Petőfi Népe, 1976. április (31. évfolyam, 78-102. szám)

1976-04-13 / 88. szám

1976. április 13. • PETŐFI NfiPE • 3 Járdátlan szép utca MM Munkásfiatalok parasztlakodalma- Csólyospáloson keresztül vezet ez a szép betonút — Szegedre. Mondani sem kell, milyen for­galmas. Azt is elképzelhetjük, hogy igen sok erre járt gépko­csivezető fejébe szöget ütött már: miért éppen ebben a községben „szokás”, hogy a gyerekek főleg az elsőrendű műúton járnak-kel- nek nagy előszeretettel? Aki elő­ször fordult meg errefelé, lehet, hogy dohogott egy sort magában — a „rakoncátlan gyerekek”, il­letve a felnőttek közönye miatt, akik ezt engedik, elnézik. Akik meg gyakran robognak itt ke­resztül, már eleve számítanak a betonon jövő-menő gyerekekre, s nagy ívben kikerülik őket. Két-három kerülő után kita­pasztalták! hogy oka van a csó- lyospálosi gyerekek — de miért hagynánk ki — és felnőttek kü­lönleges szokásának. Azért „kap­tak rá” a műútra, mert nincs járda ezen a szép, új házak sze­gélyezte főutcán. A probléma nem mai keletű. A csólyospálosiak is hiányolták már a járdát, , őket is nyugtala­nította, hogy gyerekeik mellett zúgó autók hajtanak tova, míg iskolába, boltba, sportpályára, a faluszéli gyepre mennek. Mondo­gatták is mindensűrűn, hogy iga­zán kellene már az a járda. Csak hát ebből még nem lett. Mostmár úgy „néz ki”, hogy mégiscsak elindul valami. Tóth Ferenc népfronttitkár naplójában, amelybe a falugyű­léseken látott, hallott legérdeke­sebb - mozzanatokat, véleménye- • két jegyezte fel, Csólyospálosról — egyebek közt — ezt olvastuk: „Szemerédi Ferenc: — Szinte állandó beszédtéma a baleset- mentes közlekedés. Itt vezet a szemünk előtt ez a nagyon for­galmas Szegedi út. Nemcsak á gépkocsik, gyerekeink is a beto- npn járnak. Addig-addig, hogy egyszer baj lesz ... Nyissunk már végre járdát a betonút meg a házak között. Kezdetnek homok­kal is meg lehet oldani. Csak legyen már... Tóth János: — Nagyon igaza van. Azt is el tudom képzelni, hogy a saját telke végében, a porta frontján mindenki meg­csinálja a maga járdahosszát. Csak a szakszövetkezet hordássá oda a homokot. Közbeszólások: — Az a legke­vesebb ! — Szakszövetkezeti tagok gye­rekeiről van szó.” A feljegyzés alapján vettük arra utunkat, Kiskunmajsáról. Lássuk már saját szemünkkel is, milyen az a járdátlan főút. A gyerekek most vakációznak. Egy kis csapat csólyospálosi le­gényke jó kedvvel futballozik a faluszélen. Egy kapu előtti kava­rodás — egykapus a játék góllal kecsegtet. De nem az lesz belőle, hanem vidám, lármás gyerekkupac. Mire kikecmereg­nek belőle, teljes fotófelszerelés­sel állunk mellettük. — Hű, fényképeznek bennün­ket1 — ismeri fel egyikük a helyzetet. A többi pedig máris lelkes vihorászással indulna a laszti döngetésének. Nincs szájtáti bámulat, hogy — ni, megállt egy „Zsiga”, ki­szállt belőle két ember,, s az egyik, lám, az objektívét állít­hatja. A tévé is helyébe megy már az eseményeknek. Egy fotó­zó nem is olyan nagy eset. Kérdésünkre azonban egy pil­lanat alatt aláhagy a „szerep­izgalom”. — Hol szoktatok iskolába