a takarmányt a szüle­tés utáni megfázás, megbetege­dés miatt. Ugyanakkor a batté­riákban született malacoknak csupán 1—2 százaléka pusztul el. Elterjedtebb a 28 napos korban történő elválasztás. Az erős és egészséges malacok kilencven nap alatt 35—38 kilósra gyara­podnak, s a hizlaldákban, ahol ugyancsak battériákban tartják az állatokat, hasonló-intenzitású a növekedés. — ’ Bácá' megyében hány tele­pen és milyen sikerrel alkalmaz­zák az ISV technológiáját? — öt telepen végeztük el ed­dig az átalakítást, kettőn pedig rövidesen befejezzük. A bácsbo- kodi és borotai tsz-ekben. vala­mint a Kiskunhalasi és Kalocsai Állami Gazdaságban korábban 10 800 sertést hizlaltak, az idén pedig a battériás tartás bevezeté­sével megközelítik a 27 ezret. Kiszámítottuk, ha a Bajai Álla­mi Gazdaságban befejeződik a beruházás, 20 ezerrel növekszik évente a hízókibocsátás. S még egy adat a megyére: ha a sza­kosított és nem szakosított te­lepeken mindenütt a batté­riás tartást valósítanák meg, 150—180 ezer sertéssel lehetne a jelenleginél többet hizlalni. A költségekről annyit egyhatodába kerülne az átalakítás annak az összegnek, amit 150 ezer hízott sertés kibocsátására alkalmas te­lepek építésére fordítanának. A kalocsai Iszkra Tsz-ben ta­valy nyáron fejezték be a szer­fás ’ sertésistállók átalakítását. Itt évek óta veszteséges volt a sertéshizlalás, 1974-ben például 0 A felvétel előtt néhány órával a battériás fiaztatóban született malacok. (Szilágyi Mihály felvételei) elérte a 150 ezer forintot. A te­lepen 1500 sertést lehetett hiz­lalni. Az -ISV-' technológiáját al­kalmazva — épületbővítés nél­kül —, megkétszerezték a hízott sertések számát, s már tavaly 00 ezer forint nyereséget értek el. Kicsi a telep, nem nagy a nye­reség sem, de már gazdaságos a sertéstartás. Az átalakítás költ­sége számításaik szerint két év alatt megtérül. A battéria azonban nemcsak a mezőgazdasági üzemekben alkal­mazható, hanem a háztáji gaz­daságokban is. Tavaly a megye sertésállományának több, mint 55 százaléka a kisgazdaságokban volt. A háztájiban a battériás málacnevelés és hizlalás ugyan­olyan előnyökkel járna, mint a nagyüzemekben. ' A kisüzemek is olcsóbban hizlalhatnák az álla­taikat, s nem is beszélve arról, hogy mennyivel többet tudnának tartani a meglevő férőhelyeken. Rendkívül nagy előrelépést je­lentene — a népgazdaságnak pe­dig sokkal több húst — 'ha - a háztáji gazdaságok is alkalmaz­nák a battériákat. A megyében a kiskunhalasi Takács Sándor az „első fecske", aki a napokban alakítja át a sertésólait. Együttműködés = további fejlesztés A leírtak után azt mondhat­juk, hazánkban van már a nagy. üzemeknek megfelelő fajta és technológia. Korántsem szeret­nénk viszont azt állítani, hogy csak és csakis a HUNGAHIB- sertés. valamint az ISV techno­lógia az üdvözítő, az egyedüli megoldást hozó, és semmi más. Azonban — s ezt igyekeztünk bizonyítani — használatukkal, al­kalmazásukkal megoldhatók a sertéstelepek alapvető' gondjai, gazdaságossá tehető az ágazat. Összhangba hozható a népgaz­dasági és üzemi érdek, neveze­tesen: nagy mennyiségű sertés­húst olcsóbban lehet előállítani. A HUNGAHIB és az ISV szakemberei az együttműködés­től remélik hogy egymás munká­ját segítve, a fajtát tovább javít­va, a technológiát pedig finomít­va még többet tudnak tenni ha­zánkban a sertéstenyésztés és hizlalás hatékonyságának, gazda­ságosságának javításáért, a hús­termelés fokozásáért. Csabai István Tavaly 160 milliós termelési érték Az ÉPFA bajai gyára vállala­ton belül már nem első esetben vívta ki a legjobb üzemnek járó elismerést. A gyár párt-, gazda­sági és szakszervezeti vezetői minden közösséget érintő problé-' mát megvitatnak a dolgozókkal, s azok véleménye gyakran talál­ható a gyár terveiben, akár ter­melési, kulturális, vagy egyéb vonatkozásban. Tavaly, a XI. pártkongresszus óta