men­ni, gyerekek? Gyorsan átvált a figyelmük. A két első válaszoló gondolkodás nélkül mutat a betonútrá. — Ott. A harmadik már óvatosságból mondja talán. — Én erre megyek. — És ki­nyújtott karral int a járdátlan, füves szegélyre, a fákon belül. —■ Mutassátok már meg, hogy szoktatok jönni-menni itt az úton. . Kétszer se kell mondani, ben­ne vannak. Elkocognak egy da­rabig, aztán megfordulnak. Hogy a fényképezőgép célba veszi őkét, rettentő szabályos libasorba iga­zodnak. — Igazán így szoktátok? Nagy nevetve „átrendeződnek”. ... Bízunk benne, hogy mire legközelebb arra járunk, a falu­gyűlésen született elhatározás „járdára válik”. S akkor újabb felvételt készíthetünk. Járdán közlekedő gyerekekről. Tóth István (Szilágyi Mihály felvétele) Sertéshús-termelés az V. ötéves tervben Az ötödik ötéves terv idősza­kában a forgalomba kerülő hús 60 százalékát adó sertéshúster­melés 9 százalékkal növekszik. Az eredmény eléréséhez az idei évre tervezett 7,6 milliós sertés- állományt öt év alatt 7,9 mil­lióra kell növelni, miközben leg­alább 700 ezerre kell emelni a kocalétszámot. A fejlesztésből a korábbi évek­hez képest nagyobb arányban ve­szik ki részüket a nagyüzemek. (A kistermelés átmeneti vissza­esésének ellensúlyozására hozott idei intézkedésektől azt várják, hogy a lecsökkent háztáji állat- állomány fokozatosan kiegészül és továbbra is fontos szerepet tölt be a belföldi fogyasztói igé­nyek kielégítésében.) A tervsze­rint a tsz-ek és az állami gazda­ságok telepei 1976—80. között a sertéshizlalást olyan mértékben fokozzák, 'hogy részesedésük az összes vágósertés-termelésből 1980-ra eléri az 50 százalékot. A nagyüzemi termelés fellen­dítésének feltételei részben már adottak. A 280 szakosított ser­téstelep árukibocsátása növekvő­ben van, de — amint a vizsgá­latok bebizonyították —; a lehe­tőségekkel még nem mindenhol éltek. Több árút lehet várni a régebbi építésű telepektől is A fejlesztés nyomán 1980-ra a korszerű, úgynevezett szakosított és rotációs telepek — ahol ma­gasfokú termelési programozást valósítanak meg — adják majd a nagyüzemi termelés mintegy 70 százalékát, a tervidőszak utol­só évére tervezett sertésállomány elhelyezésére öt év alatt orszá­gosan 430 ezres befogadóképes­ségű új létesítményeket kell épí­teni az időközben elavuló és fel­számolásra kerülő épületek he­lyett. Emellett 930 ezer hizlaló­helyet rekonstrukcióval korsze­rűsítenek — ezek a létesítmé­nyek gazdaságosan felújíthatok — és tovább: 160 ezer sertés el­helyezésére bővítik a már meg­levő telepeket, hizlaldákat. Dicsérnénk a stábot, ha „csu­pán” pontos dokumentumot ké­szített Volna egy 1975-ös lakoda­lomról. Köznapi dolgaink is ér­dekessé válnak az idő múlásá­val. (Mit adnánk azért, ha vala­milyen csoda folytán előkerülne egy hatvan-nyolcvan éves film­tekercs). Az öltözködési, táplál­kozási, viselkedési szokások vál­tozásai lekötik a figyelmet. A tá­volság is megnöveli a téma von­zását. B. Révész László rendező, Kar­dos Sándor operatőr és Kozák Gyula forgatókönyvíró Ünnep cí­mű dekumentumfilmje a fenti okok miatt is felhívta