mintegy önmaguk elé állí­tandó feladatként a következő jelszóval indultak - versenybe: A kongresszus szellemében élüzem­hez méltó színvonalon dolgoz­zunk. E jelmondat tartalommal való megtöltésére megalapozott tervvel és vállalással készültek. Az eredeti éves tervük 154 mil­lió forint volt, de a szocialista brigádok és a gyár valamennyi dolgozójának közös vállalásaként Ifid millió forintos termelési ér­ték teljesítését tűzték célul ma­guk elé az 1975-ös évre. A gvárban uralkodó jó ver­senyszellem eredményeként ezt a vállalásukat 161,4 millióra telje­sítették. Ugyancsak szép ered­ményeket értek el a nyereségter­vet illetően is. Ezt a célul tűzött 33 millió helyett 38 millió forint­ra vállalták és 40,7 millió forint­ra teljesítették, közben 4 millió forinttal csökkentették a forgó­eszköz-felhasználásukat is. Az ÉPFA bajai gyárának dol­gozói amellett, hogy a vállalaton belül a legjobb eredményt érték el, segítették testvérüzemüket, az ócsait. Kidolgozták részükre a szárító technológiát, elkészítettek egy szabásgépsort és azt üzembe is helyezték.^ Termelési tanácsko­zásokon, brigádértekezleteken szinte napirenden szerepel a még jobb gépkihasználás, az emberek egészségének legteljesebb védel­me. A brigádok egyéni vállalásai fedezték, sőt „fölözték” a gyári vállalásokat. A különböző mu­tatók teljesítésére tett vállalása­ik mellett gondot fordítottak a tanulásra is. Aki szakközépisko­lára beiratkozott, el is végezte. Tavaly a gyár dolgozóinak több mint fele valamilyen formában továbbképezte magát. Az egész városban példát mutatnak a tár­sadalmi munka végzésében. 1975-ben 1930 társadalmi mun­kaórát tevékenykedtek, 72 ezer 200 forint értékben, 3075 forint értékű anyagráfordítással. A vállalati versenyben 1974-ben és 1975-ben is első helyen végez­tek. 1974-ben elnyerték a kitün­tető Élüzem címet, s néhány nap­pal ezelőtt’ kapták a hivatalos értesítést, hogy április végén is­mét Élüzem-ünnepséget tarthat­nak az 1975-ös évben végzett ki­váló munkájuk alapján. Ennek megünneplését április 23-ra tervezik. Ebben az évben új termékkel bővíti profilját az ÉPFA bajai gyára. Különleges ablaktokot ^gyártanak, amelybe új technológiai éljárás .alapján kidolgozott üvegtáblát helyeznek egy teljesen légmentesen szige­telt fémkeretbe, egymástól mint­egy 10 mm távolságra. Ez az ab­laküveg soha nem párásodik, mert a két üveg közt levő szá­raz levegő nem engedi. A külön­leges üveget az Orosházi Sík­üveggyár szállítja. Szabó Ferenc A Felvételünk a saját tmk-üzemben készült gépsort mutatja, ame­lyen a nyílászáró alkatrészek készülnek. Milyen életkort érhetnek el a növények? Amíg az áfonya 25 évig él­het, addig a hanga 40 éves kort érhet el, a rhododendron-bokor 90, a szőlőtő 130, a körte- és a cseresanyefa 300 évet is túlha­ladhat. A hilldesheimi dómban levő „ezeréves rózsatövet” több mint 400 évre becsülik. A kü­lönböző fenyőfák 300—400, a bo­róka 500, a hárs és bükk 900, a tölgy 1000, az oliyaolajfa 2000 évet érhetnek el. Kalifornia mammutfenyőit és Ausztrália eukaliptuszfáit 4000—5000 évre be­csülik és az oaxai (Mexikó) hí­res víziciprusokat 6000 évre. A Föld legöregebb fái a szágófák, amelyeknek életkora 12 000— 15 000 év.*. A holnap szállítórendszere Erdőt telepít a nagybaracskai asszonybrigád A Gemenc! Erdő- és Vadgazdaság bajai székhelyű panduri erdészetéhez részben a Duna ártere, részben a homoki erdők tartoznak. Nagybaracska, Vaskút, Csátalja, Bátmonostor ha­tárának buckás, néhány évtizede még kietlen homokterüle­tein erdei és feketefenyö-telepítések örökzöldje díszíti a tá­jat. A 300 hektár területű, csaknem egybefüggő, 1—15 éves korú fenyőerdőt a környékbeli asszonyok, lányok ültetik, ápolják. Az erdészet hatvan szerződött női dolgozója közül ezúttal a nagybaracskai asszonybrigádot mutatjuk be. A jövő embere — legalábbis a fejlett iparú országokban — Városokban fog lakni. A városi közlekedés már ma is tapasztal­ható csődje új közlekedési rend­szerek kialakítására készteti a Szakembereket. A nagy világ­városok tömegközlekedésének lebonyolítására nincs jobb mód­szer a földalatti-hálózat kiépí­tésénél, a kisebb városokban azonban drágasága miatt nem jöhet szóba ez a megoldás. Az NSZK-ban megépítették annak az ún. kabintaxi-rend- szernek az első — kísérleti — szakaszát, amelyet a kis és kö­zepes népességű városok közle­kedési gondjainak enyhítésére szánnak. A három személy és csomag befogadására alkalmas kabinok 40 méterenként alátá­masztott pályán közlekednek. Az egyik irányba haladó kabin a pálya gerincén siklik tova, az ellentétes menetirányú függesz­tett megoldással alul közlekedik. Minden állomáson kitérőket ké­peznek ki, ahová a kabin félre­áll, ha a beszállásnál az utas előre beprogramozta az úticélt. A kabinok óránként 40—80 kilo­méteres sebességgel haladhatnak a pályán. Az egymást követő jár­művek közötti — a sebességtől függő — biztonsági távolságot automatika szabályozza. A for­galomáramlás optimalizálását egy; központi számítógép végzi. Az eddigi tapasztalatok szerint egy ilyen automatikus rendszernél a személyzeti költségráfordítás az eddigiek 20 százalékára csök­kenthető. Az Alsó-Rajna part­ján fekvő 40 ezer lakosú Willich városában most 25 km hosszúságában megépítenek egy ilyen kabintaxi-rendszert, 28 megállóhellyeL Naponta 30 ezer utas szállítására lesz alkalmas ez a forradalmian új megoldás. Tizenkilenc asszony és egy le­ány írta alá azt a szocialistabri- gád-vállalást, amely szerint 1976- ban elvégeznek 141 hektár talaj­előkészítést, 73 hektár erdősítést, 1055 hektár ápolást, 46 hektár tisztítást. Ezenfelül 69 hektár erdőt készítenek elő végleges át­adásra. A fenyőtelepítés ugyanis 4—6 éves korban kerül be a fia­tal erdők nyilvántartásából az erdőleltárba, attól függően, hogy milyen fejlettségű. Az ilyen er­dő átadásra előkészítése nagy fe­lelősséggel jár. — Még tizenkét hektár erdősí­tésünk van hátra a tavaszi idényben, — említi a legidősze­rűbb feladatot Csóka Jánosné, a Haladás asszonybrigád vezetője. — Ha ezzel megleszünk, túltelje­sítjük az idei tervünket... Ezzel a 12 hektárral sem lenné­nek hátralékban, ha nem szól bele a márciusi tél az erdősítésbe. Ha­vas, hideg időben az erdészet sem erőlteti az asszonyok munkáját. — mondja a brigádvezető. — Azt a sok-sok fenyőt a környéken mind mi ültettük géppel. Bi­zony ünnepnap, vasárnap is, hogy mielőbb befejezzük. Mert májusban az erdősítés már nem sokat ér... A kék overallos, középkorú, barna hajú asszony az erdészet­ben tizenkilenc társa munkáját irányítja és ellenőrzi, ha éppen nincs jelen az erdész, örömmel újságolja: — Soha sincs köztünk igazo­latlanul mulasztó, munkából el­maradó. Szívesen jöttek a bri­gádba dolgozni, akiket hívtunk a faluból. Azt is hozzáfűzi Csóka János­né, hogy amióta gépkocsival utaznak, sokkal könnyebb. Fél hétkor indulnak a faluból mik-, robusszal, délután négy órakor mennek haza. Két-három évvel ezelőtt még 10—12 kilométert kerékpároztak az asszonyok a munkahelyükig és este vissza a faluba. Minden szocialista brigádtag 800 forint jutalmat, 4—5—600 fo­rint „hűségpénzt”, kétezer fo­rinton felüli nyereségrészesedést visz haza a családnak az 1975- ös év eredményes munkája alap­ján. A kereseti lehetőség is von­zotta a háromgyerekes Király Imrénét, hogy idén az erdészet­ben vállaljon munkát és belép­jen a Haladás brigádba. — Otthon is úgy vagyunk, mint a munkahelyen — mondja Csóka Jánosné —, ha valamelyi­künk megbetegszik, a másik ki­mos, vasal, megfőz helyette. így él, dolgozik a nagybaracs­kai Haladás asszonybrigád. Szo­cialista brigád — ez évben in­dulnak az aranykoszorús jel-, vényért. Rövidesen 75 hektár új erdő nyitja számukra az utat. Gulyás Jenő

Next

/
Oldalképek
Tartalom