magára a figyelmet. Több millióan le­hetünk az országban, akik soha­sem vagy nagyon régen jártak falusi lagziban. Félezer .vendég­ről, ötven-hatvanezer forintos menyasszonytáncról, finom ízek­ről, hórdószám pusztított borok­ról szállongó hírek csigázták ér­deklődésünket. A város és falu közeledése a városlakóknál a hagyományos szertartásoktól), szokásoktól való elfordulással jár együtt. Itt más az értékrend. Meg­szólnák^ aki hetedhétországra szóló lakodalmat szervezne. Bér- házban^! sem a hely, sem a kör­nyezet,mém alkalmas efféle dá- ridós alkalmakra. Valljuk be: az egzotikumnak kijáró érdeklődéssel is néztük a pénteken este sugárzott paraszt­lakodalmat, amelyről a tévé nép­rajzi és szociágráfiai szempontból egyaránt hiteles', tudományos igé­nyű filmet készített. A kamera nem avatkozott a dolgok menetébe, csak tanúsko­dott, csak közvetített, s a lényeg torzítása nélkül emelt ki vagy hagyott el valamit az összkép­ből. Elismerésnek szánom: a ren­dezőnek nem volt előzetes kon­cepciója. Elfogultság nélkül fi­gyelte az ünnep előkészületeit, magát a nagy eseményt és az esetben szomorú utójátékot. Majd azt írtam, hogy több volt az Ünnep értékes dokumentum­nál. A fogalmazásból netán azt vennék ki egyesek, hogy egy ilyen célú alkotás eleve alacso­nyabb rendű egy játékfilmnél vagy más műfajú produkciónáL Szó sincs erről, s ezért sietve hozzáteszem: kitűnő szociográ­fiát láttunk, amelynek értékét el­sősorban hitelessége adja. Az élet telve van egyéni és közös­ségi konfliktusokkal, feszültséi- gekkel, a felszínt meghatározó mélyebb társadalmi összefüggé­sekkel, a természeti törvény ere­jével ható biológiai, környezeti adottságokkal. A különleges alkalom felfoko­zott fényében élesebben kirajzo­lódnak az emberi jellemek, ma­gatartások. a cselekedeteinket befolyásoló szokások. Észrevette, felfedezte,1 megmutatta ezeket a kamera, s egyszerre ábrázolt szo­kásos módszerrel és a röntgen­kép már-már kegyetlen élességé­vel. Az átalakuló faluról régen lát­tam ennyire felkavaró, elgondol­koztató beszámolót. Kitetszett^ hogy a kétlaki munkásokra — egyelőre — erősebben hat a la­kóhelyi, mint az üzemi környe­zet. Az örömszülők a falu köz­véleménye előtt akartak kitűnni, s mintegy státusjelképként kezel­ték a lagzi külsőségeit. Az anyagiasság megrontotta a fiatalok szemléletét is. Hála a rendkívül érzékeny ka­merának, többet tudtunk meg ezekről az emberekről, mint amennyit elmondtak magukról,, mint amilyennek láttatták ma­gukat. Egy-egv elcsípett gesztus, szemvillanás, kézmozdulat a va­lódi érzelmeket, gondolátokat ad­ta vissza. Ha valamiről, erről a filmről érdemes volna vitaestet szer­vezni. Heltai Nándor Mokka: igen, Nefelejcs: nem Kocsma legyen, vagy klubpresszó? Huszonhat éves pártösszekötő tanár mondja: — Nyilvános ifjúsági szórako­zóhely? Ilyen nincs. A vendéglá­tóipar egyszerűen képtelen meg­oldani. Hogy miért? Fogalmam sincs... Az újságíró meghallgatja a vé­leményt, melynek gazdáját sza­vahihető embernek tartja, s azonmód dönt: kimegy, felkeres néhány „egységet”. Előbb azon­ban feltárcsázza a megyei ven­déglátó vállalatot, tájékozódás céljából. A vonal túlsó végéről sajnálkozó hangot hall: „Szesz­mentes, többnyire csak fiatalo­kat fogadó üzletünk jelenleg még részletes nyitvatartással nincs. Megszűntek.” A helyszíni ‘ szemlét tehát el­halasztja. De mert a dolog to­vábbra is izgatja, elsétál a vál­lalat központjába, ahol Széli Ist­ván igazgatóhelyettestől a kö­vetkezőkről értesül: — A vállalat vezetősége ré­széről megvan a készség az if­júságpolitikai határozatok támo­gatására. Ennek szellemében szü. lettek intézkedéseink is, közvet­lenül a törvény kiadása után. Több mint 15 büfét, presszót je­löltünk ki, ezekben 15-től 18 órá­ig alkoholnélküli délutánokat hirdettünk meg. Nem váltották be a hozzájuk fűzött reménye­ket. Vendégek hiánya miatt egy­től egyig kudarcba fulladt a pró­bálkozás. Az érdektelenség ólra: még csak sört sem lehetett kap­ni. Többször sürgettük például kö. zös műsorok — könyvankétok. zenés, táncos esteik, satöbbi — rendezését a KISZ-esek azonban seholsem reagáltak. A kiadások felét mi fizettük volna, másik ré­szét a fiatalok, a bevételből... Kérem, mi minden tőlünk telhe­tőt elkövettünk, ezt bizonyítja a megyei pártbizottság elismerése is, mellyel erőfeszítéseinket il­lették. A közeljövőre vonatkozó tervünk, hogy — összefogva a Kecskeméti Városi Tanáccsal és KISZ-bizottsággal — ifjúsági parkot csinálunk a KTE sport­telepén. Július 1-el nyílna meg, a mi feladatunk egy önkiszolgáló büfé létesítése — legfeljebb sör- kiméréssel (?) — és zeneszol­gáltatás. A csillapodó, de még mindig nyugtalan zsurnalisztának — bár közbe-közbekérdez — eny- nyivel kell beérnie. Amíg fel nem kutatja és vallatóra nem fogja a másik felet egy nagyon-na- gyon illetékes megyei ifjúsági titkárt. Somogyi Józsefet. Már csak a teljesség, a tisztábban lá­tás kedvéért is. ö eképp fogal­maz: — Meggyőződésem, hogy szo­lid, kulturált, szeszes italokat nélkülöző vendéglátóipari szóra­kozóhelyekre Bács-Kiskun * fiatal­ságának feltétlenül szüksége van. Tudom, ezeket előteremteni nem könnyű, üzemeltetésük nem túl­zottan nyereséges. Ám a fő aka­dály mégsem anyagi természetű. Sokkal inkább hátráltatja kiala­kulásukat, elterjedésüket egyes üzletvezetők és pincérek hozzá­állása, ostoba általánosítása, mi­szerint nincs olyan rétege a 30 éven aluli korosztálynak, amely ne igényelné az alkohol valame­lyik formáját. Arról nem is be­szélve. hogy nem számolnak azokkal a fiatalokkal, akik saj­nos otthonról, a családból hoz­zák magukkal az iszákosságot, a korhely, léha életvitelt. Aztán, rendkívül sokat jelent a gyerekeknek a környezet. Jó példa erre Kecskeméten a sza­lagházi új Mokka presszó, illetve, a Nagykőrösi utcai Nefelejcs cuk­rászda. Az ízlésesen berendezett, kellemes, hangulatos Mokkát mostanában szinte csak ifjak töl­tik meg, míg az utóbbit, az ál­landó rendbontások, lerészegedé- sek URH-razziák színterét — hacsak lehet —, messzire elke­rülik a jobbérzésű diákok és munkásfiatalok. Pedig a cég ugyanaz. Rendületlenül hiszem hát, hogy az ifjúsági és az út­törőház felépülése után, a köve­tésre méltó példák nyomán előbb-utóbb kialakul egyfajta vendéglátóipari hálózat, melynek egységei a hét bizonyos napjain, vagy naponta meghatározott idő­pontban minden tizen- és hu­szonéves számára lehetővé teszik üdítő italok, sütemények fogyasz. tását. Azt, hogy a fiatalok ma­guk között, baráti társaságban, hasznosan — mert ez is fontos — tölthessék el szabad idejüket. A cikkíró ezen a ponton befe­jezi a kíváncsiskodást. Véle­ményt alkot, mely vélemény égé. szén rokon az ifjúsági vezető ál­lásfoglalásával. (Még akkor .is, ha közben kénytelen respektálni a vendéglátósok érdemeit is.) Nagyon hiányoznak Bács-Kiskun megyében a korszerű kulturált — ha kell, zenével, tánccal „íze­sített” — fiatalos szórakozóhe­lyek, ahol a szesztilalom mellett talán a nikotinmentességet is be lehetne vezetni. Ha majd lesz­nek ilyen klubszerű eszpresszók, bisztrók, meg fogják találni és be fdgják népesíteni azokat a cím­zettek. Ehhez egy pillanatig sem fér­het kétség. Kutas! Ferenc ÉLELMISZER-ELLÁTÁS A KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSBAN Saláta, hús, sütemények Már most is közel tízezer ember otthona Kecskeméten a Széchenyi- város. S mint az egyik legerőteljesebben jejlödő városrész, szinte nap­ról napra rohamosan népesedik, gyarapodik. Milyen az itt élők el­látása, hogyan „megy elébe” az igényeknek a kereskedelem, a ven­déglátás? Ezt igyekeztünk az alábbi képriportban Jelmllantani, érzé­keltetni. 9 Kezdjük az „úttörőkkel”. Az őslakosok szerint a lakónegyed egyik legelső kereskedelmi létesítménye a MEZÜTERMÉK zöldség-gyü­mölcs boltja volt. Érthető is ez, hiszen az étkezések alapjául szol­gálnak az itt kínált termékek. Képünkön a bolt eladói a nyitás előtt a fejes salátát és a zöldségféléket rendezgetik. 0 Havonta mintegy 1 millió forintos árukínálattal segít jobbá tenni a kereskedelmi ellátást a kecskeméti Magyar—Szovjet Barátság Tsz, az Állami Húsipari Vállalat és a MEZÜTERMÉK közös szé- chenyivárosi üzlete, az AGROKON. ZUM. A gazdag áruválasztékot kínáló bolt a Széchenyiváros lakosságának bússal való ellátásában Is jó szolgálatot tesz. 9 Éppen most érkezett meg a még párol- góan friss, ropogós kenyér a BÉK múlt év novemberében megnyílt ABC- áruházába Túl a napi ellátáson azonban folynak már a húsvét előkészületei is, a korszerű kereskedelmi egységben. Sárköz] Jőzsefné eladó köz­lése szerint válogatni is lehet a szép, étvágy- gerjesztő sonkákból 9 Megérdemelt népszerűségnek örvend a városrész egyetlen melegkonyhás vendéglátó üzeme, az Egyesült Mezőgazdasági Szakszövetkezet irányí­tásával működő Kulacs kisvendéglő. Rántott ve­lőtől a gombás sertésbordáig, a roston pirított májtól a pacalig az ínyencfalatok bő választé­kát kínálják itt napról napra. A múlt év január­jában üzembe lépett vendéglátó egység az idei első évnegyedben a tavalyi hasonló időszakhoz képest mintegy 20 százalékkal növelte forgal­mát. És ami dicsérendő: mindez az ételválasz­ték javára írható. Mondjuk még el, hogy szom­bat, vasárnap kiváló cukrászkészítményekkel is várják vendégeiket. (Jóba — Tóth)

Next

/
Oldalképek
Tartalom